Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja WO?P 2013 - Koalicja Pó?noc

Relacja WO?P 2013 - Koalicja Pó?noc

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz

Zapraszamy do przeczytania relacji z dzia?a? Koalicji Pó?noc podczas WO?P 2013. Tak wiemy, ?e ju? jest marzec, ale niestety dopiero teraz nada?y?a si? okazja do sporz?dzenia tego wpisu. :) Prosimy o zrozumienie.

Przygotowania

Nasze przygotowania do WO?P trwa?y ju? od pocz?tku grudnia. Wst?pnie prowadzili?my rozmowy z zarz?dcami galerii handlowych, a nast?pnie z osobami odpowiedzialnymi za organizacj? WO?P na terenie Koszalina. Przebrn?li?my przez pewne trudno?ci z ustaleniem konkretnego miejsca, gdzie prowadziliby?my kwest?. Koniec ko?ców zapad?a decyzja, ?e Koalicja Pó?noc w tym roku b?dzie mobilnym oddzia?em, a dok?adniej b?dzie patrolowa? ca?y Koszalin w poszukiwaniu ch?tnych do wsparcia Orkiestry.

Koalicja Pó?noc mia?a te? dzia?a? w S?upsku, jednak w ostatniej chwili otrzymali?my informacj?, ?e nie b?dzie to mo?liwe - decyzja z góry.

Sponsorzy

Kilka dni przed imprez? otrzymali?my wsparcie od naszych sponsorów. Dzi?ki nim, nasza kwesta nie wygl?da?a tak samo jak innych wolontariuszy. Firmami, które nas wspomog?y by?y GUNFIRE.PL oraz www.naszywki.pl . Otrzymali?my wiele gad?etów, takich jak naszywki, r?kawice, plakaty, arafatki, chusty, kalendarze, kominiarki, które mogli?my rozda? tym co w sposób szczególny przyczynili si? do grania razem z orkiestr? lub te? zlicytowa?. Jako ciekawostk? dodam, ?e Koalicja Pó?noc jako jedyna mia?a do zaoferowania oprócz naklejanych serduszek, tak?e serca w formie naszywek.

Pocz?tkowe dzia?ania

W ko?cu nasta? dzie? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Bardzo ?adna, zimowa pogoda, s?o?ce przebija?o si? zza chmur, mróz na poziomie -10*C. Zgodnie z planem wszysctkie osoby zaanga?owane w WO?P ze strony Koalicji, pojawi?y si? o godzinie 9:00 pod ratuszem w Koszalinie. Ustalili?my plan dzia?a?, podzielili?my si? na dwie sekcje, wrzucili?my do puszek swoje datki i ruszyli?my.

Na samym pocz?tku, postanowili?my uda? si? w kierunku Centrum Handlowego "Atrium". O tak wczesnej porze, w niedziel?, miasto by?o jednak opustosza?e. Oczywi?cie pojawia?y si? pojedyncze osoby, które wrzuca?y conieco do puszek, ale jednak by?o to nic, w porównaniu z tym co dzia?o si? pó?niej. Po odwiedzeniu "Atrium" i posileniu si? w znanych restauracjach fastfood'owych, postanowili?my znów wróci? do centrum, przy okazji odwiedzaj?c koszali?ski MotoPark. Dodam jeszcze, ?e w "Atrium" dzia?a?y dwie inne sekcje paramilitarne - GRH 82nd Airborne "Jack Of Diamonds" oraz JS 1373 Koszalin.

MotoPark

Dotarli?my do MotoParku. Okaza?o si?, ?e tam te? ju? si? co? dzieje, a mianowicie trwa?y licytacje oraz pokazy driftingowe. Od samego pocz?tku, jak tylko si? tam pojawili?my, zostali?my "wkr?ceni" do wspó?organizacji kwesty w MotoParku. Tak wi?c wypakowali?my z placaków fanty przeznaczone na licytacj? i jednocze?nie zacz?li?my prawdziw? zabaw?. Wi?kszo?? osób o wiele bardziej interesowa?y militarne klimaty i o wiele ch?tniej licytowano nasze gad?ety. Du?? popularno?ci? cieszy?y si? naszywki WO?P, r?kawice, kominiarki oraz arafatki.

Jako, ?e publiczno?? powoli zacz??a chyba marzn??, trzeba by?o rozkr?ci? troch? imprez?. Zaproponowali?my, aby kierowcy driftuj?cych aut, organizowali przeja?d?ki dla ch?tnych za skromne datki do puszek. Pomys? od razu przeszed? do realizacji i Koalicja Pó?noc jako pierwsza skorzysta?a z tej atrakcji. Po raz kolejny wrzucili?my do swoich puszek ma?e datki i w kilka osób zapakowali?my si? do Subaru. Po kilku kó?kach wszyscy byli?my mega zadowoleni, a i publiczno?? zacz??a ch?tniej zape?nia? puszki. W mi?dzyczasie udzielili?my wywiadu dla TVP Szczecin.

Ju? mieli?my si? zbiera? na dalsze patrole w kierunku centrum, kiedy Prezes MotoParku da? nam ciekaw? propozycj?. Mianowicie na pocz?tku mieli?my zaliczy? terenow? przeja?d?k? jego hummerem, a potem mieli?my odby? tym samym pojazdem eskapad? po ca?ym mie?cie. Jak ustalili?my, tak te? zrobili?my. By? to jeden z najciekawszych momentów podczas ca?ego WO?P 2013. Zarówno jazda terenowa jak i "rekonesans" hummerem po mie?cie na d?ugo zapadn? nam w pami?ci. Bo kto na co dzie? ma mo?liwo?? poje?dzi? sobie na pace takiego pojazdu w pe?nym oporz?dzeniu i z karabinami? :) Ca?a podró? trwa?a ponad godzin?, odwiedzili?my najwa?niejsze miejsca w Koszalinie, przeprowadzili?my krótkie pokazy desantu z pojazdu i stanowili?my jednocze?nie najwi?ksze widowisko dla osób postronnych w czasie ca?ej imprezy.

Piesze patrole i Galeria Emka

Po ciekawych akcjach w MotoParku i lansowaniu si? po mie?cie hummerem przyszed? czas na piesze patrole, podczas których zebrali?my troch? pieni??ków. Wiele osób chcia?o sobie z nami zrobi? zdj?cie, porozmawia? itd.

Pó?nym popo?udniem trafili?my do Galerii Emka w Koszalinie. Nasz cz?owiek, który dzia?a? w sztabie WO?P, ustali? z organizatorami, ?e b?dziemy mieli swoje 10 minut na scenie pokazowej. Tak wi?c oprócz wart przy wej?ciach do galerii, mieli?my okazj? zlicytowa? sporo sprz?tu za poka?ne sumki oraz przeprowadzi? prezentacj? sprz?tu airsoftowego. Publiczno?? by?a zainteresowana naszymi dzia?aniami, co chwil? kto? wrzuca? do puszek pieni?dze, robi? sobie z nami zdj?cia i zagadywa? o nasz? organizacj?. W tych ostatnich sytuacjach przydawa?y si? ulotki informuj?ce czym jest ASG, dostarczone prez Gunfire.


?wiate?ko do nieba i sztab WO?P

Po wizycie w Emce cz??? osób ze wzgl?du na pó?n? por? dnia rozesz?a si? do domów, a druga cz??? zosta?a i pojechali?my pod ratusz zobaczy? "?wiate?ko do nieba" oraz zda? puszki. W sztabie WO?P dostali?my herbat? i grochówk?. Przyjemnie sobie porozmawiali?my, odpocz?li?my troch? i porozgl?dali?my si? troch? po placu ratuszowym, gdzie trwa? koncert. Nie dostali?my oficjalnej informacji ile pieni?dzy zebrali?my, ale szacunkowo b?dzie to kilka tysi?cy z?otych - mamy nadziej?, ?e pobili?my rekord z zesz?ego roku, gdzie by?o ok. 4 tysi?cy z?.

Podsumowanie

W WO?P Koalicji Pó?noc bra?y udzia? dwie dru?yny - Green Berets KP Koszalin oraz 6th Forest Recon Division KP Koszalin, oprócz tego wspomog?o nas kilka osób niezrzeszonych. Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim za zaanga?owanie. My?l?, ?e do?o?yli?my t? ma?? cegie?k? pomocy dla osób potrzebuj?cych.

Osobne podzi?kowania dla sponsorów za wsparcie:Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia October 27 2017 04:44:07
Yes, in addition to Rolex making rolex replica sale bar-setting watches for quality and value they have also worked hard to maintain an image as the "I made it watch." You can't deny the sales numbers rolex replica sale even if you don't personally want a Rolex watch. Rolex was also ranked the most reputable consumer product company in the world, according to one study earlier in 2014. So what I am saying is that a combination of actual high-quality as well as rolex replica uk notoriety and desirability has made it so that even the richest of the richest sometimes compete extra hard just to get something as a prize that they could otherwise just buy. For them, it is about being competitive. The competitive spirit is really replica watches uk what Rolex likes to attach itself to, even though it doesn't outright say it. Car racing, classic car replica watches sale shows, tennis, golf, etc... these are all at their heart highly competitive events replica watches uk where there are losers, but also winners.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Arctic Combat Zmiana Homemade Libia Survival Elektryczny Blow Back Act od Valor Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:621
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,716
W tym miesi±cu:249,499
W tym roku:3,684,935
Wszystkich:40,877,694
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: