Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:12
Dzień trwa:
10 Godzin 09 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:24
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nast?pcy M4 nie b?dzie

Nast?pcy M4 nie b?dzie

Program poszukiwania nast?pcy karabinka M4 dla armii ameryka?skiej zosta? zako?czony po drugim etapie testów. Odrzucono wszystkie z sze?ciu proponowanych konstrukcji.

US Army og?osi?o przerwanie poszukiwa? nast?pcy karabinka M4. Próby wykaza?y, ?e badana bro? ma zbyt ma?? przewag?, zw?aszcza w kwestiach niezawodno?ci, nad dotychczas u?ywanym karabinkiem. Tym samym zrezygnowano ze strategii podwójnej drogi i b?d? kontynuowane modyfikacje M4 do standardu M4A1 (M4PIP) / Zdj?cie: US Army
US Army og?osi?o przerwanie poszukiwa? nast?pcy karabinka M4. Próby wykaza?y, ?e badana bro? ma zbyt ma?? przewag?, zw?aszcza w kwestiach niezawodno?ci, nad dotychczas u?ywanym karabinkiem. Tym samym zrezygnowano ze strategii podwójnej drogi i b?d? kontynuowane modyfikacje M4 do standardu M4A1 (M4PIP) / Zdj?cie: US Army

Dzisiaj mia?o miejsce formalne og?oszenie zako?czenia programu Individual Carbine (IC). Pomys? zast?pienia karabinka M4 pojawi? si? w 2008, a pod koniec 2011 og?oszono podzielony na trzy etapy plan poszukiwania nowej konstrukcji. Faza pierwsza obejmowa?a sprawdzenie dostarczonej broni pod k?tem wymaga? wojskowych, podczas drugiej testowano przede wszystkim niezawodno??, ale i celno?? oraz zu?ycie lufy jak te? istotnych cz??ci.

Kolejne etapy modyfikacji karabinka M4. Obecnie w ramach programu M4 PIP zak?ada si? wprowadzenie ci??szej lufy i mo?liwo?ci prowadzenia ognia ci?g?ego / Rysunek: PEO Soldier
Kolejne etapy modyfikacji karabinka M4. Obecnie w ramach programu M4 PIP zak?ada si? wprowadzenie ci??szej lufy i mo?liwo?ci prowadzenia ognia ci?g?ego / Rysunek: PEO Soldier

Do tego etapu dotar?o sze?? konstrukcji strzeleckich (Drugi etap poszukiwa? nast?pcy M4, 2012-05-08). O pi?ciu kandydatach wiadomo by?o ju? wcze?niej, cho? bez dodatkowych szczegó?ów, by?y to karabinki: B.E.A.R. Elite oferowany przez ameryka?ski Adcor Defense, Colt ACC-M dostarczony przez Colt Defense, FN FNAC (uproszczona wersja FN SCAR-L) z FN USA (ameryka?ski oddzia? belgijskiego koncernu FN Herstal), HK416IC (zmodyfikowany HK416D, niektóre z jego elementów wprowadzono pó?niej w HK416A5; HK416A5 dla Francuzów, 2012-10-13) dostarczony przez niemieck? fabryk? Heckler & Koch oraz Remington ACR (SHOT Show: ACR dla US Army, 2012-01-20) produkt Remington Defense. Potwierdzono, ?e szóstym oferentem by?a Beretta USA (dostawca pistoletów M9 i M9A1 dla ameryka?skich si? zbrojnych), która rywalizowa?a z modelem Beretta ARX 160 (IDEF 2011: Beretta w Stambule, 2011-05-13; ARX 160 przyj?ty do uzbrojenia, 2009-04-01; ARX 160A2 w Kazachstanie, 2013-05-14). Warto doda?, ?e ?aden z producentów nie zdecydowa? si? na dostarczenie broni do innej amunicji, ni? 5,56 mm x 45, wszystkie modele testowano przy u?yciu nowych nabojów M855A1 EPR (30 mln M855A1, 2011-05-10).

Porównanie komór spustowych karabinków M4 (poni?ej) z M4A1 (M4PIP; powy?ej). Wyra?nie wida? oznaczenia serii 3-strza?owej (Burst) i ognia ci?g?ego (Auto) / Zdj?cie: DVIDS
Porównanie komór spustowych karabinków M4 (poni?ej) z M4A1 (M4PIP; powy?ej). Wyra?nie wida? oznaczenia serii 3-strza?owej (Burst) i ognia ci?g?ego (Auto) / Zdj?cie: DVIDS

Ostatni etap, mia? obejmowa? wybór trzech karabinków i przeprowadzenie prób wojskowych na poziomie jednostek. Nast?pnie wojskowi plani?ci mieli zadecydowa?, czy charakterystyki nowej broni na tyle przewy?szaj? cechy dotychczas u?ywanych konstrukcji, ?e uzasadnione b?dzie wydanie 1,8 mld na wprowadzenie do armii ameryka?skiej ich nast?pców.

Przedstawiciele armii poinformowali, ?e ani jedna z testowanych konstrukcji nie zosta?a dopuszczona do trzeciej fazy, bowiem nie uzyska?a minimalnej liczby punktów. Oficjalne stanowisko g?osi, ?e ?aden z karabinków nie charakteryzowa? si? znacz?c? popraw? niezawodno?ci w porównaniu z M4. By?o to mierzone na bazie liczby zaci?? podczas prób strzeleckich, których liczba okaza?a si? zaskakuj?co wysoka. Armia asekurowa?a si? tutaj twierdzeniem, ?e wyniki testów s? wi???ce tylko dla bada? ameryka?skich i nie wiadomo, jak wp?yn??yby na niezawodno?? podczas dzia?a? bojowych. Podkre?lano, ?e relatywnie du?a liczba zaci?? mog?a wynika? z po??czenia trzech czynników: broni, aluminiowych magazynków i zastosowania podczas prób nowej amunicji M855A1 EPR, gdy konstrukcje by?y testowane fabrycznie na starszych nabojach.

M4A1 ma w przysz?o?ci ca?kowicie zast?pi? M16A2/A4 w uzbrojeniu US Army. Jednocze?nie wojsko planuje zakupy i modyfikacje ponad 350 tys. u?ywanych M4 i zakup nowych M4A1 / Zdj?cie: US Army
M4A1 ma w przysz?o?ci ca?kowicie zast?pi? M16A2/A4 w uzbrojeniu US Army. Jednocze?nie wojsko planuje zakupy i modyfikacje ponad 350 tys. u?ywanych M4 i zakup nowych M4A1 / Zdj?cie: US Army

Tym samym US Army zdecydowa?o si? przerwa? program poszukiwa? nowego karabinka. Wynika?o to, z analizy wymaga? operacyjnych w zestawieniu z obecnym poziomem rozwi?za? technicznych broni strzeleckiej, ograniczeniami bud?etowymi i ocen? dotychczas u?ywanych konstrukcji. Warto zauwa?y?, ?e armia ameryka?ska ma do 2017 zosta? zredukowana do 490 tys. z obecnego poziomu 560 tys. ?o?nierzy. Wszystkie rywalizuj?ce przedsi?biorstwa otrzyma?y listy o zako?czeniu programu bez wyboru zwyci?zcy. Decyzja US Army oznacza zmian? zapisów w proponowanym bud?ecie na 2014, w którym za?o?ono przeznaczenie 49,6 mln USD na zakup 30 tys. karabinków wybranych w programie IC.

Informacje o zako?czeniu drugiego etapu prób karabinków w programie IC po??czono z ciekawym doniesieniem o relatywnie niskiej niezawodno?ci testowanej broni z now? amunicj? 5,56 mm x 45 M855A1 EPR. Nie jest pewne, czy jest to jedynie pretekst do przerwania programu, czy te? sygna? ostrzegawczy dla producentów, którzy do tej pory badali swoje konstrukcje na starszych typach nabojów 5,56 mm x 45 / Zdj?cie: PEO Soldier
Informacje o zako?czeniu drugiego etapu prób karabinków w programie IC po??czono z ciekawym doniesieniem o relatywnie niskiej niezawodno?ci testowanej broni z now? amunicj? 5,56 mm x 45 M855A1 EPR. Nie jest pewne, czy jest to jedynie pretekst do przerwania programu, czy te? sygna? ostrzegawczy dla producentów, którzy do tej pory badali swoje konstrukcje na starszych typach nabojów 5,56 mm x 45 / Zdj?cie: PEO Soldier

Zamiast pozyskania nowej broni, dotychczas u?ywane M4 b?d? dostosowane do standardu M4A1 w ramach programu modernizacji PIP (Product Improvement Program). Oznacza to wprowadzenie mo?liwo?ci strzelania ogniem ci?g?ym zamiast 3-strza?owej serii, zamian? lufy na grubsz? i wprowadzenie poprawek obejmuj?cych polepszenie funkcjonalno?ci broni (Ponownie opó?niona modyfikacja M4, 2013-04-06). Wprowadzone do Afganistanu na szerok? skal? M4A1 zyskuj? bardzo dobr? ocen? u?ywaj?cych tej konstrukcji ?o?nierzy. Do tej pory model ten by? wykorzystywany jedynie przez jednostki specjalne. W 2014 zak?adany jest zakup 12 tys. nowych M4A1 za 21,2 mln USD.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | ankaskakanka dnia September 15 2017 14:43:53
Bardzo ciekawy artyku?.
D?u?szy czas szuka?am czego? na ten temat i dopiero znalaz?am. Zapraszam na moj? stron? https://hepavital... - aktualnie jest na niej nowy artyku?.
#2 | shareways dnia September 16 2017 20:12:12
hemoroidy jak leczy? szampon na ?upie? pstry Kolejny powinien uj?drnianie biustu kosmetyki najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe
#3 | zoll dnia December 26 2017 04:42:23
With an enticing pre order replica watches uk and a growing waiting list of future customers, Hauttman is poised to become a major player in the emerging rolex replica sale brand market. This is a nice touch, and I think many collectors will enjoy having this on their desks a little bit of sophisticated replica watches uk nerdery that you can show off. As usual we have the herd of nattering nabobs who will find fault with every rolex replica sale that is reviewed. what we had was a prototype, so this will be getting some changes in what you see should you pick one of these up. So, with all that polish, this is rolex watches store that catches the light, especially those beveled hands. The watches store is a superb piece of rolex watches store. I owned one a few years ago and it was very reliable and accurate, absolutely replica watches issues with it.
#4 | myy dnia April 09 2018 10:35:56
myy

by timberland outlet the salvatore ferragamo warehouse ralph lauren boss chi flat iron you coach outlet usa two swarovski really michael kors outlet have cheap jerseys luck, adidas schuhe "the asics outlet fat coach outlet Arab warriors jersey said," mcm handbags this moncler jackets afternoon ray ban outlet there huarache is pandora uk a raiders nfl jersey caravan gucci mens shoes off asics to redskins nfl jersey Fayoum hollister I hollister was air jordans to roshe runs go nike free 5.0 to coach outlet online Egypt. soccer shoes "said polo outlet online the swarovski boy michael kors outlet online Fayum burberry outlet in timberland boots Egypt. barbour "Warehouse coach factory outlet owner said," adidas What swarovski are uggs outlet you north face Arabs? polo ralph lauren The relojes boy north face jackets said tommy hilfiger he prada was coach black friday Spanish. chiefs nfl jersey I adidas am burberry handbags outlet truly michael kors usa satisfied dsquared2 with cheap ray ban the under armour outlet British: wizards jersey the coachfactory.com/shop boy steelers nfl jersey while jordan release dates wearing air max Arab north face outlet clothing, buccaneers nfl jersey but dansko shoes at pacers jersey least calvin klein he burberry uk was longchamp outlet a five finger shoes harbinger bills nfl jersey of barbour jacket outlet the oakley sungalsses outlet Europeans atlanta hawks jersey in burberry canada the nfl jerseys top chargers nfl jersey grain. oakley vault One nike has air max found belstaff outlet that hollister clothing store the polo ralph lauren outlet chickens watches will kings jersey be hollister clothing unrelenting moncler outlet fight toms shoes each adidas yeezy shoes other mcm backpack up, givenchy antigona opt texans nfl jersey rick ray ban was polo ralph turned soccer outlet chaotic, tory burch sandals flying eyeglasses online in cheap nhl jerseys the nike free run sky. replica watches Young oakley sungalsses outlet peasant rolex watches woman coach outlet online a bottega veneta bowl burberry of burberry outlet golden burberry outlet online corn, nike shoes outlet and michael kors outlet online sale threw fitflop into ralph lauren outlet the air max 2015 courtyard, burberry outlet suddenly coach outlet fear thomas sabo charms that pandora the north face backpacks flock reebok shoes will skechers shoes be pandora outlet competing cleveland cavaliers jersey after nba shoes lunged, tommy hilfiger some nike air max even mcm bags with guess factory open nfl jerseys wings, mont blanc pens insolent timberland flutter christian louboutin outlet fly designer handbags directly ralph lauren outlet online from salvatore ferragamo the pandora charms air oakley over birkenstock the christian louboutin landing detroit pistons jerseys like bcbg dresses a armani exchange drunkard denver nuggets jersey as babyliss Lang jets nfl jersey Lang philipp plein stagger air max 90 stagger, fidget spinner crumbling. hugo boss online Like longchamp Sigui saints nfl jersey reborn air max like kate spade outlet a softball bats very, ralph lauren uk very bcbg max excited the north face outlet to mizuno running shoes panic. fred perry Hard rolex watches beak cheap nike shoes live oakley sunglasses outlet nibbling adidas shoes on nike air quartzite browns nfl jersey ground, burberry as ralph lauren a adidas shoes March ray ban sunglasses outlet rain retro jordans knocked michaelkors.com issue vans ticking nike air max like long champ the hermes outlet sound kate spade outlet on nike free the iphone case stone barbour jackets tiles, ralph lauren factory store like toms shoes outlet leaning timberwolves jersey against michael kors the mk outlet online front hogan of birkenstock the oklahoma city thunder jerseys mouth ray-ban sunglasses of mcm backpack outlet the cheap oakley young toms shoes woman g by guess knock pandora jewellery the philadelphia 76ers jersey seeds timberland shoes sent juicy couture outlet sound orlando magic jersey crisp juicy couture and ravens nfl jersey neat.Yard air huarache piece charlotte hornets jersey of eagles nfl jersey black ray ban watchdog nike store at nike this bucks jersey time nike roshe run is ray ban great fendi outlet interest pelicans jersey in jimmy choo shoes the north face kitten burberry handbags and skechers shoes outlet frolic. hermes Live woolrich outlet peel jordan shoes clever ralph lauren little lunette oakley cat belstaff jackets outlet prowling, grizzlies jersey either coach outlet up spurs jersey or tommy hilfiger down, michael kors outlet suddenly tory burch outlet left michael kors outlet online to swarovski crystal right, versace outlet Smart converse like ray ban sunglasses lightning. oakley sunglasses Interested cheap jordans in bottega teasing uggs boots lure christian louboutin shoes seems coach black friday like nike store a reebok black michael kors dog, supra shoes too guciheaven outlet much cheap shoes like asics shoes outlet a longchamp handbags outlet bum flat iron in celine handbags the adidas marketplace. levi's jeans Clumsy hilfiger outlet black miami heat jerseys dog stone island only baseball bats grinned, fred perry outlet bending ralph lauren polos over, lacoste outlet online almond-like ray ban wayfarer eyes nhl jerseys watching tommy hilfiger outlet kitten rolex montre touch hollister uncertain pandora movements, roshe run his air max eyes ray bans showing mizuno running the air force kind jimmy choo of swarovski canada rogue ralph lauren online shop and prada handbags anxious. michael kors uk It hollisterco was suns jersey about nike factory flew ray ban kitten, ray ban persevering uhren kitten nike free rapid jordan retro dodge, los angeles clippers jerseys black nike air dog true religion outlet store still oakley outlet online rushed nike mercurial to supra shoes empty, true religion and lacoste outlet almost michael kors outlet fell. nike huarache The nba jerseys outlet fat christian louboutin boy rolex watches for sale lying ralph lauren outlet in dallas mavericks jersey the michael kors bags cradle 49ers nfl jersey angered omega watches both longchamp outlet giggled.Red ray ban sky christian louboutin shoes clouds converse shoes gradually titans nfl jersey fades, michael kors handbags the hilfiger man new balance has packers nfl jersey come nike roshe down under armour to cheap mlb jerseys earth oakley outlet with tn pas cher a nike hoe burberry uk home. hermes birkin The cheap jerseys play rolex watches watchdog colts nfl jersey interest converse is ralph lauren high occhiali ray ban kitten rams nfl jersey thrown jordan aside, cheap jerseys please Hermes shook coach factory outlet online downy new york knicks jerseys tail pandora jewelry ran valentino close air max shoes to vans shoes its falcons nfl jersey owner, dsquared2 outlet and replica handbags a nike shoes outlet measured skechers use coach factory outlet cusp cheap oakley sunglasses gently hogan shoes biting michael kors outlet a roshe run man's christian louboutin clothes, michael kors joy, michael kors outlet jumping, marc jacobs and oakley sungalsses outlet tender jazz jersey the oakley sunglasses cheap Sa prada sunglasses Zhejiao. thomas sabo The michael kors outlet owner thomas sabo free toms shoes hand toms outlet fondly red bottoms stroked oakley sunglasses outlet watchdog coach outlet head. soccer shoes outlet So burberry outlet Jiaokuang chicago bulls jerseys dog, dolphins nfl jersey and burberry relied converse sneakers on new balance guts nike store finally nike attacked houston rockets jersey kitten, tods shoes outlet cats trail blazers jersey and ed hardy dogs oakley sunglasses outlet on puma shoes the ecco shoes ground salomon like michael kors two ray ban sunglasses outlet meatballs cheap nfl jerseys tear michael kors outlet rolling air max 2015 forward. true religion jeans outlet The versace outlet chickens jaguars nfl jersey are bengals nfl jersey feeding panthers nfl jersey fright. ray ban The nike free run group michael kors uk of mont blanc the horloges duck true religion outlet pond, coach outlet store quack giuseppe shoes has patriots nfl jersey cried, c.c beanies swaying puma back longchamp handbags Yuanba mcm handbags their hilfiger online shop long cheap true religion thin vans neck the north face jackets bent, marc jacobs his handbags outlet head broncos nfl jersey buried polo ralph lauren outlet online in azcardinals nfl jersey white belstaff jackets feathers, ralph lauren yellow hoodies outlet mouth adidas could adidas not oakley sunglasses outlet clean swarovski jewelry up kate spade comb new balance feathers. ralph lauren Like longchamp a nike air max girl basketball shoes about seahawks nfl jersey to oakley vault get michael kors bags married, new balance shoes dressed lions nfl jersey clean nike canada and birkenstock outlet decent.It ray ban grew iphone cases dark, ferragamo uk the omega watches valleys michael kors released polo outlet into christian louboutin the ferragamo atmosphere coach outlet with instyler a scarpe hogan touch boston celtics jerseys of cowboys nfl jersey twilight, ferragamo shoes the coach purses outlet farmhouse giuseppe zanotti roof oakley sungalsses outlet has mbt shoes Tsui adidas tracksuits smoke michael kors australia curl, nets jerseys smoke chrome hearts outlet from the north face the new balance outlet dark ray ban sunglasses to true religion jeans light, prada outlet like hollister clothing store a nba jersey drop nike air max of vikings nfl jersey ink barbour jackets droplets kate spade outlet in raptors jersey the los angeles lakers jerseys water, eyeglass frames slowly barbour jackets outlet disperse, polo ralph lauren disperse. prada shoes Village giants nfl jersey as mlb jerseys scattered nike lights bears nfl jersey shining toms.com stars nike roshe competing. handbags outlet He nike looked the north face up northface to michael kors see ralph lauren polo

philipp plein outlet 3333333333
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Tajna bro? Zmiana Skarby... Niemcy zamykaj? Act od Valor Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Taktyka zielona Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...
20181019 junda [url=h...