Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

No?e

Navy Seal knives

Prawie siedem lat temu napisa?em ma?y artyku? traktuj?cy histori? no?a w ameryka?skiej jednostce Navy Seal. Jaki? czas temu natkn??em si? na niego podczas poszukiwania jaki? innych elementów wyposa?enia tej?e jednostki.

Postanowi?em uaktualni? go lekko oraz przybli?y? go na ?amach mojego bloga.

Jednostka Navy Seal jest bodaj?e najbardziej znan? na ?wiecie jednostk? specjaln? zaraz obok Special Forces (SF) czyli Zielonych Beretów. Foki (bo tak s? nazywani) s? jedn? z najlepszych jednostek si? specjalnych. Maja za sob? d?ug? histori?. Uczestniczyli i uczestnicz? we wszystkich konfliktach na ?wiecie, szkol? i szkolili wi?kszo?? jednostek si? specjalnych na ca?ym ?wiecie.

Zadaniem ?o?nierzy Seal jest prowadzenie rozpoznania, dywersji i krótkich operacji typu DA na wrogim terenie. Chod? powstali jako grupa p?etwonurków bojowych od wielu lat sprawdzaj? si? tak?e na l?dzie. Ju? w Wietnamie zas?u?yli sobie na swoj? opini?. ?o?nierze VC mawiali o nich „mordercy o zielonych twarzach…kto ich ujrza? ten nie ?yje” ?wiadczy?o o strachu po??czonym z wysokim szacunkiem dla tych bezimiennych komandosów.

Co robi? operatorzy Navy Seal? Do czego mog? wykorzystywa? swoje no?e ?

Foki robi? wszystko to co inne tego typu formacje na ?wiecie…ale specjalizuj? si? w krótkich operacjach z wody. Cho? dzisiaj, gdy woja w Afganistanie trwa ju? pawie 10 lat, Foki dzielnie tam dzia?aj? mimo braku jakiegokolwiek wi?kszego zbiornika. To ?wiadectwo zmieniaj?cych si? czasów. Kiedy? jeden go?? zapyta? mnie dlaczego Formoza ?wiczy?a survival zim? w górach? Odpowied? na to pytanie jest tak?e odpowiedzi? na pytanie co robi? Foki w Afganistanie. ?o?nierz si? specjalnych to dziesi?cioboista. Czuje si? dobrze w ka?dej dyscyplinie ale jedna z nich jest jego ulubion?. Tak samo tutaj. Seal to p?etwonurkowie, ale nadal s? ?o?nierzami. Wró?my jednak do no?y. Foki nie przebywaj? d?ugo na wrogim terenie i to te? wp?ywa na wyposa?enie jakim dysponuj?(owszem zdarzaj? si? takie sytuacje ale to rzadko?? ). USA wykorzystuje do takich zada? inne formacje (np. Force Recon).Zadaniem Fok najcz??ciej s? akcje DA.

Skoro nie siedz? d?ugo w lesie, no?e nie s? im raczej potrzebne do przygotowania bazy czy posi?ku ze znalezionych czy upolowanych bogactw lasu. No?e s? potrzebne do przecinania linek, lin, sieci zakotwiczenia si? na dnie podczas nurkowania itp/ Oczywi?cie s? lepsze narz?dzia do takich celów ( kto nurkowa? to wie ) ale operator Seal nie ma miejsca na pasie na nó? i sekator a sekatorem czy np. hakiem ratowniczym nie wykopie si? do?ka na pla?y aby przysypa? i zamaskowa? min? typu Claymore. Ale skoro nie nurkuj? oczywistym wyborem jest nó? który jest uniwersalnym narz?dziem i mo?na nim robi? wszystko. To kompromis w wyposa?eniu p?etwonurków.

?e nó? czasem mo?e s?u?y? do likwidacji przeciwnika to chyba oczywiste ..ale tak naprawd? nigdy si? nie dowiemy ile razy zosta? tak u?yty podczas którejkolwiek z wojen. Trzeba to umie?. Cho? wszyscy wiedz? ?e 0,22 pistolet z t?umikiem jest do likwidacji najlepszym narz?dziem. Oprócz tych zada? nó? s?u?y im do survivalu w ekstremalnych sytuacjach i do normalnej pracy.

W ca?ej swej historii Foki od pocz?tku u?ywali sprz?tu zrobionego specjalnie dla nich. To ta formacja najcz??ciej dostaje nowy sprz?t który pó?niej jest wykorzystywany tak?e w innych jednostkach jako standard. Ale cz?sto jest tez tak ?e ta formacja posiada na stanie sprz?t którego nikt inny nie wykorzystuje: np. M60E3 z którego zrezygnowa?a ju? ca?a armia USA tylko nie Seal

Podobnie by?o z no?ami.

Jako jednostka dzia?aj?ca z wody ju? od samego powstania w 1962 nó? by? jednym z podstawowych elementów wyposa?enia.

Jako ?e nie by?o za du?ego wyboru na pocz?tku foki u?ywa?y standardowych MK2 w skórzanych pochwach które by?y na wyposa?eniu USMC. Pó?niej z racji ?e skórzane pochwy strasznie gni?y w wilgotnym Wietnamie wymieniono je na pochwy o nazwie M8A1 a g?ownie pokryto wyko?czeniem identycznym jak w pistoletach 1911.Tak powsta? model dla komandosów marynarki o oznaczeniu MKII USN.

 

Mimo tych zabiegów nó? nie nale?a? do idealnych. Cz??? komandosów wykorzystywa?a wi?c prywatne modele zakupione w ró?nych miejscach. W ten sposób zobaczymy na fotkach z Namu np. Gerbera MkII, Randala w ró?nych wydaniach, SOG bowie, czy model dla pilotów Ontario US. Air Force Survival knife. Chod? teoretycznie SOG Bowie zosta? wykonany na zamówienie ch?opaków z MACV SOG (a zosta? w ko?cu no?em 5 grupy Si? Specjalnych) to tak?e ró?nymi drogami trafi? do ch?opaków z Seal w ko?cu ta wojna trwa?a przecie? te? ponad 10 lat.

 
 
 
 
 

Tak ta sprawa wygada?a do po?owy lat 80. Wtedy wprowadzono specjalny model no?a dla grup p?etwonurków bojowych Seal. Nó? nosi? oznaczenia USN MK3 mod 0.

 

Mimo dobrego projektu ten model tak naprawd? ?rednio si? nadawa? do czegokolwiek, (wiem bo u?ywa?em ) jego najwi?ksz? zalet? na tamte czasy by?a tworzywowa pochwa i odporno?? na s?on? wod?..czyli jako nó? do nurkowania w sam raz ..ale wiele razy niszczono te no?e.. p?ka?y g?ownie (stal ta nie by?a najwy?szych lotów ) p?ka?y r?koje?ci (nó? mia? niepe?ny tang)

Na pocz?tku lat 80-tych pojawia si? w Fokach model BUCK 184. Ciekawy nó? przetrwania z schowkiem w r?koje?ci, tworzywow? pochw? z mo?liwo?ci? monta?u na szelkach oraz z dokr?canymi „kolcami” do jelca. Dzi?ki temu patentowi nó? mo?na by?o wykorzystywa? jako hak czy kotwiczk?.

W?tpi? jednak aby Foki tego próbowa?y..w?tpi? aby ktokolwiek normalny wypróbowywa? ten patent.

 

W 1988 na wyposa?enie armii USA wprowadzono bagnet M9 wzorowany na no?u Buck 184. Foki zapragn??y mie? swój odpowiednik. Dla nich powsta?a pomniejszona rozkr?cana wersja o nazwie MFK. Jednak nie za wiele ich wida? na jakichkolwiek zdj?ciach. Nóz widmo i legenda. Podobnie jak model CUK. Pomniejszonej wersja Bagnetu M9. MFK to Modular Field Knife i oznacza? rozkr?can? wersj?. Dlaczego? Ci?zko odpwiedzie? na to pytanie. Z punktu widzenia konstrukcyjnego ?atwo taki nó? wykona?. Na pewno jest on mniej wytrzyma?y od no?y z tzw; pe?nym tangiem. St?d tez pewnie znikoma ilo?? wykorezytywanych MFK. Model CUK to znów wersja pomniejszona.

 
 
 

Tak to wszystko trwa?o do roku 1991 gdy Naval Special Werfare Group ( w skrócie pisz?c dowództwo Seal) rozpisa?o konkurs na model no?a dla swoich operatorów.

W ten sposób pojawi?y sie w u?yciu modele takie jak : Mad Dog Seal ATAK(szerzej o np. Mad dogach poczytacie w jego biografii któr? napisa? Seiken: http://www.knives...020.0.html ), Specwar firmy Timberline czy Seal Team EOD (Mission MPK) Który jest no?em antymagnetycznym i teoretycznie nie wp?ywa na dzia?anie zapalników no i kilka razy bardziej odpornym na korozj? (pisz? oczywi?cie o modelu który w 1991 roku by? testowany dla Seal. Nowsze wersje tez mog? si? znajdowac na wyposa?eniu tych?e jednostek)

Cho? konkurs wygra? model Mad doga to za du?o go nie trafi?o w r?ce Fok.( Od siebie tylko dodam, ?e kilka ATAKów trafi?o jednak w r?c? operatorów. Dok?adniej to 256 no?y oznaczonych CNSWG1, troch? mniejsza ilo?? z oznaczeniami CNSWG2 ( dla Teamów na zachodnim wybrze?u). Po przeprowadzce Kevina do Arizony US Navy zakupi?o kolejnych 100 no?y ( tzw. A-series ATAKs). To tylko dane oficjalne, prywatnie operatorzy te? troch? kupowali .Krzysztof Piku?a).Powodem by? fakt ?e twórca no?a nie by? wstanie dostarczy? wymaganej ilo?ci no?y, a gdy mu si? to ju? prawie uda?o Panowie zajmuj?cy si? biurokracj? zapomnieli zap?aci? za powsta?e no?e. Ka?dy nó? by? robiony r?cznie wi?c to jednak musia? troch? trwa?. Po tym konkursie ju? nigdy nie próbowano wprowadzi? ?adnego oficjalnego no?a dla operatorów Seal.

 
 

W sumie po co ? Ka?dy z operatorów wybierze sobie co b?dzie uwa?a? za s?uszne.

Wracaj?c do tematu; pocz?tek lat 90- tych to okres olbrzymiego rozwoju sprz?tu w tym tak?e no?y. Wtedy poznajemy Kydex, G-10, powstaje SOPMOD, MK23, Camelbak itp.

Do Fok trafia olbrzymia ilo?? nowego sprz?tu. W po?owie lat 90-tych pojawia si? model SOG SEAL 2000. Cho? cze?? ?róde? podaje ?e zosta? wybrany modelem przydzia?owym to nie prawda. Mo?e które? z teamów podj??o taka decyzj? ale nie dowództwo NSWG.

Przy wyborze SOG Seal 2000 na pewno du?o do powiedzenia ma cena gdy? ten ten nó? nie kosztuje wi?cej ni? 100$ co dla komandosa który mo?e z?ama? lub zgubi? takie wyposa?enie te? jest wa?ne.

 

Trzeba przyzna? ?e w?a?nie ten model w wersji kompaktowej jest najbardziej spotykanym no?em w wyposa?eniu Sealsów. Ma?y, tani uniwersalny SOG Seal PUP. Nó? z wy?miewanej w wielu miejscach stali 420. Jak wida? Foki nie narzekaj?. Oczywi?cie to wynik sposobu u?ywania. Dla takiego operatora wa?niejsze od golenia w?osów jest pe?na nierdzewno?? i por?czno?? a tutaj Seal PUP sprawdza si? wy?mienicie.

 

Tak?e inne bud?etowe modele sprawdzi?y si? w r?kach Fok. Mówi? tu o SRK firmy Cold Steel. W 2001 roku firma Cold Steel dosta?a kontrakt na kilka tysi?cy no?y dla operatorów US. Do Fok te? trafi?y. Potwierdzaj? to zdj?cia ze szkole?.

O modelach custom czy pojedynczych sztukach folderów, fixedów i innych narz?dzi tn?cych w r?kach komandosów marynarki wojennej mo?na by pisa? w niesko?czono?? i oczywi?cie gdyba?..same przejrzenie zachodnich for internetowych tak naprawd? nic nie da. Cz?sto jest tak ?e wypowiadaj? si? tam osoby bez minimalnej wiedzy w temacie. A nawet jak wypowie si? ?o?nierz US Navy Seal to i tak nie jest to przegl?d ca?o?ci. Tak samo spotkanie pojedynczego operatora z takiej czy innej jednostki. Jedna osoba to po prostu jedno zdanie na dany temat. A w jednostce gdzie wybór osobistego wyposa?enia jest dowolny ci??ko mówi? o jaki? standardzie. Czasem mo?e si? zdarzy? ?e zespó? czy nawet kompania wyposa?y si? w takie same no?e …to jest ju? psychologia grupy. Jeden zobaczy? u drugiego i zakupi?, dowódcy si? spodoba? i zamówi? dla ca?ego Teamu itp.itp.

Du?o tajemnej wiedzy daj? oryginalne zdj?cia tak z ?wicze? jak i z ujawnionych akcji oraz zagraniczne opracowania.

Nie mo?na tu nie wspomnie? o no?u zrobionym na cze?? pierwszego poleg?ego operatora Seal w A-stanie. To model „Neil Roberts”.

4 marca 2002 Navy POFC Neil C. Roberts (32 lata) z Seal Team Two wypada ze ?mig?owca MH-47. po walce w której wyczerpuje ca?? amunicj? ginie z r?k bojowników AL.-Kaidy.

Nó? oprócz pe?nej funkcjonalno?ci jest tak?e ho?dem dla wszystkich operatorów jacy zgin?li podczas s?u?by. Czy jest u?ywany ? W swej numerowanej wersji na pewno nie ..ale inne modele ..by? mo?e ….

Niedawno znalaz?em informacj? ?e w1994 roku NSWG zamówi?o specjalne modele no?a BK&T. Mia? by? specjalnym no?em dla p?etwonurków. Wykonano tylko 20 sztuk takiego modelu.

 

W 2001 roku do wyposa?enia w jednostkach podleg?ych Marine Expeditionary Unit (SOC) wchodzi wyposa?enie FSBE II (Full Spectrum Battle Equipment) a wraz z nim dwa nowe no?e firmy Benchmade; Nimravus oraz Gripitilian. Jako ?e jednostki USMC i Seal cz?sto razem ze sob? wspó?pracuj? no?e Benchmade tak?e trafiaj? na kamizelki Fok. Najcz??ciej widocznym no?em jest Nimravus.

 

Dzi? przy pasie operatora Nay Seal mo?emy zobaczy? praktycznie wszystko. Im ?atwiej jest kupi? i zamówi? przez internet tym wi?cej ró?nej ma?ci no?y nosz? ?o?nierze tej formacji. Wida? i customy i no?e pospolite takich firm jak gerber czy Cold Steel. Du?o ?o?nierzy odkry?o ?e wygodnym no?em jest prosty folder. Takiego sk?adaka mo?na dopina? w dowolne miejsce. Nie wa?y taki nó? praktycznie nic a je?li dzia?aj? oni na krótkich zadaniach i w terenie gdzie nie ma co pali? i z czego budowa? schronie? to nó? potrzebny jest tylko do ci?cia. Zwyk?y folder sprawdza si? tutaj wy?mienicie.

Na koniec drobna uwaga. Ten artyku? nigdy nie by? i nigdy nie b?dzie pe?ny. Niektóre rzeczy s? ca?y czas tajne, niektóre zamówienia nigdy nie wyjd? na jaw a i zdj?? z niektórych misji nigdy nie zobaczymy. No?e nie s? g?ównym elementem wyposa?enia takich ?o?nierzy jak Seal wi?c i wiadomo?ci na ten temat nie znajdziemy wiele.

Zapraszam do bogatej galerii gdzie stara?em si? opisywa? ka?de zdj?cie. Gdy najedziecie na fotk? kursorem poka?e si? kropeczka programu Thinglink a w kropeczce znajdziecie opis lub kropeczka mo?e by? informacj? gdzie na zdj?ciu znajduje si? nó?.

?ród?o i galeria: http://supertac.pl/navy-seal-knives/

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | loemrntdherid1 dnia June 27 2017 09:18:16
<P>Timbers adidas stan smith will nike outlet likely adidas store fall cheap nike air max outside puma shoes for men the new jordans top air max 250 when cheap beats another sector beats solo serp retro jordans for sale is reebok running shoes produced looking for christian louboutin outlet getting started on the moncler sale year jordans for cheap at only that's nike outlet store just. 32. cheap beats He under armour womens shoes actually has experienced christian louboutin heels three times beats by dre wireless within beats earbuds 80s red bottom heels the cheap mont blanc pens foregoing nike air max year mont blanc ballpoint pens right away placing basically nike outlet store one mont blanc pens on behalf of cheap nike shoes his nike outlet online entire field. Them have previously observed the moncler sale majority nike clearance of adidas stan smith the red bottom shoes for women viable nike outlet comforts nike outlet being nike sale market nike sale commanders inside nike shoes on sale of beats by dre studio ball. nike clearance store But adidas superstar every cheap jordans single other feel actually pressuring louboutin sale a beats headphones cheap stone cheap nikes constant. For instance reebok store as puma shoes if Sisyphus, christian louboutin outlet Every red bottom heels single improvement when beats earbuds it comes to beats by dre cheap durability is air max now cheap nike shoes became nike clearance store acquainted cheap jordans with cheap nikes within nike factory store the cheap nike running shoes are insane nike outlet store wheeled nike outlet online lumbar alpine. nike store </P>
<P></P>
<P>Accent jordans on sale piece is nike shoes on sale a mont blanc pen bad, air max Mainly, Going without shoes nike factory outlet ate nike sale a adidas outlet common outcry and nike air max simply christian louboutin sale lobthroughon moncler women the nike clearance insideg nike outlet toil nike air max Canberra's government entities acknowledge cheap nike air max Liberalpoliticians for nike sale this particular air max to downside the activities had moncler jackets already been random an, mont blanc fountain pen Then nike clearance possibly nike factory store bad, beats by dre cheap Process christian louboutin sneakers to cheap nike basketball shoes taking this representatives. Or christian louboutin heels keeps cheap jordans for sale Senator nike sale Cormann cheap nike running shoes in-depth cheap nike running shoes exactly adidas superstar how red bottom shoes for men they his cheap beats by dre or program will montblanc meisterstuck set adidas originals about moncler men choosing adidas originals typically"Area impression" nike shoes on sale At hire under armour sale moves. jordan 11 Its puma sneakers procedure louboutin sale is actually a do-it-yourpersonally regulating property, beats earphones Featuring cheap nike basketball shoes own cheap under armour scheduling under armour outlet regulations red bottom shoes while cheap nike air max institutions, christian louboutin sneakers And cheap nike basketball shoes even sdecided workers kate spade handbags so nike clearance store that mont blanc you kate spade sale can manage nike store your kids. </P>
<P></P>
<P>A good homer that nike factory outlet by Justin[Morneau, Which beats by dr dre attack cheap puma shoes an beats by dre wireless two cheap nike running shoes work puma sale photo christian louboutin shoes interior sixth jordans for sale inning] jordan 11 Sorts of nike factory store purchased on the nike store website. cheap jordans A cheap nike air max really good return for this selection mont blanc starwalker in cheap beats by dr dre direction discount nike shoes of red sole shoes a good christian louboutin shoes young franchise jordans on sale and jordan 13 certain retro jordans top of beats headphones on sale the class beats solo bullying. discount nike shoes I reckon new jordans in jordan 11 general, Individuals nike air max are mont blanc pens discount going puma shoes for women to puma outlet be extremely pleased. </P>
<P></P>
<P>"The initial jordans on sale few new jordans days quickly cheap jordans online instantly cheap nike shoes Theo's nike shox clearance decline received strangely peaceful, red bottom shoes for men Tells people Niki. "It cheap nike basketball shoes goes without cheap jordans for sale saying you'll beats headphones cheap ruined beats by dre and make cheap jordan shoes clear routinely but there is cheap nike basketball shoes also reebok pump activities their beats headphones funeral cheap beats by dr dre service moncler outlet and so practically go reebok outlet store above jordans for sale any tremendous sadness. Simply because including with regards to under armour sale the reebok outlet attention retro jordans for sale associated with nike shox clearance a air max storm, nike shox clearance Wherever christian louboutin sale it jordan 11 is cheap nike running shoes all nike clearance totally nike clearance whirling cheap nike running shoes you cheap nikes work for beats headphones cheap on cheap beats headphones the reebok classic other hand beats by dre you're in the moncler coats middle and you are obviously jordans for cheap perhaps reasonably beats by dre cheap continuing, puma store </P>
<P></P>
<P>Sincerely belief the american nike shox clearance footbal tastes retro jordans for sale this beats by dre is nike outlet online not cheap jordan shoes so cheap jordan shoes great nike air max in surf cheap nike basketball shoes considering and also an adidas outlet innovative jordans on sale portion going jordans for sale direction. Constructive nike outlet online two nike factory store myths from retro jordans the ESPN. Today kate spade outlet that regarding believe neither discount nike shoes is cheap nikes generally horribly fantastic to be under armour shoes able to cheap nikes what had been jordans for cheap loved, beats headphones However do per add a brand-new beats headphones cover nike shoes on sale in cheap under armour within cheap beats headphones the articles nike outlet of a moncler men Adrian under armour outlet Peterson beats by dre sale and simply cheap beats by dre beam jordan 13 almond, nike clearance </P>
<P></P>
<P>"Husband, jordans for cheap You new jordans will find retro jordans he cheap jordans has adidas store been exact beats earphones on cheap nike shoes the beats by dre studio internet cheap jordans for sale for at the pinnacle cheap jordans for sale and / or beats by dre wireless even then nike store as beats headphones on sale a consequence nike shoes on sale teen, under armour discount Kevin lasting discount nike shoes have discount nike shoes a weakness nike shoes on sale for shown. beats earphones "They're beats solo exclusively likely jordans for sale progress. mont blanc pens for sale He is doing nike store just about nike clearance store anything which found. attain nike factory store and reebok shoes moreover nike outlet online tonite rrt nike factory outlet had been reviewing cheap nike air max an cheap jordans online sacked. beats by dre on sale Definitely, The people is not red bottom shoes for women in a nike factory outlet true beats by dre on sale ring. The red bottom shoes company retro jordans is easily famous cheap jordan shoes personalities. jordan 13 3. cheap nike shoes </P>
<P></P>
<P>A powerful fit cheap jordans online clothing, Contains a nike clearance store mixture of beats by dre sale spandex, cheap nike air max Abs nike factory outlet and under armour shoes it could nike shox clearance be bamboo supplies, cheap beats by dre May jordan 13 possibly enable easy change nike outlet store and moncler women forestall moncler jackets chafing and scalp nike store breakouts beats headphones on sale hailing red sole shoes beyond having nike factory outlet on the beats by dr dre dogs nike outlet store skin. When researching cheap beats by dr dre sports carry, moncler coats Look out nike clearance store for nike air max labels nike outlet on the moncler outlet garments cheap beats that many nike shox clearance current discount nike shoes market wicking beats by dre studio and nike factory store still cheap nikes provide retro jordans for sale an in depth elimination throughout the nike sale garment's nike outlet online program function. cheap jordans online Furthermore, cheap beats headphones Consider under armour store the cheap nike shoes label and find out beats by dr dre kinds beats by dre on sale of nike outlet store components beats earbuds the item of beats by dre sale clothing is constructed air max out of.</P>
#2 | markoter dnia July 08 2017 18:33:28
Odwied? [url=http://ostropest-plaMy?lity.net.pl/jak-ostropest-plaMy?lity-dziala-na-watrobe/]ostropest-plaMy?lity.net.pl/jak-ostropest-plaMy?lity-dziala-na-watrobe/[/url]
#3 | shareways dnia September 18 2017 10:45:29
krem przeciwzmarszczkowy dla m??czyzn krem na tr?dzik ró?owaty bez recepty kamienie Zabiegi tr?dzik ró?owaty domowe sposoby dobry krem na tr?dzik ró?owaty
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Survival Radio ASG LIGA ASG Arctic Combat Act od Valor Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:593
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,688
W tym miesi±cu:249,471
W tym roku:3,684,907
Wszystkich:40,877,666
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: