Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:16
Dzień trwa:
15 Godzin 51 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:42
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

EQUIPPED.PL: Ochraniacze Alta Altaflex (Superflex) i Gelmax

EQUIPPED.PL: Ochraniacze Alta Altaflex (Superflex) i Gelmax

 

AltaFLEX (do 2012 SUPERFLEX)

Konstrukcj? nakolannika AltaFLEX mo?na podzieli? na trzy podstawowe cz??ci – zewn?trzn? nak?adk? ochronn? (skorup?), mi?kko wy?cie?an? cz??? kolanow? oraz system mocuj?cy. Skorupa zewn?trzna zosta?a wykonana z matowego i lekko elastycznego tworzywa sztucznego, nieco podobnego do utwardzanej gumy, o du?ej odporno?ci mechanicznej – ona w?a?nie odpowiada za ochron? kolana przed przebiciem gwo?dziami czy szk?em oraz urazami, które mog? by? spowodowane twardymi przedmiotami, i trzeba uczciwie przyzna?, ?e radzi sobie z takimi zagro?eniami nadzwyczaj dobrze. Tworzywo, z którego j? wykonano, jest na tyle elastyczne, ?e bez problemu da si? je zgi?? w d?oni, dzi?ki czemu noszenie nakolanników jest mniej uci??liwe, ni? w przypadku zastosowania tworzyw twardych, ma ono równie? w?a?ciwo?ci ograniczaj?ce ?lizganie na g?adkich powierzchniach. Skorupa po??czona jest z cz??ci? kolanow? za pomoc? sze?ciu nitów do?? solidnie, ale znane mi s? przypadki, gdy nity te si? urywa?y – cz?st? w takim przypadku praktyk? jest wykonanie otworu w miejscu nitowania i przeplecenie przez niego opaski do przewodów, dzi?ki czemu nakolanników mo?na dalej u?ywa? (doznania estetyczne schodz? w tym przypadku na drugi plan). Nity stanowi? jedyne po??czenie skorupy z mi?kk? cz??ci? nakolannika, przez co przy zgi?ciu nogi odstaje ona do?? wyra?nie, dzi?ki czemu nie ogranicza ona dodatkowo ruchu, ale umo?liwia przedostawanie si? pod skorup? drobnych przedmiotów (ga??zki, kamyki), co mo?e powodowa? dyskomfort.

Cz??? kolanowa to anatomicznie wyprofilowana g?bka o du?ej g?sto?ci, z tzw. efektem pami?ci czyli nie rozpr??aj?ca si? szybko po ugi?ciu, dobrze amortyzuj?ca wstrz?sy i upadki, obszyta z jednej strony odporn? na rozdarcia Cordur? 1000D, a od wewn?trznej mi?kk? tkanin? chroni?c? przed zabrudzeniami i polepszaj?c? wentylacj?. Oczywi?cie cudów nie ma i noga pod nakolannikiem b?dzie si? poci?, ale w przypadku AltaFLEX-ów nie jest to bardzo uci??liwe, z uwagi na ich „minimalistyczn?” konstrukcj?, ograniczaj?c? do niezb?dnego minimum powierzchni? styku z cia?em.

Ostatnim elementem, maj?cym jednak najwi?kszy wp?yw na wygod? noszenia oraz pewno?? trzymania si? ochraniaczy na nogach u?ytkownika, jest system mocuj?cy. Firma Alta eksperymentowa?a z kilkoma mo?liwo?ciami zapinania nakolanników za pomoc? rzepów (nadal dost?pne na zamówienie), ale najskuteczniejszym rozwi?zaniem okaza? si? system nazwany AltaLok. Sk?ada si? on z dwóch ta?m opinaj?cych nogi – górnej z elastycznej ta?my i dolnej, z ta?my nierozci?gliwej. Na ich ko?cówkach zamocowane zosta?y klamry o trójk?tnym kszta?cie, które zapina si? o dwa grzybkowate nity zainstalowane na cz??ci kolanowej. Takie rozwi?zanie sprawdza si? bardzo dobrze – nakolanniki dobrze trzymaj? si? na nogach, nie zsuwaj? si? i najwa?niejsze – nie uwieraj?, cho? trzeba si? jednak do ich noszenia przyzwyczai?. Nale?y mie? na uwadze, ?e ta?my elastyczne po jakim? czasie mog? si? rozci?gn?? i trzeba b?dzie je mocniej zaciska?, ale raczej o utrat? nakolannika podczas marszu czy biegu, mo?na si? nie obawia?.

Nakolanniki AltaFLEX przechodzi?y w trakcie produkcji ró?ne modyfikacje – na zdj?ciach widoczne s? trzy wersje, z ró?nych okresów produkcji. Najstarsze s? nakolanniki w kamufla?u Woodland, natomiast najnowsza odmiana to te w kolorze oliwkowozielonym. Model w Coyote Brown jest wersj? po?redni?. Ró?nice polegaj? na sposobie rozmieszczenia nitów, pojawieniu si? rowka w skorupie zewn?trznej czy te? nieznacznej modyfikacji kszta?tu klamer AltaLok. Najprawdopodobniej zmodyfikowano równie? g?bk? wype?niaj?c? wn?trze nakolannika.

GELMAX (wycofany z produkcji w 2012)

Jednymi z najnowszych nakolanników w ofercie Alta Ind. jest model Gelmax. Ju? na pierwszy rzut oka znacznie odbiegaj? one od AltaFLEX’ów – mo?na powiedzie?, ?e wygl?dem zbli?one s? raczej do tego, od czego zaczyna?a ameryka?ska firma, czyli do ochraniaczy dla robotników.

Podstawow? os?on? stawu kolanowego stanowi w tym przypadku skorupa, wykonana z identycznego materia?u, jak w przypadku AltaFLEX’ów, ale o zupe?nie innym kszta?cie. O ile w poprzednim modelu mia?a ona kszta?t „odwróconego jajka”, o tyle w tym przypadku s? one zbli?one do prostok?ta (z zaokr?glonymi rogami i wyoblon? doln? kraw?dzi?) – w ogólnym zarysie przypomina skorup? nakolanników Bijan, ale jest nieco wi?ksza i bardziej p?aska. Odwróceniu uleg?y te? proporcje – skorupa modelu AltaFLEX (w przybli?eniu) ok. 20 cm d?ugo?ci i ok. 16 cm szeroko?ci, a w przypadku Gelmax jest dok?adnie na odwrót. Przymocowana jest do mi?kkiej cz??ci nakolannika za pomoc? sze?ciu nitów, identycznych, jak w innych modelach, ale rozmieszczonych bardziej równomiernie. Dodatkowo skorup? przyszyto na ca?ym obwodzie, za? szew chroniony jest przed uszkodzeniem przez odpowiednio wyprofilowany rant. Taki sposób mocowania w po??czeniu z jej kszta?tem powoduje, ?e przy zginaniu nogi nie odstaje ona, przez co nie ma mo?liwo?ci przedostania si? pod spód drobnych przedmiotów, za? dzi?ki odwróceniu proporcji wymiarów nie s? ograniczone ruchy w stawie kolanowym.

Cz??? mi?kka nakolannika równie? jest zupe?nie inna od znanej z modelu AltaFLEX. Ma ona kszta?t zbli?ony do prostok?ta z podniesionymi bocznymi i górn? cz??ci?, co tworzy swojego rodzaju otwart? od do?u „rynn?” obejmuj?c? staw kolanowy. Zabezpiecza to dodatkowo kolano przed uderzeniami z boku oraz stabilizuje nakolannik. Inna jest równie? budowa wewn?trzna mi?kkiej cz??ci – o ile boki „rynny” s? konstrukcyjnie zbli?one do modelu AltaFLEX, to cz??? pod skorup? jest znacznie bardziej skomplikowana. Sk?ada si? ona z zewn?trznej warstwy Cordury 1000D, pod któr? znajduje si? „kanapka” z pianki neoprenowej, pianki ?elowej i lekkiej pianki, a od strony stawu kolanowego pokryta jest mi?kk? tkanin? chroni?c? przed zabrudzeniami i polepszaj?c? wentylacj?. Nowo?ci? jest zastosowanie warstwy pianki ?elowej, która lepiej absorbuje wstrz?sy ni? dot?d stosowane tworzywo. Dla jeszcze lepszego dopasowania nakolanników do nogi w piance ?elowej wykonano wyci?cie (nazwane m?drze „komor? powietrzn?”), które znajduje si? na wysoko?ci k?ykcia przy?rodkowego ko?ci piszczelowej – przy zgi?ciu nogi wchodzi on w wyci?cie, dzi?ki czemu energia uderzenia rozk?adana jest na ca?? powierzchni? stawu, a nie g?ównie na niego, co mia?o miejsce w przypadku AltaFLEX’ów. Co ciekawe – masa nakolanników, pomimo zmiany konstrukcji wewn?trznej, nie uleg?a zmianie w zauwa?alny sposób.

Nakolanniki mocowane s? niemal identycznym systemem, jak model AltaFLEX. Ró?nic? jest fakt, ?e dot?d oba nakolanniki by?y jednakowe – zawsze jedno mocowanie wypada?o po zewn?trznej, a drugie po wewn?trznej stronie nogi. W przypadku modelu Gelmax w komplecie jest nakolannik „prawy” i „lewy”, za? u?ytkownik mo?e sam zdecydowa?, czy woli nie? klamry po wewn?trznej czy te? po zewn?trznej stronie nogi. Poza tym system mocowania jest identyczny, jak w poprzednich modelach.

Pierwsze za?o?enie Gelmax-ów mo?e wywo?a? u u?ytkownika przyzwyczajonego do AltaFLEX-ów nieco dziwne uczucie – obejmuj? one staw kolanowy z boku, s? krótsze, za? górna kraw?d? „rynny” jest do?? mocno wyprofilowana w kierunku stawu kolanowego, przez co do?? wyra?nie j? czu?. Wystarczy jednak troch? w nakolannikach pochodzi?, a dziwne uczucie znika, za? nakolannik zaczyna uk?ada? si? do nogi. Z uwagi na kszta?t cz??ci mi?kkiej  nieco bardziej, ni? w AltaFLEX, b?dzie si? poci? noga. W porównaniu do nich Gelmaxy wydaj? si? tak?e nieco mniej stabilne – w przykl?ku kolano ma mo?liwo?? poruszania si? na boki, co nie wyst?powa?o w poprzednim modelu. Nie jest to jaki? bardzo du?y ruch, ale osobom przyzwyczajonym do stabilnego podparcia kolana mo?e przeszkadza?. Prawdopodobnie wynika to z konstrukcji wewn?trznej nakolannika, która lepiej absorbuje wstrz?sy, ale tez mniej si? ugina i jest nieco grubsza – cen? za lepsz? ochron? wydaje si? by? stabilno??.

Oba modele nakolanników dost?pne s? w szerokiej gamie kolorystycznej: w kolorze czarnym, zielonym, Coyote Brown, kamufla?u Woodland, Desert 3-color, UCP oraz Multicam i w jednym rozmiarze, okre?lanym jako „one size – fits most”, czyli pasuj?cym na wi?kszo?? u?ytkowników (wyj?tek b?d? stanowi? osoby o bardzo grubych nogach).

?ród?o:

http://www.equipped.pl/alta-altaflex-superflex-gelmax/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | yanzhongr5 dnia January 22 2018 05:11:57
The strap is made from brown crocodile-grain leather, which is replica watches tough at first but mellows down within no time and moulds to the rolex replica without leaving any gap. A comfortable fit and that's not just a way with the words. The stainless clasp holds to its position like a rolex replica sale trained biter dog, willing to let go only upon its death. It's plain and simple, with minimal detailing. Lastly, it's the movement. Inside the replica watches uk ticks the 23-jewelled 6R15, which is the calibre 7S26 reincarnated with higher specs. It's rugged and adds some welcome additions; unlike its predecessor, it allows hacking the replica watches sale seconds; manual winding and a 50 hour power reserve, which is 10 hours more than in the 7S26. Beating at 21,600 bph, the rolex replica uk second-hand has a smoother tick and it does so in an absolutely silent manner, unless you are pressing it hard against your ears.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Maj 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? ?o?nierz Specnazu Combat Zbrojownia Nowe pistolety WP Radio ASG Taktyka zielona KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
While both [url=http:/...
While many [url=http:/...
A major commitment suc...
While some people wors...
It is available in man...
At ILLNessSolution, We...
OnlinePillsPharma is t...
Mcafee Antivirus Suppo...
Looking for Norton sup...
Alpha Essay Academic ...
Microsoft Support is h...
Looking for Pogo numbe...
Call 1-888-887-7208.iP...
Looking for Adobe supp...
Looking for Adobe supp...
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,397
Wczoraj:11,836
W tym tygodniu:7,397
W tym miesiącu:234,142
W tym roku:1,604,123
Wszystkich:43,211,419
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: