Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:16
Dzień trwa:
15 Godzin 51 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:42
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Koncepcje zmian struktury Si? Zbrojnych cz. I

Koncepcje zmian struktury Si? Zbrojnych cz. I

Autor: Bartosz "Termos" Wiatrzyk - autor bloga www.blog.gunfire.pl

W dzisiejszym odcinku chcia?bym poruszy? temat naszych Si? Zbrojnych. Jakie s?- ka?dy widzi. Z jakich komponentów, jednostek, sprz?tu si? sk?adaj? mo?na podgl?dn?? na stronach Ministerstwa Odbierania Nadziei. Je?li mamy pragnienie zg??bi? cele i zadania SZ RP mamy wiele pi?knych dokumentów i strategii obronnych rozpisanych na tysi?cach stron. Pojawia si? jednak pytanie. Jaka b?dzie nasza Armia Przysz?o?ci ? Bardzo popularne s? has?a typu „?o?nierz przysz?o?ci, Wojsko przysz?o?ci, przysz?o?ciowe pole walki”. Wszystkie te górnolotne has?a brzmi? ?adnie, ale co pod nimi si? kryje ?

Ten temat mo?na zg??bi? równie? w innych dokumentach. Takich jak np. „Wizji Si? Zbrojnych RP-2030”. ( o której kiedy? te? warto co? napisa?). Jednak nadal pomimo fachowej terminologii i wielu bada?, konkluzji i wniosków ci??ko nam wy?uska? odpowiedzi na najwa?niejsze pytania: Jak, kiedy, co ? Chcia?bym przedstawi? Wam kilka mo?liwo?ci, które by?y/s? brane pod uwag?. S? to tylko i wy??cznie koncepcje. Cz?sto rzucane w eter przez polityków, wojskowych i specjalistów, wi?c nie traktujcie tego jako co? wi???cego- jest to raczej inny punkt widzenia. By cokolwiek napisa? w tej tematyce, musimy wyj?? od podstaw. Co determinuje i kszta?tuje struktur? SZ.

Si?y Zbrojne jako g?ówny element systemu obrony suwerenno?ci kraju  zgodnie z g?ównym za?o?eniem powinny posiada? odpowiedni? struktur?, która w po??czeniu z pozosta?ymi elementami takimi jak wyszkolenie, plan dzia?ania, system mobilizacyjny, odpowiedni sprz?t i rozmieszczenie na terytorium kraju, tworzy spójny i optymalny system. System który zapewnia jak najwy?szy poziom gotowo?ci bojowej i skuteczno?ci w wypadku dzia?a? wojennych. Struktura SZ powinna by? równie? elementem, który jest dostosowany do panuj?cych warunków zewn?trznych jak i wewn?trznych kraju. Pozwalaj?cym na zwi?kszenie elastyczno?ci dzia?a? i dostosowania ich do wspó?czesnych sposobów prowadzenia konfliktów.

Ghazni 2010-foto Adam Roik

Tworz?c modele koncepcyjne poszczególnych struktur nale?y zwraca? uwag? na takie czynniki jak:

 • rodzaje zagro?e?, z którymi mia?yby zmierzy? si? Si?y Zbrojne;
 • plan kolektywnej obrony NATO;
 • plan obrony pa?stwa, który jest realizowany przez si?y krajowe;
 • plan przysz?o?ciowy dotycz?cy rozwoju SZ RP.

Nale?y pami?ta?, ?e Si?y Zbrojne nie s? tworem odr?bnym, od pozosta?ych elementów pa?stwa i jego struktury. Wygl?d Si? Zbrojnych, ich wielko?? i struktura jest zale?na od mo?liwo?ci gospodarczych kraju, polityki mi?dzynarodowej jak i wewn?trznej, nastawienia i ?wiadomo?ci spo?ecznej oraz umiejscowienia geopolitycznego kraju. Przy rozpatrywaniu nawet czysto teoretycznych modeli nale?y mie? ?wiadomo?? o realnych mo?liwo?ciach finansowania okre?lonych struktur, utrzymania ich i rozwoju. Wnikliwej analizie powinien zosta? poddany równie? stosunek wielko?ci si? i ich pogrupowania w okre?lonych strukturach do mo?liwo?ci bojowych jakie b?d? w takim zestawieniu reprezentowa?. Umiej?tno?? oszacowania tego wska?nika i jego wielko?ci wzgl?dem wcze?niej okre?lonych zagro?e? jest kluczem do stworzenia optymalnej struktury. Armia, traktowana jako podmiot powinna by? tworem ?ywym. Dlatego raz przyj?ta struktura, nigdy nie b?dzie rozwi?zaniem idealnym w d?u?szym okresie czasu. Przyj?ta struktura powinna dawa? mo?liwo?? jej zmian, jak najmniejszym wysi?kiem i kosztem, w wypadku zmian sytuacji i wraz ze zdobywaniem do?wiadcze? wynikaj?cych z uczestnictwa w misjach pokojowych  i konfliktach zbrojnych.  Jednak przyj?ta struktura powinna równie? w swoim podstawowym za?o?eniu wynika? z analizy przysz?ego rozwoju wydarze?. Struktura SZ RP to nie tylko koncepcja wojska zawodowego wraz z jego rozmieszczeniem i pogrupowaniem w okre?lone pododdzia?y i oddzia?y. To równie? koncepcja systemu wspó?pracy terytorialnej z komponentem cywilnym odpowiedzialnym za obronno?? kraju jak i odpowiedni dla danej struktury system mobilizacyjny.

By zacz?? metod? od szczegó?u do ogó?u w tej cz??ci artyku?u skupimy si? nie na kompleksowych koncepcjach-przyk?adach ca?kowitej przebudowy Si? Zbrojnych. Poruszymy jedynie koncepcje które wprowadzaj? pewne istotne zmiany, zaproponowane przez specjalistów, które mia?yby by? odpowiedzi? na potrzeby dzisiejszego pola walki, naszych zobowi?za? wobec NATO i ONZ oraz stanu Marynarki Wojennej.

Zwi?zki Taktyczne oraz „Si?y Ekspedycyjne”

Koncepcja ta jest pewn? form? innowacji. Jest to nast?pstwo wizji zmniejszonej armii, która wynika ze zmian „frontu” zagro?e?.  Nie mo?na jej traktowa? jako odmiennej, ca?kowicie innej struktury, lecz jako element ewolucyjny, ale bardzo istotny.

U jej podstaw znajduje si? doktryna, polegaj?ca na obronie kraju poza jego granicami, przez czynne uczestnictwo naszych si? w misjach ONZ i NATO. Dzia?ania te jednak nios? pewne negatywne skutki dla obecnej struktury. Wystawienie kontyngentów 800-1000 osobowych nie jest wcale prostym wyzwaniem. Wymaga bardzo du?ego wysi?ku szkoleniowego i logistycznego. Pojawia si? tutaj równie? problem personalno-kadrowy i sytuacja, w której w kraju pozostaj? czasowo nieobsadzone etaty. A nale?y pami?ta?, ?e na czas misji funkcjonowanie jednostki, która wystawia kontyngent nie jest zawieszone i wci?? (mimo ?e w zmniejszonym stopniu) realizuje ona swoje zadania, co jest znacznie utrudnione przy tak uszczuplonym sk?adzie.

Ghazni 2010-foto Adam Roik

Kolejny czynnik to mo?liwo?ci bojowe poszczególnych jednostek. W dzisiejszych SZ RP nie ma zbyt wiele jednostek, które posiadaj? wystarczaj?cy potencja? pod wzgl?dem ilo?ci i jako?ci sprz?tu oraz poziomu wyszkolenia (pocz?tkowego, poniewa? nale?y pami?ta? ?e pododdzia?y wyje?d?aj?ce na misje poddawane s? dodatkowemu szkoleniu) ?o?nierzy, który pozwoli na wystawienie odpowiedniego komponentu do misji zagranicznych. Koronnym przyk?adem jest spieszenie czo?gistów z 10BKPanc ze ?wi?toszowa przy wystawieniu VIII zmiany wyje?d?aj?cej do Afganistanu.

Combat Camera fot 3

Na podstawie tych argumentów zrodzi?a si? koncepcja „polskich si? ekspedycyjnych”. Kwestie t? poruszono na wydziale Politologii Uniwersytetu Wroc?awskiego w trakcie prelekcji z gen. Skrzypczakiem. Jednym z pyta? do Pana genera?a by?o pytanie o sens istnienia tego typu si?. Koncepcja ta opiera si? na stworzeniu odr?bnego komponentu w SZ RP, który by?by tylko i wy??cznie odpowiedzialny za dzia?anie na obcej ziemi. Pod tym k?tem rozwijany by?by system szkolenia  a same si?y wyposa?ane w odpowiedni do tego typu dzia?a? sprz?t.

Jako ?e jest to kolejna z koncepcji czysto teoretycznych nale?y sobie zada? kilka zasadniczych pyta?:

 • Jakiej wielko?ci mia?by by? ten komponent, z uwzgl?dnieniem faktu rotacji poszczególnych kontyngentów oraz okre?lenia zakresu jego dzia?ania? Nale?y pami?ta?, ?e Ci sami ?o?nierze nie mogliby przez ca?y czas znajdowa? si? poza krajem, bo grozi to „wyczerpaniem bojowym”.
 • Czy stworzenie tego typu komponentu nie spowoduje hermetyzacji danego tworu? Czy wiedza i do?wiadczenie zdobyte w czasie misji przez ?o?nierzy nie powinno si? rozk?ada? równomiernie w ca?ych SZ RP?
 • Czy komponent ten, z racji swojej wysokiej specjalistyczno?ci nie by?by elementem, którego priorytet finansowania sta?by si? przyczyn? zaniedba? wzgl?dem si? przeznaczonych do obrony kraju?

Id?c dalej, mo?na zastanowi? si? nad pewn? zmian? w tego typu koncepcji. Zmniejszenie tego pomys?u do jeszcze mniejszej skali. Stworzenia komponentu „wspieraj?cego” dzia?ania. Który pojawia?by si? we wszystkich misjach realizowanych w ramach ONZ i NATO, wraz z wyodr?bnionymi pododdzia?ami wystawiaj?cymi dany kontyngent. S?u?y?by on swoim nieocenionym do?wiadczeniem oraz stanowi?by on trzon instruktorski w ramach przygotowania do dzia?a? misyjnych. Jednak kalkulacja przydatno?ci tego typu komponentu wymaga?aby wnikliwej analizy oraz stworzenia odpowiedniego kosztorysu

P1000493 fot4

Fot. Archiwum autora

Likwidacja Marynarki Wojennej

Rozwa?ana jest równie? idea zlikwidowania Marynarki Wojennej i przekazanie jej niemilitarnych obowi?zków (ratownictwa oraz kontroli basenu Ba?tyckiego w celu patrolowania i dzia?a? przeciwko przemytnikom). Przekazanie poszczególnych obowi?zków mia?oby by? wsparte dofinansowaniem z pieni?dzy przeznaczanych obecnie na bud?et MW. Obowi?zki zosta?yby przekazane kolejno WOPR oraz Stra?y Granicznej. Wspieraj?c je dodatkowymi jednostkami wodnymi i ?mig?owcami ratownictwa wodnego. Pomys? ten powsta? po opublikowaniu raportu dotycz?cego stanu Marynarki Wojennej. Raport ten nie pokazywa? MW w najlepszym ?wietle. W szczególno?ci je?li chodzi o stan poszczególnych jednostek. MW posiada:

Liczba

Typ jednostki

2

Fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry

3

Korwety (1 szt. typ Kaszub i 2 szt. typ Mo?nia)

3

Ma?e okr?ty rakietowe typu Orkan

5

Okr?ty podwodne

3

Niszczyciele min

17

Tra?owce

5

Okr?ty transportowo-minowe

2

Okr?ty rozpoznania radioelektronicznego

2

Okr?ty szkolne

4

Okr?ty ratownicze

2

Okr?ty hydrograficzne

2

Okr?ty wsparcia

Jednostki p?ywaj?ce Marynarki Wojennej

?ród?o:www.mw.mil.pl/

Na bazie tej informacji powsta?o wiele artyku?ów (m.in. artyku? Gazety Wyborczej. oraz artyku? w czasopi?mie Angora – przedruk z Dziennika z 2012r), które doprowadzi?y do debaty dotycz?cych sensu istnienia Marynarki Wojennej oraz realizowanych przez ni? zada?.

Zwolennicy tej koncepcji jako g?ówne argumenty przedstawiaj?:

 • zmniejszenie zagro?enia w rejonie Morza Ba?tyckiego;
 • przestarza?y sprz?t MW;
 • ma?e znaczenie strategiczne naszej floty w strukturach NATO;
 • niewielka ilo?? jednostek p?ywaj?cych.

MW- Combat Camera fot 5

 Istniej? równie? kontrargumenty przeciwników tego typu rozwi?zania:

 • Zagro?enie tego typu wci?? istnieje. Z racji dobrze rozwini?tej floty obwodu Kaliningradzkiego
 • Sprz?t ten ma by? poddany restrukturyzacji. Co ciekawe. MON w swoim bud?ecie na 2012 wygospodarowa? najwi?ksz? cz??? pieni?dzy na projekt i zakup nowych korwety (Korwety projektu 621 Gawron- jednak istnieje równie? koncepcja, podobnie jak przy zakupie F-16 przekazania dodatkowego 0,05 PKB na ten cel. Nie b?d?cego pieni?dzmi w ramach bud?etu MON.) Zakup ten b?dzie równie? zale?a? od post?pu i rozwoju projektu, który parokrotnie z powodów finansowych by? zawieszany).
 • Flota ta ma du?e znaczenie dla dzia?a? obronnych naszego kraju. Pozbawienie SZ RP jednego z komponentów mo?e wp?yn?? negatywnie na ca?y plan obrony pa?stwa. Likwidacja MW mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia prawdopodobie?stwa ataku z morza oraz w przypadku jego zaistnienia brak mo?liwo?ci wcze?niejszego wykrycia tego typu dzia?ania i próby jego powstrzymania/opó?nienia (nale?y realnie patrze? na mo?liwo?ci naszej floty wzgl?dem si? potencjalnego przeciwnika.) Elementy MW uczestnicz? równie? w dzia?aniach polegaj?cych na zwalczaniu piratów w rejonie przybrzegowym Somalii. (Dzia?ania realizowane przez ORP Bielik w ko?cówce 2010 roku w trakcie operacji o kryptonimie „Active Endeavour” na Morzu ?ródziemnym), co równie? jest przyk?adem przydatno?ci naszych si? w strukturach NATO i organizowanych przez Sojusz misji.
 • Nale?y posiada? ?wiadomo??, ?e flota Marynarki Wojennej jest drug? flot? pod wzgl?dem wielko?ci na Morzu Ba?tyckim. Dla przyk?adu Finlandia, nie posiada ?adnych wi?kszych jednostek p?ywaj?cych.

Czy likwidacja MW wyjdzie nam na dobre ? Moim zdaniem pomys? ca?kowitej likwidacji wydaje si? pomys?em b??dnym. Odpowiedniejszym dzia?aniem by?oby ponowne rozpatrzenie koncepcji wykorzystania Marynarki Wojennej przy obecnych czynnikach zewn?trznych (nowe zagro?enia po 1989 roku i po wst?pieniu do NATO, wykorzystanie floty przy obecnych rodzajach dzia?a?, zadania w ramach Sojuszu). Po opracowaniu tego typu koncepcji nale?a?oby kontynuowa? rozwój MW w obranym kierunku (co w pewien sposób jest realizowane, czego przyk?adem jest planowanie nowego zakupu). Nigdy nie mamy pewno?ci w jaki sposób zmieni si? uk?ad si? i ?rodowisko- czy Marynarka Wojenna nie b?dzie potrzebna w konwencjonalnych dzia?aniach bojowych jak i w ramach akcji patrolowych. Po drugie, ju? bardziej ?artobliwie.. kto nie lubi marynarskich mundurów ? Ja lubi?.

MW- Combat Camera fot6

Na zako?czenie tej cz??ci chcia?bym napisa?, ?e wy?ej wymienione pomys?y to tylko i wy??cznie kropla w morzu idei jakie faluj? w g?owach ró?nego typu decydentów. Jest to jeszcze drobnostka, w porównaniu do niektórych koncepcji przypominaj?cych wynalazki „szalonego naukowca”. Mimo wszystko, tendencja ta wed?ug mnie nie jest z?a. Szukanie innych rozwi?za?, które zawieraj? elementy s?uszne jak i równie? ca?kowicie nie trafione to i tak krok do przodu. W ko?cu jest to forma wykazywania inicjatywy i próby zmian. To przecie? te? jest wa?ne. W kontynuacji postaram si? opisa? zmiany na wi?ksz? skal? oraz pokaza? Wam jak Nasza Armia mog?a wygl?da? w przypadku innych decyzji w okresie przemian.

 ?ród?o fotografii: je?li nie zaznaczono inaczej: zespó? reporterski “Combat Camera”

?ród?o artyku?u: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:11:26
It makes the Alpinist readily recognizable while the replica watches sale is a screw-down type. With this, you wind the watch and set date and time. Both the replica watches crowns are dead-on precise; finely machined and grooved and might remind you of the breitling replica sale kind of refinement that goes into crafting the vault doors. The deep S engraving is brushed inside to bring the contrast against the fake rolex sale polished finish and make it instantly visible. The sunburst-green of the dial is just vibrant (in lack of a better word) with gold hour-markers and Squelette-style hands; the rolex replica sale hollow parts filled intelligently with excellent lume. It's a brilliant combination, to say the least. The flat sapphire glass covering the dial proves to be ideal for the rolex replica, for it is not meant to sit within the comforts of home. It is raised just a touch over the bezel, which gives the watch a fuller appearance.
#2 | clibin009 dnia March 21 2018 01:45:40
birkenstock outlet
nike outlet store
timberland boots
cheap jordans for sale
valentino shoes outlet
yeezy 350 boost
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
polo ralph lauren
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin
fitflops sale clearance
adidas nmd
jordan shoes
adidas shoes
michael kors factory outlet
jordan shoes
ugg boots
ugg outlet
birkenstock sandals
valentino shoes
ugg boots
ralph lauren sale clearance
mbt shoes
uggs outlet
canada goose
fitflops
cheap jordan shoes
coach outlet
coach factory outlet
supreme clothing
pandora store
birkenstock
oakley sunglasses sale
canada goose
hermes bags
nike air max outlet
cheap uggs
coach outlet
pandora charms sale clearance
rolex watches
adidas nmd
cheap jordans
canada goose jackets
adidas nmd
nike outlet
fitflops sale
mulberry handbags
louis vuitton outlet
pandora jewelry
jordan shoes
michael kors uk
adidas superstar
pandora charms sale
air max 97
hermes handbags
new balance shoes
ray ban sunglasses
nike air max
birkenstock shoes
longchamp handbags
coach outlet
longchamp uk
mulberry bags
kate spade handbag
kate spade
ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro 11
michael kors outlet
canada goose uk
tory burch outlet
nmd adidas
oakley sunglasses
canada goose outlet
moncler
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose sale
pandora
coach factory outlet
ultra boost
coach factory outlet
michael kors
coach outlet online
pandora charms
adidas outlet
michael kors outlet clearance
moncler outlet
doudoune moncler
nike outlet
moncler
ralph lauren sale clearance
kate spade
jordan shoes
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses discount
fitflops sale clearance
michael kors
coach outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
moncler outlet
adidas outlet
ugg boots
louboutin shoes
adidas nmd
yeezy boost
michael kors outlet
pandora charms
burberry outlet store
coach factorty outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose outlet
supreme clothing
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose
uggs outlet
uggs
moncler jackets outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
red bottom shoes
coach factory outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
moncler uk
longchamp handbags
fred perry polo
pandora charms
birkenstocks
ugg boots
air jordans
nike shoes
north face jackets
adidas yeezy
harden vol 1
kate spade outlet
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
replica watches
ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
burberry outlet
nike store
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet
coach canada
philipp plein outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
uggs
adidas superstar
birkenstock sandals
adidas campus
timberland outlet
timberland boots
moncler coats
coach outlet
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
pandora charms
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet online
canada goose uk
louis vuitton outlet store
fitflops
moncler jackets
louis vuitton
canada goose jackets uk
adidas yeezy
canada goose jackets
timberland boots outlet
red bottoms shoes
kate spade bags
coach factory outlet
mcm handbags
moncler jackets
canada goose sale
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
canada goose uk
nike air max
adidas shoes
adidas
salvatore ferragamo shoes
supreme clothing
coach outlet
nmd shoes
coach outlet store
air jordans
adidas shoes
moncler jackets
christian louboutin
adidas shoes
prada handbags
mbt
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
pandora charms
puma shoes
birkenstock shoes
adidas shoes
moncler jackets
canada goose outlet
canada goose uk
fitflops
new balance outlet
uggs canada
coach outlet
ugg outlet
fitflops
ugg outlet
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet store
salvatore ferragamo
ugg boots on sale
ugg boots on sale
ferragamo shoes
nike zoom
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet
moncler outlet
cheap nike air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
pandora jewelry
adidas outlet
coach outlet store
cheap mlb jerseys china
oakley sunglasses
ugg australia
converse shoes
hermes handbags
canada goose
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet
mbt shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas originals
canada goose outlet
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet
mulberry uk
cheap jordans free shipping
skechers shoes
ralph lauren uk
gucci handbags
jordans
louboutin shoes
christian louboutin outlet
air max 2018
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
supra shoes
hermens bags
cat boots
ecco shoes for men
michael kors outlet
columbia sportswear
kate spade outlet store
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock
supra shoes
coach outlet store
fitflops sale clearance
michael kors outlet
red bottoms
adidas yeezy boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
nike shoes for men
polo outlet
moncler outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach factorty outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
cheap jordans
uggs canada
mulberry outlet
nike shoes
moncler jackets
adidas yeezy
coach factorty outlet
birkenstock sandals
pandora charms uk
ralph lauren uk
yeezy boost
kate spade outlet
pandora jewelry official site
ralph lauren outlet
vans shoes
pandora charms
air max 2018
ralph lauren outlet online
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
michael kors outlet online
prada outlet
pandora jewelry
vans store
adidas yeezy
nba jerseys
michael kors outlet
gucci outlet
jordans
cheap nba jerseys
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
ralph lauren outlet
air max 97
coach outlet
uggs
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
longchamp outlet
pandora outlet
hermes handbags
canada goose outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
canadian goose
jordan retro
longchamp outlet
ugg boots
fred perry
adidas yeezy
coach outlet store online
ugg boots
pandora outlet
oakley sunglasses
yeezy boost
north face outlet
pandora charms
michael kors handbags
longchamp outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
north face jackets
ugg boots canada
ralph lauren outlet
cheap uggs
canada goose
louis vuitton outlet online
reebok shoes
coach factory outlet
ecco shoes
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
canada goose outlet
hermes outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
yeezy boost
kate spade
canada goose outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
supreme new york
cheap jordans
ugg ustralia
air max 2017
cheap ray bans
canada goose jackets
yeezy boost
nike air max
michael kors outlet
asics shoes
cheap jordans
mcm outlet
ralph lauren
180320yueqin
#3 | clibin009 dnia April 10 2018 09:05:45
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Maj 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS Survival Niemcy zamykaj? Makarov KWC Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
While both [url=http:/...
While many [url=http:/...
A major commitment suc...
While some people wors...
It is available in man...
At ILLNessSolution, We...
OnlinePillsPharma is t...
Mcafee Antivirus Suppo...
Looking for Norton sup...
Alpha Essay Academic ...
Microsoft Support is h...
Looking for Pogo numbe...
Call 1-888-887-7208.iP...
Looking for Adobe supp...
Looking for Adobe supp...
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,302
Wczoraj:11,836
W tym tygodniu:7,302
W tym miesiącu:234,047
W tym roku:1,604,028
Wszystkich:43,211,324
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: