Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:16
Dzień trwa:
15 Godzin 51 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:42
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Miko?ajkowaj imprezy "Where the Hell is Santa Claus?"

Where the Hell is Santa Claus ? - relacja

  Darecki - D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Dawno nie pisa?em ?adnej recki ze spotka? braci airsoftowej, dlatego wypad?em troch? z rytmu.
Zadanie jest tym bardziej ci??kie, poniewa? przysz?o mi napisa? notk? o imprezie, któr? wspó?tworzy?em z Olem, przy wspó?pracy z Dantee oraz Shadowem, Gosi? i Szwagrem z SHADOWS USTKA KP.


Bior?c pod uwag? powy?sze postaram si? po krótce przybli?y? to co dzia?o si? podczas spotkania pod nazw? kodow? "Where the Hell is Santa Claus ?", które odby?o si? 09.12.2012 w L?dowie k. Ustki.

Ca?a impreza zorganizowana zosta?a pod Patronatem Koalicji Pó?noc, przy nieocenionej pomocy firm GUNFIRE oraz NASZYWKI.pl - g?ównych sponsorów spotkania.Z jednej strony pogoda dopisa?a, a z drugiej utrudni?a co niektórym dotarcie.

Ostatecznie na "miko?ajkowe" strzelanie zjawi?y si? ekipy 6th Forest Recon Division KP, Green Berets KP, Asg of Brothers, Psy Wojny L?bork, S?upski Oddzia? Rozpoznawczy, Ghost Team, Raptors oraz wspominany powy?ej Shadows Ustka KP.Podzia?u stron uda?o si? dokona? do?? szybko, ale problem powsta? w chwili wyboru tego z?ego bandziora Miko?aja. Z racji wieku, a raczej do?wiadczenia tym z?ym staruszkiem mia? by? Dantee, ale zdaj?c sobie spraw? z warunków panuj?cych na terenie rozgrywki oraz maj?c na uwadze jedo spracowane kilka godzin wcze?niej plecy (parking sam si? nie chcia? od?nie?y?) postanowi?em zrezygnowa?.

Ostatecznie Miko?ajem , a raczej Miko?ajow? zosta?a Gosia (SHADOWS USTKA  KP), która mimo przebytej choroby ochoczo przyj??a to stanowisko.

Dowódcy stron zostali wezwani na dywanik, gdzie przedstawiono zarys rozgrywki a nast?pnie ka?demu z nich, indywidualnie przekaza?em instrukcje co do zada? grup którymi dowodzili. Na samym ko?cu instrukcje otrzyma?a Miko?ajka Gosia.

Po krótce postaram si? przybli?y? zadania jakie mia?a postawione ka?da ze stron.

Konflikt mia? 3 strony plus Miko?ajówa, tj. ELFKOMMANDO (ludzie Gosi), Rangers i Wojsko Polskie.

Elfkommando mia?o za zadanie zlokalizowa? i chroni? Miko?aja. Nast?pnym krokiem by?o zorganizowanie broni i oporz?dzenia dla Miko?ajki. Problem polega? na tym, ?e tylko ona wiedzia?a gdzie jest ono schowane. Tak czy siak jej kochanie elfiki nie mog?y dzia?a? samodzielnie i musia?y za wszelk? cen? nawi?za? z ni? kontakt.
Pó?niejszym elementem scenariusza Miko?ajopodobnych by?o zaj?cie przyczó?ka, który pozwoli dostac si? do strefy ucieczki. Problem polega? na tym, ?e w ?lad za Gosi? wyruszy? oddzia? RAngers, który musia? wytropi? Miko?ajk? oraz zlikwidowa? zast?py Elfitów. Nie wolno by?o dopu?ci? do ewakuacji "zbiega z Laponii".
W to wszystko wmiesza?o si? Wojsko Polskie, które patrolowa?o swój teren, broni?o magazynu z "gratami" Miko?ajki. Ostatecznie samo mog?o zdecydowa? czy i któ? stron wesprze w ostatecznej rozgrywce.

Jak si? okaza?o w trakcie gry ca?o?? sz?a do?? p?ynnie. Ze wzgl?du na do?? ci??kie warunki panuj?ce na terenie rozgrywki zdarza?y si? ma?e po?lizgi czasowe, ale starali?my si? tak moderowa? gr?, aby strony za bardzo si? nie nudzi?y. Wi?kszo?? secnariusza zosta?a rozegrana zgodnie z za?o?eniem, przy  du?ej pomocy Shadowa (Shadows Ustka KP), który sprawnie moderowa? gr? b?d?c z uczestnikami w terenie. Przy okazji wykaza? si? ?wietnym okiem robi?c fotki z rozgrywki. Z drugiej strony gr? opiekowa? si? Dantee, który by? korespondentem wojennym przy Rangersach.
Zdj?tka mogli?cie ju? zobaczy? wcze?niej ale my?l?, ?e moderatorzy Portalu Koalicja Pó?noc umieszcz? linki do nich pod moim tekstem.Podsumowuj?c rozgrywk? Miko?ajówka uciek?a, a jej "bandziory" ostatecznie poddali si? do dyspozycji Rangersów.
Jak si? pó?niej okaza?o tak wszystkim mi?o si? walczy?o ze sob?, ?e strony postanowi?y sobie jeszcze postrzela? i pogania? po lesie w okolicach Wzgorza Elewa. Rozgrywali ma?e potyczki powoli zbli?aj?c si? na Offa gdzie Ekipa Black Widow i Shadows (dzi?kujemy Jacku!!) przygotowywa?a ognisko oraz konkurs z nagrodami od Gunfire.


Zmarzni?te ekipy powróci?y na offa, gdzie mog?y si? ogrza?, posili? oraz napi? czego tam dusza pragn??a, bo menu ustala? sobie ka?dy indywidualnie ;)
M?odsi gracze uprawiali równie? co? na wzór zapasów ?nie?nych. Ca?e szcz??cie, ?e odbywa?o si? to w mi?ej i niezbyt z?o?liwej atmosferze. Tak na marginesie to chyba bym si? nie skusi? na ten rodzaj rozrywki ;)Pojedli, polili i pogadali to czas na konkurs.Zasady konkursu zbli?one by?y do biathlonu. Uczestnik dobiega? do repliki i oddawa? dwa strza?y. Nast?pnie wykonywa? okr??enie na torze o ?rednicy 10m i oddawa? kolejne 2 strza?y. Na koniec jeszcze raz powtarza? ca?y cykl. ??cznie oddawa? 6 strza?ów.

W konkursie wystartowa?o 11 uczestników, jednak premiowane by?y tylko 4 pierwsze miejsca. Bior?c pod uwag? to, ?e odleg?o?ci od stanowiska strzeleckiego do celu by?y nieznaczne (ok 10 metrów) tarcza by?a skonstruowana tak, ?e pukty liczone by?y dopiero od czórki. W przypadku gdy nast?pi?by remis wlicza?yby si? punkty trafione od 1-3.

Po zaci?tej walce ostateczna tablica wyników wygl?da?a nast?puj?co:

1. Pecu (6FRD) 32 puknty
2. Budek (Psy Wojny) 23 punkty
3. Ma?y (??) 13 punktów
4. Mnichu (Asg of Brothers) 12 punktów
5. Anio? (??) 11 punktów
6. Podolak (Green Berets) 10 punktów
7. Piecu (Green Berets) 4 punkty
7. Jacek (6FRD) 4 punkty
7. Johny (Psy Wojny) 4 punkty
8. Gracek (Raptors) 0 (3 ma?e punkty)
9. Demon (RAptors) 0

Marysia Bones (Rangers Koszalin KP) wr?czy?a nagrody zwyci?zcom i powoli dzie? z Miko?ajkami zacz?? dobiegac ko?ca.Tak w skrócie odby?y si? pierwsze Miko?ajki organizowane przez Black Widow. Zdaj? sobie spraw?, ?e nie wszystko wysz?o super. Troch? zakpi?a z nas pogoda, która na kilka dni przed spotkaniem nasypa?a tak grubo, ?e robi?c rekonesans dzie? przed rozgrywk? patrzyli?my si? na siebie mówi?c: cholera nie wiem gdzie jeste?my! Wszystko wygl?da?o tak samo i jako? tak obco.
Sama rozgrywka nie mia?a super rozbudowanego scenariusza, bo za?o?eniem Miko?ajek nie by?o strzelanie przez 5 godzin a przede wszystkim integracja braci ersoftowej, co my?l?, ?e si? uda?o.
Nie b?d? jako? niesamowicie samokrytyczny, chocia? wiem, ?e wiele rzeczy mo?na zrobi? lepiej. My zrobili?my to w taki sposób a czy si? uda?o czy nie, niech oceniaj? uczestnicy.

Oczywi?cie wielkie podzi?kowanie dla sponsorów czyli Gunfire i Naszywki.pl, których wsparcie pozwoli?o nam, mam nadziej?, bawi? si? jeszcze lepiej. Dodatkowo pragn? w imieniu Black Widow KP podz?kowa? wymienionym w tek?cie Danteemu, Shadowowi, Gosi i Szwagrowi (Jackowi) oraz Marcie, która zechcia?a zosta? Marysi? nagrodziank?, nie myli? z wodziank? Kuby W. Dzi?kuj? Olowi za pomoc oraz Dominice (Paluszek witamy ponownie!!) za odwiedziny i mi?e towarzystwo, którego nam ju? troszke brakowa?o. Oczywi?cie najwi?ksze i najg?o?niejsze dzi?kuj? nale?y si? Teamom i ich cz?onkom obecnym na MIKO?AJKACH.

Ju? na sam koniec, patrz?c na wynik tego konfliktu, mo?e jednak Miko?aj (Miko?ajowa) to dobrycz?owiek, a nie opisany w zapowiedzi imprezy straszliwy terorysta? Mo?e ucieczka to jedyny sposób na udowodnienie s?uszno?ci swojego post?powania?

Hm.... Zobaczymy co przyniesie nam 2013 rok...

Pozdrawiam.

Linki do fotek:

1. https://plus.goog...banner=pwa

2. https://plus.goog...1856745393

3. https://plus.goog...banner=pwa

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:15:39
As you might expect it, the Omega SMP is built like a tank but it does that rolex replica sale without curbing its elegance. Pick it up and you'll be surprised with its heft. The handsome look is the magic of an alternating brushed and polished finishing on the replica watches sale stainless steel case surfaces contrary to some of the highly polished SS cases that often appear to be gaudy. Details like the sign on the crown and its screw-in type bring both aesthetical supremacy and practicality to the breitling replica uk; one thing that must be mentioned here is the screw-in feature is many more times smoother compared to other rolex replica uk at this price range. The other diver feature is the helium escape valve. Now, unless you are into the profession of replica watches deep sea diving, this feature is not going to find any use, but as people say: “It's better to have a hublot replica uk gun and not finding a reason to use it rather than you need one and you don't have any”.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Maj 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Survival Nowe pistolety WP Act od Valor Szkolenie Certyfikowane LIGA ASG Radio ASG Combat Zbrojownia Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
While both [url=http:/...
While many [url=http:/...
A major commitment suc...
While some people wors...
It is available in man...
At ILLNessSolution, We...
OnlinePillsPharma is t...
Mcafee Antivirus Suppo...
Looking for Norton sup...
Alpha Essay Academic ...
Microsoft Support is h...
Looking for Pogo numbe...
Call 1-888-887-7208.iP...
Looking for Adobe supp...
Looking for Adobe supp...
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,345
Wczoraj:11,836
W tym tygodniu:7,345
W tym miesiącu:234,090
W tym roku:1,604,071
Wszystkich:43,211,367
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: