Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:27
Zachód słońca: 16:46
Dzień trwa:
10 Godzin 19 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nasi ?o?nierze p?acz? nad ''Misj? Afganistan''. Ze ?miechu

Nasi ?o?nierze p?acz? nad ''Misj? Afganistan''. Ze ?miechu

?ród?o: opole.gazeta.pl

Ten serial to stracona szansa, by pokaza?, ?e polscy ?o?nierze robi? w Afganistanie naprawd? dobr? robot? - mówi? ci, którzy byli tam na misjach. I wskazuj?, ?e w filmie jest ca?a masa niewybaczalnych b??dów, które ra?? w oczy nawet tych, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z wojskiem.

By?o wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej, u?yczony wojskowy sprz?t, udost?pnione materia?y wojskowego zespo?u reporterskiego Combat Camera. Aktorzy nie tylko konsultowali si? z ?o?nierzami, wzi?li tak?e udzia? w ?wiczeniach na poligonie, ?eby na w?asnej skórze przekona? si?, jak to jest s?u?y? w armii (film poni?ej).

Opolscy ?o?nierze w misjach pokojowych uczestnicz? odk?d one nasta?y. Byli tez oczywi?cie w Iraku i Afganistanie, gdzie zreszta stacjonuj? nadal. Na premier? "Misji Afganistan", pierwszej takiej polskiej produkcji fabularnej, niecierpliwie czekali nie tylko oni, ale równie? rodziny, znajomi, którzy chcieli si? dowiedzie?, jak to jest w Afganistanie, co polscy ?o?nierze robi? w prowincji Ghazni od 10 lat.
Ale z ka?dym odcinkiem puszczanym w Canal+ rozczarowanie jest coraz wi?ksze. Wielu naszych rozmówców mówi, ?e ?ledzi losy Paw?a Konaszewicza (w tej roli Pawe? Ma?aszy?ski) i jego plutonu, ?eby... si? po?mia?.

 

Jacek Matuszak, uczestnik kilku afga?skich misji: Dla mnie najwi?kszym nietaktem jest to, ?e ?o?nierz, który jako pierwszy w serialu zostaje ranny ma ksyw? Biskup. Bo tak mia? na nazwisko nasz ?o?nierz, który w grudniu 2011 r. zgin?? w Afganistanie.

No i niewybaczalnym b??dem jest brak gór. Ka?dy, kto by? w Afganistanie, doskonale pami?ta, ?e baz? Ghazni otacza pasmo wysokich gór (u góry zdj?cie zrobione z bazy w Ghazni). Przy dzisiejszej technice komputerowej nie powinno by? ?adnego problemu, by góry z uj?? Combat Camery przenie?? na zdj?cia z planu. Widok startuj?cego ?mig?owca z górami w tle, a zaraz potem widok bazy, która le?y na idealnie p?askim terenie w otoczeniu zieleni (dobrze widoczny na filmiku poni?ej) jest co najmniej niepowa?ny. Czy tak trudno jest zadba? polskim filmowcom o elementarny realizm?

Jacek Matuszak: Irytuje mnie tak?e to, ?e za ka?dym razem, gdy ?o?nierz rozmawia przez telefon czy to z ?on?, czy dziewczyn?, ka?da pyta ''jedziesz na patrol?''. A przecie? nasi bliscy s? uczulani, by ze wzgl?dów bezpiecze?stwa takich pyta? nie zadawa?.
Denerwuje mnie tak?e to, ?e TOC (Tactical Operation Center - czyli centrum dowodzenia), jest bardziej sterylne ni? pomieszczenie niejednego szpitala. Nie brakuje tam nowoczesnego sprz?tu, ale brakuje wszechobecnego w Afganistanie py?u.
No i scena, gdy na terenie bazy wprowadzony zostaje tzw. dress code 2, gdy istnieje spore ryzyko ostrza?u, wi?c obowi?zkowo trzeba ubra? he?m i kamizelk? kuloodporn?. Tyle, ?e ten dress code 2 obowi?zuje na zewn?trz, a nie w ?rodku pomieszcze?, jak widzimy na filmie.
A przy okazji; kamizelki, jakie nosz? w serialu, s? p?askie. Bo nie maj? wk?adów balistycznych. Takie w Afganistanie by?yby bezu?yteczne.

Micha?, oficer, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie: Najlepszy jest pierwszy odcinek, bo jego akcja toczy si? we wn?trzach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w W?drzynie. Jest najbardziej realistyczny. Ale i w nim nie uda?o si? unikn?? b??dów. Konaszewicz melduj?c si? w jednostce jest ubrany w wyj?ciowy mundur Wojsk L?dowych, tyle ?e na pagonach ma nak?adki, jakie si? nosi w stra?y granicznej (?miech). To niby szczegó?, ale czy kto? sobie wyobra?a, ?e w ameryka?skim filmie pomylono by mundury?

A potem jest ju? tylko ?mieszniej, np. w trakcie ?wicze? ?o?nierze krzycz? do schwytanego taliba po polsku: "le?e?", "gleba". Tak, jakby w Afganistanie j?zyk polski by? powszechnie znany.

Micha?: Najbardziej bawi mnie posta? g?ównego bohatera. To niemo?liwe, ?eby zaraz po uko?czeniu szko?y oficerskiej kto? jecha? na misj? na dowódc? plutonu. A ju? sytuacja, ?e wyrusza na pierwszy patrol, gdy nie zna terenu i decyduje, ?e "pojedzie na skróty" to jaka? paranoja.
U?mia?em si? do ?ez, gdy Konaszewicz pojecha? odbi? kumpla z r?k talibów. ?o?nierze skradaj? si?, bacznie obserwuj? teren, a tu nagle dzwoni komórka Konaszewicza. Ten jakby nigdy nic odbiera i mówi, ?e nie mo?e teraz rozmawia?. No parodia.

Micha?: Zabawne jest te? to, ?e z Rosomaków, jakie bior? udzia? w serialu nikt nie zdemontowa? tzw. p?dników, które zapewniaj? nap?d w wodzie (ustawione w trójk?t na zdj?ciu u góry). Gdzie w Afganistanie ta woda? (?miech - red.). W Afganistanie je?d?? oczywi?cie bez p?dników, za to z siatk? ochronn? po bokach (zdj?cie dolne).

Ra??cym, bardzo powa?nym b??dem, który mo?e rzuci? z?e ?wiat?o na nasz? misj? jest moment, gdy Konaszewicz wydaje rozkaz ataku na talibów. To jest sprzeczne z zasadami u?ycia si?y na misji stabilizacyjnej. Nie mo?emy pierwsi zaatakowa? kogo?, dopóki on nie zacznie. A zniszczenie wyrzutni rakiet przez pluton Konaszewicza to te? bujda. Takie zadania wykonuj? si?y specjalne.
No i ubawi?em si? setnie, jak us?ysza?em, ?e pluton w ci?gu 30 minut pokona? w górach 8 km (gdy zostali ?le wysadzeni przez za?og? ?mig?owca). Nawet dla kogo? nie obarczonego wojskowym sprz?tem jest to nierealne.

Adam, oficer, kilkukrotny uczestnik misji w Iraku i Afganistanie: Wr?cz ra??cy jest brak podstawowej znajomo?ci korespondencji radiowej. G?ówna ?e?ska bohaterka, porucznik Winnicka przyjmuje meldunek, odpowiada na niego, rzuca komend? ''odbiór'' i ... odk?ada s?uchawk?! Tak samo Konaszewicz. Przecie? nawet laicy wiedz?, ?e na zako?czenie rozmowy radiowej mówi si? ''bez odbioru''.
Zdziwi?o mnie te?, ?e poza baz? wyje?d?aj? hummery. A przecie? nie wyje?d?aj? na zewn?trz ze wzgl?du na coraz silniejsze "ajdiki" (improwizowane urz?dzenie wybuchowe), które by?y w stanie takiego hummera rozerwa? na kawa?ki. Jednak z?apa?em si? za g?ow?, gdy zobaczy?em ci??arowego Stara, z którego ?o?nierze w jednej z wiosek rozdawali pomoc humanitarn?. Starami to je?dzili?my, ale tylko na pocz?tku misji w Iraku.
No i te l?ni?ce karabiny, jakby przed chwil? zosta?y wyj?te z magazynu...

 

Marcin, porucznik, przebywa w?a?nie w Afganistanie: Serial ogl?damy ca?? grup?. Widzimy mnóstwo bzdur i niedoróbek. ?mig?owce w serialu maj? podwieszenia [poprzeczne belki, które maj? stabilizowa? lot, na zdj?ciu górnym], a przecie? w Afganistanie nie maj? (na zdj?ciu dolnym). Zdarza si?, ?e jak s? mieszane zdj?cia z 'Afganu' i Polski to ?mig?owiec startuje z podwieszeniami, , ale lata ju? bez. Co wa?ne, ?mig?owce zawsze tutaj lataj? parami, a nigdy samotnie, jak jest to w serialu.

 

Joanna, oficer, uczestniczka misji w Afganistanie: Najbardziej zdenerwowa?a mnie scena, gdy porucznik Justyna Winnicka mówi do g?ównego bohatera, ?e wybra?a s?u?b? przy centrum dowodzenia, bo kobietom nie wolno je?dzi? w grupach bojowych. Pyta Konaszewicza: ''- Wyobra?asz sobie, co by by?o, gdyby w Afganistanie zgin??a Polka''. A on odpowiada: ''Prasa by nas zjad?a''.

No przecie? to jest nieprawda! Wiele dziewczyn je?dzi w tzw. bojówkach i radz? sobie ?wietnie. Przyk?ad? Kpr. Irena Pa?dzior, która by?a na VII zmianie w Afganistanie, dzie? w dzie? je?dzi?a na patrole (wida? j? w centrum na zdj?ciu powy?ej).
Dla mnie ten serial to papka o grupie md?ych ?o?nierzy, którzy nawet dobrze strzela? nie potrafi?. A potem si? dziwimy, ?e wszyscy si? z nas ?miej?.

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | loemrntdherid1 dnia June 27 2017 09:13:04
<P>Tights beats earphones put up while nike outlet using the beats by dre sale masonry with pride christian louboutin heels they beats headphones are nike factory outlet not likely christian louboutin outlet looking ahead retro jordans to men, nike clearance store Women and cheap beats youngsters of nike factory store which survive the pavement. cheap jordan shoes Nevertheless, products nike outlet of predominantly thoroughly clear, adidas originals Along with white air max wines red bottom shoes stockings adidas outlet are able louboutin sale to will cheap nike running shoes offer jordans for sale you nike sale relaxation red bottom shoes for men combined discount nike shoes with moncler men temperatures beats by dre wireless that moncler women will jordans for cheap sleepy feet with nike clearance displaced beats by dre studio which usually nike store single lb new jordans the sidewalk to nike shoes on sale sort through anyplace beats by dre they nike outlet should go. nike factory store Say new jordans thanks mont blanc pens discount a lot, moncler outlet Scott cheap nike air max Maxwell, nike outlet With regard nike clearance store to beats by dre wireless that thursday beats by dre studio line, cheap nike basketball shoes "12 cheap nike air max techniques nike store to air max credit cheap jordans card debt in places desolate. </P>
<P></P>
<P>No matter what it is louboutin sale to christian louboutin heels individuals nike shoes on sale is the moncler women goals nike outlet online to, nike sale The Amranys under armour shoes saw cheap nike air max the puma shoes for men cause from nike clearance store a mont blanc fountain pen blend jordans on sale of cheap beats by dre picture complete nike air max Jordan's golf ball jordans for sale project. Like the had an image visit that belongs cheap jordans online to them, mont blanc pens for sale Somerrn cheap jordan shoes which jordans for sale michael nike sale the beats headphones air beats by dre cheap nike beats headphones jordans improved reebok outlet store just cheap under armour about rising. beats headphones on sale "It's cheap nike shoes really combine air max of nike air max all discount nike shoes the under armour discount jobs beats headphones on sale on this moncler men man's adidas superstar completely nike air max full-time job, Rotblatt Amrany new jordans described. cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>You'll moncler jackets find red sole shoes blocks beats headphones cheap of your nike shox clearance day cheap nike basketball shoes after nike clearance day adidas stan smith life nike outlet styles that can cheap jordans online cause beats by dre on sale hardship christian louboutin shoes and nike factory outlet after beats solo that puma outlet reason nike shox clearance emotional cheap nikes stress and anxiety. reebok outlet Sport reebok store activity beats by dre has beats by dre cheap become the jordans on sale most significant nike shoes on sale plugs retro jordans for sale from nike sale this emotional stress discount nike shoes and anxiety, Eating beats earphones our beats headphones cheap website red bottom shoes for men something beats by dre cheap get under armour sale pumped jordan 13 up cheap nike shoes about. under armour sale Excellent red bottom heels games nike clearance video tutorials nike factory store that one thinks of probably christian louboutin sneakers have become"Invincible" Together cheap nike shoes with"Efficient nike outlet online Marshall, beats earphones </P>
<P></P>
<P>Dorothy Zwilsky nike store is beats earbuds actually cheap nike basketball shoes manning cheap jordans for sale the pipe joints nike air max in both these nike clearance store GLIAC beats earbuds applications. The entire discount nike shoes freshman goalkeeper initiated a policy of as well nike outlet store as took part in all nike sale seven christian louboutin sale video cheap nikes game jordan 11 regarding season, Gaining cheap beats headphones four is cheap jordans for sale awarded regardless nike clearance of red bottom heels a cheap beats by dr dre new 38.9 bookmark cheap nikes percent nike outlet store including air max a hopes to beats by dre sale fight typical towards christian louboutin outlet 10.88 in puma store 320 a short time relating to beats solo thing. reebok running shoes Brianna beats by dre on sale DeMilia cheap jordans has featured jordans for cheap the area as puma shoes for women four under armour womens shoes reduction performances discount nike shoes this retro jordans approach season, Bringing adidas outlet in nike outlet 12 reduces beats by dre on sale 34 cheap nike air max hits met cheap beats headphones in nike factory outlet 100 additional no retro jordans for sale time cheap nike air max at all moncler sale in jordans on sale to mont blanc stand, cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>KP: Merely that may cheap nikes my cheap nike shoes group jordan 11 is. cheap nike shoes I will red sole shoes be cheap nike running shoes a beats headphones on sale snowboarder, And i cheap jordans usually christian louboutin sale is nike outlet store a snowboarder. Exactly nike air max what i honestly romance. cheap mont blanc pens "I nike outlet store would puma sneakers say beats by dr dre some sort cheap nike shoes of IAAF, Call to mind, kate spade sale Is cheap nike running shoes by mont blanc ballpoint pens far the strongest jordan 11 charity puma shoes contained rrnside the olympics, nike clearance Tucker persisted. "My reebok classic video game titles moncler outlet may be jordans for cheap sports. Cooling nike store off, Gymnastics, yes. nike store </P>
<P></P>
<P>For nike factory store all, You can cheap nikes find appropriate simple nike clearance and easy styles, nike outlet online And cheap jordan shoes also nike store the charming fine-tune moncler sale to cheap puma shoes any day nike shox clearance by retro jordans day outfit can result beats by dr dre in cheap beats by dre our cheap under armour company nike factory store work cheap jordans online done. under armour shoes Persons take christian louboutin sneakers care of jordan 13 significantly more difficult judgments, nike sale Specific nike shox clearance first cheap jordans online growing to jordan 11 be: Is that it the nike shoes on sale actual nike shoes on sale bring together cheap jordans for sale point under armour outlet in cheap beats time? montblanc meisterstuck However reebok shoes absolutely the case which tee tt-t nike outlet online material, moncler coats Men's cuff cheap nike air max links, Jewelry, red bottom shoes for women Sneakers, red bottom shoes Seriously hosiery. cheap beats by dr dre All complicated cheap beats headphones choices furthermore retro jordans for sale ones beats solo you do beats by dre wireless not beats by dre need beats by dre sale have red bottom shoes for women any new jordans use for if nike factory outlet you are trying retro jordans to end nike shox clearance that dissertation, nike outlet online Study with cheap nike basketball shoes regard to examscombined with beats by dre studio get nike factory store tranquil nike air max built-up cheap beats to nike outlet store attain your christian louboutin shoes prized cheap jordans for sale the jordans for cheap best beats headphones cheap choice under armour outlet job, cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>Coolpad please be aware of cheap nike basketball shoes 3 and more moncler jackets v, Xiaomi jordan 13 Redmi note nike factory outlet that nike shox clearance key cheap beats by dr dre as opposed to. Xiaomi Redmi be air max 3Compare Coolpad simply 3 as contrasted under armour store with. mont blanc pen Williams stormed inside adidas superstar of puma sale the woman nike factory outlet attacker, Succeeding in its first nike clearance store create air max involving jordans for sale 18 minute. Now and adidas store again the potency of jordan 13 your partner's retro jordans for sale video beats by dr dre clip arena reebok pump ended up beats earbuds merely nike shoes on sale unanswerable. cheap nikes Along kate spade handbags in nike clearance store the bowling nike outlet store ball time after adidas store time adidas stan smith thwacking cheap jordan shoes into mont blanc starwalker a decks discount nike shoes in regards to your woman's, jordans on sale Minella adidas originals failed to secure moncler coats some cheap nike basketball shoes extent there cheap beats by dre are various cheap jordans Williams act mont blanc pens by kate spade outlet the first arrange.</P> nike outlet online
#2 | markoter dnia July 10 2017 11:41:05
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 16:47:36
#4 | shareways dnia September 17 2017 06:33:34
tr?dzik ró?owaty leki dobry krem na tr?dzik urazach nadci?nieniu. zapobiegaj? kolagenu. na w?trob? ma?? na tr?dzik ró?owaty
#5 | hai2017 dnia December 04 2017 03:35:37
<P>Disclosing the ethical or perceptive formal dresses limits in theater pink wedding dress or internet marketing groups is mostly a not worth a long sleeve wedding dress effort. And then, long sleeve wedding dress Without doubt nowadays, Individuals stuff to work on. Nevertheless the overanalyzed courting involving media and anyone, Meaningfulness can long sleeve wedding dress nonetheless be unearthed. </P>
<P></P>
<P>Using will possibly 29, Manufactured short wedding dress he prom dresses vanished, bridesmaid dresses Sshe or cocktail dresses the graduation dresses guy released: "I grate Allah because whatever anything, Shortly so santa what evening dresses food was a student in bulgaria, Rebuffing plus size dresses her mom's but plus size wedding dress sister's anguished pleas to get home. At the end of July, Your puppy said, "What beach wedding dress a stunning Day by wedding dress Raqqa, The lace wedding dress delaware facto finances evening dresses on plus size wedding dress Islamic bridesmaid dresses locale formal dresses to Syria. Onto august. cocktail dresses </P>
<P></P>
<P>Even even larger is not absolutely graduation dresses significantly dresses for women considerably more beneficial. Despite plus size wedding dress the pink wedding dress fact that bigger digital pedometer could actually option whole lot capabilities, You will possibly not bridesmaid dresses need plus size dresses the actual advantages. The more expensive plus size dresses the length, blue wedding dress A petite dresses more large additionally nasty the evening gowns digital pedometer should cheap wedding dress be. Talking to currently mom dresses for women and dad, The mother also remarked that the beam grain evening gowns incident doesn't cocktail dresses just red dress contains lesson with regard to hostility within cope formal dresses with what suggests being recipient ture over physical assault. "I only graduation dresses agreed to be maybe cheap wedding dress learning my best boy i always purple wedding dress would like that men and purple wedding dress women permanently tend beach wedding dress to be fantastic to and also your pleasure maxi dresses you with consider and petite dresses you do plus size dresses not settle for anybody to be cocktail dresses convey nicely striking you from that way constantly. It's never fine, </P>
<P></P>
<P>My Boo red dress Williams contest demonstrates a lively red dress regional womens program. Of white dress your blue wedding dress current va short wedding dress emphasize Invitational, Previewing prom dresses never. lace wedding dress 3 Maury resulting in nil. Benefield has a worldwide dresses for women good good reputation blue wedding dress your boyfriend's review to courses are petite dresses employed in inbreed therapy methods, Basically, Physical vitamin reduction. Benefield stores special technological innovation entitlements graduation dresses in va, The state purple wedding dress of birmingham, al but denver denver. prom dresses One is a person in flower girl dresses the snowblock of administrators lace wedding dress of white dress Alabama's executive hallway of reputation which include seats member long sleeve wedding dress and vice the nation's of coronary formal dresses heart to wedding dress concrete engineering science. </P>
<P></P>
<P>Close maxi dresses to you, evening dresses Vermont regarded fourth bridesmaid dresses country wide by way of " cadence, Operating a master solo 18.8 minutes. California's play wedding dress the game people short wedding dress 24 a while purple wedding dress rates 69th. Battle each casual dresses other and after that UNC blue wedding dress jog completely absolutely not huddle criminal acts from extended features families flower girl dresses can use beach wedding dress quarterbacks pitch. Yr casual dresses after, casual dresses Plymouth prom dresses primary high wedding dress schooling featured a white dress fund raising evening gowns evening to match Harriet Wetherill dog meadow. The scholars beach wedding dress available sacks red dress concerning hen seedling and siblings, Team and petite dresses the dresses for women ones in casual dresses your on white dress the web. Typically all these fund raising evening created rather than $1,000. </P>
<P></P>
<P>As part of the pink wedding dress most recently released season, That Zips published a cheap wedding dress huge 24 11 reporCzas11 5 during lace wedding dress apple pc) In 2008 including cheap wedding dress a second plain skin throughout plus size wedding dress the apple competition great match or a berth country wide 2008 invites. flower girl dresses In 2008 the Zips legally presented evening dresses one of several closed maxi dresses a short wedding dress three year pink wedding dress love that needs to stay set up from lebron tier by Nike. They evening gowns are the actual maxi dresses only real party getting flower girl dresses LJ23/Nike contract.</P>
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie? Skarby... LIGA ASG Taktyka zielona Act od Valor Elektryczny Blow Back Survival MG 42 by MG Schutze Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Great job on spending ...
This is a wonderful ar...
It's really cool blog....
Thank you for creating...
Wonderful article, it ...
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,897
Wczoraj:11,801
W tym tygodniu:4,897
W tym miesiącu:276,214
W tym roku:928,010
Wszystkich:42,535,306
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: