Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:27
Zachód słońca: 16:46
Dzień trwa:
10 Godzin 19 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Koncepcje zmian struktury Si? Zbrojnych cz. I

Koncepcje zmian struktury Si? Zbrojnych cz. I

Autor: Bartosz "Termos" Wiatrzyk - autor bloga www.blog.gunfire.pl

W dzisiejszym odcinku chcia?bym poruszy? temat naszych Si? Zbrojnych. Jakie s?- ka?dy widzi. Z jakich komponentów, jednostek, sprz?tu si? sk?adaj? mo?na podgl?dn?? na stronach Ministerstwa Odbierania Nadziei. Je?li mamy pragnienie zg??bi? cele i zadania SZ RP mamy wiele pi?knych dokumentów i strategii obronnych rozpisanych na tysi?cach stron. Pojawia si? jednak pytanie. Jaka b?dzie nasza Armia Przysz?o?ci ? Bardzo popularne s? has?a typu „?o?nierz przysz?o?ci, Wojsko przysz?o?ci, przysz?o?ciowe pole walki”. Wszystkie te górnolotne has?a brzmi? ?adnie, ale co pod nimi si? kryje ?

Ten temat mo?na zg??bi? równie? w innych dokumentach. Takich jak np. „Wizji Si? Zbrojnych RP-2030”. ( o której kiedy? te? warto co? napisa?). Jednak nadal pomimo fachowej terminologii i wielu bada?, konkluzji i wniosków ci??ko nam wy?uska? odpowiedzi na najwa?niejsze pytania: Jak, kiedy, co ? Chcia?bym przedstawi? Wam kilka mo?liwo?ci, które by?y/s? brane pod uwag?. S? to tylko i wy??cznie koncepcje. Cz?sto rzucane w eter przez polityków, wojskowych i specjalistów, wi?c nie traktujcie tego jako co? wi???cego- jest to raczej inny punkt widzenia. By cokolwiek napisa? w tej tematyce, musimy wyj?? od podstaw. Co determinuje i kszta?tuje struktur? SZ.

Si?y Zbrojne jako g?ówny element systemu obrony suwerenno?ci kraju  zgodnie z g?ównym za?o?eniem powinny posiada? odpowiedni? struktur?, która w po??czeniu z pozosta?ymi elementami takimi jak wyszkolenie, plan dzia?ania, system mobilizacyjny, odpowiedni sprz?t i rozmieszczenie na terytorium kraju, tworzy spójny i optymalny system. System który zapewnia jak najwy?szy poziom gotowo?ci bojowej i skuteczno?ci w wypadku dzia?a? wojennych. Struktura SZ powinna by? równie? elementem, który jest dostosowany do panuj?cych warunków zewn?trznych jak i wewn?trznych kraju. Pozwalaj?cym na zwi?kszenie elastyczno?ci dzia?a? i dostosowania ich do wspó?czesnych sposobów prowadzenia konfliktów.

Ghazni 2010-foto Adam Roik

Tworz?c modele koncepcyjne poszczególnych struktur nale?y zwraca? uwag? na takie czynniki jak:

 • rodzaje zagro?e?, z którymi mia?yby zmierzy? si? Si?y Zbrojne;
 • plan kolektywnej obrony NATO;
 • plan obrony pa?stwa, który jest realizowany przez si?y krajowe;
 • plan przysz?o?ciowy dotycz?cy rozwoju SZ RP.

Nale?y pami?ta?, ?e Si?y Zbrojne nie s? tworem odr?bnym, od pozosta?ych elementów pa?stwa i jego struktury. Wygl?d Si? Zbrojnych, ich wielko?? i struktura jest zale?na od mo?liwo?ci gospodarczych kraju, polityki mi?dzynarodowej jak i wewn?trznej, nastawienia i ?wiadomo?ci spo?ecznej oraz umiejscowienia geopolitycznego kraju. Przy rozpatrywaniu nawet czysto teoretycznych modeli nale?y mie? ?wiadomo?? o realnych mo?liwo?ciach finansowania okre?lonych struktur, utrzymania ich i rozwoju. Wnikliwej analizie powinien zosta? poddany równie? stosunek wielko?ci si? i ich pogrupowania w okre?lonych strukturach do mo?liwo?ci bojowych jakie b?d? w takim zestawieniu reprezentowa?. Umiej?tno?? oszacowania tego wska?nika i jego wielko?ci wzgl?dem wcze?niej okre?lonych zagro?e? jest kluczem do stworzenia optymalnej struktury. Armia, traktowana jako podmiot powinna by? tworem ?ywym. Dlatego raz przyj?ta struktura, nigdy nie b?dzie rozwi?zaniem idealnym w d?u?szym okresie czasu. Przyj?ta struktura powinna dawa? mo?liwo?? jej zmian, jak najmniejszym wysi?kiem i kosztem, w wypadku zmian sytuacji i wraz ze zdobywaniem do?wiadcze? wynikaj?cych z uczestnictwa w misjach pokojowych  i konfliktach zbrojnych.  Jednak przyj?ta struktura powinna równie? w swoim podstawowym za?o?eniu wynika? z analizy przysz?ego rozwoju wydarze?. Struktura SZ RP to nie tylko koncepcja wojska zawodowego wraz z jego rozmieszczeniem i pogrupowaniem w okre?lone pododdzia?y i oddzia?y. To równie? koncepcja systemu wspó?pracy terytorialnej z komponentem cywilnym odpowiedzialnym za obronno?? kraju jak i odpowiedni dla danej struktury system mobilizacyjny.

By zacz?? metod? od szczegó?u do ogó?u w tej cz??ci artyku?u skupimy si? nie na kompleksowych koncepcjach-przyk?adach ca?kowitej przebudowy Si? Zbrojnych. Poruszymy jedynie koncepcje które wprowadzaj? pewne istotne zmiany, zaproponowane przez specjalistów, które mia?yby by? odpowiedzi? na potrzeby dzisiejszego pola walki, naszych zobowi?za? wobec NATO i ONZ oraz stanu Marynarki Wojennej.

Zwi?zki Taktyczne oraz „Si?y Ekspedycyjne”

Koncepcja ta jest pewn? form? innowacji. Jest to nast?pstwo wizji zmniejszonej armii, która wynika ze zmian „frontu” zagro?e?.  Nie mo?na jej traktowa? jako odmiennej, ca?kowicie innej struktury, lecz jako element ewolucyjny, ale bardzo istotny.

U jej podstaw znajduje si? doktryna, polegaj?ca na obronie kraju poza jego granicami, przez czynne uczestnictwo naszych si? w misjach ONZ i NATO. Dzia?ania te jednak nios? pewne negatywne skutki dla obecnej struktury. Wystawienie kontyngentów 800-1000 osobowych nie jest wcale prostym wyzwaniem. Wymaga bardzo du?ego wysi?ku szkoleniowego i logistycznego. Pojawia si? tutaj równie? problem personalno-kadrowy i sytuacja, w której w kraju pozostaj? czasowo nieobsadzone etaty. A nale?y pami?ta?, ?e na czas misji funkcjonowanie jednostki, która wystawia kontyngent nie jest zawieszone i wci?? (mimo ?e w zmniejszonym stopniu) realizuje ona swoje zadania, co jest znacznie utrudnione przy tak uszczuplonym sk?adzie.

Ghazni 2010-foto Adam Roik

Kolejny czynnik to mo?liwo?ci bojowe poszczególnych jednostek. W dzisiejszych SZ RP nie ma zbyt wiele jednostek, które posiadaj? wystarczaj?cy potencja? pod wzgl?dem ilo?ci i jako?ci sprz?tu oraz poziomu wyszkolenia (pocz?tkowego, poniewa? nale?y pami?ta? ?e pododdzia?y wyje?d?aj?ce na misje poddawane s? dodatkowemu szkoleniu) ?o?nierzy, który pozwoli na wystawienie odpowiedniego komponentu do misji zagranicznych. Koronnym przyk?adem jest spieszenie czo?gistów z 10BKPanc ze ?wi?toszowa przy wystawieniu VIII zmiany wyje?d?aj?cej do Afganistanu.

Combat Camera fot 3

Na podstawie tych argumentów zrodzi?a si? koncepcja „polskich si? ekspedycyjnych”. Kwestie t? poruszono na wydziale Politologii Uniwersytetu Wroc?awskiego w trakcie prelekcji z gen. Skrzypczakiem. Jednym z pyta? do Pana genera?a by?o pytanie o sens istnienia tego typu si?. Koncepcja ta opiera si? na stworzeniu odr?bnego komponentu w SZ RP, który by?by tylko i wy??cznie odpowiedzialny za dzia?anie na obcej ziemi. Pod tym k?tem rozwijany by?by system szkolenia  a same si?y wyposa?ane w odpowiedni do tego typu dzia?a? sprz?t.

Jako ?e jest to kolejna z koncepcji czysto teoretycznych nale?y sobie zada? kilka zasadniczych pyta?:

 • Jakiej wielko?ci mia?by by? ten komponent, z uwzgl?dnieniem faktu rotacji poszczególnych kontyngentów oraz okre?lenia zakresu jego dzia?ania? Nale?y pami?ta?, ?e Ci sami ?o?nierze nie mogliby przez ca?y czas znajdowa? si? poza krajem, bo grozi to „wyczerpaniem bojowym”.
 • Czy stworzenie tego typu komponentu nie spowoduje hermetyzacji danego tworu? Czy wiedza i do?wiadczenie zdobyte w czasie misji przez ?o?nierzy nie powinno si? rozk?ada? równomiernie w ca?ych SZ RP?
 • Czy komponent ten, z racji swojej wysokiej specjalistyczno?ci nie by?by elementem, którego priorytet finansowania sta?by si? przyczyn? zaniedba? wzgl?dem si? przeznaczonych do obrony kraju?

Id?c dalej, mo?na zastanowi? si? nad pewn? zmian? w tego typu koncepcji. Zmniejszenie tego pomys?u do jeszcze mniejszej skali. Stworzenia komponentu „wspieraj?cego” dzia?ania. Który pojawia?by si? we wszystkich misjach realizowanych w ramach ONZ i NATO, wraz z wyodr?bnionymi pododdzia?ami wystawiaj?cymi dany kontyngent. S?u?y?by on swoim nieocenionym do?wiadczeniem oraz stanowi?by on trzon instruktorski w ramach przygotowania do dzia?a? misyjnych. Jednak kalkulacja przydatno?ci tego typu komponentu wymaga?aby wnikliwej analizy oraz stworzenia odpowiedniego kosztorysu

P1000493 fot4

Fot. Archiwum autora

Likwidacja Marynarki Wojennej

Rozwa?ana jest równie? idea zlikwidowania Marynarki Wojennej i przekazanie jej niemilitarnych obowi?zków (ratownictwa oraz kontroli basenu Ba?tyckiego w celu patrolowania i dzia?a? przeciwko przemytnikom). Przekazanie poszczególnych obowi?zków mia?oby by? wsparte dofinansowaniem z pieni?dzy przeznaczanych obecnie na bud?et MW. Obowi?zki zosta?yby przekazane kolejno WOPR oraz Stra?y Granicznej. Wspieraj?c je dodatkowymi jednostkami wodnymi i ?mig?owcami ratownictwa wodnego. Pomys? ten powsta? po opublikowaniu raportu dotycz?cego stanu Marynarki Wojennej. Raport ten nie pokazywa? MW w najlepszym ?wietle. W szczególno?ci je?li chodzi o stan poszczególnych jednostek. MW posiada:

Liczba

Typ jednostki

2

Fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry

3

Korwety (1 szt. typ Kaszub i 2 szt. typ Mo?nia)

3

Ma?e okr?ty rakietowe typu Orkan

5

Okr?ty podwodne

3

Niszczyciele min

17

Tra?owce

5

Okr?ty transportowo-minowe

2

Okr?ty rozpoznania radioelektronicznego

2

Okr?ty szkolne

4

Okr?ty ratownicze

2

Okr?ty hydrograficzne

2

Okr?ty wsparcia

Jednostki p?ywaj?ce Marynarki Wojennej

?ród?o:www.mw.mil.pl/

Na bazie tej informacji powsta?o wiele artyku?ów (m.in. artyku? Gazety Wyborczej. oraz artyku? w czasopi?mie Angora – przedruk z Dziennika z 2012r), które doprowadzi?y do debaty dotycz?cych sensu istnienia Marynarki Wojennej oraz realizowanych przez ni? zada?.

Zwolennicy tej koncepcji jako g?ówne argumenty przedstawiaj?:

 • zmniejszenie zagro?enia w rejonie Morza Ba?tyckiego;
 • przestarza?y sprz?t MW;
 • ma?e znaczenie strategiczne naszej floty w strukturach NATO;
 • niewielka ilo?? jednostek p?ywaj?cych.

MW- Combat Camera fot 5

 Istniej? równie? kontrargumenty przeciwników tego typu rozwi?zania:

 • Zagro?enie tego typu wci?? istnieje. Z racji dobrze rozwini?tej floty obwodu Kaliningradzkiego
 • Sprz?t ten ma by? poddany restrukturyzacji. Co ciekawe. MON w swoim bud?ecie na 2012 wygospodarowa? najwi?ksz? cz??? pieni?dzy na projekt i zakup nowych korwety (Korwety projektu 621 Gawron- jednak istnieje równie? koncepcja, podobnie jak przy zakupie F-16 przekazania dodatkowego 0,05 PKB na ten cel. Nie b?d?cego pieni?dzmi w ramach bud?etu MON.) Zakup ten b?dzie równie? zale?a? od post?pu i rozwoju projektu, który parokrotnie z powodów finansowych by? zawieszany).
 • Flota ta ma du?e znaczenie dla dzia?a? obronnych naszego kraju. Pozbawienie SZ RP jednego z komponentów mo?e wp?yn?? negatywnie na ca?y plan obrony pa?stwa. Likwidacja MW mo?e doprowadzi? do zwi?kszenia prawdopodobie?stwa ataku z morza oraz w przypadku jego zaistnienia brak mo?liwo?ci wcze?niejszego wykrycia tego typu dzia?ania i próby jego powstrzymania/opó?nienia (nale?y realnie patrze? na mo?liwo?ci naszej floty wzgl?dem si? potencjalnego przeciwnika.) Elementy MW uczestnicz? równie? w dzia?aniach polegaj?cych na zwalczaniu piratów w rejonie przybrzegowym Somalii. (Dzia?ania realizowane przez ORP Bielik w ko?cówce 2010 roku w trakcie operacji o kryptonimie „Active Endeavour” na Morzu ?ródziemnym), co równie? jest przyk?adem przydatno?ci naszych si? w strukturach NATO i organizowanych przez Sojusz misji.
 • Nale?y posiada? ?wiadomo??, ?e flota Marynarki Wojennej jest drug? flot? pod wzgl?dem wielko?ci na Morzu Ba?tyckim. Dla przyk?adu Finlandia, nie posiada ?adnych wi?kszych jednostek p?ywaj?cych.

Czy likwidacja MW wyjdzie nam na dobre ? Moim zdaniem pomys? ca?kowitej likwidacji wydaje si? pomys?em b??dnym. Odpowiedniejszym dzia?aniem by?oby ponowne rozpatrzenie koncepcji wykorzystania Marynarki Wojennej przy obecnych czynnikach zewn?trznych (nowe zagro?enia po 1989 roku i po wst?pieniu do NATO, wykorzystanie floty przy obecnych rodzajach dzia?a?, zadania w ramach Sojuszu). Po opracowaniu tego typu koncepcji nale?a?oby kontynuowa? rozwój MW w obranym kierunku (co w pewien sposób jest realizowane, czego przyk?adem jest planowanie nowego zakupu). Nigdy nie mamy pewno?ci w jaki sposób zmieni si? uk?ad si? i ?rodowisko- czy Marynarka Wojenna nie b?dzie potrzebna w konwencjonalnych dzia?aniach bojowych jak i w ramach akcji patrolowych. Po drugie, ju? bardziej ?artobliwie.. kto nie lubi marynarskich mundurów ? Ja lubi?.

MW- Combat Camera fot6

Na zako?czenie tej cz??ci chcia?bym napisa?, ?e wy?ej wymienione pomys?y to tylko i wy??cznie kropla w morzu idei jakie faluj? w g?owach ró?nego typu decydentów. Jest to jeszcze drobnostka, w porównaniu do niektórych koncepcji przypominaj?cych wynalazki „szalonego naukowca”. Mimo wszystko, tendencja ta wed?ug mnie nie jest z?a. Szukanie innych rozwi?za?, które zawieraj? elementy s?uszne jak i równie? ca?kowicie nie trafione to i tak krok do przodu. W ko?cu jest to forma wykazywania inicjatywy i próby zmian. To przecie? te? jest wa?ne. W kontynuacji postaram si? opisa? zmiany na wi?ksz? skal? oraz pokaza? Wam jak Nasza Armia mog?a wygl?da? w przypadku innych decyzji w okresie przemian.

 ?ród?o fotografii: je?li nie zaznaczono inaczej: zespó? reporterski “Combat Camera”

?ród?o artyku?u: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:11:26
It makes the Alpinist readily recognizable while the replica watches sale is a screw-down type. With this, you wind the watch and set date and time. Both the replica watches crowns are dead-on precise; finely machined and grooved and might remind you of the breitling replica sale kind of refinement that goes into crafting the vault doors. The deep S engraving is brushed inside to bring the contrast against the fake rolex sale polished finish and make it instantly visible. The sunburst-green of the dial is just vibrant (in lack of a better word) with gold hour-markers and Squelette-style hands; the rolex replica sale hollow parts filled intelligently with excellent lume. It's a brilliant combination, to say the least. The flat sapphire glass covering the dial proves to be ideal for the rolex replica, for it is not meant to sit within the comforts of home. It is raised just a touch over the bezel, which gives the watch a fuller appearance.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Podcast ASG Odda? r?k? Zmiana Act od Valor Niemcy zamykaj? Homemade Libia ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Great job on spending ...
This is a wonderful ar...
It's really cool blog....
Thank you for creating...
Wonderful article, it ...
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,994
Wczoraj:11,801
W tym tygodniu:4,994
W tym miesiącu:276,311
W tym roku:928,107
Wszystkich:42,535,403
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: