Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:13
Zachód słońca: 19:41
Dzień trwa:
14 Godzin 27 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:07
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

EQUIPPED.PL: Ochraniacze Alta Altaflex (Superflex) i Gelmax

EQUIPPED.PL: Ochraniacze Alta Altaflex (Superflex) i Gelmax

 

AltaFLEX (do 2012 SUPERFLEX)

Konstrukcj? nakolannika AltaFLEX mo?na podzieli? na trzy podstawowe cz??ci – zewn?trzn? nak?adk? ochronn? (skorup?), mi?kko wy?cie?an? cz??? kolanow? oraz system mocuj?cy. Skorupa zewn?trzna zosta?a wykonana z matowego i lekko elastycznego tworzywa sztucznego, nieco podobnego do utwardzanej gumy, o du?ej odporno?ci mechanicznej – ona w?a?nie odpowiada za ochron? kolana przed przebiciem gwo?dziami czy szk?em oraz urazami, które mog? by? spowodowane twardymi przedmiotami, i trzeba uczciwie przyzna?, ?e radzi sobie z takimi zagro?eniami nadzwyczaj dobrze. Tworzywo, z którego j? wykonano, jest na tyle elastyczne, ?e bez problemu da si? je zgi?? w d?oni, dzi?ki czemu noszenie nakolanników jest mniej uci??liwe, ni? w przypadku zastosowania tworzyw twardych, ma ono równie? w?a?ciwo?ci ograniczaj?ce ?lizganie na g?adkich powierzchniach. Skorupa po??czona jest z cz??ci? kolanow? za pomoc? sze?ciu nitów do?? solidnie, ale znane mi s? przypadki, gdy nity te si? urywa?y – cz?st? w takim przypadku praktyk? jest wykonanie otworu w miejscu nitowania i przeplecenie przez niego opaski do przewodów, dzi?ki czemu nakolanników mo?na dalej u?ywa? (doznania estetyczne schodz? w tym przypadku na drugi plan). Nity stanowi? jedyne po??czenie skorupy z mi?kk? cz??ci? nakolannika, przez co przy zgi?ciu nogi odstaje ona do?? wyra?nie, dzi?ki czemu nie ogranicza ona dodatkowo ruchu, ale umo?liwia przedostawanie si? pod skorup? drobnych przedmiotów (ga??zki, kamyki), co mo?e powodowa? dyskomfort.

Cz??? kolanowa to anatomicznie wyprofilowana g?bka o du?ej g?sto?ci, z tzw. efektem pami?ci czyli nie rozpr??aj?ca si? szybko po ugi?ciu, dobrze amortyzuj?ca wstrz?sy i upadki, obszyta z jednej strony odporn? na rozdarcia Cordur? 1000D, a od wewn?trznej mi?kk? tkanin? chroni?c? przed zabrudzeniami i polepszaj?c? wentylacj?. Oczywi?cie cudów nie ma i noga pod nakolannikiem b?dzie si? poci?, ale w przypadku AltaFLEX-ów nie jest to bardzo uci??liwe, z uwagi na ich „minimalistyczn?” konstrukcj?, ograniczaj?c? do niezb?dnego minimum powierzchni? styku z cia?em.

Ostatnim elementem, maj?cym jednak najwi?kszy wp?yw na wygod? noszenia oraz pewno?? trzymania si? ochraniaczy na nogach u?ytkownika, jest system mocuj?cy. Firma Alta eksperymentowa?a z kilkoma mo?liwo?ciami zapinania nakolanników za pomoc? rzepów (nadal dost?pne na zamówienie), ale najskuteczniejszym rozwi?zaniem okaza? si? system nazwany AltaLok. Sk?ada si? on z dwóch ta?m opinaj?cych nogi – górnej z elastycznej ta?my i dolnej, z ta?my nierozci?gliwej. Na ich ko?cówkach zamocowane zosta?y klamry o trójk?tnym kszta?cie, które zapina si? o dwa grzybkowate nity zainstalowane na cz??ci kolanowej. Takie rozwi?zanie sprawdza si? bardzo dobrze – nakolanniki dobrze trzymaj? si? na nogach, nie zsuwaj? si? i najwa?niejsze – nie uwieraj?, cho? trzeba si? jednak do ich noszenia przyzwyczai?. Nale?y mie? na uwadze, ?e ta?my elastyczne po jakim? czasie mog? si? rozci?gn?? i trzeba b?dzie je mocniej zaciska?, ale raczej o utrat? nakolannika podczas marszu czy biegu, mo?na si? nie obawia?.

Nakolanniki AltaFLEX przechodzi?y w trakcie produkcji ró?ne modyfikacje – na zdj?ciach widoczne s? trzy wersje, z ró?nych okresów produkcji. Najstarsze s? nakolanniki w kamufla?u Woodland, natomiast najnowsza odmiana to te w kolorze oliwkowozielonym. Model w Coyote Brown jest wersj? po?redni?. Ró?nice polegaj? na sposobie rozmieszczenia nitów, pojawieniu si? rowka w skorupie zewn?trznej czy te? nieznacznej modyfikacji kszta?tu klamer AltaLok. Najprawdopodobniej zmodyfikowano równie? g?bk? wype?niaj?c? wn?trze nakolannika.

GELMAX (wycofany z produkcji w 2012)

Jednymi z najnowszych nakolanników w ofercie Alta Ind. jest model Gelmax. Ju? na pierwszy rzut oka znacznie odbiegaj? one od AltaFLEX’ów – mo?na powiedzie?, ?e wygl?dem zbli?one s? raczej do tego, od czego zaczyna?a ameryka?ska firma, czyli do ochraniaczy dla robotników.

Podstawow? os?on? stawu kolanowego stanowi w tym przypadku skorupa, wykonana z identycznego materia?u, jak w przypadku AltaFLEX’ów, ale o zupe?nie innym kszta?cie. O ile w poprzednim modelu mia?a ona kszta?t „odwróconego jajka”, o tyle w tym przypadku s? one zbli?one do prostok?ta (z zaokr?glonymi rogami i wyoblon? doln? kraw?dzi?) – w ogólnym zarysie przypomina skorup? nakolanników Bijan, ale jest nieco wi?ksza i bardziej p?aska. Odwróceniu uleg?y te? proporcje – skorupa modelu AltaFLEX (w przybli?eniu) ok. 20 cm d?ugo?ci i ok. 16 cm szeroko?ci, a w przypadku Gelmax jest dok?adnie na odwrót. Przymocowana jest do mi?kkiej cz??ci nakolannika za pomoc? sze?ciu nitów, identycznych, jak w innych modelach, ale rozmieszczonych bardziej równomiernie. Dodatkowo skorup? przyszyto na ca?ym obwodzie, za? szew chroniony jest przed uszkodzeniem przez odpowiednio wyprofilowany rant. Taki sposób mocowania w po??czeniu z jej kszta?tem powoduje, ?e przy zginaniu nogi nie odstaje ona, przez co nie ma mo?liwo?ci przedostania si? pod spód drobnych przedmiotów, za? dzi?ki odwróceniu proporcji wymiarów nie s? ograniczone ruchy w stawie kolanowym.

Cz??? mi?kka nakolannika równie? jest zupe?nie inna od znanej z modelu AltaFLEX. Ma ona kszta?t zbli?ony do prostok?ta z podniesionymi bocznymi i górn? cz??ci?, co tworzy swojego rodzaju otwart? od do?u „rynn?” obejmuj?c? staw kolanowy. Zabezpiecza to dodatkowo kolano przed uderzeniami z boku oraz stabilizuje nakolannik. Inna jest równie? budowa wewn?trzna mi?kkiej cz??ci – o ile boki „rynny” s? konstrukcyjnie zbli?one do modelu AltaFLEX, to cz??? pod skorup? jest znacznie bardziej skomplikowana. Sk?ada si? ona z zewn?trznej warstwy Cordury 1000D, pod któr? znajduje si? „kanapka” z pianki neoprenowej, pianki ?elowej i lekkiej pianki, a od strony stawu kolanowego pokryta jest mi?kk? tkanin? chroni?c? przed zabrudzeniami i polepszaj?c? wentylacj?. Nowo?ci? jest zastosowanie warstwy pianki ?elowej, która lepiej absorbuje wstrz?sy ni? dot?d stosowane tworzywo. Dla jeszcze lepszego dopasowania nakolanników do nogi w piance ?elowej wykonano wyci?cie (nazwane m?drze „komor? powietrzn?”), które znajduje si? na wysoko?ci k?ykcia przy?rodkowego ko?ci piszczelowej – przy zgi?ciu nogi wchodzi on w wyci?cie, dzi?ki czemu energia uderzenia rozk?adana jest na ca?? powierzchni? stawu, a nie g?ównie na niego, co mia?o miejsce w przypadku AltaFLEX’ów. Co ciekawe – masa nakolanników, pomimo zmiany konstrukcji wewn?trznej, nie uleg?a zmianie w zauwa?alny sposób.

Nakolanniki mocowane s? niemal identycznym systemem, jak model AltaFLEX. Ró?nic? jest fakt, ?e dot?d oba nakolanniki by?y jednakowe – zawsze jedno mocowanie wypada?o po zewn?trznej, a drugie po wewn?trznej stronie nogi. W przypadku modelu Gelmax w komplecie jest nakolannik „prawy” i „lewy”, za? u?ytkownik mo?e sam zdecydowa?, czy woli nie? klamry po wewn?trznej czy te? po zewn?trznej stronie nogi. Poza tym system mocowania jest identyczny, jak w poprzednich modelach.

Pierwsze za?o?enie Gelmax-ów mo?e wywo?a? u u?ytkownika przyzwyczajonego do AltaFLEX-ów nieco dziwne uczucie – obejmuj? one staw kolanowy z boku, s? krótsze, za? górna kraw?d? „rynny” jest do?? mocno wyprofilowana w kierunku stawu kolanowego, przez co do?? wyra?nie j? czu?. Wystarczy jednak troch? w nakolannikach pochodzi?, a dziwne uczucie znika, za? nakolannik zaczyna uk?ada? si? do nogi. Z uwagi na kszta?t cz??ci mi?kkiej  nieco bardziej, ni? w AltaFLEX, b?dzie si? poci? noga. W porównaniu do nich Gelmaxy wydaj? si? tak?e nieco mniej stabilne – w przykl?ku kolano ma mo?liwo?? poruszania si? na boki, co nie wyst?powa?o w poprzednim modelu. Nie jest to jaki? bardzo du?y ruch, ale osobom przyzwyczajonym do stabilnego podparcia kolana mo?e przeszkadza?. Prawdopodobnie wynika to z konstrukcji wewn?trznej nakolannika, która lepiej absorbuje wstrz?sy, ale tez mniej si? ugina i jest nieco grubsza – cen? za lepsz? ochron? wydaje si? by? stabilno??.

Oba modele nakolanników dost?pne s? w szerokiej gamie kolorystycznej: w kolorze czarnym, zielonym, Coyote Brown, kamufla?u Woodland, Desert 3-color, UCP oraz Multicam i w jednym rozmiarze, okre?lanym jako „one size – fits most”, czyli pasuj?cym na wi?kszo?? u?ytkowników (wyj?tek b?d? stanowi? osoby o bardzo grubych nogach).

?ród?o:

http://www.equipped.pl/alta-altaflex-superflex-gelmax/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:11:57
The strap is made from brown crocodile-grain leather, which is replica watches tough at first but mellows down within no time and moulds to the rolex replica without leaving any gap. A comfortable fit and that's not just a way with the words. The stainless clasp holds to its position like a rolex replica sale trained biter dog, willing to let go only upon its death. It's plain and simple, with minimal detailing. Lastly, it's the movement. Inside the replica watches uk ticks the 23-jewelled 6R15, which is the calibre 7S26 reincarnated with higher specs. It's rugged and adds some welcome additions; unlike its predecessor, it allows hacking the replica watches sale seconds; manual winding and a 50 hour power reserve, which is 10 hours more than in the 7S26. Beating at 21,600 bph, the rolex replica uk second-hand has a smoother tick and it does so in an absolutely silent manner, unless you are pressing it hard against your ears.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Nowe pistolety WP Homemade Libia Zbrojownia Podcast ASG Niemcy zamykaj? Survival MG 42 by MG Schutze Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.iorga...
Adidas [url=http://www...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...