Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Ponownie opó?niona modyfikacja M4

Ponownie opó?niona modyfikacja M4

O kolejny miesi?c US Army przesun??a termin zamkni?cia przetargów na pakiety modyfikacyjne M4 do standardu M4A1. Jest to cz??? rozpocz?tej w 2010 strategii podwójnej drogi poszukiwania nast?pcy ameryka?skiego karabinka.

Opracowany dla jednostek specjalnych karabinek M4A1 z ci??sz? luf? jest bardziej niezawodny od M4, a ponadto dostosowano go do prowadzenia ognia ci?g?ego. Ponad 6 tys. tych konstrukcji trafi?o latem 2012 w r?ce spadochroniarzy z 101. Dywizji Powietrznodesantowej / Zdj?cie: US Army
Opracowany dla jednostek specjalnych karabinek M4A1 z ci??sz? luf? jest bardziej niezawodny od M4, a ponadto dostosowano go do prowadzenia ognia ci?g?ego. Ponad 6 tys. tych konstrukcji trafi?o latem 2012 w r?ce spadochroniarzy z 101. Dywizji Powietrznodesantowej / Zdj?cie: US Army

Od pocz?tku XXI wieku nasili? si? w ameryka?skich si?ach zbrojnych proces zast?powania dotychczas u?ywanych d?u?szych i ci??szych karabinków M16A2/A4 z 508-mm lufami, skróconymi i l?ejszymi odmianami M4. Wprowadzenie nowej amunicji M855A1 EPR (30 mln M855A1, 2011-05-10) pozwoli?o na zachowanie odpowiedniej stabilizacji 5,56-mm pocisku wystrzelonego z krótkiej 368-mm lufy, a tym samym odpowiedniej celno?ci i mocy obalaj?cej na dystansach do 400 m.

Ameryka?skie si?y zbrojne maj? w arsena?ach blisko 700 tys. karabinków M4 i M4A1. Ta druga odmiana opracowana zosta?a pierwotnie dla oddzia?ów specjalnych i charakteryzowa?a si? ci??sz? luf?, dostosowan? do prowadzenia ognia ci?g?ego, jak te? zmienionym mechanizmem spustowo-uderzeniowym. M4 ma mo?liwo?? strzelania tylko ogniem pojedynczym i 3-strza?ow? seri?. Jak dowiod?y do?wiadczenia z ostatnich konfliktów ?o?nierze narzekali na brak mo?liwo?ci ognia ci?g?ego, st?d wprowadzenie takiego trybu.

Ze wzgl?du na zwi?kszaj?cy si? ci??ar wyposa?enia przenoszonego przez ?o?nierza, na co sk?ada si? masa oporz?dzenia, os?ony balistycznej (kamizelka, he?m) i przenoszonego sprz?tu, armia ameryka?ska zast?pi?a karabinkami M4 z 368-mm lufami dotychczas u?ywane M16A4 z lufami d?ugo?ci 508 mm / Zdj?cie: US Army
Ze wzgl?du na zwi?kszaj?cy si? ci??ar wyposa?enia przenoszonego przez ?o?nierza, na co sk?ada si? masa oporz?dzenia, os?ony balistycznej (kamizelka, he?m) i przenoszonego sprz?tu, armia ameryka?ska zast?pi?a karabinkami M4 z 368-mm lufami dotychczas u?ywane M16A4 z lufami d?ugo?ci 508 mm / Zdj?cie: US Army

W sierpniu 2010 armia ameryka?ska zatwierdzi?a plan poszukiwania nast?pcy M4. Ma on by? zrealizowany w ramach strategii podwójnej drogi. Z jednej strony US Army zach?ci?a producentów do dostarczania nowych konstrukcji do testów (Drugi etap poszukiwa? nast?pcy M4, 2012-05-08), z drugiej chce dostosowa? po?ow? obecnie u?ywanych M4 do nowego standardu. Jednocze?nie trwaj? zakupy nowych M4A1 dla jednostek wys?anych do Afganistanu. Latem 2012, 6 tys. karabinków tego typu trafi?o w r?ce ?o?nierzy 101. Dywizji Powietrznodesantowej.

Schemat z wrze?nia 2010 pokazuj?cy strategi? wyboru podwójnej drogi do nowej broni armii ameryka?skiej. Z jednej strony bazuje na modyfikacjach M4, z drugiej na jednoczesnym sprawdzeniu, czy dostarczone do konkursu konstrukcje oka?? si? lepsze, ni? standardowa bro? US Army / Rysunek: PEO Soldier
Schemat z wrze?nia 2010 pokazuj?cy strategi? wyboru podwójnej drogi do nowej broni armii ameryka?skiej. Z jednej strony bazuje na modyfikacjach M4, z drugiej na jednoczesnym sprawdzeniu, czy dostarczone do konkursu konstrukcje oka?? si? lepsze, ni? standardowa bro? US Army / Rysunek: PEO Soldier

Program modernizacji karabinka zosta? podzielony w 2010 na dwa etapy. W ramach pierwszego do dotychczas u?ywanej broni mia?y zosta? wprowadzone ci??sze lufy, jak i mechanizmy spustowe dostosowane do prowadzenia ognia ci?g?ego, zast?puj?cego dotychczas stosowan? 3-strza?ow? seri?. Ponadto konstrukcje powinny zosta? wyposa?one w dodatkowy prze??cznik rodzaju ognia umieszczany po prawej stronie, dzi?ki czemu b?dzie móg? go przestawia? za pomoc? kciuka tak?e strzelec lewor?czny. Planowano, ?e drugi etap obejmie zastosowanie w M4 nowych zespo?ów ruchomych oraz zespo?u szyn monta?owych mocowanego w miejscu ?o?a.

Przetarg na dostaw? pakietów modernizacyjnych oraz zakupy nowych karabinków M4A1 wywo?a?y gwa?towne reakcje Colt Defense. Przedsi?biorstwo dwa razy oprotestowa?o pomys?y US Army. Pierwszy raz w czerwcu 2012, po wygranej Remingtona (Remington dostarczy M4/M4A1, 2012-05-05). Zwrócono armii uwag? na umowy dotycz?ce op?at licencyjnych za wykorzystanie nale??cej do Colta dokumentacji technicznej karabinka. Skarga zosta?a uwzgl?dniona, a przetarg na nowe M4/M4A1 powtórzono, zwracaj?c uwag?, ?e ka?dy startuj?cy musi w kosztach uwzgl?dni? nale?no?ci licencyjne. Nie pomog?o to jednak Colt Defense, jego oferta okaza?a si? za wysoka, ale tym razem stawk? zgarn??a ameryka?ska filia FN Herstal – FNMI (FNMI, a nie Remington, 2013-04-01). Druga w ci?gu 5 miesi?cy skarga z pa?dziernika 2012 zosta?a jednak przez wojskowych prawników oddalona. Otwarto to drog? do rozpocz?cia procedury wyboru dostawców pakietów modernizacyjnych do M4, dzi?ki którym w lecie 2013 mog?oby si? rozpocz?? modyfikowanie tej broni do standardu M4A1.

M4A1 z dodatkowym prze??cznikiem rodzaju ognia po prawej stronie, co u?atwi korzystanie z tej konstrukcji przez strzelców lewor?cznych, szacowanych na 7-10 procent populacji / Zdj?cie: Remigiusz Wilk
M4A1 z dodatkowym prze??cznikiem rodzaju ognia po prawej stronie, co u?atwi korzystanie z tej konstrukcji przez strzelców lewor?cznych, szacowanych na 7-10 procent populacji / Zdj?cie: Remigiusz Wilk

27 listopada 2012 US Army Contracting Command og?osi?o wst?pne zapytanie ofertowe dotycz?ce dostawy do 350 tys. zespo?ów ruchomych (suwad?o, zamek, urz?dzenie powrotne) o maksymalnej warto?ci do 21,35 mln USD pozwalaj?cych na modernizacj? M4 do standardu M4A1.  Ze wzgl?du na prawa Colt Defense do dokumentacji technicznej broni, w przetargu mog? bra? udzia? jedynie przedsi?biorstwa ameryka?skie. Wybór ma nast?pi? w trzecim kwartale 2013, rz?d podpisze z dostawc? jeden lub wi?cej czteroletnich kontraktów typu IDIQ, dostawy maj? potrwa? do 2017.

5 grudnia 2012 og?oszono zapytanie ofertowe dotycz?ce dostarczenia armii 325 tys. mechanizmów spustowo-uderzeniowych do M4 dostosowanych do prowadzenia ognia ci?g?ego za maksymalnie 6,5 mln USD. Identyczny jest podawany czas wyboru, rodzaj kontraktu i termin dostaw.

Wreszcie 23 stycznia 2013 pojawi?o si? zapytanie o dostaw? 350 tys. ci??kich luf z podstawami muszki do konwersji M4 do standardu M4A1. W przypadku realizacji pe?nego kontraktu jego warto?? ma wynie?? 3,12 mln USD.

Karabinek M4 nie jest dostosowany do prowadzenia ognia ci?g?ego, a jedynie oddawania 3-strza?owej serii (dobrze widoczne wszystkie ?uski). Ogranicza to jego wykorzystanie na polu walki, st?d potrzeba modyfikacji dotychczas u?ywanych konstrukcji do standardu M4A1 / Zdj?cie: US Army
Karabinek M4 nie jest dostosowany do prowadzenia ognia ci?g?ego, a jedynie oddawania 3-strza?owej serii (dobrze widoczne wszystkie ?uski). Ogranicza to jego wykorzystanie na polu walki, st?d potrzeba modyfikacji dotychczas u?ywanych konstrukcji do standardu M4A1 / Zdj?cie: US Army

Termin dostarczania ofert w programie M4 Product Improvement Program (PIP) zmieniano ju? kilkukrotnie. Pierwotnie by? to koniec lutego-marzec 2013, pó?niej 1 kwiecie? bie??cego roku, a obecnie przedsi?biorcy maj? czas do 1 maja.

Warto doda?, ?e drugiej drodze – czyli okre?leniu, czy nowe karabinki w ogóle s? armii potrzebne i jest sens wydawania na nie do 1,8 mld USD – uwa?nie przypatruj? si? organy kontrolne ameryka?skiego Departamentu Obrony – utworzona w 1982 agencja Department of Defence Inspector General (DoD IG). Jej inspektorzy zwracaj? uwag?, ?e dosy? niejasne s? kryteria oceny testowanych obecnie konstrukcji, bez wyra?nego zdefiniowania jak? maj? mie? celno??, niezawodno?? i skuteczno??. Przy zachowaniu w nowej broni dotychczas u?ywanej amunicji 5,56 mm x 45 wzrost mocy obalaj?cej pocisków jest praktycznie pomijalny. Co wi?cej przedstawiciele DoD IG sugeruj?, ?e pierwotnie planowana liczba nast?pców M4 mo?e ulec du?ej zmianie w zwi?zku z redukcjami ameryka?skich si? zbrojnych (Ograniczenie wydatków Pentagonu, 2012-01-27). Pe?en raport na ten temat ma by? og?oszony w maju 2013. Mo?e si? okaza?, ?e program poszukiwa? nast?pcy zostanie wstrzymany, jak to mia?o ju? miejsce kilkukrotnie w przesz?o?ci, a wojsku wystarczy modyfikacja obecnie u?ywanych karabinków do standardu M4A1.

?ród?o: www.altair.com.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hoowei dnia November 27 2017 05:30:03
And additionally some people who can have already had an authentic fake watches want to selection a replica timepiece out of insurance cover policy and personal security. One think to look at is that replica watches sale it sounds to boot good to make true, or can be a once living in a life point in time offer, it are probably a dummy. And to more enhance this marketing and advertising campaign rolex replica sale that has received excellent success in latest many years replica watches boutique plays new trick this calendar year. Nicely, should you be now in Florida or are going to be there soon, you ought to go for the boutique and you may come across view replica watches sale perform tables, tools, and other products of conventional Replica Tag Heuer Formula 1 view generating development are displayed there. Within this way, you possibly can possess the idea that what are the rolex replica sale standard view producing methods.
#2 | myy dnia April 09 2018 11:06:02
myy

by timberland outlet the salvatore ferragamo warehouse ralph lauren boss chi flat iron you coach outlet usa two swarovski really michael kors outlet have cheap jerseys luck, adidas schuhe "the asics outlet fat coach outlet Arab warriors jersey said," mcm handbags this moncler jackets afternoon ray ban outlet there huarache is pandora uk a raiders nfl jersey caravan gucci mens shoes off asics to redskins nfl jersey Fayoum hollister I hollister was air jordans to roshe runs go nike free 5.0 to coach outlet online Egypt. soccer shoes "said polo outlet online the swarovski boy michael kors outlet online Fayum burberry outlet in timberland boots Egypt. barbour "Warehouse coach factory outlet owner said," adidas What swarovski are uggs outlet you north face Arabs? polo ralph lauren The relojes boy north face jackets said tommy hilfiger he prada was coach black friday Spanish. chiefs nfl jersey I adidas am burberry handbags outlet truly michael kors usa satisfied dsquared2 with cheap ray ban the under armour outlet British: wizards jersey the coachfactory.com/shop boy steelers nfl jersey while jordan release dates wearing air max Arab north face outlet clothing, buccaneers nfl jersey but dansko shoes at pacers jersey least calvin klein he burberry uk was longchamp outlet a five finger shoes harbinger bills nfl jersey of barbour jacket outlet the oakley sungalsses outlet Europeans atlanta hawks jersey in burberry canada the nfl jerseys top chargers nfl jersey grain. oakley vault One nike has air max found belstaff outlet that hollister clothing store the polo ralph lauren outlet chickens watches will kings jersey be hollister clothing unrelenting moncler outlet fight toms shoes each adidas yeezy shoes other mcm backpack up, givenchy antigona opt texans nfl jersey rick ray ban was polo ralph turned soccer outlet chaotic, tory burch sandals flying eyeglasses online in cheap nhl jerseys the nike free run sky. replica watches Young oakley sungalsses outlet peasant rolex watches woman coach outlet online a bottega veneta bowl burberry of burberry outlet golden burberry outlet online corn, nike shoes outlet and michael kors outlet online sale threw fitflop into ralph lauren outlet the air max 2015 courtyard, burberry outlet suddenly coach outlet fear thomas sabo charms that pandora the north face backpacks flock reebok shoes will skechers shoes be pandora outlet competing cleveland cavaliers jersey after nba shoes lunged, tommy hilfiger some nike air max even mcm bags with guess factory open nfl jerseys wings, mont blanc pens insolent timberland flutter christian louboutin outlet fly designer handbags directly ralph lauren outlet online from salvatore ferragamo the pandora charms air oakley over birkenstock the christian louboutin landing detroit pistons jerseys like bcbg dresses a armani exchange drunkard denver nuggets jersey as babyliss Lang jets nfl jersey Lang philipp plein stagger air max 90 stagger, fidget spinner crumbling. hugo boss online Like longchamp Sigui saints nfl jersey reborn air max like kate spade outlet a softball bats very, ralph lauren uk very bcbg max excited the north face outlet to mizuno running shoes panic. fred perry Hard rolex watches beak cheap nike shoes live oakley sunglasses outlet nibbling adidas shoes on nike air quartzite browns nfl jersey ground, burberry as ralph lauren a adidas shoes March ray ban sunglasses outlet rain retro jordans knocked michaelkors.com issue vans ticking nike air max like long champ the hermes outlet sound kate spade outlet on nike free the iphone case stone barbour jackets tiles, ralph lauren factory store like toms shoes outlet leaning timberwolves jersey against michael kors the mk outlet online front hogan of birkenstock the oklahoma city thunder jerseys mouth ray-ban sunglasses of mcm backpack outlet the cheap oakley young toms shoes woman g by guess knock pandora jewellery the philadelphia 76ers jersey seeds timberland shoes sent juicy couture outlet sound orlando magic jersey crisp juicy couture and ravens nfl jersey neat.Yard air huarache piece charlotte hornets jersey of eagles nfl jersey black ray ban watchdog nike store at nike this bucks jersey time nike roshe run is ray ban great fendi outlet interest pelicans jersey in jimmy choo shoes the north face kitten burberry handbags and skechers shoes outlet frolic. hermes Live woolrich outlet peel jordan shoes clever ralph lauren little lunette oakley cat belstaff jackets outlet prowling, grizzlies jersey either coach outlet up spurs jersey or tommy hilfiger down, michael kors outlet suddenly tory burch outlet left michael kors outlet online to swarovski crystal right, versace outlet Smart converse like ray ban sunglasses lightning. oakley sunglasses Interested cheap jordans in bottega teasing uggs boots lure christian louboutin shoes seems coach black friday like nike store a reebok black michael kors dog, supra shoes too guciheaven outlet much cheap shoes like asics shoes outlet a longchamp handbags outlet bum flat iron in celine handbags the adidas marketplace. levi's jeans Clumsy hilfiger outlet black miami heat jerseys dog stone island only baseball bats grinned, fred perry outlet bending ralph lauren polos over, lacoste outlet online almond-like ray ban wayfarer eyes nhl jerseys watching tommy hilfiger outlet kitten rolex montre touch hollister uncertain pandora movements, roshe run his air max eyes ray bans showing mizuno running the air force kind jimmy choo of swarovski canada rogue ralph lauren online shop and prada handbags anxious. michael kors uk It hollisterco was suns jersey about nike factory flew ray ban kitten, ray ban persevering uhren kitten nike free rapid jordan retro dodge, los angeles clippers jerseys black nike air dog true religion outlet store still oakley outlet online rushed nike mercurial to supra shoes empty, true religion and lacoste outlet almost michael kors outlet fell. nike huarache The nba jerseys outlet fat christian louboutin boy rolex watches for sale lying ralph lauren outlet in dallas mavericks jersey the michael kors bags cradle 49ers nfl jersey angered omega watches both longchamp outlet giggled.Red ray ban sky christian louboutin shoes clouds converse shoes gradually titans nfl jersey fades, michael kors handbags the hilfiger man new balance has packers nfl jersey come nike roshe down under armour to cheap mlb jerseys earth oakley outlet with tn pas cher a nike hoe burberry uk home. hermes birkin The cheap jerseys play rolex watches watchdog colts nfl jersey interest converse is ralph lauren high occhiali ray ban kitten rams nfl jersey thrown jordan aside, cheap jerseys please Hermes shook coach factory outlet online downy new york knicks jerseys tail pandora jewelry ran valentino close air max shoes to vans shoes its falcons nfl jersey owner, dsquared2 outlet and replica handbags a nike shoes outlet measured skechers use coach factory outlet cusp cheap oakley sunglasses gently hogan shoes biting michael kors outlet a roshe run man's christian louboutin clothes, michael kors joy, michael kors outlet jumping, marc jacobs and oakley sungalsses outlet tender jazz jersey the oakley sunglasses cheap Sa prada sunglasses Zhejiao. thomas sabo The michael kors outlet owner thomas sabo free toms shoes hand toms outlet fondly red bottoms stroked oakley sunglasses outlet watchdog coach outlet head. soccer shoes outlet So burberry outlet Jiaokuang chicago bulls jerseys dog, dolphins nfl jersey and burberry relied converse sneakers on new balance guts nike store finally nike attacked houston rockets jersey kitten, tods shoes outlet cats trail blazers jersey and ed hardy dogs oakley sunglasses outlet on puma shoes the ecco shoes ground salomon like michael kors two ray ban sunglasses outlet meatballs cheap nfl jerseys tear michael kors outlet rolling air max 2015 forward. true religion jeans outlet The versace outlet chickens jaguars nfl jersey are bengals nfl jersey feeding panthers nfl jersey fright. ray ban The nike free run group michael kors uk of mont blanc the horloges duck true religion outlet pond, coach outlet store quack giuseppe shoes has patriots nfl jersey cried, c.c beanies swaying puma back longchamp handbags Yuanba mcm handbags their hilfiger online shop long cheap true religion thin vans neck the north face jackets bent, marc jacobs his handbags outlet head broncos nfl jersey buried polo ralph lauren outlet online in azcardinals nfl jersey white belstaff jackets feathers, ralph lauren yellow hoodies outlet mouth adidas could adidas not oakley sunglasses outlet clean swarovski jewelry up kate spade comb new balance feathers. ralph lauren Like longchamp a nike air max girl basketball shoes about seahawks nfl jersey to oakley vault get michael kors bags married, new balance shoes dressed lions nfl jersey clean nike canada and birkenstock outlet decent.It ray ban grew iphone cases dark, ferragamo uk the omega watches valleys michael kors released polo outlet into christian louboutin the ferragamo atmosphere coach outlet with instyler a scarpe hogan touch boston celtics jerseys of cowboys nfl jersey twilight, ferragamo shoes the coach purses outlet farmhouse giuseppe zanotti roof oakley sungalsses outlet has mbt shoes Tsui adidas tracksuits smoke michael kors australia curl, nets jerseys smoke chrome hearts outlet from the north face the new balance outlet dark ray ban sunglasses to true religion jeans light, prada outlet like hollister clothing store a nba jersey drop nike air max of vikings nfl jersey ink barbour jackets droplets kate spade outlet in raptors jersey the los angeles lakers jerseys water, eyeglass frames slowly barbour jackets outlet disperse, polo ralph lauren disperse. prada shoes Village giants nfl jersey as mlb jerseys scattered nike lights bears nfl jersey shining toms.com stars nike roshe competing. handbags outlet He nike looked the north face up northface to michael kors see ralph lauren polo

philipp plein outlet 3333333333
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Elektryczny Blow Back ?o?nierz Specnazu Survival Alice Custom Combat Nowe pistolety WP Zbrojownia Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,546
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:181,288
W tym miesiącu:523,771
W tym roku:523,771
Wszystkich:57,241,271
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: