Jednym z charakterystycznych elementów dzia?alno?ci grup rekonstruuj?cych policyjne pododdzia?y antyterrorystyczne by?y coroczne zloty szkoleniowe ujednolicaj?ce techniki stosowane przez te ?rodowisko oraz umo?liwiaj?ce wymian? wzajemnych do?wiadcze?. W ostatnich latach inicjatywa ta powoli zacz??a wygasa? i zacie?nia? grup? odbiorców, jednak reanimacji tej szczytnej inicjatywy podj?? si? ?ódzki SPAT.

24.11.2012 w okolicach ?odzi zorganizowany zosta? zlot grup rekonstruuj?cych dzia?ania AT o innej ni? dotychczas formule. Do udzia?y zaproszone zosta?y nie tylko grupy SPAT ale równie? formacje nie zwi?zane z tym ?rodowiskiem jednak o zbli?onym do nich profilu. Do dzia?a? stawi?y si? oddzia?y SPAT ?ód?, SPAP Katowice, SPAP Kraków oraz LST (Wroc?aw), ODS (Wroc?aw), SGO SEC (Warszawa) i SGO STORM (Gda?sk).

Image

Kolejn? nowo?ci? by?y zagadnienia poruszone podczas zlotu, gdy? oprócz obowi?zkowego dla takich grup CQB rekonstruktorzy mieli równie? okazj? zapozna? si? z dzia?aniami zwi?zanymi z odbijaniem zak?adników ze ?rodków komunikacji miejskiej. Pierwszy sobotni panel treningowy przygotowany przez formacj? SGO rozpocz?? si? od teorii dotycz?cej historii i analizy operacji w sytuacjach zak?adniczych, w których przez porywaczy wykorzystane zosta?y autobusy i autokary. Przedstawiano równie? metody szturmowania autobusów z uwzgl?dnieniem specyfiki ich budowy (autobusy miejskie i turystyczne).

Image

Po zapoznaniu z warstw? teoretyczn? uczestnicy zlotu szlifowali umiej?tno?ci „fizyczne”, które mia?y w dalszej cz??ci treningu u?atwi? dzia?ania podczas symulacji. Rekonstruktorzy przeszli m.in. masow? ewakuacj? z autobusu, techniki dostania si? do okna autobusu z wykorzystaniem drabinek oraz…zasobów ludzkich.

Image

Image

Image

Ramirez (Formacja SGO) przypomnia? równie? techniki interwencyjne mo?liwe do zastosowania w w?skim korytarzu autobusu oraz postawy transportowe jednostki zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo dzia?ania. Ka?dy z pododdzia?ów sprawdzi? równie? swoje umiej?tno?ci strzeleckie podczas zaj?? multitarget w autobusie.

Image

Image

Image

Na koniec tej cz??ci treningu przeprowadzonych zosta?o kilka symulacji szturmowania autobusu. Poniewa? autobus wci?? u?ywany jest komercyjnie zastosowana zosta?a taktyka ograniczaj?ca zniszczenia mienia, nie po?a?owano natomiast ?rodków pozoracji:

Image

Image

Image

Druga cz??? treningu pokierowana przez SPAP Kraków, obejmowa?a dzia?ania CQB w opuszczonym kompleksie produkcyjnym w okolicach Tomaszowa. Poprzeczka postawiona zespo?om szturmowym by?a bardzo wysoka gdy? operacje odbywa?y si? w warunkach nocnych, a pozoranci uzbrojeni byli w nie tylko w repliki broni ale równie? w mocn? pirotechnik? oraz gaz ?zawi?cy.

Image

Image

Zanim jednak zespo?y przesz?y do realizacji symulacji, Patrol (SPAP Kraków) podj?? si? unifikacji taktyki dzia?a? pododdzia?ów w zakresie podej?cia do budynku, poruszania korytarzami, klatkami schodowymi oraz wej?? do pomieszcze?. Zadanie by?o o tyle trudne, ?e nie wszystkie grupy uczestnicz?ce w operacji stosuj? taktyk? policyjn? (LST, ODS oraz STORM w CQB praktykowa?y wcze?niej taktyk? stricte wojskowa lub mieszan?).

Image

Image

Image

Po zako?czeniu treningu unifikacyjnego, wszystkie pododdzia?y skierowane zosta?y do realizacji symulacji zatrzymania podwy?szonego ryzyka. Podczas operacji ze zwi?kszanym poziomem trudno?ci uczestnicy musieli zmierzy? si? z agresywnymi i uzbrojonymi napastnikami, znosi? ci?g?e wybuchu pirotechniki, odnajdywa? si? w zadymionych pomieszczeniach oraz w finalnym etapie równie?  si? pozna? na w?asnej skórze efekty dzia?ania gazu ?zawi?cego.

Image

Image

Image

Pomimo, ?e wszystkie pododdzia?y aktywnie podnosz? swoje indywidualnie umiej?tno?ci to dopiero mo?liwo?? dzia?ania w mieszanych zespo?ach oraz umiej?tno?? zaadoptowania si? do postawionych warunków pomagaj? zweryfikowa? w?asny poziom. Warto zwróci? uwag?, na bardzo wyrównane i solidne wyszkolenie prezentowane przez trenuj?ce zespo?y. Wszystkie symulacje realizowane by?y w zespo?ach mieszanych ale w ?aden sposób negatywnie nie wp?yn??o to na skuteczno?? dzia?a?. ?rodowisko rekonstrukcyjne pomimo stosunkowo ma?ej liczebno?ci dysponuje du?ymi mo?liwo?ciami szkoleniowymi oraz perspektywami rozwoju.

 

Image

 
Zdj?cia: tabodesign.com

?ród?o: LINK