Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:15
Zachód słońca: 20:40
Dzień trwa:
16 Godzin 25 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:09
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Miko?ajkowaj imprezy "Where the Hell is Santa Claus?"

Where the Hell is Santa Claus ? - relacja

  Darecki - D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Dawno nie pisa?em ?adnej recki ze spotka? braci airsoftowej, dlatego wypad?em troch? z rytmu.
Zadanie jest tym bardziej ci??kie, poniewa? przysz?o mi napisa? notk? o imprezie, któr? wspó?tworzy?em z Olem, przy wspó?pracy z Dantee oraz Shadowem, Gosi? i Szwagrem z SHADOWS USTKA KP.


Bior?c pod uwag? powy?sze postaram si? po krótce przybli?y? to co dzia?o si? podczas spotkania pod nazw? kodow? "Where the Hell is Santa Claus ?", które odby?o si? 09.12.2012 w L?dowie k. Ustki.

Ca?a impreza zorganizowana zosta?a pod Patronatem Koalicji Pó?noc, przy nieocenionej pomocy firm GUNFIRE oraz NASZYWKI.pl - g?ównych sponsorów spotkania.Z jednej strony pogoda dopisa?a, a z drugiej utrudni?a co niektórym dotarcie.

Ostatecznie na "miko?ajkowe" strzelanie zjawi?y si? ekipy 6th Forest Recon Division KP, Green Berets KP, Asg of Brothers, Psy Wojny L?bork, S?upski Oddzia? Rozpoznawczy, Ghost Team, Raptors oraz wspominany powy?ej Shadows Ustka KP.Podzia?u stron uda?o si? dokona? do?? szybko, ale problem powsta? w chwili wyboru tego z?ego bandziora Miko?aja. Z racji wieku, a raczej do?wiadczenia tym z?ym staruszkiem mia? by? Dantee, ale zdaj?c sobie spraw? z warunków panuj?cych na terenie rozgrywki oraz maj?c na uwadze jedo spracowane kilka godzin wcze?niej plecy (parking sam si? nie chcia? od?nie?y?) postanowi?em zrezygnowa?.

Ostatecznie Miko?ajem , a raczej Miko?ajow? zosta?a Gosia (SHADOWS USTKA  KP), która mimo przebytej choroby ochoczo przyj??a to stanowisko.

Dowódcy stron zostali wezwani na dywanik, gdzie przedstawiono zarys rozgrywki a nast?pnie ka?demu z nich, indywidualnie przekaza?em instrukcje co do zada? grup którymi dowodzili. Na samym ko?cu instrukcje otrzyma?a Miko?ajka Gosia.

Po krótce postaram si? przybli?y? zadania jakie mia?a postawione ka?da ze stron.

Konflikt mia? 3 strony plus Miko?ajówa, tj. ELFKOMMANDO (ludzie Gosi), Rangers i Wojsko Polskie.

Elfkommando mia?o za zadanie zlokalizowa? i chroni? Miko?aja. Nast?pnym krokiem by?o zorganizowanie broni i oporz?dzenia dla Miko?ajki. Problem polega? na tym, ?e tylko ona wiedzia?a gdzie jest ono schowane. Tak czy siak jej kochanie elfiki nie mog?y dzia?a? samodzielnie i musia?y za wszelk? cen? nawi?za? z ni? kontakt.
Pó?niejszym elementem scenariusza Miko?ajopodobnych by?o zaj?cie przyczó?ka, który pozwoli dostac si? do strefy ucieczki. Problem polega? na tym, ?e w ?lad za Gosi? wyruszy? oddzia? RAngers, który musia? wytropi? Miko?ajk? oraz zlikwidowa? zast?py Elfitów. Nie wolno by?o dopu?ci? do ewakuacji "zbiega z Laponii".
W to wszystko wmiesza?o si? Wojsko Polskie, które patrolowa?o swój teren, broni?o magazynu z "gratami" Miko?ajki. Ostatecznie samo mog?o zdecydowa? czy i któ? stron wesprze w ostatecznej rozgrywce.

Jak si? okaza?o w trakcie gry ca?o?? sz?a do?? p?ynnie. Ze wzgl?du na do?? ci??kie warunki panuj?ce na terenie rozgrywki zdarza?y si? ma?e po?lizgi czasowe, ale starali?my si? tak moderowa? gr?, aby strony za bardzo si? nie nudzi?y. Wi?kszo?? secnariusza zosta?a rozegrana zgodnie z za?o?eniem, przy  du?ej pomocy Shadowa (Shadows Ustka KP), który sprawnie moderowa? gr? b?d?c z uczestnikami w terenie. Przy okazji wykaza? si? ?wietnym okiem robi?c fotki z rozgrywki. Z drugiej strony gr? opiekowa? si? Dantee, który by? korespondentem wojennym przy Rangersach.
Zdj?tka mogli?cie ju? zobaczy? wcze?niej ale my?l?, ?e moderatorzy Portalu Koalicja Pó?noc umieszcz? linki do nich pod moim tekstem.Podsumowuj?c rozgrywk? Miko?ajówka uciek?a, a jej "bandziory" ostatecznie poddali si? do dyspozycji Rangersów.
Jak si? pó?niej okaza?o tak wszystkim mi?o si? walczy?o ze sob?, ?e strony postanowi?y sobie jeszcze postrzela? i pogania? po lesie w okolicach Wzgorza Elewa. Rozgrywali ma?e potyczki powoli zbli?aj?c si? na Offa gdzie Ekipa Black Widow i Shadows (dzi?kujemy Jacku!!) przygotowywa?a ognisko oraz konkurs z nagrodami od Gunfire.


Zmarzni?te ekipy powróci?y na offa, gdzie mog?y si? ogrza?, posili? oraz napi? czego tam dusza pragn??a, bo menu ustala? sobie ka?dy indywidualnie ;)
M?odsi gracze uprawiali równie? co? na wzór zapasów ?nie?nych. Ca?e szcz??cie, ?e odbywa?o si? to w mi?ej i niezbyt z?o?liwej atmosferze. Tak na marginesie to chyba bym si? nie skusi? na ten rodzaj rozrywki ;)Pojedli, polili i pogadali to czas na konkurs.Zasady konkursu zbli?one by?y do biathlonu. Uczestnik dobiega? do repliki i oddawa? dwa strza?y. Nast?pnie wykonywa? okr??enie na torze o ?rednicy 10m i oddawa? kolejne 2 strza?y. Na koniec jeszcze raz powtarza? ca?y cykl. ??cznie oddawa? 6 strza?ów.

W konkursie wystartowa?o 11 uczestników, jednak premiowane by?y tylko 4 pierwsze miejsca. Bior?c pod uwag? to, ?e odleg?o?ci od stanowiska strzeleckiego do celu by?y nieznaczne (ok 10 metrów) tarcza by?a skonstruowana tak, ?e pukty liczone by?y dopiero od czórki. W przypadku gdy nast?pi?by remis wlicza?yby si? punkty trafione od 1-3.

Po zaci?tej walce ostateczna tablica wyników wygl?da?a nast?puj?co:

1. Pecu (6FRD) 32 puknty
2. Budek (Psy Wojny) 23 punkty
3. Ma?y (??) 13 punktów
4. Mnichu (Asg of Brothers) 12 punktów
5. Anio? (??) 11 punktów
6. Podolak (Green Berets) 10 punktów
7. Piecu (Green Berets) 4 punkty
7. Jacek (6FRD) 4 punkty
7. Johny (Psy Wojny) 4 punkty
8. Gracek (Raptors) 0 (3 ma?e punkty)
9. Demon (RAptors) 0

Marysia Bones (Rangers Koszalin KP) wr?czy?a nagrody zwyci?zcom i powoli dzie? z Miko?ajkami zacz?? dobiegac ko?ca.Tak w skrócie odby?y si? pierwsze Miko?ajki organizowane przez Black Widow. Zdaj? sobie spraw?, ?e nie wszystko wysz?o super. Troch? zakpi?a z nas pogoda, która na kilka dni przed spotkaniem nasypa?a tak grubo, ?e robi?c rekonesans dzie? przed rozgrywk? patrzyli?my si? na siebie mówi?c: cholera nie wiem gdzie jeste?my! Wszystko wygl?da?o tak samo i jako? tak obco.
Sama rozgrywka nie mia?a super rozbudowanego scenariusza, bo za?o?eniem Miko?ajek nie by?o strzelanie przez 5 godzin a przede wszystkim integracja braci ersoftowej, co my?l?, ?e si? uda?o.
Nie b?d? jako? niesamowicie samokrytyczny, chocia? wiem, ?e wiele rzeczy mo?na zrobi? lepiej. My zrobili?my to w taki sposób a czy si? uda?o czy nie, niech oceniaj? uczestnicy.

Oczywi?cie wielkie podzi?kowanie dla sponsorów czyli Gunfire i Naszywki.pl, których wsparcie pozwoli?o nam, mam nadziej?, bawi? si? jeszcze lepiej. Dodatkowo pragn? w imieniu Black Widow KP podz?kowa? wymienionym w tek?cie Danteemu, Shadowowi, Gosi i Szwagrowi (Jackowi) oraz Marcie, która zechcia?a zosta? Marysi? nagrodziank?, nie myli? z wodziank? Kuby W. Dzi?kuj? Olowi za pomoc oraz Dominice (Paluszek witamy ponownie!!) za odwiedziny i mi?e towarzystwo, którego nam ju? troszke brakowa?o. Oczywi?cie najwi?ksze i najg?o?niejsze dzi?kuj? nale?y si? Teamom i ich cz?onkom obecnym na MIKO?AJKACH.

Ju? na sam koniec, patrz?c na wynik tego konfliktu, mo?e jednak Miko?aj (Miko?ajowa) to dobrycz?owiek, a nie opisany w zapowiedzi imprezy straszliwy terorysta? Mo?e ucieczka to jedyny sposób na udowodnienie s?uszno?ci swojego post?powania?

Hm.... Zobaczymy co przyniesie nam 2013 rok...

Pozdrawiam.

Linki do fotek:

1. https://plus.goog...banner=pwa

2. https://plus.goog...1856745393

3. https://plus.goog...banner=pwa

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:15:39
As you might expect it, the Omega SMP is built like a tank but it does that rolex replica sale without curbing its elegance. Pick it up and you'll be surprised with its heft. The handsome look is the magic of an alternating brushed and polished finishing on the replica watches sale stainless steel case surfaces contrary to some of the highly polished SS cases that often appear to be gaudy. Details like the sign on the crown and its screw-in type bring both aesthetical supremacy and practicality to the breitling replica uk; one thing that must be mentioned here is the screw-in feature is many more times smoother compared to other rolex replica uk at this price range. The other diver feature is the helium escape valve. Now, unless you are into the profession of replica watches deep sea diving, this feature is not going to find any use, but as people say: “It's better to have a hublot replica uk gun and not finding a reason to use it rather than you need one and you don't have any”.
#2 | chenjinyan dnia August 29 2018 08:07:16
20180829 junda
ralph lauren polo shirts
fitflops shoes
salomon shoes
michael kors handbags
freshjive clothing
christian louboutin shoes
coach outlet
ed hardy clothing
toms shoes
true religion jeans
uggs outlet
true religion jeans
burberry outlet
giuseppe zanotti outlet
mbt shoes
air max 90
mulberry sale
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
kobe shoes
coach outlet
ugg outlet
ugg boots
swarovski crystal
ugg outlet
michael kors outlet
uggs
uggs outlet
karen millen dresses
air jordan shoes
gucci outlet
adidas wings
nike store
birkenstock outlet
ray ban outlet
canada goose jackets
barbour jackets
canada goose outlet
cavaliers jerseys
supra shoes
kate spade outlet
michael kors
nike free
coach outlet
polo ralph lauren
coach outlet
marc jacobs outlet
fitflops outlet
fitflops sale
world cup jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
ubiq shoes
suns jerseys
mulberry handbags
cheap jordans
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
kevin durant shoes
canada goose jackets
76ers jerseys
michael kors outlet
le coq sportif shoes
houston texans jerseys
pandora jewelry
pandora charms
isabel marant outlet
keen shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
tory burch outlet
ralph lauren polo
adidas uk
manchester united jersey
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ferragamo outlet
air jordan retro
suicoke sandals
polo outlet
air jordan release dates
jordan shoes
pandora jewelry
christian louboutin outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose outlet
mcm outlet
palladium boots
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
champion clothing
ferragamo shoes
michael kors outlet
off white
adidas nmd
stussy clothing
true religion outlet
nike revolution
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cheap jordans
denver broncos jerseys
true religion jeans
pandora charms
givenchy jewelry
prada handbags
saucony shoes
spurs jerseys
adidas trainers
red bottom shoes
valentino outlet
cheap jerseys
moncler jackets
true religion jeans
nike store uk
nike air max
hawks jerseys
longchamp pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet online
light up shoes
canada goose outlet
soccer shoes
uggs outlet
ralph lauren polo
adidas nmd
van cleef & arpels jewelry
adidas outlet
ralph lauren polo shirts
red bottom shoes
dior outlet
coach outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys
nike air max 2015
cheap jordans
heat jerseys
longchamp solde
cheap jordans
tory burch outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
jordan 32
mulberry handbags
jordan shoes
ugg boots clearance
prada outlet
balmain jeans
polo ralph lauren
ferragamo outlet
coach outlet
off-white
coach outlet online
chloe outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
coach outlet
fendi handbags
nike outlet
pandora charms
under armour outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
scarpe mbt
pandora charms
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
clippers jerseys
true religion uk
gucci outlet
jerseys from china
michael kors outlet
ecco shoes
pandora charms
fitflops
polo outlet
san antonio spurs jerseys
tory burch outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
reebok outlet store
jordan shoes
true religion outlet
ugg outlet
canada goose outlet
dansko shoes
pandora charms
guess factory
gentle monster sunglasses
timberwolves jerseys
moncler outlet
longchamp pliage
canada goose jackets
lakers jerseys
fitflops sale clearance
furla handbags
armani exchange
uggs outlet
canada goose outlet
kobe 9
hermes birkin
air jordan shoes
diesel jeans
chopard jewelry
pistons jerseys
ray ban sunglasses
louboutin pas cher
fitflops
air force 1
coach outlet online
coach factory outlet
kd 10 elite
canada goose outlet
michael kors outlet
ugg boots
coach outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
coach outlet store online
san francisco 49ers jerseys
air max 90
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet
nike presto
canada goose outlet
moncler outlet
nike air max 90
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike blazer pas cher
nike roshe
dolce and gabbana
hermes outlet
indianapolis colts jerseys
barcelona jersey
tods outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
isabel marant shoes
birkenstock sandals
oakley sunglasses
coach handbags
nba jerseys
nike pegasus
air max 1
warriors jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses
moncler outlet
chicago blackhawks jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
canada goose jackets
jazz jerseys
cheap jordans
hermes belt
burberry outlet
soccer jerseys
coach outlet
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
bucks jerseys
toms shoes
ysl outlet
ugg outlet
calvin klein jeans
true religion jeans
nobis outlet
ugg outlet
columbia sportswear
coach outlet
alife clothing
michael kors outlet
clarks shoes
christian louboutin outlet
longchamp handbags
dsquared2 jeans
nike lunarglide
mizuno running shoes
a bathing ape
reebok trainers
audemars piguet watches
air jordan 12
cheap jordans
coach outlet
chrome hearts outlet
jordan shoes
tory burch outlet
north face jackets
yeezy boost 350
carrera sunglasses
cartier jewelry
swarovski outlet
prada sunglasses
chrome hearts outlet
gucci handbags
nba jerseys
wellensteyn jackets
ugg boots
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
bally shoes
soccer jerseys
longchamp outlet
nike cortez
longchamp handbags
mulberry bags
ray ban sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
visvim shoes
jimmy choo shoes
gucci outlet
ugg boots clearance
ferragamo outlet
burberry outlet
ralph lauren pas cher
air max 90
ugg outlets
chrome hearts sunglasses
uggs outlet
cheap nhl jerseys
polo ralph lauren
cheap snapbacks
adidas crazy
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
ugg outlet
coach outlet online
bape clothing
knicks jerseys
nhl jerseys
nike air force 1
kevin durant jerseys
uggs outlet
grizzlies jerseys
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
mbt shoes
montblanc pens
coach outlet
pandora
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
bottega veneta outlet
ugg boots
g-star jeans
christian louboutin outlet
ugg outlet
nike roshe one
jeep shoes
swarovski outlet
north face jackets
kappa clothing
coach outlet
adidas ultra boost
merrell shoes
coach factory outlet
polo shirts
nuggets jerseys
moncler outlet
canada goose jackets
stuart weitzman shoes
cheap jerseys
yeezy boost
ugg outlet
true religion jeans
nike foamposite
bulgari jewelry
north face jackets
michael kors
bcbg dresses
michael kors outlet
golden goose sneakers
ferragamo outlet
true religion jeans
michael kors wallets
uggs outlet
canada goose jackets
ralph lauren shirts
oakley sunglasses
basketball jerseys
cheap mlb jerseys
longchamp handbags
christian louboutin outlet
belstaff jackets
michael kors outlet
adidas soccer shoes
true religion outlet
canada goose
christian louboutin outlet
celtics jerseys
michael kors
longchamp outlet
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike factory outlet
football shirts
pandora outlet
chelsea jersey
dc shoes
tory burch outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
celine outlet
swarovski crystal
tory burch outlet
bulls jerseys
balenciaga sneakers
pandora charms
moncler outlet
longchamp handbags
real madrid jersey
pandora charms sale clearance
coach outlet
polo ralph lauren
gucci outlet
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
thunder jerseys
pandora jewelry
ugg outlet
tory burch outlet
new york knicks jersey
air jordan 4
malone souliers mules
nba jerseys
coach factory outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
adidas outlet
vans shoes
air more uptempo
oakley sunglasses
ugg boots clearance
baltimore ravens jerseys
stephen curry shoes
ugg boots
canada goose outlet
alexander mcqueen shoes
converse shoes
harry winston jewelry
kd 9
air huarache
michael kors
canada goose coats
nike shoes
ray ban sunglasses
polo outlet
christian louboutin shoes
harden shoes
canada goose jackets
air max 90
canada goose jackets
polo ralph lauren
magic jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
jordan shoes
puma outlet
christian louboutin outlet
nike shoes
cheap jordans
denver broncos jerseys
air jordan 4
cheap jordans
yeezy boost
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet online
rockets jerseys
pandora charms
lakers jerseys
fitflops sale clearance
links of london
swarovski outlet
oakley sunglasses
hornets jerseys
michael kors outlet
mulberry outlet
coach outlet
new balance shoes
lebron james shoes
canada goose parka
coach outlet
air max 97
bvlgari jewelry
kate spade outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
ugg boots
trailblazers jerseys
futbol baratas
ugg boots
canada goose outlet
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
nfl jerseys wholesale
brequet wathes
michael kors uk
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
polo ralph lauren
prada shoes
pelicans jerseys
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
nets jerseys
camel shoes
coach outlet
golden state warriors jerseys
balenciaga sneakers
uggs outlet
coach outlet
air max 97
mulberry handbags
raptors jerseys
polo ralph lauren
air huarache
chloe sunglassess
ugg outlet
hermes outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
michael kors handbags
givenchy handbags
canada goose outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
polo outlet
ugg outlet
nike tennis
jordan shoes
manolo blahnik outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
ray ban sunglasses
air max 2017
air max uk
james harden jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors
air max 95
fitflops sale
toms shoes
tag heuer watches
canada goose outlet
red bottom shoes
kate spade outlet
coach outlet online
mavericks jerseys
fossil watches
supreme clothing
coach handbags
10 deep clothing
wizards jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
kate spade outlet
true religion jeans
coach outlet online
burberry outlet
longchamp bags
michael kors outlet
nike revolution
longchamp outlet
simulation shoes
true religion outlet
pandora charms
canada goose coats
cheap jordans
air max
red bottom shoes
five fingers shoes
cazal sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
supreme clothing
nike shoes
asics shoes
kings jerseys
nfl jersey wholesale
jordan shoes
jack wolfskin
uggs outlet
y3 shoes
christian louboutin boutique
huf clothing
nike dunks
ray ban sunglasses
mulberry outlet
jordan shoes
minnetonka outlet
air jordan 3
ugg boots
mulberry bags
christian louboutin outlet
canada goose outlet
coach canada
uggs outlet
michael kors outlet
kyrie 4
oakley sunglasses
nike store
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
fila shoes
pacers jerseys
polo outlet
miu miu handbags
kate spade outlet
cheap football shirts
fingerlings monkey
cheap jordans
mbt shoes
longchamp solde
true religion jeans
pandora charms
cheap jordans
michael kors outlet online
coach outlet online
brequet wathes
canada goose outlet
basketball shoes
herve leger outlet
kobe bryant shoes
mac makeup
michael kors handbags
ralph lauren outlet
arcteryx jacket
canada goose outlet
jimmy choo sunglasses
#3 | chenjinyan dnia October 29 2018 07:13:41
ralph lauren sale clearance
pandora jewelry
adidas yeezy shoes
polo ralph lauren
red bottoms
coach outlet
kate spade outlet
ugg boots
lebron james shoes
polo ralph lauren
michael kors outlet
true religion outlet
north face jackets
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
ugg outlet
coach outlet
asics running shoes
ugg outlet
michael kors outlet
yeezy boost
tory burch outlet
moncler outlet
mcm handbags
pandora outlet
nfl jerseys
cheap jordans
kate spade outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren uk
nike air max
fitflops sale clearance
true religion outlet
cheap nfl jerseys
polo outlet
michael kors outlet
cheap ugg boots
polo outlet
coach outlet
true religion jeans
christian louboutin outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
adidas outlet
kate spade outlet
michael kors taschen
polo outlet
adidas yeezy
uggs outlet
valentino outlet
canada goose outlet
michael kors handbags
ed hardy clothing
kate spade outlet
longchamp outlet
valentino outlet
michael kors handbags
mulberry handbags
ugg outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet
nfl jerseys
christian louboutin outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nike shoes
pandora jewelry
hermes belts
coach outlet
nike huarache
coach outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
ralph lauren polo shirts
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
pandora outlet
coach outlet
ray ban sunglasse
michael kors outlet
uggs canada
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
michael kors outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
christian louboutin
coach outlet store online
christian louboutin outlet
pandora charms
coach outlet online
ultra boost
coach outlet
fred perry polo shirts
superdry clothing
prada outlet
gucci outlet
pandora outlet
ralph lauren outlet
uggs canada
canada goose outlet
nfl jerseys
uggs outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
fred perry polo
north face outlet
air max 2017
air jordan 4
pandora outlet
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
ralph lauren shirts
christian louboutin outlet
polo outlet
michael kors outlet
ugg boots
mont blanc pens
ralph lauren polo
birkenstock shoes
asics shoes
vibram fivefingers
ugg boots clearance
adidas nmd shoes
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
ed hardy
moncler outlet
uggs outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
yaoxuemei20181029
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Makarov KWC Podcast ASG Arctic Combat LIGA ASG Taktyka zielona Skarby... Radio ASG Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,622
Wczoraj:13,854
W tym tygodniu:77,585
W tym miesiącu:54,779
W tym roku:2,788,075
Wszystkich:51,276,479
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: