Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nast?pcy M4 nie b?dzie

Nast?pcy M4 nie b?dzie

Program poszukiwania nast?pcy karabinka M4 dla armii ameryka?skiej zosta? zako?czony po drugim etapie testów. Odrzucono wszystkie z sze?ciu proponowanych konstrukcji.

US Army og?osi?o przerwanie poszukiwa? nast?pcy karabinka M4. Próby wykaza?y, ?e badana bro? ma zbyt ma?? przewag?, zw?aszcza w kwestiach niezawodno?ci, nad dotychczas u?ywanym karabinkiem. Tym samym zrezygnowano ze strategii podwójnej drogi i b?d? kontynuowane modyfikacje M4 do standardu M4A1 (M4PIP) / Zdj?cie: US Army
US Army og?osi?o przerwanie poszukiwa? nast?pcy karabinka M4. Próby wykaza?y, ?e badana bro? ma zbyt ma?? przewag?, zw?aszcza w kwestiach niezawodno?ci, nad dotychczas u?ywanym karabinkiem. Tym samym zrezygnowano ze strategii podwójnej drogi i b?d? kontynuowane modyfikacje M4 do standardu M4A1 (M4PIP) / Zdj?cie: US Army

Dzisiaj mia?o miejsce formalne og?oszenie zako?czenia programu Individual Carbine (IC). Pomys? zast?pienia karabinka M4 pojawi? si? w 2008, a pod koniec 2011 og?oszono podzielony na trzy etapy plan poszukiwania nowej konstrukcji. Faza pierwsza obejmowa?a sprawdzenie dostarczonej broni pod k?tem wymaga? wojskowych, podczas drugiej testowano przede wszystkim niezawodno??, ale i celno?? oraz zu?ycie lufy jak te? istotnych cz??ci.

Kolejne etapy modyfikacji karabinka M4. Obecnie w ramach programu M4 PIP zak?ada si? wprowadzenie ci??szej lufy i mo?liwo?ci prowadzenia ognia ci?g?ego / Rysunek: PEO Soldier
Kolejne etapy modyfikacji karabinka M4. Obecnie w ramach programu M4 PIP zak?ada si? wprowadzenie ci??szej lufy i mo?liwo?ci prowadzenia ognia ci?g?ego / Rysunek: PEO Soldier

Do tego etapu dotar?o sze?? konstrukcji strzeleckich (Drugi etap poszukiwa? nast?pcy M4, 2012-05-08). O pi?ciu kandydatach wiadomo by?o ju? wcze?niej, cho? bez dodatkowych szczegó?ów, by?y to karabinki: B.E.A.R. Elite oferowany przez ameryka?ski Adcor Defense, Colt ACC-M dostarczony przez Colt Defense, FN FNAC (uproszczona wersja FN SCAR-L) z FN USA (ameryka?ski oddzia? belgijskiego koncernu FN Herstal), HK416IC (zmodyfikowany HK416D, niektóre z jego elementów wprowadzono pó?niej w HK416A5; HK416A5 dla Francuzów, 2012-10-13) dostarczony przez niemieck? fabryk? Heckler & Koch oraz Remington ACR (SHOT Show: ACR dla US Army, 2012-01-20) produkt Remington Defense. Potwierdzono, ?e szóstym oferentem by?a Beretta USA (dostawca pistoletów M9 i M9A1 dla ameryka?skich si? zbrojnych), która rywalizowa?a z modelem Beretta ARX 160 (IDEF 2011: Beretta w Stambule, 2011-05-13; ARX 160 przyj?ty do uzbrojenia, 2009-04-01; ARX 160A2 w Kazachstanie, 2013-05-14). Warto doda?, ?e ?aden z producentów nie zdecydowa? si? na dostarczenie broni do innej amunicji, ni? 5,56 mm x 45, wszystkie modele testowano przy u?yciu nowych nabojów M855A1 EPR (30 mln M855A1, 2011-05-10).

Porównanie komór spustowych karabinków M4 (poni?ej) z M4A1 (M4PIP; powy?ej). Wyra?nie wida? oznaczenia serii 3-strza?owej (Burst) i ognia ci?g?ego (Auto) / Zdj?cie: DVIDS
Porównanie komór spustowych karabinków M4 (poni?ej) z M4A1 (M4PIP; powy?ej). Wyra?nie wida? oznaczenia serii 3-strza?owej (Burst) i ognia ci?g?ego (Auto) / Zdj?cie: DVIDS

Ostatni etap, mia? obejmowa? wybór trzech karabinków i przeprowadzenie prób wojskowych na poziomie jednostek. Nast?pnie wojskowi plani?ci mieli zadecydowa?, czy charakterystyki nowej broni na tyle przewy?szaj? cechy dotychczas u?ywanych konstrukcji, ?e uzasadnione b?dzie wydanie 1,8 mld na wprowadzenie do armii ameryka?skiej ich nast?pców.

Przedstawiciele armii poinformowali, ?e ani jedna z testowanych konstrukcji nie zosta?a dopuszczona do trzeciej fazy, bowiem nie uzyska?a minimalnej liczby punktów. Oficjalne stanowisko g?osi, ?e ?aden z karabinków nie charakteryzowa? si? znacz?c? popraw? niezawodno?ci w porównaniu z M4. By?o to mierzone na bazie liczby zaci?? podczas prób strzeleckich, których liczba okaza?a si? zaskakuj?co wysoka. Armia asekurowa?a si? tutaj twierdzeniem, ?e wyniki testów s? wi???ce tylko dla bada? ameryka?skich i nie wiadomo, jak wp?yn??yby na niezawodno?? podczas dzia?a? bojowych. Podkre?lano, ?e relatywnie du?a liczba zaci?? mog?a wynika? z po??czenia trzech czynników: broni, aluminiowych magazynków i zastosowania podczas prób nowej amunicji M855A1 EPR, gdy konstrukcje by?y testowane fabrycznie na starszych nabojach.

M4A1 ma w przysz?o?ci ca?kowicie zast?pi? M16A2/A4 w uzbrojeniu US Army. Jednocze?nie wojsko planuje zakupy i modyfikacje ponad 350 tys. u?ywanych M4 i zakup nowych M4A1 / Zdj?cie: US Army
M4A1 ma w przysz?o?ci ca?kowicie zast?pi? M16A2/A4 w uzbrojeniu US Army. Jednocze?nie wojsko planuje zakupy i modyfikacje ponad 350 tys. u?ywanych M4 i zakup nowych M4A1 / Zdj?cie: US Army

Tym samym US Army zdecydowa?o si? przerwa? program poszukiwa? nowego karabinka. Wynika?o to, z analizy wymaga? operacyjnych w zestawieniu z obecnym poziomem rozwi?za? technicznych broni strzeleckiej, ograniczeniami bud?etowymi i ocen? dotychczas u?ywanych konstrukcji. Warto zauwa?y?, ?e armia ameryka?ska ma do 2017 zosta? zredukowana do 490 tys. z obecnego poziomu 560 tys. ?o?nierzy. Wszystkie rywalizuj?ce przedsi?biorstwa otrzyma?y listy o zako?czeniu programu bez wyboru zwyci?zcy. Decyzja US Army oznacza zmian? zapisów w proponowanym bud?ecie na 2014, w którym za?o?ono przeznaczenie 49,6 mln USD na zakup 30 tys. karabinków wybranych w programie IC.

Informacje o zako?czeniu drugiego etapu prób karabinków w programie IC po??czono z ciekawym doniesieniem o relatywnie niskiej niezawodno?ci testowanej broni z now? amunicj? 5,56 mm x 45 M855A1 EPR. Nie jest pewne, czy jest to jedynie pretekst do przerwania programu, czy te? sygna? ostrzegawczy dla producentów, którzy do tej pory badali swoje konstrukcje na starszych typach nabojów 5,56 mm x 45 / Zdj?cie: PEO Soldier
Informacje o zako?czeniu drugiego etapu prób karabinków w programie IC po??czono z ciekawym doniesieniem o relatywnie niskiej niezawodno?ci testowanej broni z now? amunicj? 5,56 mm x 45 M855A1 EPR. Nie jest pewne, czy jest to jedynie pretekst do przerwania programu, czy te? sygna? ostrzegawczy dla producentów, którzy do tej pory badali swoje konstrukcje na starszych typach nabojów 5,56 mm x 45 / Zdj?cie: PEO Soldier

Zamiast pozyskania nowej broni, dotychczas u?ywane M4 b?d? dostosowane do standardu M4A1 w ramach programu modernizacji PIP (Product Improvement Program). Oznacza to wprowadzenie mo?liwo?ci strzelania ogniem ci?g?ym zamiast 3-strza?owej serii, zamian? lufy na grubsz? i wprowadzenie poprawek obejmuj?cych polepszenie funkcjonalno?ci broni (Ponownie opó?niona modyfikacja M4, 2013-04-06). Wprowadzone do Afganistanu na szerok? skal? M4A1 zyskuj? bardzo dobr? ocen? u?ywaj?cych tej konstrukcji ?o?nierzy. Do tej pory model ten by? wykorzystywany jedynie przez jednostki specjalne. W 2014 zak?adany jest zakup 12 tys. nowych M4A1 za 21,2 mln USD.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | ankaskakanka dnia September 15 2017 14:43:53
Bardzo ciekawy artyku?.
D?u?szy czas szuka?am czego? na ten temat i dopiero znalaz?am. Zapraszam na moj? stron? https://hepavital... - aktualnie jest na niej nowy artyku?.
#2 | shareways dnia September 16 2017 20:12:12
hemoroidy jak leczy? szampon na ?upie? pstry Kolejny powinien uj?drnianie biustu kosmetyki najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe
#3 | zoll dnia December 26 2017 04:42:23
With an enticing pre order replica watches uk and a growing waiting list of future customers, Hauttman is poised to become a major player in the emerging rolex replica sale brand market. This is a nice touch, and I think many collectors will enjoy having this on their desks a little bit of sophisticated replica watches uk nerdery that you can show off. As usual we have the herd of nattering nabobs who will find fault with every rolex replica sale that is reviewed. what we had was a prototype, so this will be getting some changes in what you see should you pick one of these up. So, with all that polish, this is rolex watches store that catches the light, especially those beveled hands. The watches store is a superb piece of rolex watches store. I owned one a few years ago and it was very reliable and accurate, absolutely replica watches issues with it.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Tajna bro? Zbrojownia Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Combat MG 42 by MG Schutze Arctic Combat Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,605
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,605
W tym miesiącu:475,955
W tym roku:475,955
Wszystkich:42,083,251
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: