Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nuclear Winter Night III FIA

 

 

 

Nuclear Winter Night III FIA

Termin: 25-26 stycznia 2014, godzina 2000-0400
Miejsce: Poligon 1WBPanc Weso?a, Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie FIA, http://www.fia.com.pl
Partnerzy: 1 Warszwska Brygada Pancerna, Polska Zbrojna, Arsena?, WMASG, KoalicjaPolnoc.PL, weekend-warriors.pl
Sponsorzy:PX militaria, Gunfire.pl, Long

Range Academy/Team99, Silt Paintball.

Obrazek

Zapraszamy na III-ci? ju? edycj? Nuclear Winter Night!

NWN jest rozgrywk? militarn? osadzon? realiach postnuklearnej zimy prowadzon? w najci??szym okresie pogodowym w trakcie roku, co zapewnia ekstremalnie ci??kie warunki. Podczas poprzednich edycji pogoda dopisa?a. Temperatura odczuwalna spada?a do ok. 25 stopni poni?ej zera, a ?nieg w pewnych fragmentach terenu si?ga? powy?ej pasa, uniemo?liwiaj?c swobodne poruszanie. NWN uznawana jest cz?sto za “najbardziej wymagaj?c? imprez? w trakcie roku”.
Impreza organizowana jest corocznie przez cz?onków Stowarzyszenia FIA i stanowi ?wietn? weryfikacj? posiadanych umiej?tno?ci i przygotowania sprz?towego uczestników bior?cych w niej udzia?.

Gracze zmierzy? si? musz? nie tylko z wych?odzeniem, ale tak?e z odmawiaj?cym na ka?dym kroku wspó?pracy sprz?tem - niedzia?aj?c? “broni?”, p?kaj?cymi suwakami, wy??czaj?cymi si? latarkami czy zamarzni?t? w manierkach wod?.

Zona skutecznie przyci?ga STALKERÓW, gdy? w?ród jej niebezpiecze?stw czekaj? nieodkryte skarby. Dla tych, którzy wyka?? si? sprytem, opanowaniem i umiej?tno?ciami sprawnego dzia?ania, czekaj? s?awa i bogactwo.
Czy jeste?, na to, gotów?

Wpisowe
60 z? darowizny dla Stowarzyszenia b?dzie przeznaczone na koszty realizacji imprezy oraz nagrody.

Klasy Graczy

Wojsko:
Wojsko ma za zadanie zaj?? stref? graniczn? dla strefy zamkni?tej i nie pozwoli? na przenikanie w jej obszar.
Wojsko wchodzi w teren wcze?niej, ma za zadanie oznaczy? granic?, ufortyfikowa? j? poprzez zbudowanie stanowisk KMów, zapór minowych, sygnalizatorów d?wi?kowych.
Wojsko ma te? mo?liwo?? oddelegowania przed rozpocz?ciem rozgrywki 4-ro osobowej sekcji saperskiej, która mo?e w dowolnych miejscach porozmieszcza? ?adunki pirotechniczne.
W trakcie gry wojsko ma za zadanie utrzymywa? ??czno?? z dowódctwem i meldowa? o bie??cej sytuacji. Dowódctwo mo?e w trakcie gry wydawa? polecenia zale?ne od jej przebiegu.
Wojsko ma mo?liwo?? wyznaczenia patroli, które b?d? si? porusza? po Zonie.

Stalkerzy:
Zadaniem Stalkerów jest znajdowanie artefaktów. O godzinie 22:00 ka?dy dowódca grupy (lub indywidulany stalker je?li gra solo) otrzymuje SMSem wspó?rz?dne GPS artefaktów. Wtedy rozpoczyna si? szukanie.
Stalkerzy mog? otrzyma? kolejne wspó?rz?dne tak?e w trakcie samej rozgrywki.
Stalkerzy powinni unika? kontaktu z wojskiem, chocia? w razie potrzeby mog? nawi?za? walk?.
Stalkerzy, oprócz poszukiwania artefaktów, mog? podejmowa? si? wykonywania dodatkowych zada?, wyznaczanych fabularnie, w trakcie trwania rozgrywki. Zadania b?d? dopasowane do dynamicznie zmieniaj?cej si? sytuacji w Zonie.
Forma otrzymania zada? oraz ich tre?? nie b?d? znane przed rozpocz?ciem dzia?a?.

Bandyci:
Bandyci maj? za zadanie zdoby? jak najwi?cej artefaktów. Jednak zdoby? je mog? jedynie poprzez odebranie ich Stalkerom - po ich eliminacji lub zmuszeniu do tego przewag? taktyczn?. Bandyci mog? odnajdywa? artefakty i oczekiwa? w ich pobli?u na pojawienie si? Stalkerów. Forma wyboru bandytów oraz ich liczebno?? nie jest jawna.

Medyk:
Medyk znajduje si? przy ognisku, na kraw?dzi terenu gry w strefie bezpiecznej. Je?li kto? dostarczy mu rannego, mo?e on go uleczy?, ale jako zap?at? mo?e za??da? wy?wiadczenia “pewnej przys?ugi”. Osoby, które zgin??y lub przesz?y off-game, równie? gromadz? si? przy ognisku medyka. Uwaga: dla tych osób gra si? jeszcze nie sko?czy?a, ale o szczegó?ach, uczestnicy, b?d? informowani dopiero przy ognisku.

Inne klasy:
Mog? wyst?powa? inne, mniej powszechne, klasy, posiadaj?ce odr?bne zasady. Te ustalane b?d? indywidualnie z organizatorem.

Liczba graczy:
Liczba graczy poszczególnych klas nie b?dzie og?oszona publicznie przed rozpocz?ciem imprezy.

Teren:
Teren podzielony jest na dwie cz??ci: stref? otwart?, z której rozpoczynaj? Stalkerzy i Bandyci, oraz zamkni?t? Zon?, znajduj?c? si? za stref? demarkacyjn? pilnowan? przez wojsko.

http://www.fia.com.pl/images/fia/gra_nwn.jpg

Artefakty:
Artefakt to przedmiot oznaczony 3 literowym kodem. Osoba, która znajdzie (podejmie) artefakt, wk?ada go do swojego worka zrzutowego. Jedyne dopuszczalne formy transportu artefaktu, to trzymanie go w r?kach lub w worku zrzutowym. Je?li dana osoba zostanie zabita: ka?dy mo?e podej?? do niej i sprawdzi? czy nie posiada artefaktu. Je?li tak - mo?na go zabra?. Je?li nikt nie podejdzie, osoba zastrzelona oznacza si? off-game, a artefakt zostawia w miejscu, gdzie poleg?a. Z worków zrzutowych nie mo?na zabiera? magazynków.
Artefakty mo?na zdobywa? równie? tropi?c po ?ladach na ?niegu, a tak?e poluj?c na inne osoby, które szukaj? artefaktów.
Artefakty na zbiórce ko?cowej zostan? wymienione na nagrody. Aby tak si? sta?o, gracze musz? zwróci? artefakty przed zako?czeniem imprezy, a wi?c do godziny 0400. D?u?ej “handlarz” nie b?dzie czeka?.

Fanty:
Przed rozpocz?ciem rozgrywki, gracz otrzymuje od organizatora ma?? przegryzk? (np. baton). Gracz sam nie mo?e zje?? swojego fantu, ale mo?e taki, który pozyska z zabitego wroga.
Swój mo?e zje?? dopiero po zako?czeniu gry.

Wymagany ekwipunek:
Worek zrzutowy do noszenia fantów i artefaktów;
Czerwona chusta do oznaczania ran;
?wiat?o pulsacyjne ?ó?te lub czerwone do oznaczania offgame;
Odzie? i wy?ywienie pozwalaj?ce na przebywanie w warunkach ekstremalnie zimnych od godziny 20:00 do rana.

System ran:
W grze obowi?zuje RED System (http://www.redsystem.eu). Je?eli karta ran pozwala na udzielenie pomocy medycznej, gracz dostarczony do ogniska medyka, b?dzie móg? powróci? do gry na opisanych przez medyka zasadach.
Osoby off-game przemieszczaj? si? do stanowiska medyka i pozostaj? tam do ko?ca gry lub wydania innych zarz?dze?.
Karty RED Systemu zostan? dostarczone i rozdane przed gr?.

ROE:
Pojemno?? magazynków - tyle co orygina? x1,5 (plus to co magazynek nie poda). Np. M16 – 30x1,5=45 + 4 kulki na komor? = 49 kulek na magazynek
Granaty - tak;
Dym - tak;
?wiat?a strobo, race o?wietlaj?ce - tak;
Miny pirotechniczne - tak;
Sygnalizatory d?wi?kowe - dzia?aj? jak system ostrzegania, nie zabijaj?.

Inne:
Sztuczny ogie? (wybuchaj?ca kula) jest sygna?em zako?czenia imprezy, dlatego prosz? nie u?ywa? takich w trakcie gry. Po zobaczeniu tego sygna?u, nale?y przerwa? rozgrywk? i zacz?? powrót w kierunku ogniska medyka.

Uwaga! ?aden gracz nie mo?e opu?ci? terenu gry bez zg?oszenia tego faktu u medyka. Jest to tak istotne, poniewa? na koniec gry przeprowadzone zostanie sprawdzenie obecno?ci. Je?li liczba nie b?dzie si? zgadza?a zarz?dzone zostan? poszukiwania. Gra toczy si? w bardzo ci??kich warunkach i istnieje ryzyko wypadku lub hipotermii, dlatego obowi?zuj? nas szczególne ?rodki ostro?no?ci.

Zapisy:
Zapisy kierowa? na adres :xxxxf ";MI="H:JA4DI7?9:xxxx20@G=C=E63B5Ixxxx:>;@9>82?F=C=E63B5Ixxxx:>;@9>82H1:F";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/"> do dnia 15.01.2013.
Gracze indywidualni i dowódcy grup startuj?cych po stronie Stalkerów, proszeni s? o podanie numeru telefonu wraz ze zg?oszeniem na imprez?.


Po potwierdzeniu przyj?cia zg?oszenia nale?y przes?a? darowizn? wysoko?ci 60 z? na konto:
Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis
69 1030 0019 0109 8530 0041 5787
W tytule przelewu poda?: Darowizna na cele statutowe, NWN, nick i team.
Przelew powinien wp?yn?? do dnia 16.01.2013
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | grabwurte dnia July 18 2017 14:56:26
#2 | muniekole dnia August 12 2017 05:44:03
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana natomiast najporz?dniej jest mierzy? pod wobec zmniejszenia dozy zaczerwienienia twarzy natomiast metamorfozy zapalnych, obni?enia warto?ci, okresu twierdzenia za? pot?dze torsji i symultanicznych wska?ników ?wi?du, spalania za? afekt. Duet wa?kie algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast http://bez-silikonu.pl/ doustne ?rodki antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby i zaliczona w charakterze forma leczenia. W ci?gu podczas gdy w etapu kilku tygodni ?rodki nagminnie obudz? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej nawraca po zabiegu. D?ugookresowego leczenie, przewa?nie od momentu niepewnego a? do dwóch latek, mo?e prowadzi? a? do ondulacji ochrony stanu u niektórych pacjentów. Ondulacje kuracja istnieje cz?stokro? nieod??czne, cho? niektóre przypadki poddaj? po jakiemu? frazeologizmie za? stanowi? niezachwianie. Przyjezdnego przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z up?ywem wieku.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 19:58:35
redukcja zmarszczek na czole jak wygl?daj? ?ylaki odbytu zdj?cia http://www.forum.debki.pl/viewtopic.php?f=4&t=95392 cellulit domowe sposoby uj?drnianie biustu zabiegi
#4 | shareways dnia September 05 2017 11:22:54
#5 | clibin009 dnia January 16 2018 04:52:51
clb0116
ugg outlet store
jordan shoes for sale
ugg outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet
pandora jewelry
pandora uk
cheap air jordans
michael kors outlet online
polo outlet online
adidas nmd r1
coach outlet online
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
the north face outlet
ugg boots sale
ugg
cheap air jordans
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
discount ray ban sunglasses
canada goose outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
uggs on sale
ralph lauren outlet online
adidas outlet store
adidas sneakers
canada goose parka
uggs outlet
coach purses
coach factory outlet online
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose coats
timberland outlet store
longchamp bags
ugg boots
coach factory outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
kate spade handbags
nike outlet store online
canada goose jackets uk
uggs outlet
coach factorty outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
louboutin outlet
nfl jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
supreme clothing
supreme uk
coach factory outlet online
yeezy boost 350
adidas yeezy shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
air max
fitflops sale clearance
coach handbags outlet
cheap jordan shoes
canada goose coats
yeezy shoes
tory burch shoes
burberry outlet online
longchamps
ugg sale
cheap ugg boots
red bottom
coach outlet online
coach factory outlet online
adidas ultra boost
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet online
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
coach outlet online
air jordans
adidas campus shoes
moncler
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose sale
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
ugg outlet
nike air max 2018
adidas yeezy boost
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
birkin handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
ugg boots
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
fitflops sale
canada goose sale
air max
ugg boots outlet
moncler sale
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose sale
michael kors outlet store
moncler sale
yeezy boost 350
red bottom heels
north face outlet
canada goose jacket
christian louboutin shoes
pandora jewelry store
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet clearance
valentino outlet
kate spade outlet online
nike outlet online
ferragamo outlet
coach factory outlet online
pandora charms outlet
hermes bags
bottes ugg
timberland outlet
adidas outlet store
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
adidas nmd runner
pandora charms outlet
the north face outlet
michael kors outlet canada
moncler coats
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
coach factory outlet online
pandora jewelry
the north face jackets
canada goose outlet
pandora charms
uggs outlet
louis vuitton outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
uggs outlet
fred perry shirts
coach outlet store online
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
cheap uggs
yeezy shoes
uggs clearance
ralph lauren outlet online
ugg boots
pandora charms
michael kors outlet online
fitflops sale
yeezy boost
adidas yeezy boost
moncler jackets
coach outlet online
nike outlet store
coach factorty outlet online
michael kors outlet canada
burberry handbags
moncler outlet online
kate spade handbags
columbia sportswear outlet
uggs outlet
canada goose jackets
moncler uk
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max shoes
nmd adidas
louis vuitton outlet online
moncler jacket
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
nike air max 97
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
canada goose jackets
ray ban sunglasses sale
yeezy boost 350
adidas outlet online
ray bans
ugg canada
pandora charms
kate spade outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
birkenstock shoes
michael kors outlet clearance
pandora uk
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp sale
kate spade outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose
hermes bags
canada goose jackets
air jordan shoes
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach factory outlet online
nike outlet online
north face jackets
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
pandora charms outlet
coach outlet online
cheap jordans
canada goose outlet online
michael kors outlet store
ralph lauren outlet
kate spade handbags
coach outlet online
ray ban sunglasses discount
caterpillar boots
moncler uk
cheap nike shoes
ralph lauren
kate spade outlet online
michael kors outlet store
adidas superstars
mbt shoes sale
jordans
michael kors outlet online
ferragamo shoes
gucci outlet online
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
nike outlet
valentino
mulberry
pandora charms sale
nike shoes
nike air max 97
yeezy boost 350
ugg boots
adidas store
louis vuitton handbags
ray ban glasses
adidas superstar shoes
hermens
canada goose
canada goose jackets
polo ralph lauren
ralph lauren sale
coach factory outlet online
coach outlet online
timberland boots
canada goose
canada goose coats
canada goose jackets
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
ugg outlet store
philipp plein
burberry outlet
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet store
kate spade handbags
michael kors handbags outlet
ugg outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
yeezy shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
nike zoom
coach outlet store online
coach factory outlet online
north face outlet
cheap jordan shoes
canada goose
north face jackets
canada goose outlet
canada goose sale
retro 11
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
coach outlet online
adidas yeezy
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren
ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet store
pandora charms outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses for women
adidas yeezy boost
adidas nmd runner
coach outlet canada
louis vuitton factory outlet
michael kors
longchamp outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
gucci outlet
louboutin shoes
cheap air jordans
mbt
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap jordans for sale
canada goose outlet
adidas
canada goose coats
coach factory outlet online
fitflop sandals
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
ugg boots
michael kors outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet canada
pandora jewelry
michael kors outlet store
nike sneakers
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
burberry outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
pandora outlet
uggs
uggs outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
michael kors bags
moncler coats
coach outlet online
cheap jordan shoes
ugg boots women
pandora sale clearance
hermes handbags
ugg boots
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
nike shoes
moncler outlet online
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
moncler coats
air jordan retro
canada goose coats
pandora outlet
adidas nmd r1
moncler jackets
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose sale
harden vol 1
kate spade outlet online
ugg boots
north face sale
ray ban sunglasses outlet
nike sneakers
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg outlet store
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren
longchamp bags
mbt
ugg boots
timberland outlet
moncler jackets
ugg canada
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
red bottoms
the north face outlet
adidas outlet online
ralph lauren outlet online
clb0116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Taktyka zielona Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Nowe pistolety WP Szkolenie Certyfikowane Zmiana Podcast ASG Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,795
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,795
W tym miesiącu:476,145
W tym roku:476,145
Wszystkich:42,083,441
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: