Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzia?ania nocne Rangers i Cannabis
Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz dwóch zespo?ów nie operuj? inne jednostki Rangers. Ludno?? cywilna: nie spodziewana w terenie.
Teren: Bardzo zró?nicowany. Lasy iglaste, li?ciaste, mieszane. Do?? du?o pagórków i pofa?dowania terenu. Od strony po?udniowo-wschodniej spora polana.
Wsparcie: Brak bezpo?redniego wsparcia dla zespo?ów. Brak mo?liwo?ci wsparcia z powietrza lub artyleryjskiego.
Po?rednie wsparcie: Brak. Misj? wykona? przy pomocy dwóch zespo?ów szybko i skutecznie. Stara? si? nie nawi?zywa? kontaktu bezpo?redniego.
Prognoza pogody: Brak przewidywanych opadów deszczu, przewidywana mg?a, pe?ne zaciemnienie, wiatr umiarkowany. Temperatura w nocy ok. 5 °C.
20100522 H:1530
Zespó? wyl?dowa? na miejscu roz?o?enia Bazy. Wybrano jako g?ówne centrum Bazy, du?? k?p? drzew na skraju polany, która dawa?a pod sporym k?tem szerokie otwarte przedpole. Zacz?to przy pomocy plandek, paracordu, siatki maskuj?cej oraz ro?linno?ci budowa? fortyfikacje oraz wkomponowywa? Baz? w otaczaj?ce nas uwarunkowania terenu. W miejscach newralgicznych na zasi?gu strza?u roz?o?ono miny d?wi?kowe z odci?gami ok. 3 metrowymi. Lamp? g?ówn? rozstawiono w odleg?o?ci ok. 20m na najbardziej zaro?ni?t?, najbli?ej po?o?on? cz??? lasu otaczaj?cego Baz?. O?wietlacz dawa? bardzo mocne ?wiat?o Xenonowe o d?ugim i szerokim strumieniu, odpalany zdalnie z Bazy. Zreszt? o?wietlacz zosta? bardzo skutecznie ostrzelany przez zespó? Cannabis Commando. Zareagowali szybko i szybko zerwali kontakt. Uda?o si? wywo?a? zamieszanie jednak nie uda?o si? wci?gn?? Cannabis Commando w zasadzk?. Patrol stara? spycha? si? przeciwnika w stron? o?wietlacza gdzie czeka?o wystawionych na t? stron? sze?? luf, w??cznie z karabinem wsparcia.

Film przedstawia Baz? w trakcie budowy oraz ju? rozmontowywane umocnienia i zabezpieczenia.


Wiedzieli?my, ?e w ka?dym momencie od zmierzchu do ?witu mo?e nast?pi? kontakt lub atak wrogich jednostek. Wywiad nie donosi? niestety jaka b?dzie ich liczebno??. Zabezpieczyli?my si? tak i? parokrotnie wi?ksza liczebno?? wroga nie powinna zbyt ?atwo przej?? Baz?. Je?li w ogóle by?o to mo?liwe. Stanowiska obrony obsadzono tak, ?e blisko siebie roz?o?one by?y dwójki. W razie zm?czenia jeden Rangers z dwójki móg?by spa? drugi czuwa?. Do rana jednak przespa?o dos?ownie liczone w minutach tylko dwóch Rangers. Ma?e ognisko rozpalono dos?ownie na chwil? jeszcze w ci?gu dnia. Po czym zastosowano zasad?: brak ?wiat?a, odb?ysków, zachowanie ciszy.

Palenie papierosów /jako, ?e nawet zakrywany d?o?mi papieros widoczny jest z daleka/ je?li mia?o si? odby? to blisko pe?nej godziny z broni? w gotowo?ci, kiedy mia?o nast?pi? wypuszczanie ze Szpitala Polowego. Palarnia zorganizowana na godzinie 2:00 na skraju lasu, a polany ok. 30m od obozu i 10m od Szpitala Polowego. Palenie dwójkami, max. 3 osoby, ?eby nie os?abia? obrony Bazy. Patrole dwuosobowe, aby zminimalizowa? ha?as i nie ogranicza? liczebno?ci obrony. Kiedy wychodzi? Patrol brak mo?liwo?ci "korzystania" z palarni. Szpital Polowy rozstawiono w odleg?o?ci ok. 25m. i o?wietlono lighstickami czerwonymi o widoczno?ci do 20m. r11; tak aby Szpital Polowy nie przeszkadza? w razie huraganowego ostrza?u. Na godzinie okre?lonej jako 12:00 w odleg?o?ci skraju zasi?gu strza?u na skraju polany umieszczono niebieskiego lighsticka widocznego z ok. 150m podczas mg?y, która nadesz?a z ok. 50m. Drugi taki sam lighstick rozmieszczono na godzinie 5:00, a w jego pobli?u rozstawiono miny d?wi?kowe z ok. 3m odci?gami. Nawet podczas iluminacji ksi??yca o?wietlaj?cego polan? i las Baza wygl?da?a jak k?pa drzew i zaro?li. Gra cieni pod konarami dodawa?a temu miejscu naturalnego wpasowanego w ?rodowisko. Ca?a noc nas?uchiwania. Oczy przyzwyczajone do ciemno?ci. Sprz?t roz?o?ony tak, ?e ka?dy porusza? si? na pami??. Baza by?a tak umiejscowiona i zakamuflowana, ?e patrole zabiera?y Garmina, aby móc ?atwo trafi? do miejsca odpoczynku. Na miny d?wi?kowe nie wszed? wróg. Przeciwnik porusza? si? bardzo ostro?nie i bardzo cicho. Trzeba przyzna?, ?e poruszanie si? w nocy Cannabis Commando maja opanowane do perfekcji. Mimo wielu suchych ga??zi, zupe?nej ciemno?ci i nierówno?ci terenu, Nasze uszy bardzo rzadko rejestrowa?y ich d?wi?ki. W przypadku obserwacji bazy nawet nie przyda?aby si? noktowizja. Termowizja mog?aby tylko pomóc w tak ukrytej bazie.
Przys?any przez VEST Ultrathon trzyma? komary i inne insekty w odleg?o?ci paru cm tworz?c rbarier? ochronn?r1;. Nikt nie musia? op?dza? si? od insektów, a jedynie przyzwyczai? do ich natr?tnego brz?czenia przy próbach pokonania bariery, które ko?czy?y si? niepowodzeniem.
Ana pilnowa?a swojego sektora tak cicho i skutecznie, ?e par? razy po radiu sprawdza?em czy nie ?pi.
Wieczorem na odprawie przed zupe?nym zaciemnieniem wr?czono trzy nominacje i wr?czono odznaczenia oraz ?uczki Rangers:
1. Dla Dowódcy First Fireteam Dantee stopie? Sergeant.
2. Dla Dowódcy Second Fireteam Skury stopie? Sergeant.
3. Dla Rekruta Szuwiego nominacja na Rangerr17;a.
Z powodu zachowywania ciszy nie mogli?my nagrodzi? Kolegów parokrotnym Hooah!
Wracaj?c do dzia?a? nocnych, rozpoznawano teren, mylono przeciwnika, szukano luk i mo?liwo?ci po obu stronach. W obronie ko?owej Bazy uczestniczyli: Mario , Dantee , Skura , Gruby , Fubar , Szuwi , Patol , Ana, Najemnik.
?wiczenia pozwoli?y Nam rozwin?? umiej?tno?ci i zrozumie? lepiej dzia?ania w terenie noc?. Podzi?kowania za wysoki poziom umiej?tno?ci Cannabis Commando. Dzi?ki Cannabisom nie by?o ?atwo, a uszy trzeba by?o mie? wokó? g?owy.
Niestety dok?adne szczegó?y dzia?a? zosta?y utajnione. Nie wszystkie informacje z treningów wewn?trzteamowych mog? by? przekazywanie publicznie.

Koniec przekazur30;
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 24 2010 18:00:37
Dodam i? w podczas podej?cia do strefy operacji maszyna maj?ca os?ania? l?dowanie Rangers z zaprzyja?nionymi operatorami niemieckiej KSK i mn? na pok?adzie w roli koordynatora dosta?a si? w huraganowy ogie? opl i zosta?a zmuszona do awaryjnego l?dowania po drugiej stronie góry na zboczach której by?y prowadzone dzia?ania. Podczas ewakuacji z rozbitej maszyny nast?pi? atak wroga po którym z jednym z Niemców zostali?my od??czeni od reszty grupy. Znaj?c lokalizacj? Rangers spróbowali?my dosta? si? na ich pozycj?. Po d?ugim marszu w zupe?nej ciemno?ci i mgle o konsystencji ?mietany oko?o godziny 0100 osi?gn?li?my cel i wsparli?my obron?. ;-] muehehe
#2 | Mario75 dnia May 24 2010 18:53:31
Co racja to racja. Zapomnia?e? tylko doda?, ?e na polan? wjechali?cie jakim? g?o?nym ustrojstwem zrabowanym chyba drwalom, co to wycink? w dzie? w pobli?u prowadzili. Dobrze, ?e wiedzieli?my, ?e to Wy idziecie, bo Gruby zmuszony by by? rzuci? w was szperaczem i wycofuj?c si? razi? ogniem. Prz okazji z ilo?ci wygenerowanego ha?asu, za?o?? si?, ?e po?amali?cie kilka drzew. Jestem tego niemal pewien. Chyba, ze tam w?a?nie spad? helikopter w ogniu Z przymru?eniem oka
#3 | Patol dnia May 24 2010 19:08:19
"Spojrzeniem kamienowa?, oddechem powala? drzewa" ...tak, zgadza si?, kawaleria przyby?a. hehe ;-]
#4 | Mario75 dnia May 26 2010 03:09:07
Powiem szczerze, wielki szacun dla Patola za odnalezienie obozu Rangers o 1:00AM w ciemnym lesie wg. wytycznych podanych przez telefon. Posi?ki dotar?y pieszo z Koszalina.

Hooah!
#5 | Marduk dnia May 27 2010 17:56:43
no no widze ze Platon tzn Patol twardy jest ;-)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Radio ASG ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia Elektryczny Blow Back Alice Custom Taktyka zielona Arctic Combat Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,599
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:182,909
W tym miesiącu:152,076
W tym roku:7,279,866
Wszystkich:55,768,270
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: