Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:23
Zachód słońca: 18:02
Dzień trwa:
11 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Grupa i.Ch. zaprasza na czwarty scenariusz spod znaku Ko?ci Zosta?y Rzucone

Grupa i.Ch. zaprasza na czwarty scenariusz spod znaku Ko?ci Zosta?y Rzucone:Obrazek


?cie?ka audio do s?uchania w trakcie lektury


Cytuj:
Ko?ci Zosta?y Rzucone 4:
Bu?ka z maslem


Planeta Ariadna,
prowincja Tartaria,
ok. 400 km na zachód od Kastropola
Pok?ad pionowzlotu UD12 Chickenhawk, 417 dywizjon transportowy PanOcea?skich Si? Powietrznych
13 pa?dziernika 2173 r
Godzina 4:00 czasu lokalnego

To mia? by? rutynowy lot z zaopatrzeniem. Wystartuj, przele? z punktu A do punktu B, wyl?duj, wypij kaw? i niech naziemni zajm? si? ?adunkiem. Felipe i Jurgen robili to wi?cej razy, ni? chcia?o by im si? pami?ta?. Kursowali regularniej ni? lokalna poczta. I mieli lepsz? skuteczno??.
A potem zawy? alarm systemu samoobrony, i wszystko trafi? szlag. ?agodnie rzecz ujmuj?c - bo gdyby nazwa? j? po imieniu, trzeba by powiedzie?, ?e gówno trafi?o w wentylator.
Wystrzelone cele pozorne zwabi?y jedn? rakiet?. Zestaw walki elektronicznej og?upi? drug? na tyle, ?e Felipe zdo?a? jej unikn??, desperacko manewruj?c Chickenhawkiem. Na trzeci? nie wystarczy?o im ju? szcz??cia - pocisk Banshee wszed? w zasi?g ra?enia i, gdy jego laserowy zapalnik zbli?eniowy potwierdzi? osi?gni?cie optymalnego dystansu, detonowa?. Kilkaset ceramicznych grotów uderzy?o w lewy bok maszyny, skrzyd?o i umieszczon? na jego ko?cu gondol? silnika. Turbina rzygn??a ogniem i od?amkami, po czym zamar?a. Pionowzlot - nagle pozbawiony po?owy ci?gu - zatoczy? si? ci??ko. 
Felipe robi?, co móg?, ale przymusowe l?dowanie by?o nieuniknione. Stara? si? je opó?ni?, bo siedz?cy obok Jurgen nadawa? wezwanie pomocy i podawa? ich przybli?on? pozycj?. Ale nie móg? tego robi? w niesko?czono??.
Pozostawa?a tylko nadzieja, ?e zostan? szybko odnalezieni. I to nie przez tych fagasów, którzy ich str?cili.
A, tak, i jeszcze jedno. ?e awaryjne l?dowanie nie sko?czy si? katastrof?...
Termin: 13 pa?dziernika 2013
Cena: 10z? od osoby, p?atne na miejscu.
Miejsce: Puszcza Bukowa

(tam, gdzie ostatnio)

Zbiórka: od godz. 9:00 do godz. 9:30
Odprawa: 9:30 do 10:00
Wymarsz na punkty startowe: 10:00,
Start po osi?gni?ciu wyznaczonych punktów startowych przez oba zespo?y.

Mapy dojazdu

Dla zmotoryzowanych, punkt startowy - Basen Górniczy

Dla pieszych, punkt startowy - przystanek autobusowy ?mierdnica P?tla (linia autobusowa 79, je?dzi z Basenu Górniczego)Zg?oszenia i dalsze informacje:
na Forum Szczeci?skich Graczy Airsoft
http://airsoft.szczecin.pl w dziale Gry Zorganizowane
Harmonogram:
Zbiórka do godziny 9.40 na parkingu.
Odprawa 9.40-10.00
Wymarsz 10.00 z parkingu
Uwaga - je?li kto? si? spó?ni, jego problem. O 10 jednostki wychodz? w pole.
10:15 rozpocz?cie gry.
Czas zako?czenia: do godz. 17.00. Mo?e ulec zmianie.

Miejsce:
Puszcza Bukowa

Wpisowe:
10z? w dniu scenariusza.

Limit wieku:
Uko?czone 18 lat w dniu scenariusza, lub uk?czone 16 lat i pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.
Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do weryfikacji danych gracza na podstawie dokumentu ze zdj?ciem.

Limit fps:
- 350 fps - cqb
- 450 fps - teren otwarty
- 600 fps - karabiny wyborowe (bez trybu automatycznego)
Osoby, które przekrocz? dopuszczalny limit, nie b?d? mog?y wzi?? udzia?u w rozgrywce. Warto?? b??du pomiaru: +/-10 fps w/g urz?dzenia pomiarowego organizatorów.

Limit amunicji:
500 kulek na osob? (bro? indywidualna)
1000 kulek na osob? (karabin maszynowy)
250 kulek na osob? (karabin wyborowy)

+50 kulek do broni bocznej, je?li kto? ma (nie mo?na ich u?y? do g?ównej repliki).

Ograniczenie magazynków:
Magazynki hi-cap z elektrycznym podkr?caniem dozwolone s? tylko w replikach karabinów maszynowych.
Magazynki real, low i mid-cap oraz hi-cap z r?cznym podkr?caniem dozwolone s? we wszystkich replikach.
Organizatorzy zach?caj? do nieu?ywania hi-capów.

Limit broni wsparcia:
Kazdy zespó? mo?e posiada? nie wi?cej ni? 2 karabiny maszynowe lub 4 karabiny wyborowe, lub 1 karabin maszynowy i 2 wyborowe. Prosimy o uzgodnienie tego z dowódc? zespo?u.

Za karabin maszynowy uwa?amy replik? posiadaj?c? elektrycznie podkr?cany magazynek oraz dwójnóg. Organizator zastrzega sobie prawo weta wobec replik przekraczaj?cych jego zdolno?? do zawieszenia niewiary dla karabinu maszynowego.
Za karabin wyborowy uwa?amy replik? o predkosci wylotowej >450 fps, <600fps, pozbawion? zdolno?ci prowadzenia ognia automatycznego.

Pirotechnika:
Zabroniona oprócz dostarczonej przez organizatora. Prosimy zwróci? uwag? na miejsce i sposób u?ywania pirotechniki - kwestia bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego.

Styl rozgrywki:
Scenariusz typu “chodzonego”. Sporo ?a?enia po lesie, ograniczony kontakt z przeciwnikiem. Wymagana nawigacja w terenie.

Zasady rozgrywki:

S?dziowie:
1. Do ka?dej z dru?yn przypisany b?dzie jeden s?dzia niegraj?cy (przedstawiciel organizatora), oraz (opcjonalnie, wed?ug uznania organizatorów) jeden s?dzia graj?cy wybrany przez organizatora spo?ród uczestników scenariusza. S?dziowie b?d? koordynowa? gr? w celu unikni?cia niepotrzebnych nieporozumie? oraz potencjalnych przekr?tów.
2. S?dzia niegraj?cy jest "nie?miertelny" tzn. po otrzymaniu trafienia wci?? mo?e si? porusza? i nie musi by? opatrywany. Prosimy nie strzela? do s?dziego, s?dziuje jak potrafi 
3. S?dzia graj?cy po otrzymaniu trafienia zak?ada na siebie znacznik trafienia i stoi w miejscu,w oczekiwaniu na koniec starcia. Po zako?czeniu walk s?dzia wraca do gry jako ?ywy-nie trzeba go opatrywa?. S?dziów graj?cych wybierze organizator. Organizator mo?e zrezygnowa? z wyznaczania sedziów graj?cych, jesli uzna, ?e liczba graczy jest na tyle ma?a, ?e nie s? oni konieczni.
4. S?dziowie b?dz? odpowiednio oznaczeni celem unikni?cia zarzutów o terminatorstwo (s?dzia grajacy: niebieska opaska na ramieniu, s?dzia niegraj?cy: niebieskie opaski na obu ramionach).
5. Decyzje s?dziego s? wi???ce i niepodwa?alne.

Lokacje fabularne
1. Lokacje fabularne (MEDEVAC, miejsca dla transmiterów, punkty startowe i inne) b?d? zaznaczone ta?m? ostrzegawcz? z zapisanym na niej numerem kodowym lokacji.
2. Niedozwolone jest zrywanie ta?m oznaczaj?cych lokacje.

Ekwipunek:
1. Dowódca ka?dej z dru?yn otrzymuje map? (z zaznaczonym punktem startu) oraz kopert? z rozkazami i koordynatami l?dowisk MEDEVAC. Organizator zapewnia ograniczon? ilo?? map dla pozosta?ych uczestników.
2. W trakcie gry organizatorzy mog? przekaza? dowódcy grupy dalsze rozkazy.
3. Ka?da ze stron otrzyma 2 toby sanitarne zawierajace po: 10 opatrunków (i opask? sanitariusza) oraz 2 zestawy do oznaczania l?dowisk (do celów MEDEVACA/ewakuacji).
4. Organizator nie zapewnia ?rodków ??czno?ci. Korzystanie z telefonów komórkowych do ??czno?ci mi?dzy graczami jest zabronione - komórki tylko do ??czno?ci z s?dziami.

Ci??kozbrojni
1. Gracz mo?e uczestniczy? w rozgrywce jako “ci?zkozbrojny”, dysponuju?cy pancerzem osobistym.
2. Ch?? gry w roli ci??kozbrojnego nale?y zadeklarowa? przed gr? na forum.
3. Ci?zkozbrojny musi dysponowa? elementami opancerzenia osobistego - p?yt? piersiow? i napleczn? o masie ??cznej min. 4 kg (wk?ady balistyczne mi?kkie s? opcjonalne - wliczaj? si? do ci??aru) oraz he?mem o masie min. 1,5 - elementy autentyczne lub kopie o tej samej wadze. Gracz musi umo?liwi? organizatorom zwa?enie pancerza.
4. Ci??kozbrojny b?dzie wyposa?ony w znacznik ci??kozbrojnego, który nale?y nosi? przymocowany w widocznym miejscu, a po otrzymaniu trafienia rozwin??.
5. Ci?zkozbrojny mo?e otrzyma? dwa trafienia, nim b?dzie uznany za rannego. Po otrzymaniu pierwszego zranienia rozwija znacznik, po otrzymaniu drugiego zranienia uwa?any jest za rannego i musi by? opatrzony na zasadach ogólnych. Pierwsze trafienie nie mo?e by? uleczone.
6. Medevac powoduje ca?kowite wyleczenie ci??kozbrojnego - ??cznie ze zwini?ciem znacznika.

Zranienia:
1. Ranna osoba nie mo?e strzela?, porusza? si?, rozmawia? przez radio oraz komunikowa? si? z innymi graczami. Mo?e jedynie krzyrze? "MEDYK!".
2. Ranny mo?e by? “przenoszony” przez innego gracza (Rami? na barki i prowadzimy). Oczywi?ie rannych mo?na te? przenosi? na noszach, holowa? za chwyty ewakuacyjne na oporz?dzeniu i tak dalej.
3. Tylko medyk mo?e opatrywa? rany - poprzez za?o?enie opatrunku (prosimy o zak?adanie opatrunków, w miar? mo?liwosci, na miejsce trafienia. To dodaje klimatu).Je?li rannym jest medyk, opatrzy? go mo?e tylko inny medyk.
4. Opatrunki wyst?puja w 2 rodzajach: skuteczne (bia?e) i nieskuteczne (zabarwione). Sanitariusz dopiero po otwarciu opatrunku b?dzie wiedzia?, z którego rodzaju opatrunkiem ma do czynienia.
5. Opatrunek skuteczny przywraca rannego do pe?nej sprawno?ci.
6. Opatrunek nieskuteczny oznacza natychmiastow? ?mier? w wyniku odniesionych obra?e?.
7. Opatrzony ranny po kolejnym trafieniu mo?e by? opatrzony ponownie.
8. Je?eli w ci?gu 10 minut od trafienia osobie rannej nie zostanie udzielona pomoc,osoba ta umiera (trup).
9. Ranny mo?e zosta? dobity (nale?y go dotkn?? i zadeklarowa? "dobijam"). Nie ma mo?liwo?ci dobijania przez strzelanie.
10. Ranny nie mo?e "dobi? si?" samodzielnie (uzna? za zmar?ego szybciej, ni? po 10 minutach od zranienia).
11. Celem przywrócenia zabitych do gry nale?y uda? si? na wyznaczone l?dowisko i przeprowadzi? procedur? MEDEVAC.
12. Trupy mog? pod??a? za oddzia?em celem oczekiwania na MEDEVACa lub dostania si? do niego.
13. Umiej?tno?? medyka nie jest przechodnia. Medyk wyznaczony na pocz?tku gry pozostaje medykiem a? do jej ko?ca.

Procedura MEDEVAC
1. Gracze udaj? si? na miejsce MEDEVACa - koordynaty l?dowisk otrzymuj? dowódcy przed rozpoczeciem gry.
2. Po odczekaniu 15min w obr?bie l?dowiska, nale?y uzyska? potwierdzenie organizatora co do prawid?owo?ci przeprowadzania procedury, poda? numer kodowy l?dowiska, odpali? ?wiec? dymn?,nast?pnie po jej wypaleniu odpali? petard? hukow?.
3. Od tej chwili MEDEVAC uwa?a si? za wykonany, zabici wracaj? do gry, a ranni s? uzdrowieni.
4. Medevac nie powoduje regeneracji opatrunków: co zosta?o zu?yte, pozostaje zu?yte!
5. Procedur? mo?e przeprowadzi? dowolny ?ywy gracz, o ile dysponuje zestawem sygnalizacyjnym.

Ewakuacja ludzi
Procedura identyczna jak w MEDEVACu, wymaga zadeklarowania ewakuacji s?dziemu nadzorujacemu procedur? MEDEVAC. Po jej zako?czeniu uwa?a si?, ?e wszyscy gracze oraz wszystkie przedmioty fabularne znajduj?ce si? na l?dowisku zostali skutecznie ewakuowani z obszaru rozgrywki. Ewakuacja ca?o?ci oddzia?u ko?czy gr? dla danej strony.

Transmitery
1. W celu uruchomienia transmitera nale?y ustawi? go w podanym w rozkazach miejscu oraz poinformowa? o tym s?dziego (np. telefonicznie), podaj?c numer kodowy lokacji.
2. Transmiter zaczyna dzia?a? w 15 minut po rozstawieniu, dzia?anie utrzymuje si? przez godzin?.
3. Dopóki transmiter dzia?a, przeciwnik nie mo?e korzysta? ze wsparcia lotniczego: procedura MEDEVAC / Ewakuacji jest nieskuteczna (transportowiec nie mo?e odnale?? l?dowiska).
4. Rozstawiony transmiter mo?na zniszczy? - w tym celu nale?y go przewróci? i poinformowa? o tym s?dziego. Dzia?anie transmitera zostaje natychmiast przerwane.
5. Nie mo?na u?ywa? zdobycznych transmiterów.

?adunki wybuchowe
1. ?adunek nale?y umie?ci? w kartonowym pudelku znajduj?cym si? obok obiektu do wysadzenia i odpali? lont.
2. ?adunki sa przedmiotami fabularnymi - mo?na uzywa? zdobycznych.

Przeszukiwanie
Elementy fabularne mo?na zabiera? od uczestników. Wystarczy podej?? do przeciwnika i powiedzie? "przeszukuj?" po czym osoba ta ma obowi?zek przekazania wszystkich rzeczy / przedmiotów fabularnych (oprócz radia) oraz umo?liwi? skopiowanie mapy (o ile j? posiada).

Je?cy
1. Dopuszczalne jest branie jenców poprzez dotkni?cie gracza i zadeklarowanie (“Jeniec!”, “Rozbrajam!” lub w podobnie jednoznaczny sposób).
2. Jesli ranny jeniec nie zostanie opatrzony, umiera po up?ywie 10 minut od chwili zranienia.
3. Je?cy uznawani s? za rozbrojonych, nie mog? stawia? oporu ani nie mog? próbowa? ucieczki. Nie wolno ich wi?za? ani zas?ania? im oczu.
4. Je?cy s? uwalniani przez dotkni?cie je?ca i zadeklarowanie “Uwalniam” (lub w podobnie jednoznaczny sposób). Od tej pory gracz jest zdolny do dzia?ania, a jego uzbrojenie jest znów aktywne.
5. Je?cy nie mog? uwalnia? si? nawzajem.

Zasady specjalne i “Listy ?elazne”
Niektóre osoby bior?ce udzia? w grze mog? by? uprawnione do ignorowania zasad obowi?zujacych wszystkich uczestników. Osoba taka b?dzie posiada?a “List ?elazny” wystawiony przez organizatorów, zawieraj?cy informacj? o zmianach zasad (lub zasadach dodatkowych) w odniesieniu do tej osoby.
List ?elazny nie jest przedmiotem fabularnym - nie mo?e by? przekazany innej osobie, skradziony, zrabowany ze zw?ok ani odebrany je?cowi (chyba, ?e tre?? danego listu stanowi inaczej).
List ?elazny musi by? okazany na ??danie, aby rozwia? w?tpliwo?ci, czy postepowanie gracza by?o uczciwe.
W razie w?tpliow?ci, decyduj?cy g?os ma s?dzia.

 

Impreza pod patronatem airsoft.szczecin.pl
Obrazek

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | myy dnia April 09 2018 10:07:29
myy

by timberland outlet the salvatore ferragamo warehouse ralph lauren boss chi flat iron you coach outlet usa two swarovski really michael kors outlet have cheap jerseys luck, adidas schuhe "the asics outlet fat coach outlet Arab warriors jersey said," mcm handbags this moncler jackets afternoon ray ban outlet there huarache is pandora uk a raiders nfl jersey caravan gucci mens shoes off asics to redskins nfl jersey Fayoum hollister I hollister was air jordans to roshe runs go nike free 5.0 to coach outlet online Egypt. soccer shoes "said polo outlet online the swarovski boy michael kors outlet online Fayum burberry outlet in timberland boots Egypt. barbour "Warehouse coach factory outlet owner said," adidas What swarovski are uggs outlet you north face Arabs? polo ralph lauren The relojes boy north face jackets said tommy hilfiger he prada was coach black friday Spanish. chiefs nfl jersey I adidas am burberry handbags outlet truly michael kors usa satisfied dsquared2 with cheap ray ban the under armour outlet British: wizards jersey the coachfactory.com/shop boy steelers nfl jersey while jordan release dates wearing air max Arab north face outlet clothing, buccaneers nfl jersey but dansko shoes at pacers jersey least calvin klein he burberry uk was longchamp outlet a five finger shoes harbinger bills nfl jersey of barbour jacket outlet the oakley sungalsses outlet Europeans atlanta hawks jersey in burberry canada the nfl jerseys top chargers nfl jersey grain. oakley vault One nike has air max found belstaff outlet that hollister clothing store the polo ralph lauren outlet chickens watches will kings jersey be hollister clothing unrelenting moncler outlet fight toms shoes each adidas yeezy shoes other mcm backpack up, givenchy antigona opt texans nfl jersey rick ray ban was polo ralph turned soccer outlet chaotic, tory burch sandals flying eyeglasses online in cheap nhl jerseys the nike free run sky. replica watches Young oakley sungalsses outlet peasant rolex watches woman coach outlet online a bottega veneta bowl burberry of burberry outlet golden burberry outlet online corn, nike shoes outlet and michael kors outlet online sale threw fitflop into ralph lauren outlet the air max 2015 courtyard, burberry outlet suddenly coach outlet fear thomas sabo charms that pandora the north face backpacks flock reebok shoes will skechers shoes be pandora outlet competing cleveland cavaliers jersey after nba shoes lunged, tommy hilfiger some nike air max even mcm bags with guess factory open nfl jerseys wings, mont blanc pens insolent timberland flutter christian louboutin outlet fly designer handbags directly ralph lauren outlet online from salvatore ferragamo the pandora charms air oakley over birkenstock the christian louboutin landing detroit pistons jerseys like bcbg dresses a armani exchange drunkard denver nuggets jersey as babyliss Lang jets nfl jersey Lang philipp plein stagger air max 90 stagger, fidget spinner crumbling. hugo boss online Like longchamp Sigui saints nfl jersey reborn air max like kate spade outlet a softball bats very, ralph lauren uk very bcbg max excited the north face outlet to mizuno running shoes panic. fred perry Hard rolex watches beak cheap nike shoes live oakley sunglasses outlet nibbling adidas shoes on nike air quartzite browns nfl jersey ground, burberry as ralph lauren a adidas shoes March ray ban sunglasses outlet rain retro jordans knocked michaelkors.com issue vans ticking nike air max like long champ the hermes outlet sound kate spade outlet on nike free the iphone case stone barbour jackets tiles, ralph lauren factory store like toms shoes outlet leaning timberwolves jersey against michael kors the mk outlet online front hogan of birkenstock the oklahoma city thunder jerseys mouth ray-ban sunglasses of mcm backpack outlet the cheap oakley young toms shoes woman g by guess knock pandora jewellery the philadelphia 76ers jersey seeds timberland shoes sent juicy couture outlet sound orlando magic jersey crisp juicy couture and ravens nfl jersey neat.Yard air huarache piece charlotte hornets jersey of eagles nfl jersey black ray ban watchdog nike store at nike this bucks jersey time nike roshe run is ray ban great fendi outlet interest pelicans jersey in jimmy choo shoes the north face kitten burberry handbags and skechers shoes outlet frolic. hermes Live woolrich outlet peel jordan shoes clever ralph lauren little lunette oakley cat belstaff jackets outlet prowling, grizzlies jersey either coach outlet up spurs jersey or tommy hilfiger down, michael kors outlet suddenly tory burch outlet left michael kors outlet online to swarovski crystal right, versace outlet Smart converse like ray ban sunglasses lightning. oakley sunglasses Interested cheap jordans in bottega teasing uggs boots lure christian louboutin shoes seems coach black friday like nike store a reebok black michael kors dog, supra shoes too guciheaven outlet much cheap shoes like asics shoes outlet a longchamp handbags outlet bum flat iron in celine handbags the adidas marketplace. levi's jeans Clumsy hilfiger outlet black miami heat jerseys dog stone island only baseball bats grinned, fred perry outlet bending ralph lauren polos over, lacoste outlet online almond-like ray ban wayfarer eyes nhl jerseys watching tommy hilfiger outlet kitten rolex montre touch hollister uncertain pandora movements, roshe run his air max eyes ray bans showing mizuno running the air force kind jimmy choo of swarovski canada rogue ralph lauren online shop and prada handbags anxious. michael kors uk It hollisterco was suns jersey about nike factory flew ray ban kitten, ray ban persevering uhren kitten nike free rapid jordan retro dodge, los angeles clippers jerseys black nike air dog true religion outlet store still oakley outlet online rushed nike mercurial to supra shoes empty, true religion and lacoste outlet almost michael kors outlet fell. nike huarache The nba jerseys outlet fat christian louboutin boy rolex watches for sale lying ralph lauren outlet in dallas mavericks jersey the michael kors bags cradle 49ers nfl jersey angered omega watches both longchamp outlet giggled.Red ray ban sky christian louboutin shoes clouds converse shoes gradually titans nfl jersey fades, michael kors handbags the hilfiger man new balance has packers nfl jersey come nike roshe down under armour to cheap mlb jerseys earth oakley outlet with tn pas cher a nike hoe burberry uk home. hermes birkin The cheap jerseys play rolex watches watchdog colts nfl jersey interest converse is ralph lauren high occhiali ray ban kitten rams nfl jersey thrown jordan aside, cheap jerseys please Hermes shook coach factory outlet online downy new york knicks jerseys tail pandora jewelry ran valentino close air max shoes to vans shoes its falcons nfl jersey owner, dsquared2 outlet and replica handbags a nike shoes outlet measured skechers use coach factory outlet cusp cheap oakley sunglasses gently hogan shoes biting michael kors outlet a roshe run man's christian louboutin clothes, michael kors joy, michael kors outlet jumping, marc jacobs and oakley sungalsses outlet tender jazz jersey the oakley sunglasses cheap Sa prada sunglasses Zhejiao. thomas sabo The michael kors outlet owner thomas sabo free toms shoes hand toms outlet fondly red bottoms stroked oakley sunglasses outlet watchdog coach outlet head. soccer shoes outlet So burberry outlet Jiaokuang chicago bulls jerseys dog, dolphins nfl jersey and burberry relied converse sneakers on new balance guts nike store finally nike attacked houston rockets jersey kitten, tods shoes outlet cats trail blazers jersey and ed hardy dogs oakley sunglasses outlet on puma shoes the ecco shoes ground salomon like michael kors two ray ban sunglasses outlet meatballs cheap nfl jerseys tear michael kors outlet rolling air max 2015 forward. true religion jeans outlet The versace outlet chickens jaguars nfl jersey are bengals nfl jersey feeding panthers nfl jersey fright. ray ban The nike free run group michael kors uk of mont blanc the horloges duck true religion outlet pond, coach outlet store quack giuseppe shoes has patriots nfl jersey cried, c.c beanies swaying puma back longchamp handbags Yuanba mcm handbags their hilfiger online shop long cheap true religion thin vans neck the north face jackets bent, marc jacobs his handbags outlet head broncos nfl jersey buried polo ralph lauren outlet online in azcardinals nfl jersey white belstaff jackets feathers, ralph lauren yellow hoodies outlet mouth adidas could adidas not oakley sunglasses outlet clean swarovski jewelry up kate spade comb new balance feathers. ralph lauren Like longchamp a nike air max girl basketball shoes about seahawks nfl jersey to oakley vault get michael kors bags married, new balance shoes dressed lions nfl jersey clean nike canada and birkenstock outlet decent.It ray ban grew iphone cases dark, ferragamo uk the omega watches valleys michael kors released polo outlet into christian louboutin the ferragamo atmosphere coach outlet with instyler a scarpe hogan touch boston celtics jerseys of cowboys nfl jersey twilight, ferragamo shoes the coach purses outlet farmhouse giuseppe zanotti roof oakley sungalsses outlet has mbt shoes Tsui adidas tracksuits smoke michael kors australia curl, nets jerseys smoke chrome hearts outlet from the north face the new balance outlet dark ray ban sunglasses to true religion jeans light, prada outlet like hollister clothing store a nba jersey drop nike air max of vikings nfl jersey ink barbour jackets droplets kate spade outlet in raptors jersey the los angeles lakers jerseys water, eyeglass frames slowly barbour jackets outlet disperse, polo ralph lauren disperse. prada shoes Village giants nfl jersey as mlb jerseys scattered nike lights bears nfl jersey shining toms.com stars nike roshe competing. handbags outlet He nike looked the north face up northface to michael kors see ralph lauren polo

philipp plein outlet 3333333333
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? MG 42 by MG Schutze Arctic Combat ?o?nierz Specnazu Alice Custom Zbrojownia Homemade Libia Nowe pistolety WP Act od Valor Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:28,226
Wczoraj:37,937
W tym tygodniu:96,247
W tym miesiącu:851,376
W tym roku:4,866,898
Wszystkich:53,355,302
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: