Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:17
Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RELACJA KOALICJI WSCHÓD Z GF Point 2013

 RELACJA KOALICJI WSCHÓD Z GF Point 2013

W dniu 16 lutego 2013 w Sobótce  niedaleko Wroc?awia, w malowniczym masywie ?l??y i Raduni, mia?a miejsce IV edycja airsoftowego biegu na orientacj? GF Point. W imprezie wzi?li udzia? po raz pierwszy Promil i Kondzik, cz?onkowie grupy M.O.R.T., nale??cej do Stowarzyszenia „Koalicja Wschód”.  Obaj wystartowali w kategorii Proffesional.

Bieg odbywa? si? w przepi?knym, ale te? niezwykle trudnym terenie. Zawodników czeka?a ci??ka przeprawa, dodatkowo utrudniona przez zalegaj?cy ?nieg i lód oraz mg??. Wielokilometrowa trasa bieg?a przez szczyty ?l??y i Raduni. Urozmaicona zosta?a dziesi?cioma punktami kontrolnymi z ciekawymi zadaniami dla uczestników.

Nasi zawodnicy spisali si? znakomicie: Kondzik zaj?? II miejsce, a Promil VI! Gratulacje ch?opaki! Je?li tak wygl?da? pierwszy start w tego typu imprezie, to co b?dzie za rok?!

Zapraszamy do przeczytania wra?e?  z przebiegu zawodów, napisanych przez naszych kolegów.

 

 

 

Zwyci??a? ka?dy mo?e!

 

1.Przygotowania.

 

Par? miesi?cy temu kolega zaproponowa? mi uczestnictwo w airsoftowym biegu na orientacj?. Pocz?tkowo by?em do tego sceptycznie nastawiony – jecha? przez ca?? Polsk? na jednodniow? imprez? wydawa?o si? niezbyt op?acalne. Jednak za jego namow? zdecydowa?em si? wystartowa?.

 

To mia? by? mój pierwszy raz na tego typu imprezie, wi?c nie liczy?em na dobry wynik. Przygotowania ograniczy?em do minimum. Kilka, mo?e kilkana?cie razy w miesi?cu wyszed?em pobiega?. Niemal codziennie doje?d?am do szko?y rowerem (oko?o 15km), jednak nie traktuje tego jako trening, to bardziej sposób na ?ycie ;).

Z pocz?tkowej grupy wykrusza?y si? kolejne osoby, a? zosta?em tylko ja z Promilem. U mnie przeciwnie, z kolejnymi dniami odliczanymi do imprezy, zapa? rós?. W ko?cu nadszed? wielki dzie?.

 

2. 10:00 Polski Bus Bia?ystok-Warszawa.

 

O podró?y nie b?d? si? rozpisywa?, bo i nie ma o czym. Nienawidz? je?dzi? samochodem i autokarem, wi?c do Wroc?awia przyjecha?em zm?czony. Na dworcu poznali?my dwóch zapale?ców w mundurach i z wielkimi plecakami, jad?cych na t? sam? imprez?. Jeszcze tylko godzinka PKSem do Sobótki i jeste?my na miejscu.

 

W po?owie drogi mi?dzy szko?? a przystankiem spotkali?my obserwatorów WMASG, i jak na prawdziwych Polaków przysta?o pocz?stowali nas herbat?… z pr?dem. W szkole szybko rozlokowali?my si? na korytarzu: blisko gniazdka, blisko toalety w skrócie wszystko mieli?my pod r?k?. Wydawa?oby si? miejsce idealne aby si? wyspa?.

 

 

 

3. Wielki dzie?

 

Otó? wcale nie…

 

 Nie wiem co Oni wszyscy jedli przed tym biegiem, ale co 10 min kto? szed? do toalety. I oczywi?cie, jak na prawdziwego airsoftowca przysta?o, robili to taktycznie w butach z pancern? podeszw?. Pobudk? zaplanowali?my na szóst?, jednak ju? ko?o 5.30 ruszy?a pierwsza fala ch?tnych do skorzystania z toalety,  wi?c chc?c nie chc?c musieli?my wsta?. Szybkie ogarni?cie, ?niadanie i zaczynam pakowa? plecak. Wypchanie mojego plecaczka tak, by wa?y? 10 kg, wbrew pozorom okaza?o si? trudne. Po 2 wa?eniach i pomocy Arka, który poratowa? mnie kilogramem kulek, uda?o si? przekroczy? t? magiczn? liczb?. Teraz tylko poczeka? do rozpocz?cia rejestracji, odsta? swoje w kolejce i ju? mog?em si? bawi? fantami z pakietu startowego.

 

4. Do biegu. Gotów.

 

Na odprawie przypominano nam, ?e start kategorii Professional odb?dzie si? w dwóch turach. Ka?da tura otrzyma map? dopiero w chwili startu. I niespodzianka - punkty kontrolne trzeba zalicza? w okre?lonej przez organizatora kolejno?ci, a porusza? mo?na si? tylko po wyznaczonych szlakach. O zapowiadanych wcze?niej patrolach, maj?cych nas ostrzela?, organizator milczy i zapytany udziela wymijaj?cych odpowiedzi. Robi si? co raz ciekawiej. Zostajemy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza ustawia si? na zewn?trz, druga pozostaje w ?rodku, tak aby nie mia?a mo?liwo?ci zobaczenia mapy.

Zdj?cie ze strony link

 

 

 

Po chwili s?dziowie przesuwaj? lini? startu, twierdz?c, ?e jest du?o osób chc?cych podpatrze? map?. Gdy stoimy ju? przy samym wyj?ciu z terenu szko?y pada has?o „A teraz biegiem do autokaru”. Autokar od ?rodka ma pozas?aniane wszystkie szyby, mimo to ka?dy musi zawi?za? sobie na oczach arafatk?. W tym momencie przypominaj? mi si? wszystkie ksi??ki i opisy selekcji, w których wywozi si? komandosów na pustkowie i daje kilka godzin na powrót do bazy.

Zdj?cie ze strony link

 

Z pocz?tku ambitnie próbuj? liczy? zakr?ty, jednak po chwili zaczynam si? gubi?. Za du?o ich by?o, by je wszystkie zapami?ta?. Poza tym atmosfera bardziej sprzyja?a zabawie, nie brakowa?o dowcipów o zaparowuj?cej arafatce lub celu naszej podró?y. W pewnym momencie kto? rzuci? has?o: za?piewajmy co?! Niewiele my?l?c zaintonowa?em: „Przybyli u?ani pod okienko” i po chwili ca?y autokar wype?ni? si? g?o?nym ?piewem. Po jakich? 15 min. byli?my na miejscu. Wysiedli?my i ustawili?my si? w linii przed autokarem. Znajdowali?my si? w jakiej? miejscowo?ci, gdzie wida? by?o wie?? ko?cio?a. Organizator rozda? nam mapy odwrócone tak, aby nie by?o wida? trasy. Zapozna? z nimi mogli?my si? dopiero po komendzie…

 

5. Start!

 

Szybka analiza mapy i ju? wiem gdzie jestem - w czarnej dupie, a dok?adniej w S?upicach. Spory kawa?ek drogi do mety. Nie ma czasu na zastanawianie si?, orientuj? map? z kompasem i ruszam drog? na pó?noc. W zesz?ym roku na punktach tworzy?y si? kolejki, wi?c kto pierwszy dotrze na dany punkt mo?e zyska? wielk? przewag?. Dlatego te?, decyduj? si? pokona? asfaltow? cz??? trasy biegiem. Plecak szybko da? si? we znaki. Ostatecznie udaje mi si? dotrze? do granicy lasu jako jednemu z pierwszych. W lesie ba?em si? ju? biec, aby nie zaliczy? spektakularnej gleby - pod warstw? ?niegu kry? si? lód.

 

Na pierwszym punkcie kontrolnym czeka? na wszystkich test z wiedzy. Mo?na by?o pobiec kawa?ek w bok i tam zobaczy? arkusze testowe, tym samym wybra? najprostszy. Szkoda mi by?o traci? na to czas i si?y, dlatego wybra?em losowy test. W wi?kszo?ci pyta? musia?em strzela?, bo by?y naprawd? trudne. Z punktu wybieg?em jako jeden z pierwszych. Droga do dwójki by?a do?? prosta. Bieg?a praktycznie po równym, jednak by?a oblodzona, wi?c nie by?o mowy o jakimkolwiek podbieganiu, chocia? znale?li si? i tacy, którzy si? na to decydowali.

 

Na drugim punkcie zapoznano nas z regulaminem kolejnego zadania – na trasie do punktu trzeciego czeka? na nas uzbrojony patrol. Trzeba by?o obowi?zkowo na?o?y? okularki, nie wolno by?o schodzi? ze szlaku i uwaga – nie mo?na odpowiada? ogniem. Rozmieszczenie tego punktu wybrano chyba nieprzypadkowo, bo wi?kszo?? odcinka miedzy punktami 2 a 3 bieg?a pod gór?. Okularki jak na z?o?? w?a?nie zacz??y parowa?, a widoczno?? dodatkowo ogranicza?a mg?a. Nie mog?em sobie pozwoli? na chwil? rozkojarzenia. Ca?y czas stara?em si? obserwowa? sektory. W ko?cowej fazie podej?cia, tu? przed ko?cem wzniesienia po lewej stronie, dostrzeg?em posta? stoj?c? mi?dzy drzewami. Strzelec nawet nie próbowa? si? maskowa?. Przez chwil? mia?em nadziej? ?e w zwi?zku z tym, ?e go zobaczy?em, odpu?ci mi. Rzuci?em si? biegiem przed siebie. Po chwili us?ysza?em seri?. Nie maj?c wielkiego wyboru, pad?em na gleb? i powoli czo?gaj?c si?, posuwa?em si? naprzód. Zaj??o mi to troch? czasu. Gdy wi?kszo?? ods?oni?tej przestrzeni mia?em ju? za sob?, zobaczy?em z ty?u kilka osób, które ba?y si? wej?? pod ostrza?. Na szcz??cie strzelcy te? ich dostrzegli (potem si? dowiedzia?em, ?e by?o ich dwóch) i przenie?li ogie? na nich. Korzystaj?c z okazji, wsta?em i sprintem ruszy?em w stron? wzniesienia, za którym by?em bezpieczny.

 

 

 

T 1000. Zdj?cie ze strony link

 

 

 

Kawa?ek dalej by? trzeci punkt. Wszed?em na niego zdyszany i ledwo ?ywy. Us?ysza?em krótkie pytanie: „Dosta?e??”. „Nie, uda?o mi si?” wyst?ka?em, podbi?em kart? i bez zatrzymywania si? ruszy?em dalej. Znowu czeka?o mnie podej?cie. Tym razem krótkie, ale intensywne, dalej pod??a?em ju? grani?. W tym momencie dostrzeg?em, jak trudna jest nawigacja o tej porze roku w lesie. Gdyby niewydeptana przez wcze?niejszych uczestników ?cie?ka, prawdopodobnie zgubi?bym si?. Nawigowanie na ?wie?ym ?niegu okaza?o si? bardzo trudne.  Jednak z ca?? pewno?ci? mog? przyzna?, ?e trasa z punktu trzeciego do czwartego by?a najbardziej malownicz? cz??ci? ca?ego rajdu. O?nie?one drzewa i g?sta mg?a tworzy?y niepowtarzalny klimat. Na szczycie chcia?o si? usi??? i patrze? na ten niesamowity widok. Straci?em troch? czasu, bo by?y tam dwa szczyty jeden za drugim, a szlak skr?ca? zaraz za pierwszym. Ja zignorowa?em to i wszed?em na drugi, jednak nie ?a?uj?, bo widok by? niezapomniany. Szybko zawróci?em i zacz??em schodzi? w?a?ciw? tras?. Zej?cie by?o naprawd? strome, i?? praktycznie si? nie da?o. Postanowi?em po prostu zjecha?. Na ty?ku z wyci?gni?tymi przed siebie nogami, ca?y czas hamuj?c r?koma i staraj?c si? nie wpa?? na jakie? drzewo. Tak dotar?em do punktu czwartego. Tutaj szybkie wa?enie plecaków. Dzi?ki dobrze pomy?lanemu pakowaniu, wyj??em tylko wod? z bocznej kieszeni i ju? mia?em plecak gotowy do zwa?enia.  Przez to wyprzedzi?em koleg?, który traci? czas wyci?gaj?c z plecaka coraz to nowe batoniki.

 

 

 

Trasa na szczyt Raduni

 

6. Rajd bez zgubienia si? by?by nudny.

 

Wi?c i ja zgubi? si? musia?em. Zaraz za punktem czwartym, szlak krzy?owa? si? z drog?. Jedynym problemem by?o to, ?e na ?adnej z dróg nie by?o wida? oznacze? szlaku. Powtarzaj?c sobie motto SAS: „Who dares wins”, postanowi?em wraz z dwoma innymi uczestnikami pój?? drog? w prawo. Tym razem si? nie uda?o.

 

Droga szybko si? sko?czy?a, a wokó? by? tylko las. Zawracanie wi?za?o si? z konieczno?ci? marszu pod gór? wi?c postanowili?my i?? dalej na azymut i w dó?. Po drodze min?li?my miejsce rozgrzebane przez dziki. W?ciek?y dzik – to nie by?o to, czego teraz potrzebowali?my. Po kilkunastu minutach nawigacji i kr?cenia si? po lesie, trafili?my w ko?cu na drog?. Jako, ?e sz?o si? po niej wygodniej ni? przez las, postanowili?my pod??a? dalej i tym razem by?a to dobra decyzja. Po paruset metrach zobaczyli?my ludzkie sylwetki. To byli uczestnicy rajdu. Oznacza?o to, ?e jeste?my na dobrej drodze. Teraz wszystko ju? sz?o z górki. Dos?ownie. W wi?kszej grupce dotarli?my do Prze??czy T?pad?o. Jednak chc?c powalczy? o lepsze miejsce i unikn?? stania w kolejce, na kolejnym punkcie przyspieszy?em. Us?ysza?em tylko za sob?  „Hej kolego, but Ci si? rozwi?za?, zatrzymaj si? i zawi??”.

 

Trasa by?a w miar? równa, wi?c uda?o mi si? sporo nadgoni?. Na punkcie trzeba by?o wylosowa? kolejno?? celów, które potem nale?a?o trafi? na nast?pnym checkpoincie. Cele oznaczono za pomoc? figur geometrycznych. Punkty by?y praktycznie jeden obok drugiego. Po drodze zd??y?em podpi?? magazynek i od razu by?em gotowy do strzelania. Okaza?o si? to do?? trudne. Cele by?y blisko, czasu by?o du?o, ale przy tym stopniu zm?czenia utrzymanie muszki i szczerbinki w jednej linii z celem by?o problematyczne. Zaliczy?em jednak wszystkie trzy trafienia.

 

Szybki rzut oka na map? i ruszy?em zielonym szlakiem w dó?, w stron? ?ó?tego. Szkoda tylko, ?e na trasie nie widzia?em ?adnych oznacze? szlaku. Co? zacz??o mi si? nie zgadza?. Punkt szósty wcale nie by? tam, gdzie oznaczono go na mapie - na rozej?ciu szlaków. Tym razem zawróci?em, przechodz?c przez punkt, na którym sta?a ju? grupka, któr? wcze?niej wyprzedzi?em i ruszy?em niebieskim szlakiem pod gór?. By?o naprawd? stromo. Sz?o si? ci??ko, a plecak dawa? o sobie zna?. I w po?owie tej drogi czeka?o na mnie…

 

7. Najwi?ksze wyzwanie.

 

Tym razem niezaserwowane przez organizatora, a przez natur?. Zwyk?a k?oda przewalona w poprzek szlaku. Niby nic trudnego. Prze?o?y?em jedn? nog? nad ni? i zauwa?y?em, jak wygodnie mo?na by na niej usi??? i odpocz??. Móg?bym wyci?gn?? picie z plecaka, zje?? co?. I tylko wola walki ca?y czas nakazywa?a wstawa?. Prze?ama?em si? i ruszy?em dalej. Chwil? pó?niej dotar?em do rozej?cia niebieskiego i zielonego szlaku, na którym wed?ug mapy mia? znajdowa? si? punkt. Poszed?em zielonym, potem skr?ci?em w ?ó?ty. By? on mniej stromy i krótszy od niebieskiego. W po?owi? drogi spotka?em trzech go?ci ubranych w mundury i z plecakami id?cych w przeciwnym kierunku. Po krótkiej wymianie zda?, dowiedzia?em si?, ?e nie bior? udzia?u w rajdzie. Nie mia?em czasu na d?u?sze rozmowy. Przed samym szczytem us?ysza?em jakie? krzyki. „Zapowiada si? ciekawy punkt” - pomy?la?em, ale chwil? pó?niej zobaczy?em grupk? cywili zje?d?aj?cych na sankach po drodze,  któr? szed?em. Wreszcie dotar?em na szczyt.

Podej?cie na ?l???

 

Teraz ju? ca?y czas z górki. Ale pojawi? si? pewien problem. Gdzie? na szczycie mia? by? punkt, ale przez mg?? nie by?o nic wida?. Ani s?ynnej wie?y, ani schroniska. Na wyczucie i z odrobin? szcz??cia uda?o mi si? podej?? do schroniska, przed którym sta? znak ze szlakami oraz  jeden z uczestników. Dowiedzia?em si? od niego, ?e punkt jest w ?rodku. Nie wiem, czy by? to zamierzone, prawdziw? trudno?ci? na tym punkcie nie okaza?o si? udzielenie pierwszej pomocy osobie, która zemdla?a, ani odpowiedzenie na kilka pyta? z pierwszej pomocy, ale zmotywowanie si? do dalszego biegu, gdy wszyscy wokó? jedz? i popijaj? ciep?? herbat?. Mnie si? uda?o wyj??, cho? przyznaj?, nie by?o to ?atwe.

 

Zej?cie by?o do?? trudne. Zbyt ma?o strome, by zjecha? na ty?ku i jednocze?nie zbyt strome, by normalnie i??. Nieraz musia?em ?apa? si? ga??zi, by nie upa??, co cz?sto ko?czy?o si? nasypaniem sobie za ko?nierz ?niegu z ca?ego drzewa. Zaskoczy? mnie jeden z uczestników, który dogoni? mnie i wyprzedzi? na tym odcinku. Nie wiem, czy by? bardziej do?wiadczony w schodzeniu z o?nie?onych wzniesie?, czy te? po prostu nie ba? si? sobie czego? skr?ci?. Ca?a droga do punktu ósmego wygl?da?a mniej wi?cej podobnie.

 

Na punkcie czeka? na mnie sprawdzian z wytrzyma?o?ci. Zrobi? trzy razy po 10 pompek, 10 przysiadów i obiec wyznaczon? tras?. Wszystkie ?wiczenia wykonywa? trzeba by?o tak, aby replika nie dotkn??a ziemi. Informacj?, która mnie bardzo ucieszy?a, by?o to, ?e ?wiczenia wykonujemy bez plecaka.

 

Przy okazji pozdrawiam kolegów, którzy na tym punkcie wprowadzili klimat selekcji. Ci?g?e pop?dzanie i pytanie „a mo?e chcesz zrezygnowa??”, to by?o co?.

 

Mimo zm?czenia, trzeba by?o i?? dalej, do starego browaru. Pojawi? si? tyko ma?y problem – trzeba by?o nad?o?y? kawa? drogi.  Przedzieranie si? na skróty przez prywatne dzia?ki nie wchodzi?o w gr?. W po?owie drogi znalaz?em jak?? ?cie?k?, przez co? w rodzaju parku i po grobli przy stawie uda?o mi si? przedosta? na w?a?ciw? stron?.

 

 

 

Przyszed? czas na killinghouse, czyli najgorzej zrealizowany punkt na ca?ej trasie biegu. Mimo, i? szed?em jako jeden z pierwszych, ju? ustawia?a si? kolejka. Ludzie w kategorii Basic tak?e brali udzia? w strzelaniu, a trasa nawet nie wchodzi?a do budynku. Ku mojemu zdziwieniu w kolejce sta? te? Promil. Przez ca?y czas by?em przekonany, ?e jest za mn?. Wreszcie mia?em czas, by troch? odpocz??, ale wcale mnie to nie ucieszy?o. Strasznie wtedy zmarz?em i nawet teraz, pisz?c t? relacj?, m?czy mnie kaszel. Jako, ?e wi?kszo?? trasy wida? by?o z punktu, w którym sta?em, zna?em ju? po?o?enie czterech celów. Jedynym, czym trasa mog?a zaskoczy?, by? kawa?ek oblodzonej posadzki, na którym nie sposób by?o si? nie wyp..li? / po?lizn??.

Do ostatniego punktu zadaniowego szed?em w wi?kszo?ci przez miasto, potem krótki odcinek przez las ko?o prehistorycznego kamienio?omu i w ko?cu ?cie?kami. Zadanie proste – po??czy? magazynki z odpowiedni? broni?, jednak po przej?ciu tej trasy nawet policzenie do 10 mog?o by? problematyczne. Mimo, i? sam przyjecha?em z G36c, to pocz?tkowo chcia?em podpi?? do „giety” z?y magazynek. Finalnie uda?o mi si? wszystko zrobi?, podbi?em kart? i ruszy?em dalej. Mijaj?c grupk? ludzi przy ognisku, stwierdzi?em, ?e nie jestem pierwsz? osob?, która t?dy przechodzi, bo z regu?y ludzie baczniej obserwuj? uzbrojonych airsoftowców. I w tym momencie u?wiadomi?em sobie, ?e moja gietka dalej stoi sobie pod drzewem obok ostatniego punktu. Na szcz??cie nie odszed?em daleko. Szybko zawróci?em i odebra?em co moje. Potem ju? tylko ostatnia prosta do mety. Gdy wyszed?em z lasu próbowa?em jeszcze troch? poprawi? czas biegn?c, jednak ból natychmiast ostudzi? mój zapa?. Szybkim marszem dotar?em do szko?y i zameldowa?em si? na mecie.

 

8.Grochówka, herbatka i lans foty.

 

Wyko?czony poszed?em na nasze pechowe miejsce noclegu ko?o toalety. Sta? ju? tam plecak Promila. Zostawi?em swoje rzeczy i uda?em si? na zas?u?on? grochówk?. Po takim wysi?ku by? to prawdziwy pokarm bogów. Promil siedzia? ju? przy stole. Wymienili?my si? spostrze?eniami z trasy. Potem przyszed? czas na ogl?danie replik i robienie obowi?zkowych lansfotek z najfajniejszymi zabawkami. Nie trwa?o to d?ugo. Obaj byli?my padni?ci.

 

 

 

 

Roz?o?y?em sobie karimat?, przebra?em si? w co? suchego i chyba nawet przysn??em na troch?. Wszystko mnie bola?o, ale by?em szcz??liwy, bo uko?czy?em tras? o w?asnych si?ach i w ca?kiem dobrym czasie. Szkoda by by?o jednak przespa? reszt? imprezy. Kilka kubków gor?cej herbaty i kolejna miska grochówki postawi?y mnie na nogi. Jeszcze raz przejrza?em repliki i porozmawia?em z kolejnymi uczestnikami. Powoli nadchodzi? czas na og?oszenie wyników. By?em praktycznie pewny, ?e nie mam szans na podium, ale jak ka?dy czeka?em na to z niecierpliwo?ci?. Po ca?ym oficjalnym podzi?kowaniu sponsorom i organizatorom, wreszcie kolejno zacz?to wymienia? zwyci?zców kategorii Navigator, potem Basic i w ko?cu Professional. Pierwsze miejsce w kategorii Professional zaj?? zawodnik numer sto… siedemna?cie. Ach ta pauza po sto - podnios?a adrenalin? i da?a nadziej?…

 

 

9. Drugie miejsce!

 

Zawodnik z numerem sto… po prostu sto. Nie wierz?! Pierwszy raz na takiej imprezie i od razu na podium. Ledwie cztery dni temu sko?czy?em osiemna?cie lat, co umo?liwi?o mi start w tej kategorii. Wielka rado??, nat?ok ró?nych my?li. Zaraz potem udaj? si? na gór?, by wybra? replik?. Trudna decyzja. Sam nie wiem co by?oby lepsze. Ostatecznie wybór pad? na Tavora. Znowu na dó?. Zdj?cia, gratulacje, wr?czenie pucharu. To niepowtarzalne prze?ycie, którego nie da si? opisa?. Gdy sko?czy?a si? ca?a uroczysto?? wr?czenia nagród i wróci?em po rzeczy, dopiero wtedy dotar?o do mnie, co si? w?a?ciwie sta?o. BY?EM DRUGI! Odta?czy?em taniec rado?ci, min?? ca?y ból i zm?czenie. Mog?em teraz przej?? t? tras? drugi raz!

 

 

Zdj?cia ze strony link

 

 

 

10. Wszystko si? kiedy? ko?czy.

 

Wrócili?my do Wroc?awia oko?o 21. Busa do Warszawy mieli?my o 6:00. Co mo?na robi? w mie?cie przez ca?? noc? Oczywi?cie siedzie? w Pubie wraz ze Strzelcami z Warszawy. Jednak oni mieli busa o 2, wi?c pozosta?e cztery godziny sp?dzi? musia?em z Promilem w poczekalni dworca PKP, na zmian? zasypiaj?c i pilnuj?c baga?u. Nikomu nie polecam takiego rozwi?zania po tak ci??kim rajdzie. Potem przesiadka w Warszawie i wreszcie w domu.

 

 

 

Podsumowuj?c: GF Point jest naprawd? ?wietnie przygotowan? imprez?, w której warto wzi?? udzia?. Jest to niepowtarzalna okazja do sprawdzenia si? i niezapomniana przygoda. Organizatorzy naprawd? stan?li na wysoko?ci zadania. Wysoko postawili sobie poprzeczk?, je?li chc? czym? jeszcze zaskoczy? w przysz?ej edycji.

 

Na zako?czenie chcia?bym podzi?kowa? Panasowi za namówienie mnie na ten rajd, Promilowi za wspólny wyjazd i treningi, Danielowi za wypo?yczenie sprz?tu i pomoc przy obróbce materia?ów po imprezie oraz Tadzikowi równie? za sprz?t.

 

Organizatorom dzi?kuj? za przygotowanie tak wspania?ej imprezy.

 

Kondzik

 

 

 

Zapraszamy do wspó?pracy grupy nieformalne jak te? stowarzyszenia, zajmuj?ce si? ró?nymi sposobami aktywnego wypoczynku.

Zarz?d Stowarzyszenia "Koalicja Wschód"

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | niekek dnia September 15 2017 14:28:42
I to jest bardzo dobra wiadomo?? dla cz?onków U?miech
https://acnerose.pl/
#2 | myy dnia April 09 2018 12:09:27
myy

by michael kors the air max 90 warehouse hilfiger boss michaelkors.com you coach purses outlet two puma shoes really softball bats have ralph lauren uk luck, michael kors "the roshe runs fat pandora charms Arab hollister clothing store said," hollisterco this relojes afternoon michael kors there ray-ban sunglasses is longchamp handbags a longchamp caravan uggs boots off coach outlet online to north face backpacks Fayoum ray ban sunglasses I oakley sungalsses outlet was seahawks nfl jersey to birkenstock go tods shoes outlet to converse shoes Egypt. coach outlet "said adidas yeezy shoes the ferragamo uk boy ferragamo shoes Fayum swarovski in mcm backpack Egypt. nike huarache "Warehouse versace outlet owner air max 2015 said," ralph lauren outlet What saints nfl jersey are omega watches you pandora outlet Arabs? christian louboutin outlet The nets jerseys boy nhl jerseys said fidget spinner he Hermes was steelers nfl jersey Spanish. adidas I adidas am ralph lauren online shop truly kings jersey satisfied ray ban sunglasses outlet with new york knicks jerseys the michael kors outlet British: panthers nfl jersey the chiefs nfl jersey boy nike store while prada outlet wearing michael kors bags Arab juicy couture clothing, timberland boots but toms shoes outlet at nike free run least skechers he charlotte hornets jersey was adidas a oakley harbinger omega watches of jordan release dates the replica handbags Europeans dsquared2 outlet in asics outlet the adidas top raiders nfl jersey grain. retro jordans One north face outlet has lions nfl jersey found mbt shoes that eagles nfl jersey the christian louboutin chickens cheap mlb jerseys will swarovski jewelry be flat iron unrelenting cheap oakley fight swarovski crystal each new balance other designer handbags up, coach factory outlet online opt nike roshe rick tommy hilfiger was thomas sabo turned barbour chaotic, the north face jackets flying fitflop in nike roshe the fred perry outlet sky. pandora Young philipp plein outlet peasant ray ban woman michael kors australia a nike bowl nike mercurial of asics golden the north face outlet corn, nike air max and reebok shoes threw ravens nfl jersey into nike the birkenstock courtyard, jazz jersey suddenly nike store fear oklahoma city thunder jerseys that ralph lauren the woolrich outlet flock bears nfl jersey will cheap nfl jerseys be toms.com competing azcardinals nfl jersey after bcbg dresses lunged, stone island some oakley sunglasses outlet even nfl jerseys with air max shoes open soccer shoes wings, cheap oakley sunglasses insolent tory burch sandals flutter coach outlet fly hermes outlet directly nike roshe run from ray bans the denver nuggets jersey air prada handbags over moncler outlet the eyeglasses online landing vans like nike air max a bottega veneta drunkard orlando magic jersey as ralph lauren outlet Lang oakley sunglasses outlet Lang nba jersey stagger supra shoes stagger, new balance shoes crumbling. 49ers nfl jersey Like polo outlet Sigui nike reborn guciheaven outlet like kate spade outlet a watches very, ray ban sunglasses outlet very timberwolves jersey excited kate spade outlet to babyliss panic. huarache Hard michael kors uk beak polo outlet online live skechers shoes nibbling houston rockets jersey on ed hardy quartzite belstaff jackets ground, guess factory as suns jersey a bottega March tn pas cher rain jordan knocked ralph lauren factory store issue jaguars nfl jersey ticking swarovski like ralph lauren outlet online the rolex watches sound patriots nfl jersey on under armour outlet the salomon stone pacers jersey tiles, under armour like giuseppe zanotti leaning cleveland cavaliers jersey against coach outlet online the michael kors outlet online front nike canada of ferragamo the cheap nhl jerseys mouth ray ban of thomas sabo the hogan young miami heat jerseys woman barbour jackets knock christian louboutin shoes the hilfiger online shop seeds ralph lauren polo sent colts nfl jersey sound versace outlet crisp lacoste outlet online and birkenstock outlet neat.Yard ralph lauren piece hermes of cheap jerseys black pandora watchdog los angeles lakers jerseys at air max this oakley sunglasses outlet time michael kors outlet online sale is philadelphia 76ers jersey great burberry uk interest replica watches in fred perry the coach black friday kitten oakley vault and nike free 5.0 frolic. mizuno running Live air max peel adidas clever burberry little kate spade cat oakley outlet online prowling, nike air max either packers nfl jersey up reebok or cowboys nfl jersey down, suddenly burberry uk left michael kors outlet to nike air max right, air max Smart iphone cases like bcbg max lightning. mcm handbags Interested basketball shoes in ray ban teasing michael kors bags lure trail blazers jersey seems eyeglass frames like salvatore ferragamo a the north face black coach outlet dog, nba jerseys outlet too cheap true religion much oakley outlet like detroit pistons jerseys a puma bum nike shoes outlet in michael kors outlet the los angeles clippers jerseys marketplace. mlb jerseys Clumsy hilfiger outlet black air max dog oakley sungalsses outlet only coach outlet usa grinned, vans bending dolphins nfl jersey over, burberry canada almond-like hoodies outlet eyes jets nfl jersey watching coach outlet kitten mont blanc pens touch true religion jeans uncertain red bottoms movements, ray ban wayfarer his adidas tracksuits eyes oakley sunglasses cheap showing nba shoes the nike free kind coachfactory.com/shop of nike rogue true religion outlet and scarpe hogan anxious. new balance outlet It adidas shoes was longchamp outlet about michael kors outlet flew oakley sunglasses kitten, nike air persevering jordan retro kitten levi's jeans rapid belstaff jackets outlet dodge, nike store black hugo boss online dog giants nfl jersey still barbour jackets outlet rushed barbour jacket outlet to bengals nfl jersey empty, rolex montre and cheap ray ban almost jimmy choo shoes fell. coach factory outlet The hogan shoes fat ecco shoes boy wizards jersey lying ralph lauren in nike the armani exchange cradle ray ban angered pandora jewellery both soccer outlet giggled.Red valentino sky browns nfl jersey clouds vans shoes gradually roshe run fades, timberland shoes the michael kors uk man occhiali ray ban has michael kors usa come air jordans down instyler to north face jackets earth swarovski canada with handbags outlet a polo ralph lauren outlet hoe giuseppe shoes home. burberry The pandora jewelry play ray ban sunglasses watchdog michael kors outlet online interest the north face is oakley sungalsses outlet high chi flat iron kitten pandora uk thrown hollister clothing aside, hollister please ralph lauren shook true religion outlet store downy christian louboutin tail polo ralph lauren outlet online ran dallas mavericks jersey close skechers shoes outlet to burberry outlet its nike free owner, handbags outlet and five finger shoes a nike shoes outlet measured coach outlet store use ray ban cusp soccer shoes outlet gently ray ban outlet biting air max 2015 a uggs outlet man's marc jacobs clothes, atlanta hawks jersey joy, celine handbags jumping, moncler jackets and roshe run tender g by guess the converse Sa mcm bags Zhejiao. longchamp outlet The tory burch outlet owner new balance free rolex watches hand mcm backpack outlet fondly toms outlet stroked converse watchdog air huarache head. swarovski So raptors jersey Jiaokuang titans nfl jersey dog, tommy hilfiger and redskins nfl jersey relied true religion jeans outlet on coach black friday guts falcons nfl jersey finally ray ban attacked longchamp handbags outlet kitten, northface cats michael kors and burberry handbags dogs chrome hearts outlet on rolex watches the pelicans jersey ground burberry like bills nfl jersey two burberry outlet meatballs jordan shoes tear hollister rolling lunette oakley forward. north face The adidas shoes chickens rams nfl jersey are nike feeding horloges fright. new balance The michael kors group ralph lauren of burberry outlet the grizzlies jersey duck burberry handbags outlet pond, michael kors outlet quack calvin klein has polo ralph lauren cried, cheap jerseys swaying kate spade outlet back hollister Yuanba burberry outlet their ralph lauren polos long gucci mens shoes thin boston celtics jerseys neck iphone case bent, polo ralph his salvatore ferragamo head true religion buried coach factory outlet in north face white michael kors feathers, oakley sunglasses outlet yellow air force mouth ray ban could dansko shoes not supra shoes clean oakley sungalsses outlet up barbour jackets comb nfl jerseys feathers. prada Like adidas schuhe a longchamp girl michael kors outlet about hermes birkin to mcm handbags get coach outlet married, timberland outlet dressed vikings nfl jersey clean chicago bulls jerseys and marc jacobs decent.It prada sunglasses grew spurs jersey dark, asics shoes outlet the mk outlet online valleys philipp plein released christian louboutin into warriors jersey the christian louboutin atmosphere thomas sabo charms with ralph lauren a bucks jersey touch prada shoes of mont blanc twilight, rolex watches for sale the fendi outlet farmhouse nike factory roof cheap shoes has texans nfl jersey Tsui burberry outlet online smoke toms shoes curl, baseball bats smoke hollister clothing store from jimmy choo the ray ban dark timberland to juicy couture outlet light, c.c beanies like michael kors handbags a chargers nfl jersey drop dsquared2 of mizuno running shoes ink broncos nfl jersey droplets nike free run in tommy hilfiger the polo ralph lauren water, long champ slowly cheap nike shoes disperse, toms shoes disperse. michael kors outlet Village converse sneakers as tommy hilfiger outlet scattered cheap jordans lights buccaneers nfl jersey shining belstaff outlet stars uhren competing. oakley vault He givenchy antigona looked lacoste outlet up toms shoes to nike air see christian louboutin shoes

cheap jerseys 3333333
#3 | yaoxuemei dnia October 05 2018 05:40:56
clb20181006
burberry outlet store
new balance outlet
timberland shoes
mulberry uk
cheap air max
lacoste polo shirts
adidas nmd r1
uggs outlet online
adidas shoes
yeezy shoes
pandora outlet
birkenstock outlet store
uggs outlet store
ugg outlet
louis vuitton outlet
nike outlet online
ugg boots
canada goose outlet store
moncler outlet store
pandora charms outlet
nike air max 90
jordan shoes
fitflop shoes
supreme uk
coach outlet online
pandora jewelry
coach outlet online
red bottoms
christian louboutin sale
kate spade outlet online
nfl jerseys
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
ysl outlet
cheap nfl jerseys wholesale
nike outlet store
ugg outlet online
salvatore ferragamo outlet
birkenstock outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler coats
coach factory outlet
north face outlet store
cartier watches
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas store
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
skechers outlet
yeezy shoes
canada goose
moncler outlet online
nike outlet
asics outlet store
air max 95
coach factory outlet online
nike zoom
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
michael kors outlet store
moncler outlet online
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
coach factorty outlet online
coach canada
toms shoes
ugg outlet
vans outlet store
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
fred perry outlet
kyrie 4
air max shoes
brewers jerseys
nike free 5.0
canada goose outlet
ralph lauren sale clearance uk
air max 87
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
white sox jerseys
longchamp outlet
michael kors outlet online
gucci outlet online
christian louboutin shoes
timberland shoes
ugg outlet
coach factorty outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
coach factory outlet
salomon outlet
longchamp outlet online
north face jackets
kate spade outlet
ecco outlet
birkenstock shoes outlet
oakley sunglasses outlet
dr martens boots
[url=http://www.seattlemaPadarsjerseys.us]maPadars jerseys[/url]
pandora charms sale
uggs outlet store
pandora jewelry
michael kors
ugg outlet store
coach outlet store online
braves jerseys
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet online
astros jerseys
dr martens boots
polo ralph lauren outlet
moncler
adidas originals
pandora outlet
nike running shoes
coach outlet online
mont blanc pens
adidas stan smith
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
fitflops sale
uggs outlet
cheap jordan shoes
fitflop sandals
coach outlet online
coach factory outlet online
fake rolex
pandora charms outlet
tory burch outlet online
birkenstock uk
nike outlet store
coach outlet store online
marlins jerseys
canada goose coats
nike cortez classic
nike shoes outlet
pg 2 shoes
yeezy boost 350
adidas outlet store
reds jerseys
coach outlet
vans outlet
nike air max zero
coach factory outlet online
tory burch handbags
adidas outlet store
supreme shirts
birkenstock sandals
uggs outlet
ugg boots outlet
nike dunks
cheap air jordans
ecco outlet
fitflops sale
coach factory outlet online
ralph lauren sale clearance uk
burberry outlet
ugg outlet online
uggs outlet
kobe shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
orioles jerseys
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
converse outlet
lebron james shoes
timberland boots
tory burch outlet online
birkenstock outlet online
michael kors canada
coach outlet online
canada goose
adidas superstar shoes
ronaldo jerseys
canada goose outlet
air max outlet
nike air max 97
moncler outlet online
adidas nmd r1
kate spade handbags
diamondbacks jerseys
nmd adidas
nike air max 2018
coach outlet canada
adidas yeezy shoes
cheap ray ban sunglasses
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
kate spade purses
timberland boots outlet
supra for sale
ugg boots
discount oakley sunglasses
coach outlet store online
louboutin shoes
pandora charms sale clearance
mont blanc pen
michael kors outlet
adidas outlet online
coach outlet online
indians jerseys
christian louboutin sale
ecco outlet
louboutin outlet
mlb jerseys wholesale
tory burch outlet store
pandora jewelry outlet
city royals jerseys
devil rays jerseys
adidas shoes
kobe shoes
discount oakley sunglasses
moncler coats
pandora jewelry
moncler jackets
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet canada
air max 90
canada goose outlet store
nike outlet store online
salvatore ferragamo shoes
timberland outlet
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
adidas outlet online
coach factory outlet online
canada goose
columbia shoes
air jordans
birkenstock sale
tiffany and co jewelry
pandora sale clearance
durant shoes
michael kors
canada goose coats
red bottom heels
converse shoes
kate spade purses
michael kors outlet
adidas nmd runner
supreme clothing
louis vuitton factory outlet
pandora charms
mets jerseys
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
dr martens
coach factory outlet online
fred perry polo shirts
moncler outlet
fitflops uk
coach outlet canada
discount oakley sunglasses
kate spade handbags
ugg outlet store
pandora charms sale clearance
underarmour outlet
nike air max 2019
pandora canada
tiffany and co outlet
canada goose
pandora jewelry outlet
philipp plein outlet
cheap jordan shoes
air jordan retro
ray ban glasses
cheap oakley sunglasses
cheap nike shoes
ralph lauren uk
nike air presto
ugg outlet
rolex replica watches
kate spade outlet online
ralph lauren sale
fitflop sandals
rolex replica watches
canada goose
converse all star
longchamp outlet
gucci outlet store
michael kors outlet store
moncler outlet store
coach factorty outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
pandora charms outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
ralph lauren
pandora charms
canada goose outlet store
pandora jewelry store
cheap jordan shoes
kate spade outlet online
louis vuitton outlet online
rockies jerseys
ralph lauren uk
fitflop uk
dansko shoes
ralph lauren
ugg outlet online
michael kors canada
birkin handbags
nike outlet online
coach outlet online
adidas outlet online
cheap jordans for sale
louboutin outlet
coach factory outlet online
coach factory outlet online
pandora charms sale
moncler outlet
michael kors bags
twins jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet online
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
adidas campus shoes
canada goose outlet
jordan shoes for sale
salvatore ferragamo
fitflop sandals
nike huarache shoes
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren sale
nike sneakers
canada goose outlet
athletics jerseys
kate spade bags
ugg outlet online
ugg outlet
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
cheap air jordans
ecco shoes
canada goose
pandora charms sale clearance
philipp plein
ralph lauren uk
coach outlet store
cheap air jordans
coach outlet online
coach factory outlet online
reebok outlet
retro 11
uggs outlet
red bottom
adidas outlet
cheap jordans free shipping
michael kors outlet store
canadian goose jacket
coach outlet canada
toms outlet online
adidas outlet store
coach factorty outlet store
polo ralph lauren
nike air max 97
canadian goose
nike free 3.0
coach outlet store online clearance
jimmy choo shoes
coach outlet canada
air max 1
kate spade handbags
longchamp
uggs outlet
nike zoom shoes
kate spade outlet online
michael kors handbags
ugg outlet store
pandora jewelry
ysl handbags
nike sneakers
basketball shoes
coach factory outlet
kate spade outlet online
tiffany outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
canada goose jacket
pandora jewelry outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet online
nike outlet store
coach outlet online
michael kors outlet store
nike air max 2018
pandora charms
fitflops sale clearance
ugg shoes
ray bans
mlb jerseys cheap
angels jerseys
michael kors handbags
swarovski outlet
pandora rings
jimmy choo
michael kors outlet clearance
cheap jordans
kate spade handbags
prada shoes
pandora charms sale
yeezy boost
uggs outlet
coach factory outlet
nike shox shoes
coach outlet online
canada goose coats
hermes bags
coach outlet online
canada goose jackets
louis vuitton handbags
canada goose parka
nike react shoes
air more money
moncler coats
canada goose outlet store
timberland outlet
nike outlet
coach bags
coach outlet online
coach factory outlet online
ugg boots
pandora outlet store
nike huarache shoes
coach canada outlet
coach outlet store
kate spade handbags
valentino outlet
kate spade outlet
coach outlet store online
air more uptempo
kate spade handbag
cheap jordans
jimmy choo outlet
kate spade outlet online
ugg boots
timberland outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
columbia outlet
adidas ultra boost
ugg canada
ecco shoes for women
polo outlet online
birkenstock shoes
louis vuitton outlet online
hermes bag
air max shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
ugg outlet store
fitflops sale
canada goose jackets
air max
nike tessen
coach outlet online
pirates jerseys
adidas sneakers
moncler outlet online
ugg outlet
hermes bags
rolex replica watches for sale
asics outlet
supreme shirts
ugg boots outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet online
jordan shoes
coach outlet online
supra for sale
padres jerseys
ugg outlet
swarovski crystal
kate spade outlet
yeezy shoes
moncler outlet store
ugg outlet store
canada goose jackets
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet online
hermes outlet
blue jays jerseys
pandora charms outlet
adidas superstars
fendi handbags
prada outlet online
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
yeezy boost 350
kate spade outlet online
adidas yeezy
nike shoes
coach outlet online
new balance outlet store
ugg boots
pandora charms outlet
canada goose sale
mulberry outlet uk
toms outlet store
timberland shoes
coach outlet store online
uggs on sale
coach outlet online
nike shoes
kate spade outlet online
jordans
ugg outlet store
nike cortez classic
kate spade handbags
ugg boots
air max
pandora jewelry
adidas yeezy boost
canada goose jackets
moncler outlet
ugg canada
kate spade bags
rangers jersey
uggs outlet
ugg boots outlet
clb20181006
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Tajna bro? Elektryczny Blow Back Odda? r?k? Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Combat Zwyci?zcy wrzesie? Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,240
Wczoraj:38,015
W tym tygodniu:75,147
W tym miesiącu:715,807
W tym roku:5,585,304
Wszystkich:54,073,708
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: