Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nasi ?o?nierze p?acz? nad ''Misj? Afganistan''. Ze ?miechu

Nasi ?o?nierze p?acz? nad ''Misj? Afganistan''. Ze ?miechu

?ród?o: opole.gazeta.pl

Ten serial to stracona szansa, by pokaza?, ?e polscy ?o?nierze robi? w Afganistanie naprawd? dobr? robot? - mówi? ci, którzy byli tam na misjach. I wskazuj?, ?e w filmie jest ca?a masa niewybaczalnych b??dów, które ra?? w oczy nawet tych, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z wojskiem.

By?o wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej, u?yczony wojskowy sprz?t, udost?pnione materia?y wojskowego zespo?u reporterskiego Combat Camera. Aktorzy nie tylko konsultowali si? z ?o?nierzami, wzi?li tak?e udzia? w ?wiczeniach na poligonie, ?eby na w?asnej skórze przekona? si?, jak to jest s?u?y? w armii (film poni?ej).

Opolscy ?o?nierze w misjach pokojowych uczestnicz? odk?d one nasta?y. Byli tez oczywi?cie w Iraku i Afganistanie, gdzie zreszta stacjonuj? nadal. Na premier? "Misji Afganistan", pierwszej takiej polskiej produkcji fabularnej, niecierpliwie czekali nie tylko oni, ale równie? rodziny, znajomi, którzy chcieli si? dowiedzie?, jak to jest w Afganistanie, co polscy ?o?nierze robi? w prowincji Ghazni od 10 lat.
Ale z ka?dym odcinkiem puszczanym w Canal+ rozczarowanie jest coraz wi?ksze. Wielu naszych rozmówców mówi, ?e ?ledzi losy Paw?a Konaszewicza (w tej roli Pawe? Ma?aszy?ski) i jego plutonu, ?eby... si? po?mia?.

 

Jacek Matuszak, uczestnik kilku afga?skich misji: Dla mnie najwi?kszym nietaktem jest to, ?e ?o?nierz, który jako pierwszy w serialu zostaje ranny ma ksyw? Biskup. Bo tak mia? na nazwisko nasz ?o?nierz, który w grudniu 2011 r. zgin?? w Afganistanie.

No i niewybaczalnym b??dem jest brak gór. Ka?dy, kto by? w Afganistanie, doskonale pami?ta, ?e baz? Ghazni otacza pasmo wysokich gór (u góry zdj?cie zrobione z bazy w Ghazni). Przy dzisiejszej technice komputerowej nie powinno by? ?adnego problemu, by góry z uj?? Combat Camery przenie?? na zdj?cia z planu. Widok startuj?cego ?mig?owca z górami w tle, a zaraz potem widok bazy, która le?y na idealnie p?askim terenie w otoczeniu zieleni (dobrze widoczny na filmiku poni?ej) jest co najmniej niepowa?ny. Czy tak trudno jest zadba? polskim filmowcom o elementarny realizm?

Jacek Matuszak: Irytuje mnie tak?e to, ?e za ka?dym razem, gdy ?o?nierz rozmawia przez telefon czy to z ?on?, czy dziewczyn?, ka?da pyta ''jedziesz na patrol?''. A przecie? nasi bliscy s? uczulani, by ze wzgl?dów bezpiecze?stwa takich pyta? nie zadawa?.
Denerwuje mnie tak?e to, ?e TOC (Tactical Operation Center - czyli centrum dowodzenia), jest bardziej sterylne ni? pomieszczenie niejednego szpitala. Nie brakuje tam nowoczesnego sprz?tu, ale brakuje wszechobecnego w Afganistanie py?u.
No i scena, gdy na terenie bazy wprowadzony zostaje tzw. dress code 2, gdy istnieje spore ryzyko ostrza?u, wi?c obowi?zkowo trzeba ubra? he?m i kamizelk? kuloodporn?. Tyle, ?e ten dress code 2 obowi?zuje na zewn?trz, a nie w ?rodku pomieszcze?, jak widzimy na filmie.
A przy okazji; kamizelki, jakie nosz? w serialu, s? p?askie. Bo nie maj? wk?adów balistycznych. Takie w Afganistanie by?yby bezu?yteczne.

Micha?, oficer, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie: Najlepszy jest pierwszy odcinek, bo jego akcja toczy si? we wn?trzach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w W?drzynie. Jest najbardziej realistyczny. Ale i w nim nie uda?o si? unikn?? b??dów. Konaszewicz melduj?c si? w jednostce jest ubrany w wyj?ciowy mundur Wojsk L?dowych, tyle ?e na pagonach ma nak?adki, jakie si? nosi w stra?y granicznej (?miech). To niby szczegó?, ale czy kto? sobie wyobra?a, ?e w ameryka?skim filmie pomylono by mundury?

A potem jest ju? tylko ?mieszniej, np. w trakcie ?wicze? ?o?nierze krzycz? do schwytanego taliba po polsku: "le?e?", "gleba". Tak, jakby w Afganistanie j?zyk polski by? powszechnie znany.

Micha?: Najbardziej bawi mnie posta? g?ównego bohatera. To niemo?liwe, ?eby zaraz po uko?czeniu szko?y oficerskiej kto? jecha? na misj? na dowódc? plutonu. A ju? sytuacja, ?e wyrusza na pierwszy patrol, gdy nie zna terenu i decyduje, ?e "pojedzie na skróty" to jaka? paranoja.
U?mia?em si? do ?ez, gdy Konaszewicz pojecha? odbi? kumpla z r?k talibów. ?o?nierze skradaj? si?, bacznie obserwuj? teren, a tu nagle dzwoni komórka Konaszewicza. Ten jakby nigdy nic odbiera i mówi, ?e nie mo?e teraz rozmawia?. No parodia.

Micha?: Zabawne jest te? to, ?e z Rosomaków, jakie bior? udzia? w serialu nikt nie zdemontowa? tzw. p?dników, które zapewniaj? nap?d w wodzie (ustawione w trójk?t na zdj?ciu u góry). Gdzie w Afganistanie ta woda? (?miech - red.). W Afganistanie je?d?? oczywi?cie bez p?dników, za to z siatk? ochronn? po bokach (zdj?cie dolne).

Ra??cym, bardzo powa?nym b??dem, który mo?e rzuci? z?e ?wiat?o na nasz? misj? jest moment, gdy Konaszewicz wydaje rozkaz ataku na talibów. To jest sprzeczne z zasadami u?ycia si?y na misji stabilizacyjnej. Nie mo?emy pierwsi zaatakowa? kogo?, dopóki on nie zacznie. A zniszczenie wyrzutni rakiet przez pluton Konaszewicza to te? bujda. Takie zadania wykonuj? si?y specjalne.
No i ubawi?em si? setnie, jak us?ysza?em, ?e pluton w ci?gu 30 minut pokona? w górach 8 km (gdy zostali ?le wysadzeni przez za?og? ?mig?owca). Nawet dla kogo? nie obarczonego wojskowym sprz?tem jest to nierealne.

Adam, oficer, kilkukrotny uczestnik misji w Iraku i Afganistanie: Wr?cz ra??cy jest brak podstawowej znajomo?ci korespondencji radiowej. G?ówna ?e?ska bohaterka, porucznik Winnicka przyjmuje meldunek, odpowiada na niego, rzuca komend? ''odbiór'' i ... odk?ada s?uchawk?! Tak samo Konaszewicz. Przecie? nawet laicy wiedz?, ?e na zako?czenie rozmowy radiowej mówi si? ''bez odbioru''.
Zdziwi?o mnie te?, ?e poza baz? wyje?d?aj? hummery. A przecie? nie wyje?d?aj? na zewn?trz ze wzgl?du na coraz silniejsze "ajdiki" (improwizowane urz?dzenie wybuchowe), które by?y w stanie takiego hummera rozerwa? na kawa?ki. Jednak z?apa?em si? za g?ow?, gdy zobaczy?em ci??arowego Stara, z którego ?o?nierze w jednej z wiosek rozdawali pomoc humanitarn?. Starami to je?dzili?my, ale tylko na pocz?tku misji w Iraku.
No i te l?ni?ce karabiny, jakby przed chwil? zosta?y wyj?te z magazynu...

 

Marcin, porucznik, przebywa w?a?nie w Afganistanie: Serial ogl?damy ca?? grup?. Widzimy mnóstwo bzdur i niedoróbek. ?mig?owce w serialu maj? podwieszenia [poprzeczne belki, które maj? stabilizowa? lot, na zdj?ciu górnym], a przecie? w Afganistanie nie maj? (na zdj?ciu dolnym). Zdarza si?, ?e jak s? mieszane zdj?cia z 'Afganu' i Polski to ?mig?owiec startuje z podwieszeniami, , ale lata ju? bez. Co wa?ne, ?mig?owce zawsze tutaj lataj? parami, a nigdy samotnie, jak jest to w serialu.

 

Joanna, oficer, uczestniczka misji w Afganistanie: Najbardziej zdenerwowa?a mnie scena, gdy porucznik Justyna Winnicka mówi do g?ównego bohatera, ?e wybra?a s?u?b? przy centrum dowodzenia, bo kobietom nie wolno je?dzi? w grupach bojowych. Pyta Konaszewicza: ''- Wyobra?asz sobie, co by by?o, gdyby w Afganistanie zgin??a Polka''. A on odpowiada: ''Prasa by nas zjad?a''.

No przecie? to jest nieprawda! Wiele dziewczyn je?dzi w tzw. bojówkach i radz? sobie ?wietnie. Przyk?ad? Kpr. Irena Pa?dzior, która by?a na VII zmianie w Afganistanie, dzie? w dzie? je?dzi?a na patrole (wida? j? w centrum na zdj?ciu powy?ej).
Dla mnie ten serial to papka o grupie md?ych ?o?nierzy, którzy nawet dobrze strzela? nie potrafi?. A potem si? dziwimy, ?e wszyscy si? z nas ?miej?.

 

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | loemrntdherid1 dnia June 27 2017 09:13:04
<P>Tights beats earphones put up while nike outlet using the beats by dre sale masonry with pride christian louboutin heels they beats headphones are nike factory outlet not likely christian louboutin outlet looking ahead retro jordans to men, nike clearance store Women and cheap beats youngsters of nike factory store which survive the pavement. cheap jordan shoes Nevertheless, products nike outlet of predominantly thoroughly clear, adidas originals Along with white air max wines red bottom shoes stockings adidas outlet are able louboutin sale to will cheap nike running shoes offer jordans for sale you nike sale relaxation red bottom shoes for men combined discount nike shoes with moncler men temperatures beats by dre wireless that moncler women will jordans for cheap sleepy feet with nike clearance displaced beats by dre studio which usually nike store single lb new jordans the sidewalk to nike shoes on sale sort through anyplace beats by dre they nike outlet should go. nike factory store Say new jordans thanks mont blanc pens discount a lot, moncler outlet Scott cheap nike air max Maxwell, nike outlet With regard nike clearance store to beats by dre wireless that thursday beats by dre studio line, cheap nike basketball shoes "12 cheap nike air max techniques nike store to air max credit cheap jordans card debt in places desolate. </P>
<P></P>
<P>No matter what it is louboutin sale to christian louboutin heels individuals nike shoes on sale is the moncler women goals nike outlet online to, nike sale The Amranys under armour shoes saw cheap nike air max the puma shoes for men cause from nike clearance store a mont blanc fountain pen blend jordans on sale of cheap beats by dre picture complete nike air max Jordan's golf ball jordans for sale project. Like the had an image visit that belongs cheap jordans online to them, mont blanc pens for sale Somerrn cheap jordan shoes which jordans for sale michael nike sale the beats headphones air beats by dre cheap nike beats headphones jordans improved reebok outlet store just cheap under armour about rising. beats headphones on sale "It's cheap nike shoes really combine air max of nike air max all discount nike shoes the under armour discount jobs beats headphones on sale on this moncler men man's adidas superstar completely nike air max full-time job, Rotblatt Amrany new jordans described. cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>You'll moncler jackets find red sole shoes blocks beats headphones cheap of your nike shox clearance day cheap nike basketball shoes after nike clearance day adidas stan smith life nike outlet styles that can cheap jordans online cause beats by dre on sale hardship christian louboutin shoes and nike factory outlet after beats solo that puma outlet reason nike shox clearance emotional cheap nikes stress and anxiety. reebok outlet Sport reebok store activity beats by dre has beats by dre cheap become the jordans on sale most significant nike shoes on sale plugs retro jordans for sale from nike sale this emotional stress discount nike shoes and anxiety, Eating beats earphones our beats headphones cheap website red bottom shoes for men something beats by dre cheap get under armour sale pumped jordan 13 up cheap nike shoes about. under armour sale Excellent red bottom heels games nike clearance video tutorials nike factory store that one thinks of probably christian louboutin sneakers have become"Invincible" Together cheap nike shoes with"Efficient nike outlet online Marshall, beats earphones </P>
<P></P>
<P>Dorothy Zwilsky nike store is beats earbuds actually cheap nike basketball shoes manning cheap jordans for sale the pipe joints nike air max in both these nike clearance store GLIAC beats earbuds applications. The entire discount nike shoes freshman goalkeeper initiated a policy of as well nike outlet store as took part in all nike sale seven christian louboutin sale video cheap nikes game jordan 11 regarding season, Gaining cheap beats headphones four is cheap jordans for sale awarded regardless nike clearance of red bottom heels a cheap beats by dr dre new 38.9 bookmark cheap nikes percent nike outlet store including air max a hopes to beats by dre sale fight typical towards christian louboutin outlet 10.88 in puma store 320 a short time relating to beats solo thing. reebok running shoes Brianna beats by dre on sale DeMilia cheap jordans has featured jordans for cheap the area as puma shoes for women four under armour womens shoes reduction performances discount nike shoes this retro jordans approach season, Bringing adidas outlet in nike outlet 12 reduces beats by dre on sale 34 cheap nike air max hits met cheap beats headphones in nike factory outlet 100 additional no retro jordans for sale time cheap nike air max at all moncler sale in jordans on sale to mont blanc stand, cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>KP: Merely that may cheap nikes my cheap nike shoes group jordan 11 is. cheap nike shoes I will red sole shoes be cheap nike running shoes a beats headphones on sale snowboarder, And i cheap jordans usually christian louboutin sale is nike outlet store a snowboarder. Exactly nike air max what i honestly romance. cheap mont blanc pens "I nike outlet store would puma sneakers say beats by dr dre some sort cheap nike shoes of IAAF, Call to mind, kate spade sale Is cheap nike running shoes by mont blanc ballpoint pens far the strongest jordan 11 charity puma shoes contained rrnside the olympics, nike clearance Tucker persisted. "My reebok classic video game titles moncler outlet may be jordans for cheap sports. Cooling nike store off, Gymnastics, yes. nike store </P>
<P></P>
<P>For nike factory store all, You can cheap nikes find appropriate simple nike clearance and easy styles, nike outlet online And cheap jordan shoes also nike store the charming fine-tune moncler sale to cheap puma shoes any day nike shox clearance by retro jordans day outfit can result beats by dr dre in cheap beats by dre our cheap under armour company nike factory store work cheap jordans online done. under armour shoes Persons take christian louboutin sneakers care of jordan 13 significantly more difficult judgments, nike sale Specific nike shox clearance first cheap jordans online growing to jordan 11 be: Is that it the nike shoes on sale actual nike shoes on sale bring together cheap jordans for sale point under armour outlet in cheap beats time? montblanc meisterstuck However reebok shoes absolutely the case which tee tt-t nike outlet online material, moncler coats Men's cuff cheap nike air max links, Jewelry, red bottom shoes for women Sneakers, red bottom shoes Seriously hosiery. cheap beats by dr dre All complicated cheap beats headphones choices furthermore retro jordans for sale ones beats solo you do beats by dre wireless not beats by dre need beats by dre sale have red bottom shoes for women any new jordans use for if nike factory outlet you are trying retro jordans to end nike shox clearance that dissertation, nike outlet online Study with cheap nike basketball shoes regard to examscombined with beats by dre studio get nike factory store tranquil nike air max built-up cheap beats to nike outlet store attain your christian louboutin shoes prized cheap jordans for sale the jordans for cheap best beats headphones cheap choice under armour outlet job, cheap nike running shoes </P>
<P></P>
<P>Coolpad please be aware of cheap nike basketball shoes 3 and more moncler jackets v, Xiaomi jordan 13 Redmi note nike factory outlet that nike shox clearance key cheap beats by dr dre as opposed to. Xiaomi Redmi be air max 3Compare Coolpad simply 3 as contrasted under armour store with. mont blanc pen Williams stormed inside adidas superstar of puma sale the woman nike factory outlet attacker, Succeeding in its first nike clearance store create air max involving jordans for sale 18 minute. Now and adidas store again the potency of jordan 13 your partner's retro jordans for sale video beats by dr dre clip arena reebok pump ended up beats earbuds merely nike shoes on sale unanswerable. cheap nikes Along kate spade handbags in nike clearance store the bowling nike outlet store ball time after adidas store time adidas stan smith thwacking cheap jordan shoes into mont blanc starwalker a decks discount nike shoes in regards to your woman's, jordans on sale Minella adidas originals failed to secure moncler coats some cheap nike basketball shoes extent there cheap beats by dre are various cheap jordans Williams act mont blanc pens by kate spade outlet the first arrange.</P> nike outlet online
#2 | markoter dnia July 10 2017 11:41:05
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 16:47:36
#4 | shareways dnia September 17 2017 06:33:34
tr?dzik ró?owaty leki dobry krem na tr?dzik urazach nadci?nieniu. zapobiegaj? kolagenu. na w?trob? ma?? na tr?dzik ró?owaty
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom ?o?nierz Specnazu LIGA ASG Homemade Libia Act od Valor Arctic Combat Zbrojownia Tajna bro? Mndur Gorka E SPOS Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:568
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,663
W tym miesi±cu:249,446
W tym roku:3,684,882
Wszystkich:40,877,641
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: