Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:17
Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Masochista czy onanista? Kim jest MilSimowiec?

Masochista czy onanista? Kim jest MilSimowiec?

Piotr "Procent" ?opaci?ski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Swego czasu rozwodzi?em si? nad typow? drog? ka?dego airsoftowca. w skrócie – ka?dy, po okresie pocz?tkowego zachwytu, manii kupowania sprz?tu i je?d?eniem na strzelanki, profiluje si?, czy te? „specjalizuje” w jakiej? dziedzinie – niekoniecznie stricte airsoftowej. Mo?e to by? np. rekonstrukcja, ale mog? to te? by? MilSimy. Od niektórych bowiem mo?na us?ysze? „ja ju? nie jestem Airsoftowcem, ja jestem MilSimowcem”. Znaczy to nie mniej, nie wi?cej a tyle, ?e swoje kompleksy leczy on w bardziej wymagaj?cy sposób i tak?e bardziej  realistycznie udaje kogo?, kim nie jest.

 

Co w ogóle jest celem tego tekstu? Chcia?bym w nim zg??bi? to szerokie poj?cie. Pokaza?, i? na MilSim mo?na patrzy? z bardzo ró?nych perspektyw i ?e ró?nice w postrzeganiu tego, czym jest – celem, czy narz?dziem, maj? zasadnicze znaczenie dla dzia?ania konkretnych ekip czy ludzi. Chcia?bym wyja?ni? dlaczego dla niektórych MilSim, w którym nie osi?gn??o si? celu – nie uko?czy?o wyznaczonego zadania, wcale nie jest MilSimem przegranym, a wr?cz przeciwnie – mo?e by? uwa?any za bardzo udany. Co?, co przez jednych mo?e by? postrzegane jako pora?ka, inni b?d? odbiera? jako sukces, natomiast wykonanie zada? przez jak?? ekip?, mo?e by? skwitowane ?miechem politowania przez inn?. Gdzie tkwi zagdaka MilSima? Czy jest pewien niezmienny wzór, czy niezmienne elementy tego typu zabawy, których nie powinno si? zmienia?, czy modyfikowa??

MilSim to zlepek dwóch wyrazów – Military i Simulation, a na polski to nic innego jak symulacja militarna. Okre?lenie bardzo ogólne i bardzo pojemne – tak te? jak i praktyka MilSimowa w Polsce. Od razu chcia?bym zaznaczy?, i? wszystko co tu napisz? odnosz? do imprez, gdzie podstawowym narz?dziem s?u??cym do symulacji prowadzenia ognia s? repliki airsoftowe. Pisz? to, gdy? organizuje si? tak?e imprezy o takim charakterze w ?rodowiskach paintballowych (i innych). Prawdopodobnie wiele elementów, o których b?d? tutaj pisa? si? pokrywa i jest wspólnych dla obu tych ?rodowisk, natomiast z braku do?wiadczenia w pantballu, b?d? si? skupia? na tym, co wynios?em z airsoftu.

23    “Ci??ki sprz?t” na MilSimie. Ba?ka?ski Kocio? 2011. /Fot. Procent

Czym wi?c MilSim, wyró?nia si? od airsoftu? Najprostsz? odpowiedzi? jest – stopniem realizmu. Nic ona jednak nie mówi, bo realizm mo?na definiowa? na wiele ró?nych sposobów i czasami nale?y si? zdecydowa?, a jakim aspekcie zale?y nam na zbli?eniu naszych dzia?a? do realiów. Zawsze ilustruje to prostym przyk?adem z magazynkami. Pos?uguj?c si? AEGiem mamy do wyboru, albo korzystanie z magazynków do airsoftu, które wa?? tyle co nic, ale ich wymiana i ograniczona pojemno?? zwieszaj? stopie? realizmu, albo mo?emy zdecydowa? si? na w?o?enie do ?adownic magazynków do broni palnej, pe?nych dekowanej amunicji, przez co osi?gamy realizm w zakresie wagi i wywa?enia naszego oporz?dzenia. Jeste?my wtedy jednak najcz??ciej skazani na stosowanie hi-capa, co obni?a nasz realizm w pos?ugiwaniu si? broni?/replik?.

Mo?na by wi?c bardzo d?ugo dywagowa?, co jest wyznacznikiem MilSima w zakresie jego realizmu. Ja stawiam na jedn? cech?, która ??czy chyba wszystkie znane mi systemy prowadzenia tego typu symulacji – brak re-spawnów, czyli innymi s?owy, brak mo?liwo?ci powrotu na pole walki po „?mierci”. Celowo nie pisz? „po trafieniu”, gdy? zwykle bardzo rozbudowane s? procedury dotycz?ce udzielania pomocy rannym i cz?sto zdarza si?, ?e postrza? ko?czy si? niegro?n? ran?, lub obra?eniem, które nie eliminuje ca?kowicie z rozgrywki.

Ca?a reszta zasad czy regu? w?a?ciwie jest zmienna w zale?no?ci od systemu, w którym prowadzona jest symulacja. Systemów takich – nawet w Polsce, jest co najmniej kilka. I to w?a?nie cz?sto ich konstrukcja w du?ym stopniu definiuje, w jakim kierunku pod??a realizm na danym MilSimie. Najpopularniejsze s? chyba te, oparte na kartach (np. CSS). Polega to na tym, i? przed rozpocz?ciem dzia?a?, ka?dy uczestnik otrzymuje zestaw kart b?d? losuje dan? ich ilo?? z puli. Na kartach okre?lone s? np. rodzaje ran (rana lekka, rana ci??ka, rana ?miertelna). W momencie otrzymania postrza?u, uczestnik wyci?ga jedna z kart i to ona okre?la jego stan, a co za tym idzie dalsze dzia?anie b?d? eliminacje z gry. Systemy tego typu maj? za zadanie wprowadzi? element losowo?ci w kwestii obra?e? itp.

DSC_0199

W zale?no?ci od przydzielonej roli, czy charakteru dzia?a?, ró?nie na MilSimie mo?na sp?dza? czas. /Fot. Rysiu

Istniej? tak?e bardzo zaawansowane systemy, jak np. RED, który poza okre?leniem rodzaju rany, podaje tak?e szczegó?owo objawy, jakie wyst?puj? po postrzale i które uczestnik ma symulowa?. Oczywi?cie w tym przypadku nikt inny nie widzi jego karty – to ju? zadanie dla medyków, by poprawnie zdiagnozowa? i zareagowa? na dany stan. Na karcie mo?e by? np. instrukcja „po 30 min od postrza?u zaczynasz zachowywa? si? w niekontrolowany sposób, próbujesz uciec, jeste? agresywny”. Tego typu systemy k?ad? du?y nacisk na poprawne dzia?anie w zakresie czerwonej taktyki.

Jest tak?e system, który najcz??ciej wykorzystywany jest w moim regionie, czyli na Dolnym ?l?sku – opracowany przez COS – grup?, która jako pierwsza podj??a si? organizacji MilSimów w tej cz??ci Polski. Nie wykorzystuje on kart, a zak?ada on po prostu reakcje medyka adekwatn? do miejsca postrza?u (udo, brzuch, przedrami?, g?owa itp.). Mo?na powiedzie?, ?e jest w tej warstwie do?? prosty, a mo?e nawet prymitywny (chocia? g?ównie z uwagi na sp?ycanie go przez samych uczestników), natomiast ma to konkretne podstawy w charakterze imprez odbywaj?cych si? w regionie Dolnego ?l?ska. O ile w innych cz??ciach Polski bardzo cz?sto nacisk k?adzie si? na realizm procedur, struktur dowodzenia, o tyle u nas MilSimy organizuje si? w terenie górskim i g?ówny nacisk k?adziony jest na techniki przetrwania, skrytego poruszania si?, nawigacji w trudnym terenie i na wytrzyma?o?? fizyczn?. A ró?nica wynikaj?ca z rze?by terenu jest ogromna – wie o tym ka?dy, kto chocia? raz ze sprz?tem chodzi? po górach poza wyznaczonymi i udeptanymi ?cie?kami.

Po co w?a?ciwie o tych wszystkich systemach pisz?? Po to, by pokaza? ró?norodno?? podej?cia do tematu, o którym pisz?. Systemy s? jedn? z mo?liwych klasyfikacji, ale mo?emy tak?e rozszerza? to pojecie ze wzgl?du na nowe rodzaje MilSimów, jakie si? pojawiaj?. Do tej pory, typowa impreza tego typu odbywa?a si? na du?ym terenie, gdzie g?ównie w u?yciu by?a taktyka zielona i to, co z ni? zwi?zane. Od paru lat jednak, organizowane s? tak?e imprezy CQB o charakterze MilSimowym. Gdzie uczestnicy staja przed problemem rozwi?zania sytuacji zak?adnicznej, gdzie nie robi si? dziesi?tek kilometrów, nie testuje swoich umiej?tno?ci bytowania, a gdzie kluczowe znaczenie ma dobry plan, umiej?tno?? analitycznego my?lenia, spryt i umiej?tno?ci walki w pomieszczeniach. Ponadto MilSimy s? tak?e ??czone z elementami LARPowymi i np. cz??? dzia?a? mo?e si? rozgrywa? w centrach miast, bez u?ycia replik, za to z u?yciem dzia?a? agenturalnych itp. O takiej imprezie pisa?em ju? w jednym z poprzednich wpisów – MilSim ponad prawem.

DSC01369

Fot. https://www.facebook.com/olddeathsquad

Jak wida?, pojecie MilSima jest bardzo pojemne i stale si? rozszerza. I po tym przyd?ugim wst?pie teoretycznym, chcia?bym doj?? do sedna moich rozwa?a?. Pomy?le? o tym, czym MilSim jest, ze wzgl?du na to, jak traktuj? to uczestnicy, nawet abstrahuj?c od organizatorów. Krótko mówi?c – tak jak airsoftowców mo?emy podzieli? na co najmniej par? grup, które ró?nie definiuj? to, czym dla nich jest airsoft, to samo mo?emy zrobi? z milsimowcami. I tego chc? si? w?a?nie podj??.

1.       Milsimowcy – airsoftowcy

To ludzie, dla których MilSim jest bardziej zaawansowana forma airsoftu i nic wi?cej. Dalej priorytetem dla nich jest rozgrywka – wype?nienie zada? postawionych w scenariuszu i przede wszystkim dobra zabawa. Najcz??ciej na MilSimie realizuj? si? i bawi? dobrze tak d?ugo, jak im si? chc?, albo do czasu a? nie natrafi? na jakie? niedogodno?ci (obfita ulewa, bardzo niska temperatura, du?e ilo?ci ?niegu, d?ugi, monotonny marsz itp.). Nierzadko zdarza si?, i? tacy ludzie, czy ekipy, rezygnuj? z MilSima w trakcie jego trwania i po prostu jad? do domu – czasami burz?c koncepcje imprezy, a przynajmniej jaki? jej fragment. Wynika to te? cz?sto z ich nieprzygotowania, do 2-3 dni dzia?a? w terenie. Czy to znaczy, ?e warto ich skre?la?? Nie! Niektóre z takich osób, po pierwszym MilSimie, zmieniaj? podej?cie i np. bior? si? za siebie, chc? jecha? na nast?pna tego typu imprez? lepiej przygotowani – mentalnie, fizycznie, sprz?towo i pokaza? na co ich sta?, albo przezwyci??y? swoje s?abo?ci. Niestety, du?a grupa z nich si? nie zmieni i b?d? psu? zabaw? innym, póki kto? im nie podzi?kuj?, np. strzelaj?c do nich na samym pocz?tku imprezy…

2.       Milsimowcy – rekonstruktorzy

S? to osoby, a cz??ciej grupy, które udzia? w MilSimie traktuj? jako jedn?, z form realizacji w ramach rekonstrukcji  – najcz??ciej jakich? bardziej nam wspó?czesnych jednostek. Chc? tam wykorzysta? w praktyce uzbierany sprz?t, zbli?y? si? jeszcze ciut do dzia?a? odtwarzanych formacji, no i oczywi?cie porobi? sobie fotki, czy nakr?ci? jaki? film. Jednak?e nie traktujmy z miejsca robienie sobie fotek na MilSimie za przejaw zbytecznego lansu, czy pozerstwa. Bo co komu przeszkadza, jak kto? cyknie par? fotek, podczas przerwy w marszu, nie mówi?c ju? o bazie? Co wi?cej, je?li ekipa taka siedzi np. w bazie jakich? regularnych (wedle za?o?e? scenariusza) wojsk, to nawet robienie nocnych zdj?? z lamp? b?yskow? mo?e si? ?wietnie wpisa? w klimat takiego miejsca – a dla przeciwnika by? wskazówk? lokalizacji bazy (przy odrobinie szcz??cia).

IMG_1092

MilSim to nie tylko latanie po lesie. MilSim CQB 2011. /Fot. Black Hawk

3.       Milsimowcy – survivalowcy

To, ludzie, którzy w MilSimie upatruj? g?ównie wyzwania fizycznego – sprawdzenia swego przygotowania kondycyjnego i sprz?towego do warunków, jakie mog? spotka? – deszcz, ?nieg, upa?, mróz, przeszkody wodne, góry itp. Dodatkowo wa?ne jest dla nich ile i jaki sprz?t wezm?, np. bior? jak najmniej sprz?tu biwakowego, by jak najbardziej si? odci??y?, lub te? pe?nowarto?ciowe posi?ki zast?puj? wysokoenergetycznymi batonami, kofein? w cukierkach, czy suszonymi owocami. Bardziej od wykonania zadania, b?d? sobie ceni? to, i? przetrwaj? noc w ekstremalnie trudnych warunkach, zachowuj?c ci?g?? gotowo?? do walki.

4.       Milsimowcy – military?ci

Nie wiedzia?em jak nazwa? ostatni? grup?, bo chodzi o ludzie, którzy traktuj? MilSim, jako trening, czy te? zadanie sprawdzaj?ce. Jest to dla nich okazja do prze?wiczenia procedur, zbadania zgrania grupy i skuteczno?ci jej dzia?ania. MilSim jest po prostu mo?liwo?ci? jak najbardziej realnego oddania warunków dzia?a?. Poniewa? najmniej realistycznym elementem takiego ?wiczenia, jest kontakt ogniowy z u?yciem replik airsoftowych, to gdy ekipa taka polegnie podczas niego, to nie musi to dla nich oznacza? pora?ki w dzia?aniu – chyba, ?e wynika to np. ze ?le wykonanej procedury, a nie np. z ró?nicy mocy replik.

Takie 4 typy przychodz? mi na my?l, jako g?ówne. Oczywi?cie wyst?puj? mieszanki takowych typów, a zapewne i wzorce zupe?nie inne.

32

Dla chc?cego nic trudnego. Improwizowany punkt dowodzenia na MilSimie. Ba?ka?ski kocio? 2011 /Fot. Gunfire

Co nam daje taki podzia?? Przede wszystkim mo?liwo?? zrozumienia tego, ?e jad?c na MilSim, ka?da osoba/grupa mo?e mie? inny priorytet. Czy organizator musi uk?ada? scenariusz tak, by wszystkie te grupy czu?y si? zrealizowane? Nie, chocia? mi?o by by?o, gdyby by? on do?? uniwersalny. Jednak?e grupy o okre?lonym profilu i tak zwykle dostosuj? dzia?anie do swoich potrzeb treningu, lansu, czy innych form samorywalizacji.

Chcia?bym te? zwróci? uwag? na jedn? rzecz – nie wszyscy na MilSimie musz? by? komandosami, jak to si? niektórym wydaje. Samo pojechanie na MilSima te? z nikogo nie czyni kogo? lepszego. Z drugiej strony, nikt nie powiedzia?, ?e zadanie siedzenia w bazie jest mniej odpowiedzialne i wymagaj?ce, od zada? rozpoznania, czy zada? ofensywnych. Spróbujcie np. siedz?c 8-10 godzin w bazie, zachowa? gotowo?? bojow?, bez rozlu?nienia to nie lada wyzwanie. Sama budowa sensownej struktury obrony, zarz?dzanie lud?mi w bazie itp., to trudne zadanie.

MilSim w Polsce rozwija si? coraz bardziej. Pojawiaj? si? coraz to nowe konwencje, jak te prowadz?ce dzia?ania na terenie zurbanizowanym, czy nawet w centrach miast. Niektóre imprezy si? profesjonalizuj?, inne specjalizuj? i zaw??aj? dzia?alno??. Nie bez wp?ywu na kszta?t dzia?a? jest nowoczesna technika, noktowizory, systemy nawigacji. Wszystko to sprawia, ?e MilSim, potencjalnie, okazuje si? niesamowicie realistyczn? form? symulacji. Jak si? kiedy? zbior?, to napisz? par? do?wiadcze? moich, dotycz?cych tego, jak patenty mo?na na MilSimie stosowa? – dla klimatu i jeszcze wi?kszego realizmu.

DSC07253

Ka?d? chwil? na MilSimie, warto wykorzystywa? na odpoczynek. Kolejna, mo?e w ogóle nie nadej?? :) . /Fot. Procent

Kluczowe jednak dla ca?ego ?rodowiska MilSimowego, tak samo jak dla airsoftowego zreszt?, jest wzajemne zrozumienie i akceptacja odmienno?ci podej?? i filozofii dotycz?cych tej formy zabawy. Na MilSimie ka?dy ma swój interes i go realizuje – dotyczy to szczególnie grup. Z drugiej strony ka?da grupa musi uszanowa? innych, i w jaki? sposób wpisywa? si? w scenariusz. Ten koloryt, ta mozaika mo?e by? g?ówn? zalet? MilSimów. To, co w airsofcie prowadzi do konfliktów, MilSimy powinno wzbogaca?. Bo nie chodzi o to, by jak po sznurku i?? do pocz?tku do ko?ca scenariusza i by wszystko wysz?o – chodzi o to, by wyst?powa?o jak najwi?cej nieprzewidzianych zdarze? i by umie? na nie reagowa?. A przede wszystkim – chodzi o dobr? zabaw? – cokolwiek by Wam si? nie wydawa?o :) .

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | DerFleischer dnia January 26 2013 10:15:41
?wietny artyku?...

sorry za oftop, co z tym niebem na 1 focie jest nie tak??
#2 | muniekole dnia August 12 2017 03:00:06
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana za? najporz?dniej jest wymierza? poni?ej wobec umorzenia wielko?ci zaczerwienienia p?ci natomiast odmiany zapalnych, obni?enia warto?ci, okresu pozostawania i pot?gi wymiotów za? paralelnych znaków ?wi?du, przypalania oraz uczucie. Para pocz?tkowego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? powstawanie-zmarszczek.pl/ doustne specyfiki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?aby i przyporz?dkowana w charakterze odmiana leczenia. W ci?gu podczas gdy w biegu kilku tygodni ekstrakty nierzadko rodz? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj cofa po zabiegu. D?ugofalowego rehabilitacja, najcz??ciej od momentu jednego do dwóch lat, prawdopodobnie prowadzi? a? do ondulacji lustracji poziomu u poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja jest nierzadko nieodzownego, wprawdzie niektóre przypadki ust?puj? po jakiemu? frazeologizmie i ?yj? niezachwianie. Niecudze wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem z przeciekiem wieku.
#3 | yaoxuemei dnia October 05 2018 05:33:51
clb20181006
burberry outlet store
new balance outlet
timberland shoes
mulberry uk
cheap air max
lacoste polo shirts
adidas nmd r1
uggs outlet online
adidas shoes
yeezy shoes
pandora outlet
birkenstock outlet store
uggs outlet store
ugg outlet
louis vuitton outlet
nike outlet online
ugg boots
canada goose outlet store
moncler outlet store
pandora charms outlet
nike air max 90
jordan shoes
fitflop shoes
supreme uk
coach outlet online
pandora jewelry
coach outlet online
red bottoms
christian louboutin sale
kate spade outlet online
nfl jerseys
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
ysl outlet
cheap nfl jerseys wholesale
nike outlet store
ugg outlet online
salvatore ferragamo outlet
birkenstock outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler coats
coach factory outlet
north face outlet store
cartier watches
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas store
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
skechers outlet
yeezy shoes
canada goose
moncler outlet online
nike outlet
asics outlet store
air max 95
coach factory outlet online
nike zoom
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
michael kors outlet store
moncler outlet online
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
coach factorty outlet online
coach canada
toms shoes
ugg outlet
vans outlet store
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
fred perry outlet
kyrie 4
air max shoes
brewers jerseys
nike free 5.0
canada goose outlet
ralph lauren sale clearance uk
air max 87
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
white sox jerseys
longchamp outlet
michael kors outlet online
gucci outlet online
christian louboutin shoes
timberland shoes
ugg outlet
coach factorty outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
coach factory outlet
salomon outlet
longchamp outlet online
north face jackets
kate spade outlet
ecco outlet
birkenstock shoes outlet
oakley sunglasses outlet
dr martens boots
[url=http://www.seattlemaPadarsjerseys.us]maPadars jerseys[/url]
pandora charms sale
uggs outlet store
pandora jewelry
michael kors
ugg outlet store
coach outlet store online
braves jerseys
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet online
astros jerseys
dr martens boots
polo ralph lauren outlet
moncler
adidas originals
pandora outlet
nike running shoes
coach outlet online
mont blanc pens
adidas stan smith
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
fitflops sale
uggs outlet
cheap jordan shoes
fitflop sandals
coach outlet online
coach factory outlet online
fake rolex
pandora charms outlet
tory burch outlet online
birkenstock uk
nike outlet store
coach outlet store online
marlins jerseys
canada goose coats
nike cortez classic
nike shoes outlet
pg 2 shoes
yeezy boost 350
adidas outlet store
reds jerseys
coach outlet
vans outlet
nike air max zero
coach factory outlet online
tory burch handbags
adidas outlet store
supreme shirts
birkenstock sandals
uggs outlet
ugg boots outlet
nike dunks
cheap air jordans
ecco outlet
fitflops sale
coach factory outlet online
ralph lauren sale clearance uk
burberry outlet
ugg outlet online
uggs outlet
kobe shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
orioles jerseys
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
converse outlet
lebron james shoes
timberland boots
tory burch outlet online
birkenstock outlet online
michael kors canada
coach outlet online
canada goose
adidas superstar shoes
ronaldo jerseys
canada goose outlet
air max outlet
nike air max 97
moncler outlet online
adidas nmd r1
kate spade handbags
diamondbacks jerseys
nmd adidas
nike air max 2018
coach outlet canada
adidas yeezy shoes
cheap ray ban sunglasses
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
kate spade purses
timberland boots outlet
supra for sale
ugg boots
discount oakley sunglasses
coach outlet store online
louboutin shoes
pandora charms sale clearance
mont blanc pen
michael kors outlet
adidas outlet online
coach outlet online
indians jerseys
christian louboutin sale
ecco outlet
louboutin outlet
mlb jerseys wholesale
tory burch outlet store
pandora jewelry outlet
city royals jerseys
devil rays jerseys
adidas shoes
kobe shoes
discount oakley sunglasses
moncler coats
pandora jewelry
moncler jackets
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet canada
air max 90
canada goose outlet store
nike outlet store online
salvatore ferragamo shoes
timberland outlet
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
adidas outlet online
coach factory outlet online
canada goose
columbia shoes
air jordans
birkenstock sale
tiffany and co jewelry
pandora sale clearance
durant shoes
michael kors
canada goose coats
red bottom heels
converse shoes
kate spade purses
michael kors outlet
adidas nmd runner
supreme clothing
louis vuitton factory outlet
pandora charms
mets jerseys
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
dr martens
coach factory outlet online
fred perry polo shirts
moncler outlet
fitflops uk
coach outlet canada
discount oakley sunglasses
kate spade handbags
ugg outlet store
pandora charms sale clearance
underarmour outlet
nike air max 2019
pandora canada
tiffany and co outlet
canada goose
pandora jewelry outlet
philipp plein outlet
cheap jordan shoes
air jordan retro
ray ban glasses
cheap oakley sunglasses
cheap nike shoes
ralph lauren uk
nike air presto
ugg outlet
rolex replica watches
kate spade outlet online
ralph lauren sale
fitflop sandals
rolex replica watches
canada goose
converse all star
longchamp outlet
gucci outlet store
michael kors outlet store
moncler outlet store
coach factorty outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
pandora charms outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
ralph lauren
pandora charms
canada goose outlet store
pandora jewelry store
cheap jordan shoes
kate spade outlet online
louis vuitton outlet online
rockies jerseys
ralph lauren uk
fitflop uk
dansko shoes
ralph lauren
ugg outlet online
michael kors canada
birkin handbags
nike outlet online
coach outlet online
adidas outlet online
cheap jordans for sale
louboutin outlet
coach factory outlet online
coach factory outlet online
pandora charms sale
moncler outlet
michael kors bags
twins jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet online
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
adidas campus shoes
canada goose outlet
jordan shoes for sale
salvatore ferragamo
fitflop sandals
nike huarache shoes
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren sale
nike sneakers
canada goose outlet
athletics jerseys
kate spade bags
ugg outlet online
ugg outlet
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
cheap air jordans
ecco shoes
canada goose
pandora charms sale clearance
philipp plein
ralph lauren uk
coach outlet store
cheap air jordans
coach outlet online
coach factory outlet online
reebok outlet
retro 11
uggs outlet
red bottom
adidas outlet
cheap jordans free shipping
michael kors outlet store
canadian goose jacket
coach outlet canada
toms outlet online
adidas outlet store
coach factorty outlet store
polo ralph lauren
nike air max 97
canadian goose
nike free 3.0
coach outlet store online clearance
jimmy choo shoes
coach outlet canada
air max 1
kate spade handbags
longchamp
uggs outlet
nike zoom shoes
kate spade outlet online
michael kors handbags
ugg outlet store
pandora jewelry
ysl handbags
nike sneakers
basketball shoes
coach factory outlet
kate spade outlet online
tiffany outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
canada goose jacket
pandora jewelry outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet online
nike outlet store
coach outlet online
michael kors outlet store
nike air max 2018
pandora charms
fitflops sale clearance
ugg shoes
ray bans
mlb jerseys cheap
angels jerseys
michael kors handbags
swarovski outlet
pandora rings
jimmy choo
michael kors outlet clearance
cheap jordans
kate spade handbags
prada shoes
pandora charms sale
yeezy boost
uggs outlet
coach factory outlet
nike shox shoes
coach outlet online
canada goose coats
hermes bags
coach outlet online
canada goose jackets
louis vuitton handbags
canada goose parka
nike react shoes
air more money
moncler coats
canada goose outlet store
timberland outlet
nike outlet
coach bags
coach outlet online
coach factory outlet online
ugg boots
pandora outlet store
nike huarache shoes
coach canada outlet
coach outlet store
kate spade handbags
valentino outlet
kate spade outlet
coach outlet store online
air more uptempo
kate spade handbag
cheap jordans
jimmy choo outlet
kate spade outlet online
ugg boots
timberland outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
columbia outlet
adidas ultra boost
ugg canada
ecco shoes for women
polo outlet online
birkenstock shoes
louis vuitton outlet online
hermes bag
air max shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
ugg outlet store
fitflops sale
canada goose jackets
air max
nike tessen
coach outlet online
pirates jerseys
adidas sneakers
moncler outlet online
ugg outlet
hermes bags
rolex replica watches for sale
asics outlet
supreme shirts
ugg boots outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet online
jordan shoes
coach outlet online
supra for sale
padres jerseys
ugg outlet
swarovski crystal
kate spade outlet
yeezy shoes
moncler outlet store
ugg outlet store
canada goose jackets
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet online
hermes outlet
blue jays jerseys
pandora charms outlet
adidas superstars
fendi handbags
prada outlet online
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
yeezy boost 350
kate spade outlet online
adidas yeezy
nike shoes
coach outlet online
new balance outlet store
ugg boots
pandora charms outlet
canada goose sale
mulberry outlet uk
toms outlet store
timberland shoes
coach outlet store online
uggs on sale
coach outlet online
nike shoes
kate spade outlet online
jordans
ugg outlet store
nike cortez classic
kate spade handbags
ugg boots
air max
pandora jewelry
adidas yeezy boost
canada goose jackets
moncler outlet
ugg canada
kate spade bags
rangers jersey
uggs outlet
ugg boots outlet
clb20181006
#4 | chenyingying dnia November 16 2018 08:45:18
ralph lauren
coach factory outlet
longchamp handbags
coach outlet
swarovski jewelry
prada sunglasses
stussy clothing
jordan
ralph lauren jeans
mont blanc pens
yoga pants
ugg sale
nike air max 1
cheap nfl jerseys
hogan shoes
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
ray ban sunglasses
nike outlet
coach outlet
nike outlet
under armour
michael kors
ray ban
true religion jeans
adidas yeezy 350 boost
nike presto
maui jim sunglasses
cheap nfl jerseys
jordan
hermes bags
ugg outlet
ugg boots
nike air max 2018
ugg boots
red bottom shoes
nike air force 1
uggs outlet
alexander mcqueen
nike hyperdunk
running shoes
nike socks
nike revolution
kate spade outlet
shoe carnival
replica watches
nike outlet
balenciaga
miu miu handbags
beats by dre
saucony shoes
true religion outlet
nike dunks
timberland
monster headphones
light up shoes
oakley sunglasses
prada outlet
birkenstock sandals
mikimoto jewelry
ugg boots
swarovski rings
breguet watches
nike outlet
asics shoes
adidas jeremy scott
burberry outlet
polo shirts
nike shoes
ferragamo belt
north face jackets
coach outlet online
fingerlings
nike flight bonafide
jordan 4
kevin durant shoes
tiffany rings
michael kors outlet
michael kors bags
longchamp
spalding basketball
michael kors
ugg boots
adidas ultra boost
kate spade handbags
mont blanc pens
red bottoms
converse shoes
ugg factory outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
louboutin
nike kyrie 3
christian louboutin
mlb jerseys
coach outlet
coach handbags
air max
polo outlet
ugg australia
ray bans
fitflops
cheap nhl jerseys
michael kors handbags
ugg outlet
valentino shoes
coach outlet
new balance sandals
moncler outlet
vapormax
marc jacobs handbags
pandora jewelry
nike sb
jordan 12
mbt
nike air max
kobe 12
nine west
vans shoes
adidas outlet
michael kors outlet
givenchy handbags
coach outlet
polo ralph lauren
air jordan
rolex watches
cartier bracelet
trikots günstig
louboutin
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de futbol[/url]
russell westbrook shoes
longchamp outlet
nike free
christian louboutin shoes
jordans
timberland boots
nfl jerseys
cheap jordans
converse shoes
ralph lauren
coach wallets
ralph lauren
ralph lauren
hundreds clothing
kate spade purse
linda farrow sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors
ugg for women
coach outlet online
lululemon outlet
birkenstock shoes
north face outlet
audemars piguet
valentino
ray ban sunglasses
nike lunarglide
balenciaga triple s
tiffany jewelry
paul george shoes
ralph lauren
ugg outlet
adidas nmd outlet
oakley sunglasses
nike air max 270
ray ban wayfarers
jordans
maillot de foot
coach outlet online
tom brady jersey
nfl jerseys wholesale
vans shoes
coach outlet
baseball bats
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol[/url]
oakley sunglasses
ferragamo shoes
ugg sale
cheap soccer jerseys
north face outlet
ugg store
timberland
christian louboutin outlet
y3 shoes
birkenstock outlet
moncler outlet
oakley sunglasses
onitsuka tiger shoes
nike air max 2017
longchamp
burberry sale
suicoke
adidas shoes
ugg clearance
replica rolex watches
juicy couture
tods
kate spade handbags
louboutin
ysl sunglasses
nike mercurial
maglia calcio
wedding shoes
lee jeans
nike outlet
tiffany jewelry
parajumpers jackets
jordan pas cher
mbt
tory burch outlet
jordan shoes
canada goose outlet
nike kd 10
sac longchamp
supra shoes
nike kd 8
nike epic react
dolce & gabbana
ugg outlet
moncler jackets
tag heuer watches
breitling watches
manolo blahnik shoes
oakley sunglasses cheap
hermes belt
maglie calcio
coach outlet
soccer jerseys
x-large clothing
coach outlet
nfl jerseys
nike outlet
canada goose jackets
dansko
vans outlet
yeezy desert rat 500
philipp plein outlet
adidas slides
sophia webster shoes
nike shoes
coach outlet
adidas stan smith
moncler outlet
canada goose coats
snapback hats
flip flops
canada goose outlet
michael kors outlet
nike tennis
prada outlet
north face outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses
louboutin
curry jersey
bottega veneta
versace bags
ray ban
kate spade outlet
michael kors handbags
michael kors handbags
links of london
football shirts
michael kors handbags
lebron soldier 11
nike cortez
mlb jerseys
off-white clothing
barcelona jersey
uggs on sale
burberry outlet
snapback hats
vans outlet
jordan
fitflops
versace clothing
jimmy choo
nike shoes for women
balenciaga sandals
pandora jewelry
baseball jersey
marcelo burlon
canada goose jackets
moncler outlet
polo ralph lauren
ferragamo shoes
nike air max 90
christian louboutin outlet
celine handbags
supreme pas cher
tiffany & co
ralph lauren
wholesale nfl jerseys
yeezy shoes
fitflops
supra shoes
miu miu sunglasses
mac cosmetics
vibram fivefingers
jordans
pandora outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
pandora jewelry
tory burch handbags
moncler jackets
ugg boots
mlb jerseys
fitflops
nike trainers
fußballtrikots
victoria's secret
adidas outlet
ugg boots
nike air force 1
tory burch shoes
ugg sale
jordan xx9
canada goose
nike free
nfl jerseys
jordans
coach outlet
polo ralph lauren
teva sandals
oakley sunglasses
nicholas kirkwood shoes
jimmy choo outlet
undefeated clothing
oakley sunglasses
nike air max
michael kors outlet
timberland
lebron 14
true religion jeans
ugg outlet store
ray ban
levi jeans
stuart weitzman
mizuno shoes
woolrich jackets
nike air max 97
north face
coach outlet
new balance
canada goose jackets
michael kors outlet
adidas nmd for sale
pelikan pens
tom ford sunglasses
versace sunglasses
polo ralph lauren
fila
ray ban sunglasses
manchester united jersey
jordan 3
ugg outlet
hollister clothing
harden vol 2
coach factory outlet
ugg boots sale
salvatore ferragamo
ralph lauren
nike huarache
ralph lauren
adidas wings
jordan 5
mac cosmetics
mcm outlet
nike shoes
ray ban sunglasses
lebron ambassador 10
nike flip-flops
canada goose jackets
pandora jewelry
pandora jewelry
jordan
true religion sale
basketball shoes
cristiano ronaldo jersey
cheap jerseys
nike tn
lebron soldier 10
womens ugg boots
michael kors uk
uggs official site
lebron 15
canada goose sale
kate spade outlet
michael kors outlet
the north face
birkenstock
nike air max plus
supreme clothing
dior handbags
adidas outlet
puma fenty slides
pandora jewelry
ray ban sunglasses
true religion
belstaff outlet
lebron 13
bcbg
burberry outlet
christian louboutin shoes
harden vol 1
nike huarache
nike free
nike blazer
uggs sale
ralph lauren
lebron 15
converse shoes
adidas football boots
jordan 8
jordan shoes
north face outlet
jordan shoes
timberland
ugg sale
pasotti ombrelli
arc'teryx clothing
hockey jerseys
ray ban
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
puma slides
new balance shoes
ugg sale
adidas outlet
mulberry handbags
air jordan
ralph lauren
soccer jersey
marc jacobs
nike air max
oakley sunglasses
converse
tory burch sandals
coach bags
canada goose jackets
true religion
police sunglasses
moose knuckles jackets
uggs outlet
reebok shoes
coach factory outlet
flops
ugg boots
manolo blahnik
michael kors handbags
mcm backpack
ugg boots
superdry
nike factory
under armour shoes
ugg boots
basketball shoes
lebron james jersey
ugg outlet
russell westbrook jersey
jordan 11
ysl bags
nba jerseys
jordan 6
ronaldo jersey
swarovski crystal
prada handbags
stephen curry shoes
lululemon
adidas superstar
kate spade outlet
moncler outlet
supreme new york
canada goose outlet
hermes bags
ナイキ スニーカー
maillot de foot
supreme
ray ban sunglasses
nobis jackets
coach factory outlet
fitflops sale
north face outlet
michael kors handbags
ugg boots
ysl makeup
pandora jewelry
coach handbags outlet
nike factory
vetements clothing
fjallraven outlet
ralph lauren
herve leger dresses
ugg outlet
oakley vault
cheap jerseys
montblanc pen
philipp plein
coach outlet
ugg outlet store
air max
flipflops
nfl jerseys
coach outlet
ugg australia
michael kors outlet clearance
adidas stan smith
longchamp
north face jackets
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg clearance
oakley sunglasses
michael kors purse
soccer jerseys
nike outlet store
north face
puma outlet
bvlgari jewelry
jordan shoes
skechers sandals
ugg for men
supreme clothing
coach factory outlet
tommy hilfiger shirts
kobe 11
off-white
canada goose outlet
uggs outlet
adidas flip flops
christian louboutin
columbia outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
ugg shoes
nike air max
lebron soldier 9
coach outlet
jordan 1
adidas shoes
giuseppe zanotti
hermes kelly bag
nike shox
columbia outlet
canada goose jackets
nike blazer
ray ban
ugg slippers
nike dunks
baby uggs
polo outlet
omega watches
persol sunglasses
russell wilson jersey
ugg for kids
mac makeup
visconti pens
pandora jewelry
canada goose outlet
prada bags
christian louboutin
nike air max 95
moncler outlet
oakley sunglasses
tory burch
omega watches
adidas yeezy
nike kyrie 2
nike roshe
longchamp outlet
nike air max
coach outlet
malone souliers
hermes bags
roshe run
van cleef & arpels jewelry
chenyingying20181116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Skarby... Homemade Libia Makarov KWC Survival ?o?nierz Specnazu Podcast ASG Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,845
Wczoraj:38,015
W tym tygodniu:75,752
W tym miesiącu:716,412
W tym roku:5,585,909
Wszystkich:54,074,313
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: