Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:14
Zachód słońca: 20:27
Dzień trwa:
16 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kompania w natarciu w terenie zurbanizowanym

Kompania w natarciu w terenie zurbanizowanym

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

W dniu 28.10.2012 r. w Wodzis?awiu ?l?skim mia?o miejsce wydarzenie bez precedensu w historii wspó?czesnej obronno?ci RP. Oto na par? godzin, centrum miasta zamieniono na… poligon. By?y umocnione punkty oporu, worki z piaskiem, koncentrina, ?lepa amunicja i du?o pirotechniki. By?o ponad 200 osób bior?cych udzia? w ?wiczeniu. Co wi?cej, to nie MON to organizowa? i nie MON tam ?wiczy?. Brzmi nieprawdopodobnie? W dzisiejszym wpisie mam zamiar zmierzy? si? z pytaniem czy tego typu szkolenia i dzia?ania maj? sens, czy mo?e s? zwyk?ym przerostem formy nad tre?ci?. Zapraszam do lektury.

?wiczenie „Kompania w natarciu w terenie zurbanizowanym” jest inicjatyw? stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl – ruch na rzecz obrony terytorialnej (http://www.obronanarodowa.pl/). W ramach organizowanych przez siebie przedsi?wzi??, raz w roku odbywa si? ?wiczenie na szczeblu kompanijnym – w poprzednich latach by?a to kompania w natarciu oraz kompania w obronie, tym razem przysz?a kolej na teren zurbanizowany. Wszystkie realizowane ?wiczenia i szkolenia wpisuj? si? w cele stowarzyszenia. ON.pl chce zwróci? uwag? na problem braku komponentu terytorialnego w ramach struktury obronnej naszego kraju. Komponenty takie funkcjonuj? w wielu krajach Europy i ?wiata i s? wa?nym ogniwem systemu obrony. Dlatego te? w ramach swojej dzia?alno?ci stowarzyszenie nie kopiuje i nie powiela struktur wojskowych, ale chce „budowa?” now? jako?? w oparciu o domniemanie realne mo?liwo?ci dla potencjalnych jednostek obrony terytorialnej. S?owo „budowa?” umie?ci?em w cudzys?owie, gdy? (z tego co si? orientuje), stowarzyszenie nie ma na celu budowy takowej struktury (co by?oby do?? irracjonalne), a jedynie zasygnalizowanie problemu i pokazanie, ?e s? w Polsce ludzie, którzy zdeterminowani s? w takim projekcie wzi?? udzia?.

Wracaj?c jednak do samego szkolenia. Wzi??o w nim udzia? ponad 200 osób, z czego 170 to osoby ?wicz?ce, a reszta to OpFor oraz kierownictwo ?wiczenia. Ca?e przedsi?wzi?cie trwa?o 2 dni i by?o podzielone na 2 zasadnicze cz??ci. W sobot? od rana trwa?o szkolenie zgrywaj?ce odbywaj?ce si? na nieczynnych terenach górniczych w Jastrz?biu-Zdroju. Sk?ada?o si? ono z 4 podpunktów nauczania – poruszanie si? po terenie zurbanizowanym, natarcie na obiekt, walka w pomieszczeniach oraz podstawowe manewry plutonem. Po prostu podstawowy zestaw procedur i umiej?tno?ci, które mia?y na celu pe?ne zunifikowanie dzia?a? w ramach kompanii. Z jednej strony par? godzin to ma?o, na zgranie tak du?ej masy ludzi (chocia? zgrywano plutonami), lecz z drugiej pewne podstawowe elementy i manewry czy procedury, wszyscy znali ju? z poprzednich szkole?, a cz?onkowie organizacji Strzeleckich ze swoich szkole? i kursów.

G?ównie ?wiczenie mia?o si? odby? jednak?e w niedziel?, w godzinach przedpo?udniowych. Za?o?eniem by?o natarcie kompanii lekkiej piechoty w celu wyparcia przeciwnika z rejonu rynku w Wodzis?awiu ?l?skim. Zadanie zosta?o omówione z dowódcami plutonów, ci natomiast przekazali je dalej dowódcom dru?yn. Ka?da z dru?yn mia?a naciera? zgodnie z za?o?onym planem. Jak wygl?da?o to w praktyce? Czy realizacja ?wiczenia by?a niedogodno?ci? dla tamtejszych mieszka?ców? Czy to mo?liwe, pozoracja w tak du?ej ilo?ci nie wyrz?dzi?a szkód w mieniu?

Na ca?e przedsi?wzi?cie uzyskana zosta?a zgoda od Burmistrza Miasta Wodzis?aw ?l?ski. Teren, na którym bezpo?rednio odbywa?a si? „walka” zosta? wydzielony ta?mami. Przy czym ta?my s?u?y?y do oznaczenia terenu, natomiast nie zakazywa?y wst?pu na teren komukolwiek – krótko mówi?c po terenie przemieszczali si? nieliczni piesi – w zdecydowanej wi?kszo?ci byli przeprowadzani przez tzw. rozjemców, czyli osoby czuwaj?ce nad poprawnym przebiegiem ?wiczenia.

Id?c dalej – w?a?ciciele samochodów z terenu dzia?a? zostali poproszeni o ich usuni?cie – efekt taki, ?e samochodów by?o bardzo niewiele – zosta?y pojedyncze, na które oczywi?cie ludzie uwa?ali (nie s?ysza?em o przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia).

Czyta?em te? w sieci ca?y stos komentarzy dotycz?cych tego, ?e lokalni mieszka?cy byli pewnie niemi?osiernie zirytowani, ze kto? zak?óca im niedzielny poranek (?wiczenie trwa?o w godzinach 0900-1100). My spotkali?my si? jednak g?ównie z pozytywnym przyj?ciem, a osoby z Wodzis?awia (bior?ce udzia? w ?wiczeniu) po parunastu dniach od ?wiczenia tak?e potwierdzi?y, ?e mieszka?cy uznali to raczej za atrakcje, ani?eli zak?ócanie ich spokoju. W mojej opinii argument o zak?ócaniu porz?dku by? podnoszony przez ludzi o ograniczonej wyobra?ni, bo czym takie „zak?ócanie porz?dku” ró?ni si? np. od g?o?nych manifestacji z u?yciem pirotechniki, czy od koncertów? Jestem Wroc?awianinem i zapewniam Was, ?e ludzie mieszkaj?cy na wroc?awskim rynku maj? o wiele wi?cej niespokojnych dni, ani?eli ci z Wodzis?awia. I to czasami do pó?nych godzin nocnych, a nie w niedzielne przedpo?udnie.

Poza tym w co najmniej paru innych europejskich krajach wykorzystuje si? normalne miasta do prowadzenia dzia?a?. We Francji ?wiczy w takowych wojsko, a w Skandynawii w?a?nie jednostki Obrony Terytorialnej. Dlaczego u nas mia?oby by? inaczej?

A co do obaw o apokalips?, jaka mia?a spotka? wodzis?awsk? starówk? po przej?ciu przez ni? kompanii, to powiem, ?e jedyne uszkodzenie o jakim mi wiadomo to p?kni?ta rama okienna jednej z witryn (chyba sklepowych) przez niefortunnie rzucon? petard?. Na ilo?? u?ytej pirotechniki i ludzi, uwa?am, ?e to naprawd? symboliczne uszkodzenie, chocia? oczywi?cie nie powinno do niego doj??.

Najwi?cej kontrowersji w sieci wzbudzi? jednak cel takowego ?wiczenia. Najcz??ciej czyta?em g?osy, i? nie by?o w nim nic poza elementem zabawowym, by mie? troch? funu i poudawa? komandosów. Jak zwykle posypa?y si? te? g?osy, ze jak kto? chce by? ?o?nierzem, to powinien i?? do wojska, a nie bawi? si? jak dziecko. Inni z kolei zwracali uwag? na niski stopie? realizmu takiego ?wiczenia (brak wsparcia sprz?tu ci??kiego itp.). Jeszcze inne g?osy krytyki dotyczy?y oderwania takiego przedsi?wzi?cia i w ogóle ca?ej koncepcji OT od realiów polskiego systemu obrony. Czy s? one zasadne? Po cz??ci tak, a po cz??ci to kompletne bzdury. Jaka jest moja opinia na ten temat?

Mo?e zaczn? od tego, po co ja pojecha?em na to ?wiczenie. Poza dobr? zabaw?, któr? zdecydowanie mia?em, ale która by?a jedynie poboczn? korzy?ci?, liczy?em przede wszystkim na mo?liwo?? podzia?ania w warunkach zupe?nie innych ni? zwykle – w których praktycznie nie ma mo?liwo?ci dzia?ania. To zawsze cenne do?wiadczenie, z którego mo?na wyci?gn?? wnioski i prze?o?y? to na dzia?anie ekipy. Daleki jestem od dorabiania ideologii do ca?ego tego dzia?ania – dla mnie to jedynie narz?dzie.

Pojawia si? kwestia, czy szkolenie by?o realistyczne bior?c pod uwag? to, ?e nie mogli?my wchodzi? do budynków i ?e nie by?o ci??kiego sprz?tu? A czy realistyczne jest bieganie po Nowym Murze, zbudowanym specjalnie do celów szkolenia, gdzie w ?rodku pola stoj? klocki zwane budynkami? Zarówno jeden jak i drugi teren ma swoje plusy i minusy – ka?dy pozwala po?o?y? nacisk i odczu? realizm dzia?a? w inny sposób – nie ró?nicowa?bym czy lepszy czy gorszy, po prostu pozwala odczu? inne jego elementy. Dla mnie wi?c aspekt szkoleniowy takiego przedsi?wzi?cia na pewno nie jest niski.

Na wi?kszo?? argumentów zwi?zanych z nieprzystawaniem tego typu przedsi?wzi?? do polskiego systemu obrony, a co za tym idzie, z rzekom? kompletn? jego abstrakcyjno?ci? jest jedna, wspólna odpowied?. Obrona Narodowa.pl takimi przedsi?wzi?ciami chce pokaza?, ?e mo?na i ?e si? da. Mo?na to wr?cz porówna? do swoistej kampanii spo?ecznej, w której takie akcje maj? by? argumentami w dyskusji i w przekonywaniu, ?e obrona terytorialna w Polsce potrzebna jest i ?e jest ca?a rzesza ludzi, którzy gotowi s? ochotniczo dzia?a? w sposób zorganizowany na rzecz ochrony swojego regionu (nie tylko przed zagro?eniem militarnym, ale tak?e przed kl?skami ?ywio?owymi itp.).

Oczywistym jest, ?e do stworzenia komponentu terytorialnego potrzebne s? rozwi?zania ustawowe i ?e jest to potencjalnie wielka operacja legislacyjna, logistyczna itp. Wydaje si?, i? na dzie? dzisiejszy jest to wizja skrajnie daleka od rzeczywisto?ci. Czy to oznacza jednak, ?e nie warto podejmowa? dzia?a? propaguj?cych dane rozwi?zania? Czy nie warto budowa? grupy zwolenników wobec jakiego? pomys?u? Mo?e za 10, 15 czy 20 lat taka wizja b?dzie mo?liwa. Mo?e w?a?nie tylko d?uga perspektywa czasowa pozwoli na jakiekolwiek zmiany, a trzeba je zacz?? od w?a?nie takich, stosunkowo niewielkich kroków?

To, ?e pomys? jest utopijny i ?e osi?gni?cie celu g?ównego jest niezwykle trudne do zrealizowania, to nie znaczy, ?e taka inicjatywa nie niesie ze sob? wielu innych, pozytywnych skutków. Chocia?by to, ?e jest to promocja obronno?ci. To, ?e mo?e to m?odych ludzi zach?ci? do wst?powania do wojska itp. Mo?e si? to wydawa? b?ahe albo banalne, ale tego typu dzia?ania daj? o wiele wi?cej ni? akcje rekrutacyjne MONu.

Jest natomiast jeden argument, pod którym podpisuje si? z ca?a moc?. S? osoby, które bior?c udzia? w tego typu dzia?aniach, maj? wyobra?enie o tym, i? w razie realnego konfliktu zbrojnego, b?d? w stanie prowadzi? dzia?ania dywersyjne na terytorium zaj?tym przez przeciwnika. Jasnym jest, i? podstaw? takich dzia?a? jest konspiracja. Jasnym jest te?, ?e udzia? w tego typu ?wiczeniach i dzia?alno?? w grupach paramilitarnych teraz, pozostawi ?lad na przysz?o??, a przy obecnym rozwoju cyfryzacji i spo?eczno?ci sieciowych wszelkiego typu, b?dzie to ?lad ?atwy do wy?ledzenia. Krótko mówi?c, wszelkie dzia?ania konspiracyjne w miejscu zamieszkania, w razie ewentualnego konfliktu b?d? o tyle ograniczone, ?e przeciwnik z ?atwo?ci? b?dzie móg? wytypowa? potencjalnych dywersantów. Oczywi?cie w tym przyk?adzie nie chodzi o to, by rozwodzi? si?, czy taki konflikt zbrojny jest mo?liwy i czy mo?liwe w ogóle b?dzie takie dzia?anie, w jakiejkolwiek formie – chodzi o b??dne my?lenie i wyobra?enia niektórych o tym, jacy to z nich komandosi, bo si? szkol?, i jak b?d? walczy? w czasie okupacji – podczas gdy pope?niaj? kardynalne b??dy i ?ami? ?elazne zasady konspiracji –zero perspektywicznego my?lenia mo?na by rzec :) .

Podsumowuj?c to, co powy?ej uda?o mi si? napisa?. Kompania w natarciu i inne inicjatywy Obrony Terytorialnej uwa?am za dobre i po??dane. Nie s? one pozbawione wad, ale trzeba te? pami?ta?, ze cz?sto s? pionierskimi przedsi?wzi?ciami w skali kraju, wi?c organizatorzy w ograniczonym zakresie mog? korzysta? z do?wiadcze? innych tego typu wydarze? (najcz??ciej tylko z zagranicy). Eventy tego typu, poza g?ównym celem, za?o?onym przez organizatorów spe?niaj? te? ró?norakie inne funkcje i realizuj? inne cele, nie zawsze przez takowych ludzi zamierzone. Stara?em si? to udowodni? powy?ej.

Tak jak te? pisa?em – nie nale?? do ludzi, którzy dorabiaj? do tego typu przedsi?wzi?? jak?? ideologie. Jestem zwolennikiem stworzenia komponentu terytorialnego w polskim systemie obronno?ci, ale wiem te?, jak niewielkie s? na to szanse na chwil? obecn?. Takie szkolenia i ?wiczenia, jak te organizowane przez Obron? Terytorialna, traktuje jednak przede wszystkim jak nowe do?wiadczenie i pewne „narz?dzie treningowe”. I pod tym wzgl?dem chwa?a ch?opakom, ?e chce im si? to robi?, organizowa? i ponosi? ryzyko z tym zwi?zane.

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 12 2017 02:27:24
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana za? najakuratniej istnieje szacowa? pod spodem wobec uszczuplenia mierze zaczerwienienia g?bie natomiast odmian palnych, umorzenia warto?ci, czasu ?ycia oraz pot?gi torsji natomiast symultanicznych ?ladów ?wi?du, kopcenia a mi?o??. Dwa elementarnego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe oraz moje-kreatury.pl/ oralnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa zosta?a i zaszufladkowana jak rodzaj leczenia. Podczas gdy w rytmu kilku tygodni specyfiki nierzadko obudz? niechwilowe pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie cofa po zabiegu. Przewlek?ego leczenie, z regu?y od czasu niepewnego a? do dwóch lat, prawdopodobnie biec do trwa?ej warcie stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje kuracja istnieje cz?stokro? nieodzowne, lecz poniektóre losy opadaj? po pewnym okresie oraz uzyskaj? trwale. Nieobce wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród przeciekiem frazeologizmu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 18:39:14
?upie? pstry na plecach jak pozby? si? kamieni ka?owych https://www.nasztomaszow.pl/katalog-firm/frashe lek na pryszcze jak szybko przeczy?ci? jelita
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Maj 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Taktyka zielona Combat Skarby... Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Tajna bro? MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:57
Wczoraj:16,994
W tym tygodniu:79,288
W tym miesiącu:406,122
W tym roku:2,293,118
Wszystkich:50,781,522
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: