Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzia?ania nocne...
Zadanie: Zaj?? baz? Sari Tiberi?
Rozkaz nr: 30032010M
Miejsce: Tibera
Podmiot: Dowódca BM Miller, 75TH RANGERS RGT, Ghost Team S?upsk, Koszulkowy Zwiad
Cel: Rozpoznanie i rozbicie obrony bazy Sarii Tibery. Przej?cie bazy Tiberii.
Cele poboczne:
a) Dalekie rozpoznanie
b) Skoordynowa? prac? dwóch zespo?ów i zapewni? bezkolizyjny atak.
Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz dwóch zespo?ów nie operuj? inne jednostki BM. Zachowa? szczególn? ostro?no?? odno?nie wojska Keburu, którego ruch odnotowano w obszarze dzia?a?. Zachowa? ostro?no?? w stosunku do ew. napotkanej ludno?ci cywilnej. O?wietlenia u?ywa? w razie rozpoznania i ostatecznego uderzenia wszystkich si? w?asnych.
Teren: Bardzo zró?nicowany. Lasy iglaste, li?ciaste, mieszane. Mo?liwo?? napotkania wykrotów, do?ów po ostrzale artyleryjskim. Od strony wschodniej teren pustynny. Niewielkie wiejskie zabudowania. Brak obiektów przemys?owych. W pobli?u ok. 300m na zachód obiekty sprzymierze?ca Keburu.
Wsparcie: Brak bezpo?redniego wsparcia dla zespo?ów. W s?siednich obszarach nie przewidziano podobnych dzia?a? podobnych sekcji BM.
Po?rednie wsparcie: Brak. Misj? wykona? przy pomocy dwóch zespo?ów szybko i skutecznie. Stara? si? nie wci?ga? w zadanie innych si? stron Kebur ew. Nerun.
Prognoza pogody: Mo?liwe drobne opady deszczu, pe?ne zaciemnienie, wiatr umiarkowany. Temperatura ok. 5 - 10 °C.
20100330 H:0100
Przygotowano dwa Zespo?y. Jeden Fireteam Rangers dowodzony przez Dantee i prowadzony przez Millera, dowódcy BM z SPZ. Suma jednostek w Zespole: 5. Drugi zespó? sk?ada? si? z Fireteamu Rangers dowodzonego przez Mario, Zwiad Koszulkowego dowodzony przez Koszulkowego oraz Ghost Team S?upsk dowodzony przez Terenowego. Suma jednostek w Zespole: 10. Dodatkowe wyposa?enie: noktowizor, latarki taktyczne, karabiny szturmowe, brak granatów w celu nie zwracania uwagi na miejsce wykonania misji r11; Tiberi?.Zanurzony w atrament


Po odprawie i omówieniu zasad poruszania si?, komunikacji oraz dzia?a? wyruszyli?my. I zespó? z Fireteam Rangers, przez pustynne obszary, prowadzi? Miller z noktowizorem. Uda?o im si? bez przeszkód dotrze? do?? szybko na pozycj?. Dowódca BM Miller z SPZ wówczas oderwa? si? od Zespo?u, aby przesun?? si? na indywidualn? pozycj? umo?liwiaj?c? ciche i skryte likwidowanie przeciwnika. Drugi Zespó? prowadzi? jako czujka zwiad Ghost Team S?upsk. Wykonuj?c naprawd? dobr? prac? za nimi poruszali si? Rangers i Koszulkowi. Ka?dy pilnowa? pleców kolegi id?cego przed nim poruszaj?c si? w ca?kowitym zaciemnieniu. Drugi zespó? porusza? si? zdecydowanie wolniej id?c le?nym g?stym obszarem, wyczuwaj?c nogami przed sob? grunt, aby móc przenie?? ci??ar cia?a na ju? sprawdzony teren. Wiele wykrotów i do?ów spowodowa?o spowolnienie przemieszczania si?. Powodowane by?o to ustaleniem, aby obydwa zespo?y porusza?y si? jak najciszej i uaktywni?y si? z zaskoczenia. W nocy s?ycha? ka?d? z?aman? ga??zk? i szmer wielokrotnie. Terenowy z GTS prowadzi? wyborowo, zatrzymuj?c cz?sto ca?y Zespó? w umówiony sposób. Id?ce pochylone zakamuflowane sylwetki wówczas zamiera?y na czas informacji zwiadu. Natkn?li?my si? wielokrotnie na patrole wroga, które rmaca?yr1; ?wiat?ami teren. Wielokrotnie prze?lizgiwa?y si? po Naszych cieniach ukrytych w du?ej g?stwinie ga??zi i li?ci. Wszyscy wówczas jak zamar?e g?azy wpisuj?ce si? w otoczenie czekali kontroluj?c oddech. Ka?dy szmer móg? zdradzi? ca?y 10-cio osobowy zespó?. Nogi cz?sto dr?twia?y i odczuwa?o si? dyskomfort z d?ugiego oczekiwania w pozycji zatrzymanej jak na stop klatce. Jednak aby przed czasem nie aktywowa? si?, musieli?my przeczeka?. S?yszeli?my rozmowy patroli i modlili?my si? aby jak najszybciej odeszli wykonywa? swoje obowi?zki w innych obszarach terenu. Dotarli?my wreszcie w pe?nej gotowo?ci bojowej do polany okolonej drzewami. Nale?a?o szybko jeden za drugim po kolei przeskoczy?. Dwoje ludzi pilnowa?o skoków ca?ego zespo?u. Tworzyli oni niewidzialne brzegi mostu, byli elementami orientacyjnymi w terenie, od których i do których przemyka?y skulone, szybkie ale ostro?ne jednostki.


Bones frontem do frontuR?ce z?o?one na broni i w ka?dym momencie gotowe do o?wietlenia celu. R?ce os?aniaj?ce cz?sto twarz przed g?stymi ga??ziami bezlito?nie smagaj?cymi cienie. R?ce gotowe do podtrzymania upadaj?cego, w ryzykownym szybkim skrytym marszu, cia?a. Oczy przyzwyczajone do ciemno?ci szukaj?ce konturów. Oczy szukaj?ce fragmentów kolegi z Zespo?u. Uszy strzyg?ce i ?ledz?ce ka?dy d?wi?k. Uszy wyrzucaj?ce samym sobie tworzony szmer i wytwarzane cho?by najdrobniejsze d?wi?ki. Musieli?my przyj?? t? krytyk? z pokor?.
W pewnym momencie pojawi? si? nast?pny patrol z do?? mocnym ?wiat?em. Szybka decyzja i wskazanie miejsca. Tak przód ju? by? w rowie, dos?ownie par? metrów od Patrolu. Reszta tam gdzie sta?a pad?a i czu? by?o napi?cie i cisz?. Cisz? przerywan? dyskusj? patrolu. S?owa pada?y ró?ne. Najcz??ciej zwi?zane z ci??k? rol? patrolu, z oczekiwaniem i wypatrywaniem w napi?ciu. Jak to ?o?nierze, rzucali przekle?stwami, cz?stowali si? papierosami. Jedno czego nie robili. Cholera nie chcieli si? ruszy?! Najwidoczniej to miejsce spodoba?o im si? na tyle, ?e postanowili zrobi? sobie w nim wi?kszy miting na pogaw?dk? narzekaj?c na los wojaka i kln?c na wroga na czym ?wiat stoi.
Dowódca Black Mirror Miller ze S?upskiego Plutonu ZwiadowczegoDantee informuje:
- Jeste?my na pozycji. Miller wykonuje dalsz? cz??? misji.
Po czym podaje pozycje. Szepcz?c tylko w momentach kiedy trwa rozmowa i odg?osy nieostro?nych stra?ników, wplataj?cych ?wiat?o pomi?dzy ga??zie krzaków i drzew dziel?cych Nas od Nich o par? metrów, podaj? Nasz? pozycj?. W tym czasie reszta ludzi z Zespo?u po kolei, przemyka do rowu. Pochylaj? si? g?owami ku ziemi, chowaj? elementy mog?ce dawa? poblask. Ustawieni byli?my tak i? od wschodu z dalekim zasi?giem i noktowizorem zabezpiecza? Miller, od pustynnego terenu po?udnia Fireteam Danteer17;go, od g?stej le?nej strony pó?nocy mój Zespó?. Nie mogli?my liczy? na przesuni?cie si? patrolu. Zadomowili si? tam na dobre. Na sygna? po radiu, pad? ostrza? z trzech stron. Zamilk?y karabiny, strzelaj?ce z ciemno?ci w stron? g?osów i drobnego o?wietlenia patrolu. Dosta? jeden z Naszych ukrytych w rowie. Pomoc medyka przysz?a szybko. Po ostrzale pozosta? tylko medyk pochylony nad swoj? prac? ratowania rannego. Po ostrzale ludzie wykonali b?yskawiczny odskok na nowe pozycje. Zapad?a cisza. Awaria mojej i Harpera repliki. Pad?o zasilanie. Wymiana po ciemku zasilania by?aby mo?liwa, gdyby nie totalna cisza, któr? na 100% by?my zerwali wyjmuj?c zapas i podpinaj?c po omacku w zupe?nych ciemno?ciach pod sprz?t. Próby si? oczywi?cie odby?y, ale z miernym skutkiem. Po kontakcie radiowym oczekiwali?my na Zespó? Danteer17;go. Doskoczyli na podan? pozycj? do Nas. Przekaza?em dowodzenie i dalsze losy wykonania misji Danteer17;mu. Nie mieli?my kontaktu z Millerem. Dalsze strza?y z jego strony zamilk?y. Uznali?my go za zaginionego w akcji i kontynuowano misj?.
Black Mirror ustawiaj? punkt obserwacyjny i obrony na barze "Mi? Kud?acz"?eby nie zdradzi? pozycji Naszych zapad?a decyzja udania si? do szpitala polowego w celu naprawy. Po dotarciu do Szpitala Polowego, jako i? ?yli?my jednak z uszkodzonym sprz?tem, podj?li?my kontakt radiowy z Dantee. Wielokrotnie pada?y strza?y ju? w samej Tiberii z os?aniaj?cego le??cych jak najni?ej si? da w przed?u?eniu rowu Naszych. Walka stawa?a si? coraz bardziej drapie?na i strza?y przerywa?y cisz? nocy ju? niemal bez ustanku. W pewnym momencie cisza. Straty nasze si?ga?y ok. 70% rannych zgromadzonych w Szpitalu Polowym. Pozosta?o Nam ok. 20 minut do wyj?cia w teren. Wyj?cia ze wsparciem. Dantee z paroma lud?mi doskoczy? do centrum Tiberii. Okaza?o si?, ?e ju? nikogo tam nie ma. Ostatni broni?cy uciekli z Tiberii.
K-Kebur
02-Tiberia
1F-First Fireteam
2F-Second Fireteam
M- D-ca Miller


Wchodz?c do Tiberii weszli?my jak zwyci?zcy. Ludzie Danteer17;go przywitali nas has?em:
- Czy to prawda, ?e lubicie Koszulka?
Pytanie mog?o by? jakiekolwiek, natomiast odpowiedzi? mia?o by? zawsze przeczenie, wi?c pad?o chóralne:
- Nie, nie lubimy Koszulka.
Nast?pnie ju? tryumfuj?cy w euforii zwyci?stwa ludzie w Tiberii rzucili pytanie:
- Czy to prawda, ?e nie lubicie robi? lodów?
Odpowied? musia?a by? przecz?ca :) Du?o ?miechu i rado?ci z dobrze wykonanego zadania. Zabezpieczyli?my Baz? Sarii Tiberi?. Po przeczytaniu listu go?czego wskazuj?cego na Koszulka, zacz?li?my testowanie sprz?tu przy ju? pe?nym o?wietleniu. Zagra?y ?wiat?a wszystkich, którzy ju? nie musieli si? chowa? w ciszy i ciemno?ciach. Zagra?y lufy karabinów. Wiedz?c, ?e niebawem wracamy do Naszej Bazy, ludzie pozwolili sobie w rozrzutno?? kul po otaczaj?cym Nas terenie. Wiedzieli?my, ?e nie ma innej ekipy wspó?pracuj?cej w terenie obok Nas. Euforia!

Przy okazji powsta? szalony pomys? Koszulka, ?e jego ekipa zrobi poszukiwanemu Koszulkowi z BM, dzia?aj?cego najcz??ciej ze swoimi lud?mi jako wywiad w barwach Nerunu, zdj?cia z pojmania i wykonania rrzekomegor1; wyroku. Jako i? wg. przepisów mo?na wychodzi? z Respawnu co godzin?, co godzin? inna osoba mia?a donosi? nowe zdj?cie pojmanego Koszulka i zbiera? kolejn? nagrod?. Wszystko dzia?o si? pod wp?ywem emocji. Okaza?o si? pó?niej, ?e nagroda wyp?acana jest tylko raz. By?a to i tak pojedyncza chocia? wyp?ata, ale do?? radosna jak ?ywego Dowódc? Koszulkowego Zwiadu, b?d?cego arcyszpiegiem organizacji terrorystycznej Black Mirror r11; jak My wszyscy.Przy ognisku, gdzie rozmowy nie maj? ko?ca. Widok na FubaraWracaj?c do beztroskiego posy?ania kompozytu na prawo i lewo. Okaza?o si?, ?e przypadkowo zacz?li?my k?sa? dwóch ostatnich uciekinierów obrony Tiberii :) Schowali si? na wschodnim obszarze pustynnym z którego wcze?niej dotar? Zespó? Danteer17;go prowadzony przez Dowódc? Millera. Momentalnie przeniós? si? ostrza? w o?lepiaj?cych snopach ?wiat?a latarek taktycznych, na ujawnionych przypadkowo Saryjczyków. Je?li wiecie jak wygl?daj? Surykatki wychylaj?ce si? ze swoich norek i chowaj?ce, g?ówka do góry g?ówka na dó? :) Szybkie skubane to na bank :)

To by?o polowanie na Surykatki. Co wydarzy?o si? po polowaniu na Saryjskie Surykatki przemilcz?.

Powrócili?my do Bazy Black Mirror i zrzucaj?c szpej pod swoje nogi przy ognisku, ka?dy czu?, ?e dobrze wykona? zadanie.

Takich akcji na przestrzeni paru dni i nocy, w szeregach Black Mirror by?o zdecydowanie wi?cejr30;
Jedne bardziej soczyste, drugie mniej. Zawsze do walki zagrzewa?o Nas motto Black Mirror:
SI?A, HONOR i KOCIO?EK!No jako? to pope?ni?em. Co? tam wyskroba?em ;)

Tekst poprawiony.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | 1 dnia May 09 2010 22:04:45
Dla mnie takie akcje mog? by? codziennie.
?wietny artyku?.
#2 | miller44 dnia May 09 2010 22:19:52
Eee... co? mi kierunki dzia?ania nie pasuj?.
#3 | Mario75 dnia May 09 2010 22:24:53
Poprawiono. Cenna uwaga.
#4 | Dantee dnia May 10 2010 17:45:57
Jak dobrze pami?tam to Miller doprowadzi? nas bardziej na prawo od Tiberii ( tak jak jest zaznaczony) .Potem my dotarli?my do drogi a Miller i Sezamek byli na wysoko?ci patrolu wroga.Po wymianie ognia przeskoczyli?my na druga stron? drogi i zaj?li?my miejsce na wprost namiotu Tiberii.Przeciwnik o?wietla? si? wi?c celowanie by?o w miar? ?atwe.Jeden ze ?mia?ków nadzia? si? na ogie? ode mnie i SebiegBuja w ob?okachz 2-3 m musia?o bole?) .Ostatnich dwóch obro?ców uciek?o .
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Skarby... Makarov KWC Szkolenie Certyfikowane Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Tajna bro? Arctic Combat Odda? r?k? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,542
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,821
W tym miesiącu:229,209
W tym roku:2,962,505
Wszystkich:51,450,909
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: