Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 19:29
Dzień trwa:
14 Godzin 14 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:19
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GP-25 – DBoys (recenzja by rus.mil.pl)

GP-25 – DBoys (recenzja by rus.mil.pl)

Zapraszamy do przeczytania recenzji granatnika do AK firmy Boyi/DBoys, która jest pierwszym owocem wspó?pracy Gunfire z portalem Rus.mil.pl.

Potfur - www.rus.mil.pl

D?ugo oczekiwany, budz?cy obawy i niepokoje – GP-25 produkcji DBoys. Wbrew stereotypom, firma ta znana z replik broni z ni?szej pó?ki, pokaza?a ?e potrafi co? wi?cej. Szczegó?owa recenzja okiem rekonstruktora.

Min??y ponad dwa lata od opisu granatników podlufowych autorstwa Kazika, szmat czasu.

Dzi?, wracamy do tematu granatników. Na tapet? – dzi?ki ?yczliwo?ci Gunfire.pl - trafia d?ugo wyczekiwany GP-25 produkcji DBoys.

Podczas kampanii reklamowo-informacyjnej nie oby?o si? bez wtop, gdzie granatnik by? reklamowany zdj?ciem GP-25 produkcji G&P jednego z cz?onków nieistniej?cej ju? Razwiedki.

Jednak?e, granatnik ju? jest, w przyst?pnej cenie – czas wi?c na konkrety.

Od razu zaznaczam – nas (redaktorów rus.mil’a) najbardziej interesuje kwestia odwzorowania, aspekty airsoftowe (jak osi?gi itp. rzeczy) to kwestie, przy których najlepiej si?gn?? do wyspecjalizowanych mediów, jak chocia?by SCDTV, które te? ma w planach recenzj? GP-25.

Pude?ko

Nigdy nie rozumia?em czemu recenzenci w innych serwisach przyk?adaj? stosunkowo du?? wag? do pude?ka. Granatnik w raz z granatem zapakowany jest w zwyczajne, tekturowe pud?o wype?nione trzema grubymi g?bkami – z do?u, z góry i forma z wyci?tymi otworami na przedmioty. Po co komu obrazki, wi?kszo?? i tak od razu dobiera si? do zawarto?ci, a ta – jest w pude?ku bezpieczna.

Prócz oczywistych elementów – w pude?ku nie ma nic, brak instrukcji i innych papierków. Obs?uga granatnika takich nie wymaga wi?c…

Zapomnia? bym – pude?ko jest oznaczone napisem rus.mil.pl - i to jedyne co je wyró?nia z milionów innych kartonów.

Pude?ko granatnika i par? gad?etów od Gunfire (zaznaczamy, ?e nie s? one cz??ci? normalnej paczki ;) ).

Wn?trze pude?ka – wszystko na miejscu, chronione przez g?bki

Granatnik

Jest to porz?dne pó?tora kilo z ogonkiem (1700g), metalu uzupe?nione plastikowym chwytem. Przy obecnej cenie, nie powinno by? zaskoczeniem, ?e granatnik nie jest w ca?o?ci ze stali. Wi?kszo?? elementów jest wykonana z bli?ej nieznanego mi metalu, a stalowe s? tylko niektóre elementy tj.: celownik, kilka blaszek blokuj?cych wkr?ty i element ??cz?cy cz??? spustow? z luf?.

W momencie zakupu, granatnik jest z?o?ony i gotowy do u?ytku – wystarczy podczepi? i cieszy? si?.

Dla jasno?ci – trudno mi oceni? czy granatnik jest kopi? GP-25 produkcji G&P czy te? nie (pomijaj?c kwesti? monta?u, który jest zdecydowanie inny oraz obecno?? samego celownika), wi?c nie b?d? tu porównywa? obu.

Odwzorowanie

Zacznijmy od celownika i skali.

W wi?kszo?ci przypadków, skala sk?ada si? z dwóch cz??ci - bia?ej (cyfry 1, 2, 3 i 4) oraz czerwonej (ostatnie cyfry 3 i 2).

Jak wida? na zdj?ciach, replika ma skal? jednobarwn?. Napisy ??obione/grawerowane, wype?nione bia?? farb? (do?? niechlujnie miejscami – ale dodaje to wg mnie smaczku).

Skala celownika z repliki, bia?e oznaczenia, cho? ostatnie 3 i 2 powinny by? czerwone

Skala z prawdziwka – ostatnie dwie cyfry (wraz z podzia?k?) na czerwono

Przycisk do regulacji nastaw celownika, w wi?kszo?ci przypadków jest po prostu klockiem, z nawierconymi dwoma otworami – zaznaczam w wi?kszo?ci przypadków.

W replice, jest to nadal klocek – ale otwory s? innego kszta?tu. W?a?nie takie otwory s? w rzadziej spotykanych wersjach.

Podobnie ma si? sytuacja z nakr?tk? (?e tak nazw?) mocuj?c? celownik. Lwia cz??? orygina?ów, ma j? zupe?nie innego kszta?tu, bez przecinki. Jednak?e, istniej? egzemplarze z identyczn? nakr?tk?.

Oba elementy, cz?sto by?y wykonywane z innego materia?u – by?y szare, a nie jak w replice czarne.

Guziczek regulacji skali i nakr?tka skali – w ró?nych modelach, ró?ne wersje

Wariant GP-25 z odmiennym guziczkiem i nakr?tk?

Po odwróceniu granatnika na drug? stron? mamy numer seryjny, niestety – nie wiem czy unikalny czy nie. Jak to z numerami bywa, by?y malowane i czyste. Problem w tym, ?e numer jest wybity z?? czcionk?.

Praktycznie na wszystkich egzemplarzach jakie dane by?o mi ujrze?, numer jest wybijany czcionk? rozmiaru 4 – identyczn? jak numery na karabinkach.

Zdarza?y si? jednak inn? czcionk?, wi?c nie jest a? tak ?le jak by si? wydawa?o.

Granatnik z obu boków wraz z numerem seryjnym (za du?a czcionka)

Prawdziwek z numerem seryjnym, zdarzaj? si? te? wersje z inn? czcionk? i bez farby

Kolejnymi detalami odró?niaj?cymi replik? od orygina?u jest skobel monta?u, znajduj?cy si? w cz??ci tylnej (tej bli?ej ok?adzin) i trzpienie mocuj?ce monta? do granatnika.

Sytuacja ma si? identycznie jak z nakr?tk? i wspomnianym wcze?niej klockiem – by?y wykonywane z metalu o innej barwie. Nie uda?o mi si? znale?? zdj?cia, które jednoznacznie mówi?o o czarnych egzemplarzach. Nie jest to jednak wielki problem, kolor tych elementów mo?na zmieni? samemu w domowym zaciszu.

Czerwone punkty oznaczaj? elementy, które powinny by? ciemnoszare (a s? czarne)

Jednak, najwi?ksz? wtop? producenta jest gwint – a w?a?ciwie jego brak. Zamiast niego mamy proste ??obienie, które nie jest gwintem, ze wzgl?du na brak skr?tu. Jest to dosy? powa?ny b??d szczególnie gdy pozb?dziemy si? czarnej farby z wn?trza (co uwydatni wizualny problem).

Z drugiej strony – w lufie nie ma spr??yny znanej z replik GP-30, która mog?a razi? co bardziej wra?liwych.

Oczywi?cie kwestia gwintu jest jedynie aspektem realizmu/estetyki i w przypadku repliki nie ma ?adnego wp?ywu na jej dzia?anie.

Gwint (a w?a?ciwie jego brak) w replice

Gwint w prawdziwku

Cz??? spustowa, skrywaj?ca ca?y mechanizm strzelaj?cy. Zwalniacz pocisku odwzorowano ?licznie, kolor, faktura zbli?ona jest do prawdziwka.

Rozbie?no?ci pojawiaj? si? przy bezpieczniku.

Nie widzia?em nigdy, bezpiecznika z wy??obionym czerwon? lini?. Co gorsze – w prawdziwkach nigdzie nie wida? nawet ??obienia.

Opis pozycji jest za to zgodny z orygina?em – ??obione, malowane na bia?o `PR` na zabezpieczony i `OG` na odbezpieczony.

Spust, bezpiecznik i zwalniacz. Na bezpieczniku czerwone (niepotrzebne) ??obienie.

Prawdziwek, wida? brak czerwonego ??obienia na bezpieczniku, reszta si? zgadza.

Kolor trzpieni w elemencie spustowym i blaszki je trzymaj?cej te? nie powinien by? czarny, a ciemno szary – do naprawienia w domu.

Chwyt pistoletowy jest plastikowy, kawa? solidnego plastiku. Rzeczywisty odpowiednik, posiada? co najmniej dwa rodzaje chwytów. Jeden z otworem u do?u – ten w?a?nie jest w replice – i drugi z przewierceniem z boku na wylot – to tak w ramach akcji odci??ania jakim GP-25 by? poddawany przez ca?? swoj? histori?.

Chwyty z GP – z lewej z otworem na wylot, z prawej – identyczny jak w replice

Fajne rzeczy

Na plus, nale?y policzy? mo?liwo?? szybkiego monta?u i demonota?u granatnika na replice. W przeciwie?stwie do GP-30, nie jest wymagana obecno?? jakich? dziwnych obejm i innych cudów.

Granatnik si? wciska na luf? i nasuwa na monta? u do?u kolanka gazowego. Mo?e nie uda? si? to za pierwszym razem i granatik b?dzie wymaga? malutkiej korekty – ale o tym pó?niej.

Chwyt pistoletowy jest montowany na wcisk, wystarczy mocniej poci?gn?? i zostanie zdemontowany. Bez obaw – nie ma mo?liwo?ci by zdj?? si? samoczynnie gdy jest zamontowany na replice.

Najwi?ksz? frajd? daje jednak mo?liwo?? roz?o?enia granatnika tak jak jest to opisane w oryginalnej instrukcji.

Na górze, znajduje si? przycisk – wci?ni?cie go umo?liwi przekr?cenie lufy o oko?o 180 stopni i od??czenie jej od cz??ci spustowej.

By z??czy?, proces nale?y odwróci? – z t? ró?nic?, ?e przycisku nie wciskamy z ty?u a z przodu, by schowa? bolec blokuj?cy luf?.

Roz?o?ony granatnik, bez udzia?u ?adnych narz?dzi

Rozk?adanie granatnika wg podr?cznika

Granat

To co najbardziej cieszy to kszta?t, jest na ile to mo?liwe zbli?ony do WOG-25. Ma cienk? dupk? gdzie mie?ci si? sp?onka, ma ryjek na owalnym ?ebku – niestety oszpecony zaworkiem i otworami na kulki. Pozosta?e detale s? jednak ?adnie odwzorowane. Ma cienkie ??obienie w po?owie na ca?ym obwodzie, a i poni?ej znajduj? si? kolejne ??obienia.

Co prawda ów zestaw ??obie? w prawdziwych WOG’ach jest czarny lub ciemnoszary – jednak ma?ni?cie ich farb? w domu rozwi?zuje ten problem. Wi?cej o prawdziwych WOG’ach w artykule Kazika Amunicja bez?uskowa WOG-25, WOG-25P i inne

Z racji konstrukcji granatu i mechanizmu utrzymuj?cego granat w lufie – nie ma mo?liwo?ci u?ywa? replik granatów 40mm, trzeba kupowa? dedykowane granaty.

Z drugiej strony – na podstawie granatu, mo?na z powodzeniem wykona? repliki z ?ywicy, które od biedy ujd? – a ju? na pewno wype?ni? ?licznie ?adownice.

Producent nie poda? pojemno?ci samego granatu, ale uda?o mi si? do niego wcisn?? 66 kulek, z czego prawie po?owa (a konkretnie 35) wypad?a jak odwróci?em go do góry nogami. Reszta trzyma?a si? solidnie (nie chcia?a wyj?? mimo solidnego potrz?sania). (Granat ma realn? pojemno?? 30 kulek, gdy? uszczelka blokuj?ca kulki znajduje si? w po?owie d?ugo?ci ka?dego kana?u – przyp. Gunfire)

Korekta

Prócz poprawki wymienionych wy?ej rozbie?no?ci (ciekaw jestem kto poprawi gwint :) ) replika granatnika mo?e wymaga? pomniejszych zmian by w ogóle uda?o si? j? zamontowa?.

W momencie gdy monta? nie chce w pe?ni zaskoczy?, problemem mo?e by? trzpie? trzymaj?cy celownik. Po prostu mo?e by? on zbyt d?ugi i granatnik nie trzyma osi lufy, przez co ty? nie chce obj?? metalowego elementu trzymaj?cego doln? ok?adzin?. Wystarczy wzi?? pilniczek i delikatnie spi?owa? milimetr, mo?e dwa – to w zupe?no?ci rozwi??e spraw?.

Szary trzpie?, trzymaj?cy skal? celownika mo?e utrudnia? monta? granatnika – je?li tak, spi?owa? go pilniczkiem

Drug? poprawk? wart? wykonania jest poluzowanie ?ruby trzymaj?cej celownik, wyj?cie klocuszka reguluj?cego i wkr?cenie go ponownie. Czasem trafia si? egzemplarz gdzie klocuszek zosta? ?le w?o?ony i nie utrzymuje celownika w zadanym po?o?eniu.

Ostatni? sugerowan? poprawk? jest ma?ni?cie bezbarwnym lakierem gwintu muszki. Gwint jest na ca?ej d?ugo?ci i jest to jedyna rzecz jaka trzyma j? na miejscu. Szkoda by?o by j? zgubi?.

Muszka granatnika, warto kapn?? na ni? bezbarwnym lakierem, uchroni to przed samoczynnym wykr?caniem si?

Podsumowanie

Trudno mi wyda? jednoznaczn? opini?, szczególnie ?e replika DBoys nie ma konkurencji na rynku. Produkcja poprzednich replik GP-25 (GP-25 od G&P i BG-15 od CAW) jest wstrzymana od dawna i jedynym sposobem na ich zdobycie jest polowanie na rynku wtórnym.

Jednak patrz?c na sam opis poprzednich modeli i DBoysa, nie sposób nie stwierdzi? przewagi tego drugiego. Wystarcz? do tego dwa s?owa: monta? i celownik. Monta? jest prosty, realistyczny i nie wymaga montowania dodatkowych „peryferiów” na lufie (vide klocek z GP-25 od G&P lub pier?cienie z replik GP-30 dowolnego producenta). A celownik po prostu jest, co samo w sobie stawia go wy?ej ni? produkty G&P czy CAW. W ramach dobijania konkurencji warto jeszcze wspomnie?, ?e model CAW jako prawdziwy airsoftowy antyk ma luf? wykonan? z… plastiku.

Podsumowuj?c ka?dy, któremu ró?nic? robi? takie detale si? ucieszy. Szczególnie je?li we?miemy pod uwag?, ?e wi?kszo?? niedoci?gni?? producenta mo?na bez problemu poprawi? samodzielnie ma?ym kosztem. Wi?cej czasu zajmie przebicie numerów seryjnych, ale i to jest wykonalne. Niestety – gwintu nie da si? przeskoczy?, cho? przyzna? musz?, ?e po wsadzeniu granatu brak krzywizn jest prawie niezauwa?alny.

Spróbuj? uj?? krótko – jest dobrze, je?eli nie bardzo dobrze. Jeden czy dwa wieczory i b?dzie prawie idealnie.

PS. I na koniec rada – kupuj?c granatnik proponuj? od razu kupowa? gumow? stopk? i wymieni? standardowy pasek na skórzany lub pozby? si? go ca?kowicie.


PS.2. I uwaga z forum (od Saperskiego): „Z prób „terenowych” z przykro?ci? stwierdzam ze oryginalne (treningowe i nie tylko) granaty WOG-25 niestety, bez pewnej ingerencji w gwinty granatnika Boya, nie pasuj?.”

Recenzja wykonana dzi?ki wspó?pracy z portalem Rus.mil.pl

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | zoll dnia January 12 2018 10:49:31
With an enticing pre order replica watches uk and a growing waiting list of future customers, Hauttman is poised to become a major player in the emerging rolex replica sale brand market. This is a nice touch, and I think many collectors will enjoy having this on their desks a little bit of sophisticated replica watches uk nerdery that you can show off. As usual we have the herd of nattering nabobs who will find fault with every rolex replica sale that is reviewed. what we had was a prototype, so this will be getting some changes in what you see should you pick one of these up. So, with all that polish, this is rolex watches store that catches the light, especially those beveled hands. The watches store is a superb piece of rolex watches store. I owned one a few years ago and it was very reliable and accurate, absolutely replica watches issues with it.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj? Survival Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Act od Valor KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG ?o?nierz Specnazu Skarby... Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:137
Wczoraj:4,137
W tym tygodniu:21,538
W tym miesiącu:96,853
W tym roku:1,283,279
Wszystkich:42,890,575
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: