Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:17
Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GF Point 2013 oczami uczestnika relacja Promila

GF Point 2013 oczami uczestnika - relacja Promila

 

 

                16 lutego 2013 w Sobótce, ok. 30km od Wroc?awia, odby?a si? IV edycja airsoftowego biegu na orientacj? GF Point po masywie ?l??y i Raduni. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach: Professional, Basic i w nowej w tym roku kategorii Navigator, w której nie liczy? si? czas, a odleg?o?? przebyta na trasie. Koszt imprezy zale?nie od kategorii wynosi? od 25 do 35z?, a wej?ciówk? kupowa?o si? wcze?niej poprzez sklep internetowy Gunfire. Start dla kat. GF Professional wynosi? 35z?, a na ?mia?ków czeka?o minimum 20 km trasy w górzystym terenie z 15 kilogramowym obci??eniem. W tym roku, w kategorii GF Pro startowa?o 55 uczestników, z czego 40 si? zakwalifikowa?o, czyli zaliczy?o wszystkie punkty kontrolne i dotar?o na met? w wyznaczonym czasie.

 

Hol w gimnazjum w Sobótce

 

16.02.2013 godz. 06:00 - pobudka w bazie rajdu w gimnazjum w Sobótce. Jako, ?e przyjecha?em do Sobótki dzie? wcze?niej z Bia?egostoku wraz z koleg? Kondzikiem  z mojego teamu „Military Operation Rescue Team”, postanowili?my przenocowa? na miejscu w bazie rajdu. Organizatorzy udost?pnili nocleg za 10z?. Po zjedzeniu ?niadania, wyszed?em na zewn?trz, aby sprawdzi? jaka jest pogoda. By?o ciep?o, mo?na powiedzie?, ?e „na oko” 0 stopni Celsjusza, do tego du?o ?niegu i mg?a. O 7:00 zaczyna?a si? rejestracja zawodników kategorii Professional czyli tej, w której ja i Kondzik startowali?my. Wróci?em do budynku, spakowa?em si? i kilka minut po 7 stali?my ju? w holu szko?y w kolejce do rejestracji. W ?rodku by? du?y t?um uczestników i reporterzy, ale rejestracja przebiega?a sprawnie. Minimum, jakie musia? posiada? podczas biegu uczestnik kategorii GF Pro, to plecak doci??ony do 10kg, kamizelka 2kg i replika broni d?ugiej 2,5kg. Mój szpej po zwa?eniu wa?y?: plecak 11,1 kg, kamizelka 2,3kg        i replika 3,3kg. Odprawa uczestników kat. GF Pro mia?a by? o 7:45, wi?c skorzysta?em z tego czasu jaki mi pozosta? do odprawy i przepakowa?em si? ponownie, ?eby pozby? si? jednego zb?dnego kilograma z plecaka. Poza identyfikatorem ka?dy uczestnik przy rejestracji dosta? te? pakiet startowy, w sk?ad którego wchodzi?y: smycz Gunfire, paczka kulek 0,25g 0,5kg, naszywka GF Point, napój energetyczny, arafatka, d?ugopis, naklejki i czapka   z daszkiem. Organizatorzy w holu na bie??co podawali przez megafon informacje o godzinach odpraw i startów poszczególnych kategorii. W tym roku kategoria GF Professional zosta?a podzielona na dwie grupy, które  startowa?y po sobie z godzinnym odst?pem: pierwsza grupa o 08:00, druga o 09:00. Odprawa dla obu grup mia?a by? o jednej godzinie: 07:45. Kategorie GF Basic i GF Navigator mia?y start o 10:00

 

 

 

 

?ród?o: https://picasaweb.google.com/Tadzik1005/GFPoint2013Mix?authkey=Gv1sRgCIT72oW69_jrtgE

Odprawa uczestników kategorii GF Professional

 

                Punktualnie o 07:45 zacz??a si? odprawa uczestników kategorii Professional obu grup. Organizator przypomnia? najwa?niejsze zasady i pierwsza grupa 30 osób ruszy?a na lini? startu. O 08:00 zamiast us?ysze? komend?  start, dowiedzieli?my si?, ?e musimy podej?? jeszcze kilka metrów do przodu, a potem kazali nam wsiada? do autokaru zaparkowanego po drugiej stronie ulicy. To by?o zaskoczeniem dla wszystkich. Okna w autokarze by?y zas?oni?te. Gdy ju? wszyscy wsiedli, musieli?my zawi?za? oczy arafatkami. Próbowa?em liczy? zakr?ty, ale by?o ich za du?o. W ko?cu si? zatrzymali?my i mogli?my ods?oni? oczy. Jechali?my pó? godziny. Gdy wysiedli?my okaza?o si?, ?e jeste?my w jakiej? wiosce. By?o wida? ko?ció? i du?y krzy? stoj?cy przy drodze. Dostali?my mapy, pad?a komenda start zanotowana na 08:33 i od tej chwili byli?my zdani tylko na siebie.

 

Mapa kat. Professional z zaznaczon? tras? przebycia

 

                Po zapoznaniu si? z map? ustali?em, ?e jestem we wsi S?upice na po?udniowym kra?cu mapy, a mia?em dotrze? do Sobótki, gdzie znajdowa?a si? ostatni punkt kontrolny (PK) i jednocze?nie meta zawodów. Punktów by?o 11 i trzeba by?o zalicza? je po kolei. PK zamykane by?y w kolejno?ci o ró?nych godzinach, a zamkni?cie biegu  by?o o 17:00 dla wszystkich kategorii. Aby zosta? sklasyfikowanym, nale?a?o zaliczy? prawid?owo wszystkie PK i zd??y? na met? przed czasem.

                Z miejsca startu uczestnicy rozbiegli si? we wszystkich mo?liwych kierunkach. Ja, Kondzik i dwóch kolegów poznanych dzie? wcze?niej (Arek i Hunter) ruszyli?my na pó?noc, co si? okaza?o dobrym kierunkiem. Pocz?tkowo przez wi?kszo?? czasu biegli?my, wi?c na pierwszy PK przybiegli?my mocno zmachani. Punkt ten znajdowa? si? obok starego kamienio?omu, a wi?kszo?? my?la?a, ?e w tym miejscu b?dzie zadanie linowe. Okaza?o si?, ?e ten punkt jest testem z wiedzy o airsofcie i ogólnie o militariach. Wszystkie PK by?y urz?dzone podobnie: dwóch arbitrów, wisz?cy w widocznym miejscu bia?o-pomara?czowy lampion, regulamin PK i kartka z numerem PK. Na tym PK by?y 2 zestawy pyta?. Mo?na by?o po prostu poprosi? o losowy zestaw lub poprosi? o wskazanie przez s?dziego lokalizacji ukrytych dwóch zestawów pyta?, które by?y gdzie? w okolicy i zapozna? si? z ich tre?ci? przed wyborem zestawu. Ale ta druga opcja oznacza?a spor? strat? czasu w poszukiwaniu zestawów, gdy? by?y one ukryte gdzie? mi?dzy ska?ami i drzewami i trzeba jeszcze by?o si? wspina? po nierównym terenie. Ja i Kondzik wybrali?my pierwsz? opcj?, czyli losowy zestaw pyta?. Pami?tam dwa pytania: „Gdzie powsta?a pierwsza replika ASG? W którym roku wprowadzono do u?ytku przez wojsko USA karabin M16A4?” Ca?y test by? w formie zamkni?tej z trzema wariantami odpowiedzi. W cz??ci pyta? strzela?em, gdy? nie zna?em odpowiedzi i odda?em kartk?. Dodam, ?e Ci, którzy zapomnieli wzi?? w?asny o?ówek lub d?ugopis musieli zrobi? 20 pompek, ?eby móc po?yczy? o?ówek od arbitrów. Po podbiciu karty ruszy?em zielonym szlakiem do nast?pnego punktu.

                Na PK 2 regulamin nakazywa? niezdejmowanie okularów ochronnych przez ca?? drog? z PK2 na PK3 i nieschodzenie ze ?cie?ki. Ten etap by? pod ostrza?em. Podbi?em kart? i ruszy?em pod gór? wiedz?c, ?e jestem jak ruchomy cel na strzelnicy, gdy? nie mogli?my odpowiada? ogniem. Id?c, rozgl?da?em si? na boki, wyszukuj?c kszta?tów niepasuj?cych do ?nie?nego, le?nego krajobrazu. Gdy gdzie? w po?owie drogi pad?y strza?y, ci, którzy byli bardziej z przodu od razu padli na ziemi?. Zatrzyma?em si? z ty?u z kilkoma osobami za drzewami i my?leli?my, czy lepiej biec, czy si? czo?ga?. Kto? da? mi granat dymny, ?ebym rzuci? go na ?cie?k?. Gdy rzuci?em granat i pojawi? si? dym, zacz?li?my jeden po drugim biec pod os?on? dymu, jednak zaraz za dymem musieli?my przej?? do czo?gania si?, gdy? ostrza? by? zbyt ci??ki. Czo?ganie si? z ca?ym ekwipunkiem i plecakiem by?o bardzo trudne, ale by?o warto, bo trafienie by?o karane 30 minutami karnymi. Gdy ju? uda?o si? wyj?? spod ognia, wsta?em i pobieg?em ile si? w nogach przed siebie, a? spotka?em arbitra na 3-cim PK, który zapyta?, czy dosta?em i podbi? mi kart? uczestnika. Po rzuceniu okiem na map?, ustali?em, ?e dalej trzeba i?? niebieskim szlakiem prosto na gór? Raduni?, gdzie znajdowa? si? PK 4.

                Droga prowadzi?a ca?y czas pod górk? i by?a nie lada wyzwaniem fizycznym. Jednak to by?o nic przy ?l??y, o czym mog?em si? przekona? dopiero pó?niej. Z prawej strony mia?em ?adny widok na wyci?g narciarski. Po doj?ciu na PK 4, okaza?o si?, ?e b?dzie wa?enie plecaków. Po wyj?ciu wody i prowiantu wysz?o mi 10 kg, co oznacza?o, ?e dobrze wyliczy?em ten kilogram, który odj??em przed startem. Niektórzy mieli za lekkie plecaki i musieli zbiera? ga??zie z lasu, ?eby je doci??y?. Podbi?em kart? i pobieg?em w dó? niebieskim szlakiem, kieruj?c si? na PK5. Bieg?em tak szybko, ?e wyprzedzi?em wszystkich i obj??em prowadzenie (tymczasowo). Po raz kolejny wyci?gn??em map? i znalaz?em skrót przez polan? obok miejsca, gdzie ??czy?y si? szlaki niebieski z ?ó?tym. Poszed?em tamt?dy, a wszyscy poszli naoko?o. To da?o mi przewag? i wiar?, ?e mog? stan?? na podium, wi?c przyspieszy?em jeszcze bardziej. Przebieg?em przez parking przy barze „?l??a”, potem niebiesko-zielonym szlakiem do PK 5. Na punkt dotar?em bardzo zm?czony.

PK 5 i PK 6 by?y nie lada wyzwaniem. Na PK 5 losowa?o si? kart? z kombinacj? trzech symboli, któr? nale?a?o zapami?ta?, a na PK 6 nale?a?o ustrzeli? tarcze oznaczone tymi symbolami w kolejno?ci takiej, jaka by?a na wylosowanej karcie. Droga z PK 5 na PK 6 by?a stroma i niezwykle m?cz?ca. ?eby nie zapomnie? kombinacji, powtarza?em j? na g?os, a? dotar?em na punkt 6-strzelnic?. Na miejscu by?y 3 tarcze i 3 symbole, po jednym strzale do tarczy(chyba, ?e nie mieli?my ognia pojedynczego, to wtedy krótka seria). Mia?o si? 2 podej?cia. Niezaliczenie strzelania w odpowiedniej kolejno?ci kosztowa?o 30 minut karnych. Uda?o mi si? zaliczy? przy pierwszym podej?ciu. Pó?niej dowiedzia?em si?, ?e wielu tego zadania nie zaliczy?o, bo albo pad?y im baterie, albo zapomnieli kombinacji symboli. Podbi?em kart?, rzuci?em okiem na map? i patrz?c na poziomice na podej?ciu pod ?l??? oczywistym by?o, ?e najlepiej b?dzie pój?? ?ó?tym szlakiem, gdy? jest mniej stromy od niebieskiego. Niestety, by?em tak bardzo rozkojarzony po wchodzeniu pod gór? na PK 6, ?e wraz z innym uczestnikiem za mocno skr?ci?em w prawo i zeszli?my a? na niebiesko-zielony szlak prowadz?cy na PK5. Teraz musieli?my wraca? pod gór?. Wrócili?my z powrotem na PK6, a stamt?d ju? niebieskim szlakiem na ?l???, by kolejny raz nie pomyli? drogi.

 

Podej?cie na ?l???

 

 

Zacz?? si?, w mojej opinii, najci??szy odcinek ca?ego GF Pointa. Mord?ga to naj?agodniejsze s?owo, jakie wtedy bym u?y? do opisania tej drogi. Nogi odmawia?y pos?usze?stwa. W dodatku by?o ?lisko. R?kami szuka?em co bardziej wystaj?cych pó?ek skalnych, ?eby móc si? na nich oprze?. Gdzie? w po?owie niebieskiego szlaku, mi?dzy du?ymi ska?ami zboczy?em ze ?cie?ki. Zreszt? nie tylko ja. Zab??dzi? wcale nie by?o trudno. Sprzyja?y temu warunki atmosferyczne: ?nieg i mg?a powodowa?y, ?e w oddali wszystko by?o bia?e i wygl?da?o tak samo. Do tego doda? zm?czenie i ?atwo mo?na si? zgubi?. Na szcz??cie dotar?em jako? na ?ó?ty szlak, prowadz?cy na szczyt. Nie zastanawiaj?c si? d?u?ej i ciesz?c si?, ?e na niego trafi?em, zacz??em nadrabia? stracony czas. Mijaj?c stacje Drogi Krzy?owej i turystów na nartach i sankach dotar?em, na szczyt góry ?l??a.

Ze szczytu nie by?o wida? przez mg?? doliny, ale ?nie?ny krajobraz i tak by? wspania?y. Przeszed?em obok podstawy wie?y nadawczej i wszed?em do restauracji, w której znajdowa? si? PK 7. W ?rodku byli „cywile” jedz?cy posi?ki, barman, kelnerzy. Wszystko pachnia?o jedzeniem. Trzeba by?o przej?? na koniec restauracji mi?dzy stolikami, gdzie w ma?ym pokoju znajdowa?o si? dwóch arbitrów i pozorant le??cy na ziemi. PK 7 by? punktem sprawdzaj?cym wiedz? z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zadanie sk?ada?o si? z dwóch cz??ci: teoretycznej i praktycznej. Najpierw dosta?em dziesi?? do?? ?atwych pyta?, ale ze zm?czenia i rozkojarzenia wy?o?y?em si? na jednym prostym pytaniu. Potem przeszli?my do cz??ci praktycznej, w której nale?a?o zabezpieczy? poszkodowanego zgodnie z podanym wcze?niej przypadkiem i wskazaniami. Tu pope?ni?em b??d przy sprawdzaniu dro?no?ci dróg oddechowych. Punkt uko?czy?em z kilkoma minutami karnymi za b??dy i podbi?em kart?.

Opu?ci?em szczyt ?l??y pierwszy i zacz??em szybko zbiega? po pó?nocnym zboczu góry niebieskim szlakiem. Jednak takie zbieganie szybko okaza?o si? niebezpieczne, gdy? o ma?o co sobie kostki nie skr?ci?em. Zej?cie by?o bardzo strome i ?liskie, wi?c musia?em uwa?a?, gdzie stawiam kroki. Na szlaku natkn??em si? na biegaczy z kat. Basic, a przed PK 8 zacz?? mnie dogania? inny zawodnik z kat. GF Pro.

Do PK 8 dotar?em zajechany i od razu kazano mi zrzuci? plecak i pozosta? z karabinem i kamizelk?. Punkt by? sprawdzianem kondycji. Bez opuszczania karabinu na ziemi?, nale?a?o wykona? 10 pompek, 10 przysiadów, przebiec si? dooko?a kilku drzew oznaczonych ta?m?, a potem znowu 10 pompek, 10 przysiadów, bieganie i znowu 10 pompek, 10 przysiadów, bieganie. Opuszczenie karabinu by?o karane 30 minutami karnymi. Po trzecim okr??eniu arbiter podbi? mi kart?, a ja opad?em z si? i z?apa? mnie skurcz w obu nogach. Musia?em troch? odpocz?? na plecaku. Po chwili ruszy?em na PK 9 do starego browaru.

 

XIX-wieczny browar

 

 

 

Punkt Kontrolny 9

 

 

 

Dosta? si? na teren XIX-wiecznego browaru by?o ci??ko, gdy? ca?y teren dooko?a by? ogrodzony, poro?ni?ty krzakami i pagórkowaty. Ja i inny uczestnik biegli?my na czele i teraz próbowali?my dosta? si? od po?udnia, ale nie by?o takiej mo?liwo?ci. Straci?em tam sporo cennego czasu, szukaj?c wej?cia. W ko?cu wyszed?em na ulic? i poszed?em na pó?noc. Znalaz?em skrót przez park, przez w?skie przej?cie mi?dzy betonowym murem, a ogrodzeniem stawu, dzi?ki czemu nie musia?em d?ugo sta? w kolejce. Reszta uczestników posz?a na oko?o stawu od pó?nocy.

 Na PK 9 – killing house czeka?em ledwie 10-15 min., ale s?ysza?em, ?e ludzie musieli czeka? nawet po 90 minut. Zadanie polega?o na przej?ciu toru wyznaczonego ta?m? (który niestety ca?y znajdowa? si? na zewn?trz budynku, a nie wewn?trz co mnie zawiod?o) z ca?ym swoim obci??eniem, zlikwidowanie 8 kartonowych celów i unikanie postrzelenia kartonowych cywili w czasie poni?ej 02:30 min. Tor przeszed?em w 01:30 min., zdejmuj?c wszystkie cele. Schodz?c z toru, zaliczy?em twarde l?dowanie na bardzo ?liskiej posadzce, tak jak wiele innych osób w tym miejscu. Na tym punkcie  spotka?em Kondzika, który szykowa? si? do przej?cia toru. Po podbiciu karty, nie czeka?em na podliczenie moich trafie?, tylko wyruszy?em z terenu browaru i skierowa?em si? do g?ównej ulicy, a stamt?d mi?dzy domami wyszed?em ko?o lasu. Nast?pnie pod??y?em pod gór? do PK 10. Podej?cie by?o ci??kie i zm?czenie wci?? dawa?o o sobie zna?. Dotar?em do prehistorycznego kamienio?omu, wszed?em na jego szczyt i tam zrobi?em sobie przerw? na rozeznanie si? w terenie. My?la?em, ?e jestem ju? na miejscu, gdzie powinno by? PK 10, a jednak nigdzie go nie widzia?em. Po kilku minutach ruszy?em jedyn? mocno wydeptan? ?cie?k?, jak? widzia?em i trafi?em na drwali przy Domie Turysty „Pod Wierzyc?”, a st?d ju? by?o wida? kolejny PK.

 

Zimowa aura

 

Na PK 10 na uczestników czeka?o wk?adania magazynków do replik ASG. Na zakrytym stole tak, ?eby inni uczestnicy nie widzieli, le?a?o kilka replik broni d?ugiej i kilka replik broni krótkiej oraz ró?ne magazynki, w tym takie, które nie pasowa?y do ?adnej z replik na stole. Zadanie polega?o na w?o?eniu magazynków do odpowiednich replik w czasie poni?ej 1 minuty. Zrobienie tego czasie d?u?szym ni? ustalony, by?o karane kilkoma minutami karnymi. Za ka?dy b??dnie dopasowany magazynek te? by?y minuty karne. Zadanie wykona?em w 01:21 min., z jednym b??dem.

Po podbiciu karty spojrza?em na map?, ale jakim? cudem wybra?em z?? tras?, bo zamiast pój?? na pó?noc ?ó?tym szlakiem, pobieg?em na wschód drog? i znalaz?em si? na po?udnie od Sobótki. Nie zorientowa?em si? w por? i dopiero na dole wyczu?em, ?e co? jest nie tak. Na szcz??cie przechodzi? chodnikiem miejscowy staruszek, którego zapyta?em o drog?.

W Sobótce docisn??em tempo ju? maksymalnie. Min??em uczestnika, który musia? zako?czy? przedwcze?nie swój bieg z powodu z?apanej kontuzji nogi na trasie. Gdy zobaczy?em bannery GF Pointa na gimnazjum w Sobótce przyspieszy?em. Wbieg?em do ?rodka i po zameldowaniu si? na mecie odda?em identyfikator ze wszystkimi podbitymi polami. By?o po wszystkim. Teraz ju? mog?em odpocz??. Na met? przybieg?em pi?ty o godz. 13:55. Pogratulowa?em zawodnikowi, który przybieg? 5 minut przede mn? (to on wygra? kat. GF Pro) i uda?em si? na zas?u?ony odpoczynek.

Pierwsze, co zrobi?em po zrzuceniu z siebie ca?ego sprz?tu, to poszed?em na grochówk?. Na wszystkich uczestników czeka?a darmowa pyszna zupa, kawa i herbata. Kondzik przed chwil? wróci? z trasy, wi?c usiedli?my z grochówk? przy stole i wymieniali?my si? wra?eniami z trasy. Pó?niej zjawili si? Arek i Hunter. Po posi?ku wzi??em prysznic i poszed?em skorzysta? z darmowego masa?u robionego przez dwie dziewczyny. By?o bardzo przyjemnie ;) Nast?pnie przyszed? czas na obejrzenie replik wystawionych na górze i sesja foto z nimi (cz??? z replik by?a nagrodami w GF Poincie). Mnie najbardziej podoba? si? Kriss Vector, Beryl i rewolwer Dan Wesson.

 

 

?ród?o: https://www.facebook.com/ASG.Gunfire/photos_albums

Zwyci?zcy kategorii GF Professional

 

Ok. godziny 18 nadesz?a wiekopomna chwila, czyli og?oszenie zwyci?zców GF Pointa. Zosta?o tak?e rozlosowanych 5 replik w?ród wszystkich uczestników. Kondzik zaj?? drugie miejsce w kategorii Professional i wybra? z puli nagród replik? TAR 21 S&T Armament,  Gratulacje! Potem nast?pi?o losowanie replik. W tym miejscu chc? te? wspomnie? o ge?cie, jaki uczyni? jeden ze zwyci?zców losowania replik. Odda? on wygrana replik? M4 Katana WE swojemu koledze, który dopiero zaczyna? zabaw? z airsoftem. Po zako?czeniu i podsumowaniu imprezy wszyscy zacz?li si? powoli zbiera?, a organizatorzy zabrali si? do sprz?tania.

Pierwszy raz bra?em udzia? w GF Poincie i okaza? si? on bardzo dobr? imprez?. Organizatorom nale?? si? podzi?kowania za dobr? robot?, jak? w?o?yli w przygotowanie imprezy. Organizacja by?a ogólnie na wysokim poziomie. Zastrze?enia mam tylko do PK 9, przede wszystkim za kolejki, które si? tam potem tworzy?y. Je?li kto? mnie zapyta, czy warto na t? imprez? pojecha? powiem, ?e zdecydowanie TAK! No chyba, ?e si? nie lubi aktywnego sp?dzania czasu. Za rok ja i Kondzik te? si? wybieramy i mo?e uda nam si? namówi? wi?cej osób. Kondzik ?wietnie si? spisa? i zaj?? drugie miejsce, zabieraj?c ze sob? do domu ?wietny karabin, a ja osi?gn??em postawiony przed sob? cel, czyli zakwalifikowanie si? i ostatecznie po doliczeniu minut karnych zaj??em 6 miejsce.

 

Szcz??liwi i dumni z uko?czenia biegu

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | bordek dnia September 15 2017 11:29:50
?wietna relacja i recenzja w jednym.
https://pityver.pl/
#2 | myy dnia April 09 2018 12:06:09
myy

by michael kors the air max 90 warehouse hilfiger boss michaelkors.com you coach purses outlet two puma shoes really softball bats have ralph lauren uk luck, michael kors "the roshe runs fat pandora charms Arab hollister clothing store said," hollisterco this relojes afternoon michael kors there ray-ban sunglasses is longchamp handbags a longchamp caravan uggs boots off coach outlet online to north face backpacks Fayoum ray ban sunglasses I oakley sungalsses outlet was seahawks nfl jersey to birkenstock go tods shoes outlet to converse shoes Egypt. coach outlet "said adidas yeezy shoes the ferragamo uk boy ferragamo shoes Fayum swarovski in mcm backpack Egypt. nike huarache "Warehouse versace outlet owner air max 2015 said," ralph lauren outlet What saints nfl jersey are omega watches you pandora outlet Arabs? christian louboutin outlet The nets jerseys boy nhl jerseys said fidget spinner he Hermes was steelers nfl jersey Spanish. adidas I adidas am ralph lauren online shop truly kings jersey satisfied ray ban sunglasses outlet with new york knicks jerseys the michael kors outlet British: panthers nfl jersey the chiefs nfl jersey boy nike store while prada outlet wearing michael kors bags Arab juicy couture clothing, timberland boots but toms shoes outlet at nike free run least skechers he charlotte hornets jersey was adidas a oakley harbinger omega watches of jordan release dates the replica handbags Europeans dsquared2 outlet in asics outlet the adidas top raiders nfl jersey grain. retro jordans One north face outlet has lions nfl jersey found mbt shoes that eagles nfl jersey the christian louboutin chickens cheap mlb jerseys will swarovski jewelry be flat iron unrelenting cheap oakley fight swarovski crystal each new balance other designer handbags up, coach factory outlet online opt nike roshe rick tommy hilfiger was thomas sabo turned barbour chaotic, the north face jackets flying fitflop in nike roshe the fred perry outlet sky. pandora Young philipp plein outlet peasant ray ban woman michael kors australia a nike bowl nike mercurial of asics golden the north face outlet corn, nike air max and reebok shoes threw ravens nfl jersey into nike the birkenstock courtyard, jazz jersey suddenly nike store fear oklahoma city thunder jerseys that ralph lauren the woolrich outlet flock bears nfl jersey will cheap nfl jerseys be toms.com competing azcardinals nfl jersey after bcbg dresses lunged, stone island some oakley sunglasses outlet even nfl jerseys with air max shoes open soccer shoes wings, cheap oakley sunglasses insolent tory burch sandals flutter coach outlet fly hermes outlet directly nike roshe run from ray bans the denver nuggets jersey air prada handbags over moncler outlet the eyeglasses online landing vans like nike air max a bottega veneta drunkard orlando magic jersey as ralph lauren outlet Lang oakley sunglasses outlet Lang nba jersey stagger supra shoes stagger, new balance shoes crumbling. 49ers nfl jersey Like polo outlet Sigui nike reborn guciheaven outlet like kate spade outlet a watches very, ray ban sunglasses outlet very timberwolves jersey excited kate spade outlet to babyliss panic. huarache Hard michael kors uk beak polo outlet online live skechers shoes nibbling houston rockets jersey on ed hardy quartzite belstaff jackets ground, guess factory as suns jersey a bottega March tn pas cher rain jordan knocked ralph lauren factory store issue jaguars nfl jersey ticking swarovski like ralph lauren outlet online the rolex watches sound patriots nfl jersey on under armour outlet the salomon stone pacers jersey tiles, under armour like giuseppe zanotti leaning cleveland cavaliers jersey against coach outlet online the michael kors outlet online front nike canada of ferragamo the cheap nhl jerseys mouth ray ban of thomas sabo the hogan young miami heat jerseys woman barbour jackets knock christian louboutin shoes the hilfiger online shop seeds ralph lauren polo sent colts nfl jersey sound versace outlet crisp lacoste outlet online and birkenstock outlet neat.Yard ralph lauren piece hermes of cheap jerseys black pandora watchdog los angeles lakers jerseys at air max this oakley sunglasses outlet time michael kors outlet online sale is philadelphia 76ers jersey great burberry uk interest replica watches in fred perry the coach black friday kitten oakley vault and nike free 5.0 frolic. mizuno running Live air max peel adidas clever burberry little kate spade cat oakley outlet online prowling, nike air max either packers nfl jersey up reebok or cowboys nfl jersey down, suddenly burberry uk left michael kors outlet to nike air max right, air max Smart iphone cases like bcbg max lightning. mcm handbags Interested basketball shoes in ray ban teasing michael kors bags lure trail blazers jersey seems eyeglass frames like salvatore ferragamo a the north face black coach outlet dog, nba jerseys outlet too cheap true religion much oakley outlet like detroit pistons jerseys a puma bum nike shoes outlet in michael kors outlet the los angeles clippers jerseys marketplace. mlb jerseys Clumsy hilfiger outlet black air max dog oakley sungalsses outlet only coach outlet usa grinned, vans bending dolphins nfl jersey over, burberry canada almond-like hoodies outlet eyes jets nfl jersey watching coach outlet kitten mont blanc pens touch true religion jeans uncertain red bottoms movements, ray ban wayfarer his adidas tracksuits eyes oakley sunglasses cheap showing nba shoes the nike free kind coachfactory.com/shop of nike rogue true religion outlet and scarpe hogan anxious. new balance outlet It adidas shoes was longchamp outlet about michael kors outlet flew oakley sunglasses kitten, nike air persevering jordan retro kitten levi's jeans rapid belstaff jackets outlet dodge, nike store black hugo boss online dog giants nfl jersey still barbour jackets outlet rushed barbour jacket outlet to bengals nfl jersey empty, rolex montre and cheap ray ban almost jimmy choo shoes fell. coach factory outlet The hogan shoes fat ecco shoes boy wizards jersey lying ralph lauren in nike the armani exchange cradle ray ban angered pandora jewellery both soccer outlet giggled.Red valentino sky browns nfl jersey clouds vans shoes gradually roshe run fades, timberland shoes the michael kors uk man occhiali ray ban has michael kors usa come air jordans down instyler to north face jackets earth swarovski canada with handbags outlet a polo ralph lauren outlet hoe giuseppe shoes home. burberry The pandora jewelry play ray ban sunglasses watchdog michael kors outlet online interest the north face is oakley sungalsses outlet high chi flat iron kitten pandora uk thrown hollister clothing aside, hollister please ralph lauren shook true religion outlet store downy christian louboutin tail polo ralph lauren outlet online ran dallas mavericks jersey close skechers shoes outlet to burberry outlet its nike free owner, handbags outlet and five finger shoes a nike shoes outlet measured coach outlet store use ray ban cusp soccer shoes outlet gently ray ban outlet biting air max 2015 a uggs outlet man's marc jacobs clothes, atlanta hawks jersey joy, celine handbags jumping, moncler jackets and roshe run tender g by guess the converse Sa mcm bags Zhejiao. longchamp outlet The tory burch outlet owner new balance free rolex watches hand mcm backpack outlet fondly toms outlet stroked converse watchdog air huarache head. swarovski So raptors jersey Jiaokuang titans nfl jersey dog, tommy hilfiger and redskins nfl jersey relied true religion jeans outlet on coach black friday guts falcons nfl jersey finally ray ban attacked longchamp handbags outlet kitten, northface cats michael kors and burberry handbags dogs chrome hearts outlet on rolex watches the pelicans jersey ground burberry like bills nfl jersey two burberry outlet meatballs jordan shoes tear hollister rolling lunette oakley forward. north face The adidas shoes chickens rams nfl jersey are nike feeding horloges fright. new balance The michael kors group ralph lauren of burberry outlet the grizzlies jersey duck burberry handbags outlet pond, michael kors outlet quack calvin klein has polo ralph lauren cried, cheap jerseys swaying kate spade outlet back hollister Yuanba burberry outlet their ralph lauren polos long gucci mens shoes thin boston celtics jerseys neck iphone case bent, polo ralph his salvatore ferragamo head true religion buried coach factory outlet in north face white michael kors feathers, oakley sunglasses outlet yellow air force mouth ray ban could dansko shoes not supra shoes clean oakley sungalsses outlet up barbour jackets comb nfl jerseys feathers. prada Like adidas schuhe a longchamp girl michael kors outlet about hermes birkin to mcm handbags get coach outlet married, timberland outlet dressed vikings nfl jersey clean chicago bulls jerseys and marc jacobs decent.It prada sunglasses grew spurs jersey dark, asics shoes outlet the mk outlet online valleys philipp plein released christian louboutin into warriors jersey the christian louboutin atmosphere thomas sabo charms with ralph lauren a bucks jersey touch prada shoes of mont blanc twilight, rolex watches for sale the fendi outlet farmhouse nike factory roof cheap shoes has texans nfl jersey Tsui burberry outlet online smoke toms shoes curl, baseball bats smoke hollister clothing store from jimmy choo the ray ban dark timberland to juicy couture outlet light, c.c beanies like michael kors handbags a chargers nfl jersey drop dsquared2 of mizuno running shoes ink broncos nfl jersey droplets nike free run in tommy hilfiger the polo ralph lauren water, long champ slowly cheap nike shoes disperse, toms shoes disperse. michael kors outlet Village converse sneakers as tommy hilfiger outlet scattered cheap jordans lights buccaneers nfl jersey shining belstaff outlet stars uhren competing. oakley vault He givenchy antigona looked lacoste outlet up toms shoes to nike air see christian louboutin shoes

cheap jerseys 3333333
#3 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:50:25
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
#4 | yaoxuemei dnia October 05 2018 05:41:50
clb20181006
burberry outlet store
new balance outlet
timberland shoes
mulberry uk
cheap air max
lacoste polo shirts
adidas nmd r1
uggs outlet online
adidas shoes
yeezy shoes
pandora outlet
birkenstock outlet store
uggs outlet store
ugg outlet
louis vuitton outlet
nike outlet online
ugg boots
canada goose outlet store
moncler outlet store
pandora charms outlet
nike air max 90
jordan shoes
fitflop shoes
supreme uk
coach outlet online
pandora jewelry
coach outlet online
red bottoms
christian louboutin sale
kate spade outlet online
nfl jerseys
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
ysl outlet
cheap nfl jerseys wholesale
nike outlet store
ugg outlet online
salvatore ferragamo outlet
birkenstock outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler coats
coach factory outlet
north face outlet store
cartier watches
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas store
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
skechers outlet
yeezy shoes
canada goose
moncler outlet online
nike outlet
asics outlet store
air max 95
coach factory outlet online
nike zoom
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
michael kors outlet store
moncler outlet online
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
coach factorty outlet online
coach canada
toms shoes
ugg outlet
vans outlet store
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
fred perry outlet
kyrie 4
air max shoes
brewers jerseys
nike free 5.0
canada goose outlet
ralph lauren sale clearance uk
air max 87
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
white sox jerseys
longchamp outlet
michael kors outlet online
gucci outlet online
christian louboutin shoes
timberland shoes
ugg outlet
coach factorty outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
coach factory outlet
salomon outlet
longchamp outlet online
north face jackets
kate spade outlet
ecco outlet
birkenstock shoes outlet
oakley sunglasses outlet
dr martens boots
[url=http://www.seattlemaPadarsjerseys.us]maPadars jerseys[/url]
pandora charms sale
uggs outlet store
pandora jewelry
michael kors
ugg outlet store
coach outlet store online
braves jerseys
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet online
astros jerseys
dr martens boots
polo ralph lauren outlet
moncler
adidas originals
pandora outlet
nike running shoes
coach outlet online
mont blanc pens
adidas stan smith
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
fitflops sale
uggs outlet
cheap jordan shoes
fitflop sandals
coach outlet online
coach factory outlet online
fake rolex
pandora charms outlet
tory burch outlet online
birkenstock uk
nike outlet store
coach outlet store online
marlins jerseys
canada goose coats
nike cortez classic
nike shoes outlet
pg 2 shoes
yeezy boost 350
adidas outlet store
reds jerseys
coach outlet
vans outlet
nike air max zero
coach factory outlet online
tory burch handbags
adidas outlet store
supreme shirts
birkenstock sandals
uggs outlet
ugg boots outlet
nike dunks
cheap air jordans
ecco outlet
fitflops sale
coach factory outlet online
ralph lauren sale clearance uk
burberry outlet
ugg outlet online
uggs outlet
kobe shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
orioles jerseys
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
converse outlet
lebron james shoes
timberland boots
tory burch outlet online
birkenstock outlet online
michael kors canada
coach outlet online
canada goose
adidas superstar shoes
ronaldo jerseys
canada goose outlet
air max outlet
nike air max 97
moncler outlet online
adidas nmd r1
kate spade handbags
diamondbacks jerseys
nmd adidas
nike air max 2018
coach outlet canada
adidas yeezy shoes
cheap ray ban sunglasses
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
kate spade purses
timberland boots outlet
supra for sale
ugg boots
discount oakley sunglasses
coach outlet store online
louboutin shoes
pandora charms sale clearance
mont blanc pen
michael kors outlet
adidas outlet online
coach outlet online
indians jerseys
christian louboutin sale
ecco outlet
louboutin outlet
mlb jerseys wholesale
tory burch outlet store
pandora jewelry outlet
city royals jerseys
devil rays jerseys
adidas shoes
kobe shoes
discount oakley sunglasses
moncler coats
pandora jewelry
moncler jackets
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet canada
air max 90
canada goose outlet store
nike outlet store online
salvatore ferragamo shoes
timberland outlet
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
adidas outlet online
coach factory outlet online
canada goose
columbia shoes
air jordans
birkenstock sale
tiffany and co jewelry
pandora sale clearance
durant shoes
michael kors
canada goose coats
red bottom heels
converse shoes
kate spade purses
michael kors outlet
adidas nmd runner
supreme clothing
louis vuitton factory outlet
pandora charms
mets jerseys
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
dr martens
coach factory outlet online
fred perry polo shirts
moncler outlet
fitflops uk
coach outlet canada
discount oakley sunglasses
kate spade handbags
ugg outlet store
pandora charms sale clearance
underarmour outlet
nike air max 2019
pandora canada
tiffany and co outlet
canada goose
pandora jewelry outlet
philipp plein outlet
cheap jordan shoes
air jordan retro
ray ban glasses
cheap oakley sunglasses
cheap nike shoes
ralph lauren uk
nike air presto
ugg outlet
rolex replica watches
kate spade outlet online
ralph lauren sale
fitflop sandals
rolex replica watches
canada goose
converse all star
longchamp outlet
gucci outlet store
michael kors outlet store
moncler outlet store
coach factorty outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
pandora charms outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
ralph lauren
pandora charms
canada goose outlet store
pandora jewelry store
cheap jordan shoes
kate spade outlet online
louis vuitton outlet online
rockies jerseys
ralph lauren uk
fitflop uk
dansko shoes
ralph lauren
ugg outlet online
michael kors canada
birkin handbags
nike outlet online
coach outlet online
adidas outlet online
cheap jordans for sale
louboutin outlet
coach factory outlet online
coach factory outlet online
pandora charms sale
moncler outlet
michael kors bags
twins jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet online
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
adidas campus shoes
canada goose outlet
jordan shoes for sale
salvatore ferragamo
fitflop sandals
nike huarache shoes
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren sale
nike sneakers
canada goose outlet
athletics jerseys
kate spade bags
ugg outlet online
ugg outlet
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
cheap air jordans
ecco shoes
canada goose
pandora charms sale clearance
philipp plein
ralph lauren uk
coach outlet store
cheap air jordans
coach outlet online
coach factory outlet online
reebok outlet
retro 11
uggs outlet
red bottom
adidas outlet
cheap jordans free shipping
michael kors outlet store
canadian goose jacket
coach outlet canada
toms outlet online
adidas outlet store
coach factorty outlet store
polo ralph lauren
nike air max 97
canadian goose
nike free 3.0
coach outlet store online clearance
jimmy choo shoes
coach outlet canada
air max 1
kate spade handbags
longchamp
uggs outlet
nike zoom shoes
kate spade outlet online
michael kors handbags
ugg outlet store
pandora jewelry
ysl handbags
nike sneakers
basketball shoes
coach factory outlet
kate spade outlet online
tiffany outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
canada goose jacket
pandora jewelry outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet online
nike outlet store
coach outlet online
michael kors outlet store
nike air max 2018
pandora charms
fitflops sale clearance
ugg shoes
ray bans
mlb jerseys cheap
angels jerseys
michael kors handbags
swarovski outlet
pandora rings
jimmy choo
michael kors outlet clearance
cheap jordans
kate spade handbags
prada shoes
pandora charms sale
yeezy boost
uggs outlet
coach factory outlet
nike shox shoes
coach outlet online
canada goose coats
hermes bags
coach outlet online
canada goose jackets
louis vuitton handbags
canada goose parka
nike react shoes
air more money
moncler coats
canada goose outlet store
timberland outlet
nike outlet
coach bags
coach outlet online
coach factory outlet online
ugg boots
pandora outlet store
nike huarache shoes
coach canada outlet
coach outlet store
kate spade handbags
valentino outlet
kate spade outlet
coach outlet store online
air more uptempo
kate spade handbag
cheap jordans
jimmy choo outlet
kate spade outlet online
ugg boots
timberland outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
columbia outlet
adidas ultra boost
ugg canada
ecco shoes for women
polo outlet online
birkenstock shoes
louis vuitton outlet online
hermes bag
air max shoes
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
ugg outlet store
fitflops sale
canada goose jackets
air max
nike tessen
coach outlet online
pirates jerseys
adidas sneakers
moncler outlet online
ugg outlet
hermes bags
rolex replica watches for sale
asics outlet
supreme shirts
ugg boots outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet online
jordan shoes
coach outlet online
supra for sale
padres jerseys
ugg outlet
swarovski crystal
kate spade outlet
yeezy shoes
moncler outlet store
ugg outlet store
canada goose jackets
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet online
hermes outlet
blue jays jerseys
pandora charms outlet
adidas superstars
fendi handbags
prada outlet online
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
yeezy boost 350
kate spade outlet online
adidas yeezy
nike shoes
coach outlet online
new balance outlet store
ugg boots
pandora charms outlet
canada goose sale
mulberry outlet uk
toms outlet store
timberland shoes
coach outlet store online
uggs on sale
coach outlet online
nike shoes
kate spade outlet online
jordans
ugg outlet store
nike cortez classic
kate spade handbags
ugg boots
air max
pandora jewelry
adidas yeezy boost
canada goose jackets
moncler outlet
ugg canada
kate spade bags
rangers jersey
uggs outlet
ugg boots outlet
clb20181006
#5 | lysamari dnia January 22 2019 09:29:30
The article is very good and meticulous, I am very impressed with your article, I hope you will have more interesting articles to share to readers, lots of useful information.
temple run
#6 | Ariaaa dnia February 28 2019 03:23:34
The article is very detailed and informative. It must be useful for your readers. Thanks for sharing this and I hope you have more quality articles and opinions in the future. YaksGames
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Act od Valor Tajna bro? Zmiana Taktyka zielona ?o?nierz Specnazu Odda? r?k? Elektryczny Blow Back KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,124
Wczoraj:38,015
W tym tygodniu:75,031
W tym miesiącu:715,691
W tym roku:5,585,188
Wszystkich:54,073,592
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: