Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Sposób na terminatora
Sposób na terminatora
Piotr "Procent" ?opaci?ski

Oszustwa w airsofcie si? zdarzaj? i zdarza? b?d?. Od pewnego czasu mo?na nawet obserwowa? nasilenie tego zjawiska, na niektórych imprezach. Osoby, które nie przyznaj? si? ?wiadomie do trafie? zwane s? powszechnie terminatorami.
Jak sobie z takimi radzi?? Eliminowa? z zabawy, rnawraca?r1;, czy wymusza? na nich pos?usze?stwo? Sposobów jest co najmniej par?.
Niektóre brutalne, inne sprytne, jeszcze inne zwyk?e, normalne, ludzkie.Najprostsz? i najbardziej spontaniczn? metod?, jest dora?ne leczenie ka?dego przypadku, czyli ( o ile to mo?liwe), d?uga i nieprzerwana seria we wra?liwe rejony cia?a, najlepiej w twarz. Kto? mo?e powiedzie?, i? przyj??o si? w twarz nie strzela?. Ale? oczywi?cie, jednak?e jak kto? nie przestrzega zasad, to ja wobec niego te? nie mam specjalnych oporów i sentymentów, by pewne zasady pomija?. Dzia?anie takie w du?ym stopniu zwi?ksza prawdopodobie?stwo przyznania si? do otrzymanej kulki (kulek w tym przypadku).
Cz?sto nie jest to artyku?owane przez zwyczajowe rdosta?emr1;, ale przez j?k bólu. Im g?o?niejszy, tym lepsi z nas nauczyciele, a nasza lekcja ma wy?sz? warto??.
W dodatku tak brutalna nauka cz?sto doprowadza oszusta do decyzji o zmianie zachowania. Uwaga jest jedna. Stosowa? to nale?y jedynie przy osobach, które cz?sto i g?sto si? nie przyznaj?, maj? z tym sta?y problem, które powszechnie s? znane w ?rodowisku i nieobca jest im ?atka terminatora. C
z?sto stosowana technika, gdy osoby takiej nie da si? ze ?rodowiska usun??, a inne sposoby nie dzia?aj?.Jako, ?e lepiej zapobiega?, ni? leczy?, to wymy?lono swego czasu pseudo-prewencyjn? technik? walki z terminatorami, wykorzystywan? najcz??ciej na du?ych imprezach.
W czym rzecz? Organizator podaje do wiadomo?ci, i? na terenie rozgrywki b?d? dzia?a? niezale?ni i obiektywni s?dziowie. Ich zadaniem jednak?e jest nie tylko ocenia? i os?dza?, ale te? dzia?a?.
Wygl?daj? oni jak zwykli uczestnicy i bior? udzia? w normalnej rozgrywce, natomiast od czasu do czasu posy?aj? kulk? komu? z w?asnej dru?yny (najcz??ciej). Odleg?o?? i miejsce trafienia z za?o?enia ma wyklucza? mo?liwo?? tego, ?e uczestnik nie czuje kulki.
Dodatkowo takie testy przeprowadza si? najcz??ciej pod ogniem, lub w innej sytuacji, gdzie wielce prawdopodobne jest otrzymanie kulki od przeciwnika. Je?li dana osoba do trafienia si? nie przyzna, s?dzia wchodzi do akcji i zaprasza dana osob? do zej?cia na respa.
Gdy sytuacja taka powtórzy si? z 2-3 razy, zwykle oznacza to wyrzucenie z imprezy, z odpowiednia adnotacj?. Je?li natomiast po postrzale przez s?dziego dana osoba przyzna si? do trafienia, s?dzia z miejsca przywraca ja do rozgrywki informuj?c, i? by? to postrza? rtestowyr1;. Jednak?e nie zawsze trzeba budowania takiego aparatu kontroli, czasami wystarczy jedynie ograniczy? si? do formy spekulacyjnej, tzn. poda? do wiadomo?ci, ?e s?dziowie na polu s?, chocia? tak naprawd? mo?e ich nie by?. Samo potencjalne ryzyko dzia?a na terminatora odstraszaj?co.Innym, najprostszym w formie, jednak?e chyba najtrudniejszym w skutecznym i efektywnym wykonaniu jest zwyk?a rozmowa. Je?li dana osoba jest powszechnie uwa?ana za terminatora, to mo?na z ni? o tym porozmawia?.
Styl rozmowy b?dzie zale?e? od tego, czy jeste?my z teamu terminatora, czy jeste?my jego koleg?, czy mo?e jeste?my organizatorem. Jako, ?e oszustowi do oszustwa przyzna? si? trudno, to bardzo prawdopodobne, ?e zaprzeczy lub wr?cz oburzy si? na nasz zarzut (odbierze to jako zarzut oczywi?cie) o terminatorstwo.
Nie nale?y zwraca? na to uwagi i wyt?umaczy? do ko?ca. Nawet jak oficjalnie si? na to oburzy, to zapewne da mu to w jaki? sposób do my?lenia i mo?e zmieni swe zachowanie. Mo?na si? te? umówi? z grup? osób, by ka?da z osobna z nim taka rozmow? przeprowadzi?a.
Oczywi?cie tak, by dany terminator nie domy?li? si?, i? to jaka? rzorganizowana akcjar1;. Takie n?kanie tym dra?liwym tematem najzwyczajniej w ?wiecie zm?czy naszego oszusta i dla ?wi?tego spokoju b?dzie on chcia? zmieni? dany stan rzeczy.

Innym sposobem, do?? nieprzyjemnym, jest stworzenie w danym ?rodowisku publicznie dost?pnego spisu/listy/galerii lokalnych terminatorów.
To chyba jeden z najdonio?lejszych sposobów zha?bienia czyjego? imienia, nies?ychanie wstydliwy i niemi?y, ale skutki jego zastosowania mog? by? zaskakuj?co dobre. Metoda jest ma?o popularna ze wzgl?du na jedn? niedogodno??. Ci??ko jest, o obiektywny system, który kwalifikowa?by dane osoby do takiej galerii.
Bo wiele osób oczywi?cie negowa?oby zasadno?? swej bytno?ci w tak niechlubnym gronie, a zapewne ka?da taka osoba znajdowa?aby te? grono obro?ców. ?atwo by?oby te? kogo? zdyskredytowa?, chocia?by samym nies?usznym postulatem dodania do takiego spisu.
Nie mówi?c ju? o tym, ?e mo?na by zebra? grup? osób, by nies?usznie oskar?y? kogo? o terminatorstwo. Dlatego stworzenie takiej listy, która by?aby realna i reprezentatywna to nie lada wyzwanie gdy? ci??ko tutaj pos?ugiwa? si? obiektywnymi wska?nikami i kwantyfikatorami.Najbardziej radykaln? metod? jest eliminacja ze ?rodowiska. Je?li w takowym jest powszechne przekonanie, i? kto? jest oszustem, to organizatorzy spotka? mog? solidarnie odmawia? danej osobie udzia?u w nich. Wychodzi to do?? rzadko, bo jak zwykle taka osób ma grono swoich obro?ców i si?? rzeczy b?dzie si? strzela? chocia?by z nimi. Chocia? w mniejszym gronie terminatorstwo jest jeszcze bardziej uci??liwe, bo cz??ciej si? na takiego oszusta trafia.

Najwa?niejsz? zasad? jest taka, by?my nawet w obliczu mno??cego si? terminatorstwa innych osób, sami nie zni?ali si? do ich poziomu i grali fair.
Najprostsz? zasad? natomiast jest ta, ?e w sytuacji, gdy jeste?my pewni trafienia w kogo?, a osoba trafiona nie wyra?a ch?ci, do przyznania si?.
Sami og?aszamy, i? dosta?a i musi opu?ci? pole rozgrywki. Dana osoba powinna si? do tego bezwzgl?dnie dostosowa?, nawet je?eli jest ?wi?cie przekonana, ?e nie dosta?a.
To takier30; mniejsze z?o. Mimo wszystko ?ycz? wszystkim w polu spotykania jak najwi?kszej liczby airsoftowców, a jak najmniej osób, które tego miana nie s? godne, bo nie maja nawet minimalnej ilo?ci honoru i cywilnej odwagi, by przyzna? si? do otrzymanej kulki.
?ród?o: http://blog.gunfi...
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 14 2010 08:14:01
Napisz? jak ja to widz?. Strzelanie w bol?ce miejsca ok, jednak my?l?, ?e nogi i d?onie wystarcz?. Zw?aszcza przy ma?ych zasi?gach z twarzy mo?na zrobi? stek, a to ju? moim zdaniem przesada. Tak radykalnych ?rodków naprawd? starajmy si? nie stosowa?.

Co do terminatorów w Koalicji Pó?noc mamy ju? od nich d?ugo ?wi?ty spokój. Organizujemy Zamkni?te ?wiczenia Teamów. Je?li co? si? dzieje nieprzyjemnego Dowódcy Teamów mi?dzy sob? szybko ustalaj? kto i co. Je?li dany warior si? nie dostosuje do panuj?cych zasad /a pilnowany jest wówczas przez wiele par oczu, aby sprawdzi? czy poprawa zaistnia?a/ to wówczas najcz??ciej grozi takiej osobie opuszczenie szeregów danego Teamu. Dlaczego? Ka?dy buduje dobre imi? swojego Teamu. Po co jeden T1000 ma t? mozoln? prac? popsu?? Po to wi?kszo?? z Nas ma lunety na replikach, aby widzie? ?e pocisk dotar? do celu na skraju zasi?gu. Na takim dystansie ok. 50/60m mo?na u?ywa? szczerbinki i muszki. Jednak na takim dystansie przez lunet? widz?, ?e przeciwnik dosta? np. w wystaj?c? d?o?.

Pami?tajcie o jednym. Zg?aszajcie fakt trafienia tylko wówczas je?li jeste?cie tego na 100% pewni. Nikt nie chcia?by, aby jemu samemu kiedy? wpierano trafienie, cho? takie si? nie odby?o bo np. pocisk spad? par? cm przed butem. Najlepiej jest krzykn?? do przeciwnika /móg? w ferworze walki nie poczu? trafienia, zw?aszcza trafienie pociskiem na skraju zasi?gu, który drastycznie wytraca si?? uderzenia/. Trzeba nauczy? si? reagowa?, bo pó?niej np. podejrzewany o terminatorstwo nawet nie b?dzie wiedzia? co i jak np. nie dostanie szansy na poprawienie si? - je?li to w ogóle mo?liwe U?miech Je?li ?adna z metod perswazji nie zadzia?a, a szkoda te? traci? nerwów na k?ótnie z dzia?aj?cym w "polu si?owym" przeciwnikiem, zg?o? swojemu Dowódcy. Zanim spraw? si? nag?o?ni warto t? drog? wyst?pi?, zak?adaj?c, ?e przeciwnik "móg? nie poczu?". Jednak drastyczne ?amanie zasad powinno w Teamach zawsze podlega? surowym restrykcjom.

Dlaczego np. nie lubimy walk z niezrzeszonymi? Nie traktuj? wszystkich niezrzeszonych jako T1000, ale na pewno zapanowa? nad takimi przypadkami w gronie niezrzeszonych wojowników jest zdecydowanie ci??ej. Na pewno z czasem niezrzeszeni, którzy poczuj? dalsz? ch?? rozwoju przyst?pi? do którego? z Teamu, aby mie? wsparcie i mo?liwo?? wspó?pracy w polu walki. Wówczas takiego wojownika mi?o widzie? w zamkni?tym gronie osób, które sobie wzajemnie ufaj? i mog? cieszy? si? walk?, a nie stresowa? "twardymi" przeciwnikami.

Zwróc? tutaj uwag? i? wi?kszo?? imprez ASG w Polsce dzia?a na podobnej zasadzie: TF tworzone g?ównie przez Teamy na zaproszenia. Na takich imprezach na pewno jest o wiele bardziej "komfortowo" Z przymru?eniem oka
#2 | ZizuPrzezZzKropkami dnia May 15 2010 21:17:38
Osobi?cie cieszy ?i?a fakt ?e rzadko zdarza mu si? spotyka? z tego typu zachowaniami. A sam lubi? n?ka? towarzyszy czy przeciwnika pytaniami w stylu ,,Trafi?e?? Bo nie jestem pewien!" Mo?e to nie najlepsza metoda i tak zwykle schodz? w takich sytuacjach ale lepsze to ni? Terminatorstwo.

Kolejna sprawa, ?i?u jest niezrzeszony, by? taki od dawna i nie chce tego zmienia?. Nie wiem czemu, ale podoba mi si? ten stan. Je?li kto? si? czuje z tego tytu?u niekomfortowo to jest mi przykro, jednak je?li nie ma dru?yny która podziela moje pogl?dy czy sposoby dzia?ania to po prostu nie widz? powodu by do takowego przyst?pi?.
Trac? w ten sposób szans? na uczestnictwo w wielu imprezach... z reszt? zawsze unika?em takich imprez w?a?nie ze wzgl?du na ów z?owieszczych terminatorów, no i jako niezrzeszony mog? trafi? do dru?yny z takimi osobami i bym by? postrzegany jak oni (mam na my?li incydent podczas Wizny 2009, gdzie koleg? ze ?rodkowopomorskiego tak w?a?nie potraktowano.)
#3 | Mario75 dnia May 15 2010 23:53:02
Na imprezach na zaproszenie dla Teamów odsetek T1000 maleje do bardzo ma?ych rozmiarów. Tak by?o na Panzerze III. Na IVO II ka?dy mia? opask? z nr przypisan? do nicku i Teamu. S?dziowie mieli prawo wykonywa? strza?y testowe i takowe stosowali. Ograniczenie amunicyjne spowodowa?o, ?e najpierw si? my?la?o, a potem strzela?o. T1000 je?li zosta? namierzony /ogromna rzadko?? na tej imprezie, by?o ich naprawd? ma?o/ dostawa? ostrze?enie i jego nr zostawa? spisywany. Po drugim ostrze?eniu wg. regu? mia?a by? zabierana indywidualna opaska /T1000 w tym momencie móg? ju? skorzysta? na imprezie z darmowej grochówki i pi?knego offgame U?miech / i informacja do Dowódcy Teamu. Na szcz??cie nie musieli?my ani razu tego stosowa?.

?i?u co do Twoich pogl?dów czy metod dzia?ania nie mam poj?cia jakie s?, ?e nie mo?na znale?? ludzi, z którymi mo?na taki Team wspó?tworzy?. Zawsze mo?na samemu stworzy? Team. Team sk?adaj?cy si? z ludzi, którym ufasz i masz w nich wsparcie. W?a?nie w Teamie mo?na ró?ne pogl?dy i zasady weryfikowa? i je przestrzega?. Z punktu widzenia dzia?ania taktycznego równie? cho?by w paro osobowym squadzie mo?na pewne zachowania wypracowa?. Buduj?c dobry wizerunek i manifestuj?c uczciwo?? Teamu na pewno mo?na liczy? na to i? inne Teamy doceni? ów fakt. Jecha? walczy? z lud?mi reprezentuj?cymi takie w?a?nie pogl?dy to czysta przyjemno??. Podstawowymi zasadami ASG s? honor i uczciwo??. Nie trac? wiary, ?e tak jest bo mam na to wiele przyk?adów. Wiele ekip jest godnych zaufania i mimo tego, ?e cz?sto mogliby i?? na skróty dopuszczaj?c si? "ma?ego" oszustwa to tego nie robi?. W?a?nie tacy ludzi tworz? prawdziw? warto?? ASG. Niezrzeszonych nie stawiam pod jedn? kresk?, jednak chocia?by ze wzgl?du na gorsz? logistyk?, zgranie i brak jakiegokolwiek systemu, ci??ko cokolwiek wyegzekwowa?. Pro?ciej jest zwróci? si? do Dowódcy, który ogarnie swoich ludzi ni? do ka?dego z osobna i bawi? si? potem w ciuciubabk? kto, co i jak. Zamiast robi? czarn? list? ludzi, którzy notorycznie ?ciemniaj?, lepiej stworzy? enklaw? która jest od takich osób w du?ej mierze wolna i ?atwiej takich T1000 kontrolowa? je?li si? w ogóle zdarz?.

Ka?dy ma prawo na rehabilitacj? swojego zachowania, ale wyprawy krzy?owe z ci??ko identyfikowalnymi niezrzeszonymi wojownikami /dochodzenie kto zacz itp/ nikogo na d?u?? met? nie bawi. Zamiast si? stresowa? lepiej T1000 omija? dalekim ?ukiem. Kto walczy uczciwie na pewno znajdzie drog? do miejsca gdzie takich w?a?nie uczciwych ludzi si? docenia.
#4 | ZizuPrzezZzKropkami dnia May 16 2010 14:40:55
Te tak zwane strza?y testowe tak?e uwa?am za bardzo dobre rozwi?zanie, ?izu osobi?cie by si? wkurzy? ?e nagle dosta? w plecy ale jakby mu wyja?nili co i jak to by nie by?o problemu.

Oczywi?cie s? grupy w których chcia?bym dzia?a?, jednak s? w do?? du?ej odleg?o?ci od pomorza (shit happens).
Ale mówi?c na przyk?adzie Team 75th Rangers RGT nie chcia?bym si? do was przy??cza? ze wzgl?du na to ?e akurat dzia?acie w klimatach Ameryka?skich, nie ma w tym nic z?ego i szanuje to, ale taki, nazwijmy to szczegó? wystarczy. No i przynale?no?? do jakiej? ekipy zobowi?zuje do pewnych specyficznych zachowa?... ale to ju? rozmowa na osobny artyku?.


A i tak nawiasem... podoba si? ?i?owi wyra?enie ,,T1000" xD
#5 | Mario75 dnia May 16 2010 22:43:31
To ?i?u nie gadaj tylko Team zak?adaj. Z tego co mówisz b?dzie specyficznie i oryginalnie jak na nasze rejony. Spotka? takich paru jak Ty sam w jednej ekipie, to przecie? czysta przyjemno??. Samemu np. okr??y? si? wroga nie da U?miech Chocia? raz od Nas Gruby próbowa? U?miech To by?a akcja!
Niestety nie dzia?a Smutny

Nawet ekipy, które robi? dwójk? snajpersk?, albo ma?y paroosobowy zwiad maj? du?e mo?liwo?ci rozwoju i podnoszenia umiej?tno?ci stricte taktycznych.

Na Zamkni?tych ?wiczeniach Teamów do tego ró?ne jednostki ucz? si? rozumie? dzia?ania reszty ekip oraz wspó?dzia?a?. Zaowocowa? na pewno mo?e to na przysz?ych wyjazdach, na wi?ksze imprezy. Bo takich 30-stu wspó?dzia?aj?cych w polu /nie myli? z 30sto osobowym Ruskim szturmem U?miech / to ju? co? podczas wojenek ASG. Je?li opanuje do tego komunikacj? i wspó?dzia?anie ze sztabem, to symulacja pola walki a? mi?a jest w realizacji z takimi wariorami.

Mario ?yczy ?i?owi powodzenia i odnalezienia swojej nie drugiej po?ówki a brakuj?cej cz??ci dru?ynyZ przymru?eniem oka
#6 | vandal7 dnia September 05 2011 20:37:38
Wygl?daj? oni jak zwykli uczestnicy i bior? udzia? w normalnej rozgrywce, natomiast od czasu do czasu posy?aj? kulk? komu? z w?asnej dru?yny (najcz??ciej). Odleg?o?? i miejsce trafienia z za?o?enia ma wyklucza? mo?liwo?? tego, ?e uczestnik nie czuje kulki.
Dodatkowo takie testy przeprowadza si? najcz??ciej pod ogniem, lub w innej sytuacji, gdzie wielce prawdopodobne jest otrzymanie kulki od przeciwnika. Je?li dana osoba do trafienia si? nie przyzna, s?dzia wchodzi do akcji i zaprasza dana osob? do zej?cia na respa.
sory ale to wyglada mniejwiecej tam samo hamsko jak podsylanie oskarzonym falszywych zeznan ich kolegow ze to ni byli sprawcami "czegos tam" mam nadzieje ze sedzia jest spostrzegawczym i 100 procent pewnym czlowiekiem
#7 | vandal7 dnia September 05 2011 20:48:26
Najwa?niejsz? zasad? jest taka, by?my nawet w obliczu mno??cego si? terminatorstwa innych osób, sami nie zni?ali si? do ich poziomu i grali fair.
Najprostsz? zasad? natomiast jest ta, ?e w sytuacji, gdy jeste?my pewni trafienia w kogo?, a osoba trafiona nie wyra?a ch?ci, do przyznania si?.
Sami og?aszamy, i? dosta?a i musi opu?ci? pole rozgrywki. Dana osoba powinna si? do tego bezwzgl?dnie dostosowa?, nawet je?eli jest ?wi?cie przekonana, ?e nie dosta?a.
To takier30; mniejsze z?o. Mimo wszystko ?ycz? wszystkim w polu spotykania jak najwi?kszej liczby airsoftowców, a jak najmniej osób, które tego miana nie s? godne, bo nie maja nawet minimalnej ilo?ci honoru i cywilnej odwagi, by przyzna? si? do otrzymanej kulki.
no kurcze zycze sobie i innym wiecej osob "drugich" ktrore mowia mi ze dostalem albo tez atakujacych ktozy mowia to ...
czasem chyba prawde mozna niepoczuc ale nieche byc zle zrozumiany przez to ze "niepoczulem ze ktos strzelil we mnie"

ogulnie bardzo ciekawy i inteligetny temat ktos rozpoczol, choc nie uzywam polskich znokow
#8 | yaro dnia September 12 2011 10:48:47
Hmmm.... terminatorzy... Upierdliwe gadziny. Czasami da si? z nimi walczy? czasami nie.
Ja tam specjalnie nie próbuj? goni? za ka?dym, cho? to cz?sto wkurwia jak si? cz?owiek czai na kogo?, strzela i trafia a tu nic a kto? z boku ci? odstrzeliwuje, bo si? wdajesz w g?upi? wymian?. Ty schodzisz a on zostaje. Potrafi to zirytowa?... Dlatego cz?sto lepiej dzia?a? teamem. Wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e kto? pomo?e takiego zdj?? a i przy okazji wi?ksza pewno??, ?e osoba jest T1000. Bo czasami, co trzeba jasno powiedzie?, strzelaj?ca jest ?wi?cie przekonany, ?e to ona ma racje, bo musi mie? a prawda niekoniecznie jest taka oczywista. W szczególno?ci kiedy jest spory dystans, i s? krzaki czy drzewa.

Ja mam pewno?? jak widz? jak si? kulki odbijaj? od kogo?. W innych sytuacjach, no có?... nie jestem pewien, ale dzia?aj?c w grupie, jest szansa, ?e kto? jeszcze potwierdzi trafienie a wtedy zaczyna si? hunting :-)

O tym, ?e mo?na niecelnie strzela? czy te? niecelnie trafia? sam si? przekona?em, jak na dystansie 3 m wywali?em z 2 klamek prawie ca?e magazynki do przeciwnika, który tak?e strzela? do mnie wpierw z d?ugie a potem z krótkiej. I anie on ani ja nie trafili?my. Ot, cud... Ale szybka akcja, jakie? zas?ony i mog?o wyj?? i wysz?o. Ale byli?my nieziemsko zaskoczeni obaj. Obaj zeszli?my uznaj?c, ?e mogli?my si? trafi?, ale tego nie poczu?. Nieprawdopodobne, ale ca?kiem mo?liwe :-)

A co do t?pienia procederu jestem za opcj? - identyfikacja, zdj?cie i odpowiedni podpis. Sprawdza si?. Nawet mo?liwo??, wyst?pienia takiej opcji dzia?a dobrze na potencjalnych terminatorów :-)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Alice Custom Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Tajna bro? ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,084
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,363
W tym miesiącu:228,751
W tym roku:2,962,047
Wszystkich:51,450,451
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: