Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:13
Zachód słońca: 19:41
Dzień trwa:
14 Godzin 27 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:07
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Miko?ajkowaj imprezy "Where the Hell is Santa Claus?"

Where the Hell is Santa Claus ? - relacja

  Darecki - D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Dawno nie pisa?em ?adnej recki ze spotka? braci airsoftowej, dlatego wypad?em troch? z rytmu.
Zadanie jest tym bardziej ci??kie, poniewa? przysz?o mi napisa? notk? o imprezie, któr? wspó?tworzy?em z Olem, przy wspó?pracy z Dantee oraz Shadowem, Gosi? i Szwagrem z SHADOWS USTKA KP.


Bior?c pod uwag? powy?sze postaram si? po krótce przybli?y? to co dzia?o si? podczas spotkania pod nazw? kodow? "Where the Hell is Santa Claus ?", które odby?o si? 09.12.2012 w L?dowie k. Ustki.

Ca?a impreza zorganizowana zosta?a pod Patronatem Koalicji Pó?noc, przy nieocenionej pomocy firm GUNFIRE oraz NASZYWKI.pl - g?ównych sponsorów spotkania.Z jednej strony pogoda dopisa?a, a z drugiej utrudni?a co niektórym dotarcie.

Ostatecznie na "miko?ajkowe" strzelanie zjawi?y si? ekipy 6th Forest Recon Division KP, Green Berets KP, Asg of Brothers, Psy Wojny L?bork, S?upski Oddzia? Rozpoznawczy, Ghost Team, Raptors oraz wspominany powy?ej Shadows Ustka KP.Podzia?u stron uda?o si? dokona? do?? szybko, ale problem powsta? w chwili wyboru tego z?ego bandziora Miko?aja. Z racji wieku, a raczej do?wiadczenia tym z?ym staruszkiem mia? by? Dantee, ale zdaj?c sobie spraw? z warunków panuj?cych na terenie rozgrywki oraz maj?c na uwadze jedo spracowane kilka godzin wcze?niej plecy (parking sam si? nie chcia? od?nie?y?) postanowi?em zrezygnowa?.

Ostatecznie Miko?ajem , a raczej Miko?ajow? zosta?a Gosia (SHADOWS USTKA  KP), która mimo przebytej choroby ochoczo przyj??a to stanowisko.

Dowódcy stron zostali wezwani na dywanik, gdzie przedstawiono zarys rozgrywki a nast?pnie ka?demu z nich, indywidualnie przekaza?em instrukcje co do zada? grup którymi dowodzili. Na samym ko?cu instrukcje otrzyma?a Miko?ajka Gosia.

Po krótce postaram si? przybli?y? zadania jakie mia?a postawione ka?da ze stron.

Konflikt mia? 3 strony plus Miko?ajówa, tj. ELFKOMMANDO (ludzie Gosi), Rangers i Wojsko Polskie.

Elfkommando mia?o za zadanie zlokalizowa? i chroni? Miko?aja. Nast?pnym krokiem by?o zorganizowanie broni i oporz?dzenia dla Miko?ajki. Problem polega? na tym, ?e tylko ona wiedzia?a gdzie jest ono schowane. Tak czy siak jej kochanie elfiki nie mog?y dzia?a? samodzielnie i musia?y za wszelk? cen? nawi?za? z ni? kontakt.
Pó?niejszym elementem scenariusza Miko?ajopodobnych by?o zaj?cie przyczó?ka, który pozwoli dostac si? do strefy ucieczki. Problem polega? na tym, ?e w ?lad za Gosi? wyruszy? oddzia? RAngers, który musia? wytropi? Miko?ajk? oraz zlikwidowa? zast?py Elfitów. Nie wolno by?o dopu?ci? do ewakuacji "zbiega z Laponii".
W to wszystko wmiesza?o si? Wojsko Polskie, które patrolowa?o swój teren, broni?o magazynu z "gratami" Miko?ajki. Ostatecznie samo mog?o zdecydowa? czy i któ? stron wesprze w ostatecznej rozgrywce.

Jak si? okaza?o w trakcie gry ca?o?? sz?a do?? p?ynnie. Ze wzgl?du na do?? ci??kie warunki panuj?ce na terenie rozgrywki zdarza?y si? ma?e po?lizgi czasowe, ale starali?my si? tak moderowa? gr?, aby strony za bardzo si? nie nudzi?y. Wi?kszo?? secnariusza zosta?a rozegrana zgodnie z za?o?eniem, przy  du?ej pomocy Shadowa (Shadows Ustka KP), który sprawnie moderowa? gr? b?d?c z uczestnikami w terenie. Przy okazji wykaza? si? ?wietnym okiem robi?c fotki z rozgrywki. Z drugiej strony gr? opiekowa? si? Dantee, który by? korespondentem wojennym przy Rangersach.
Zdj?tka mogli?cie ju? zobaczy? wcze?niej ale my?l?, ?e moderatorzy Portalu Koalicja Pó?noc umieszcz? linki do nich pod moim tekstem.Podsumowuj?c rozgrywk? Miko?ajówka uciek?a, a jej "bandziory" ostatecznie poddali si? do dyspozycji Rangersów.
Jak si? pó?niej okaza?o tak wszystkim mi?o si? walczy?o ze sob?, ?e strony postanowi?y sobie jeszcze postrzela? i pogania? po lesie w okolicach Wzgorza Elewa. Rozgrywali ma?e potyczki powoli zbli?aj?c si? na Offa gdzie Ekipa Black Widow i Shadows (dzi?kujemy Jacku!!) przygotowywa?a ognisko oraz konkurs z nagrodami od Gunfire.


Zmarzni?te ekipy powróci?y na offa, gdzie mog?y si? ogrza?, posili? oraz napi? czego tam dusza pragn??a, bo menu ustala? sobie ka?dy indywidualnie ;)
M?odsi gracze uprawiali równie? co? na wzór zapasów ?nie?nych. Ca?e szcz??cie, ?e odbywa?o si? to w mi?ej i niezbyt z?o?liwej atmosferze. Tak na marginesie to chyba bym si? nie skusi? na ten rodzaj rozrywki ;)Pojedli, polili i pogadali to czas na konkurs.Zasady konkursu zbli?one by?y do biathlonu. Uczestnik dobiega? do repliki i oddawa? dwa strza?y. Nast?pnie wykonywa? okr??enie na torze o ?rednicy 10m i oddawa? kolejne 2 strza?y. Na koniec jeszcze raz powtarza? ca?y cykl. ??cznie oddawa? 6 strza?ów.

W konkursie wystartowa?o 11 uczestników, jednak premiowane by?y tylko 4 pierwsze miejsca. Bior?c pod uwag? to, ?e odleg?o?ci od stanowiska strzeleckiego do celu by?y nieznaczne (ok 10 metrów) tarcza by?a skonstruowana tak, ?e pukty liczone by?y dopiero od czórki. W przypadku gdy nast?pi?by remis wlicza?yby si? punkty trafione od 1-3.

Po zaci?tej walce ostateczna tablica wyników wygl?da?a nast?puj?co:

1. Pecu (6FRD) 32 puknty
2. Budek (Psy Wojny) 23 punkty
3. Ma?y (??) 13 punktów
4. Mnichu (Asg of Brothers) 12 punktów
5. Anio? (??) 11 punktów
6. Podolak (Green Berets) 10 punktów
7. Piecu (Green Berets) 4 punkty
7. Jacek (6FRD) 4 punkty
7. Johny (Psy Wojny) 4 punkty
8. Gracek (Raptors) 0 (3 ma?e punkty)
9. Demon (RAptors) 0

Marysia Bones (Rangers Koszalin KP) wr?czy?a nagrody zwyci?zcom i powoli dzie? z Miko?ajkami zacz?? dobiegac ko?ca.Tak w skrócie odby?y si? pierwsze Miko?ajki organizowane przez Black Widow. Zdaj? sobie spraw?, ?e nie wszystko wysz?o super. Troch? zakpi?a z nas pogoda, która na kilka dni przed spotkaniem nasypa?a tak grubo, ?e robi?c rekonesans dzie? przed rozgrywk? patrzyli?my si? na siebie mówi?c: cholera nie wiem gdzie jeste?my! Wszystko wygl?da?o tak samo i jako? tak obco.
Sama rozgrywka nie mia?a super rozbudowanego scenariusza, bo za?o?eniem Miko?ajek nie by?o strzelanie przez 5 godzin a przede wszystkim integracja braci ersoftowej, co my?l?, ?e si? uda?o.
Nie b?d? jako? niesamowicie samokrytyczny, chocia? wiem, ?e wiele rzeczy mo?na zrobi? lepiej. My zrobili?my to w taki sposób a czy si? uda?o czy nie, niech oceniaj? uczestnicy.

Oczywi?cie wielkie podzi?kowanie dla sponsorów czyli Gunfire i Naszywki.pl, których wsparcie pozwoli?o nam, mam nadziej?, bawi? si? jeszcze lepiej. Dodatkowo pragn? w imieniu Black Widow KP podz?kowa? wymienionym w tek?cie Danteemu, Shadowowi, Gosi i Szwagrowi (Jackowi) oraz Marcie, która zechcia?a zosta? Marysi? nagrodziank?, nie myli? z wodziank? Kuby W. Dzi?kuj? Olowi za pomoc oraz Dominice (Paluszek witamy ponownie!!) za odwiedziny i mi?e towarzystwo, którego nam ju? troszke brakowa?o. Oczywi?cie najwi?ksze i najg?o?niejsze dzi?kuj? nale?y si? Teamom i ich cz?onkom obecnym na MIKO?AJKACH.

Ju? na sam koniec, patrz?c na wynik tego konfliktu, mo?e jednak Miko?aj (Miko?ajowa) to dobrycz?owiek, a nie opisany w zapowiedzi imprezy straszliwy terorysta? Mo?e ucieczka to jedyny sposób na udowodnienie s?uszno?ci swojego post?powania?

Hm.... Zobaczymy co przyniesie nam 2013 rok...

Pozdrawiam.

Linki do fotek:

1. https://plus.goog...banner=pwa

2. https://plus.goog...1856745393

3. https://plus.goog...banner=pwa

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:15:39
As you might expect it, the Omega SMP is built like a tank but it does that rolex replica sale without curbing its elegance. Pick it up and you'll be surprised with its heft. The handsome look is the magic of an alternating brushed and polished finishing on the replica watches sale stainless steel case surfaces contrary to some of the highly polished SS cases that often appear to be gaudy. Details like the sign on the crown and its screw-in type bring both aesthetical supremacy and practicality to the breitling replica uk; one thing that must be mentioned here is the screw-in feature is many more times smoother compared to other rolex replica uk at this price range. The other diver feature is the helium escape valve. Now, unless you are into the profession of replica watches deep sea diving, this feature is not going to find any use, but as people say: “It's better to have a hublot replica uk gun and not finding a reason to use it rather than you need one and you don't have any”.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Sierpień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Makarov KWC Odda? r?k? Zmiana Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia Niemcy zamykaj? Act od Valor ?o?nierz Specnazu Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.iorga...
Adidas [url=http://www...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...