Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:46
Zachód s³oñca: 15:31
Dzieñ trwa:
8 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nuclear Winter Night III FIA

 

 

 

Nuclear Winter Night III FIA

Termin: 25-26 stycznia 2014, godzina 2000-0400
Miejsce: Poligon 1WBPanc Weso?a, Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie FIA, http://www.fia.com.pl
Partnerzy: 1 Warszwska Brygada Pancerna, Polska Zbrojna, Arsena?, WMASG, KoalicjaPolnoc.PL, weekend-warriors.pl
Sponsorzy:PX militaria, Gunfire.pl, Long

Range Academy/Team99, Silt Paintball.

Obrazek

Zapraszamy na III-ci? ju? edycj? Nuclear Winter Night!

NWN jest rozgrywk? militarn? osadzon? realiach postnuklearnej zimy prowadzon? w najci??szym okresie pogodowym w trakcie roku, co zapewnia ekstremalnie ci??kie warunki. Podczas poprzednich edycji pogoda dopisa?a. Temperatura odczuwalna spada?a do ok. 25 stopni poni?ej zera, a ?nieg w pewnych fragmentach terenu si?ga? powy?ej pasa, uniemo?liwiaj?c swobodne poruszanie. NWN uznawana jest cz?sto za “najbardziej wymagaj?c? imprez? w trakcie roku”.
Impreza organizowana jest corocznie przez cz?onków Stowarzyszenia FIA i stanowi ?wietn? weryfikacj? posiadanych umiej?tno?ci i przygotowania sprz?towego uczestników bior?cych w niej udzia?.

Gracze zmierzy? si? musz? nie tylko z wych?odzeniem, ale tak?e z odmawiaj?cym na ka?dym kroku wspó?pracy sprz?tem - niedzia?aj?c? “broni?”, p?kaj?cymi suwakami, wy??czaj?cymi si? latarkami czy zamarzni?t? w manierkach wod?.

Zona skutecznie przyci?ga STALKERÓW, gdy? w?ród jej niebezpiecze?stw czekaj? nieodkryte skarby. Dla tych, którzy wyka?? si? sprytem, opanowaniem i umiej?tno?ciami sprawnego dzia?ania, czekaj? s?awa i bogactwo.
Czy jeste?, na to, gotów?

Wpisowe
60 z? darowizny dla Stowarzyszenia b?dzie przeznaczone na koszty realizacji imprezy oraz nagrody.

Klasy Graczy

Wojsko:
Wojsko ma za zadanie zaj?? stref? graniczn? dla strefy zamkni?tej i nie pozwoli? na przenikanie w jej obszar.
Wojsko wchodzi w teren wcze?niej, ma za zadanie oznaczy? granic?, ufortyfikowa? j? poprzez zbudowanie stanowisk KMów, zapór minowych, sygnalizatorów d?wi?kowych.
Wojsko ma te? mo?liwo?? oddelegowania przed rozpocz?ciem rozgrywki 4-ro osobowej sekcji saperskiej, która mo?e w dowolnych miejscach porozmieszcza? ?adunki pirotechniczne.
W trakcie gry wojsko ma za zadanie utrzymywa? ??czno?? z dowódctwem i meldowa? o bie??cej sytuacji. Dowódctwo mo?e w trakcie gry wydawa? polecenia zale?ne od jej przebiegu.
Wojsko ma mo?liwo?? wyznaczenia patroli, które b?d? si? porusza? po Zonie.

Stalkerzy:
Zadaniem Stalkerów jest znajdowanie artefaktów. O godzinie 22:00 ka?dy dowódca grupy (lub indywidulany stalker je?li gra solo) otrzymuje SMSem wspó?rz?dne GPS artefaktów. Wtedy rozpoczyna si? szukanie.
Stalkerzy mog? otrzyma? kolejne wspó?rz?dne tak?e w trakcie samej rozgrywki.
Stalkerzy powinni unika? kontaktu z wojskiem, chocia? w razie potrzeby mog? nawi?za? walk?.
Stalkerzy, oprócz poszukiwania artefaktów, mog? podejmowa? si? wykonywania dodatkowych zada?, wyznaczanych fabularnie, w trakcie trwania rozgrywki. Zadania b?d? dopasowane do dynamicznie zmieniaj?cej si? sytuacji w Zonie.
Forma otrzymania zada? oraz ich tre?? nie b?d? znane przed rozpocz?ciem dzia?a?.

Bandyci:
Bandyci maj? za zadanie zdoby? jak najwi?cej artefaktów. Jednak zdoby? je mog? jedynie poprzez odebranie ich Stalkerom - po ich eliminacji lub zmuszeniu do tego przewag? taktyczn?. Bandyci mog? odnajdywa? artefakty i oczekiwa? w ich pobli?u na pojawienie si? Stalkerów. Forma wyboru bandytów oraz ich liczebno?? nie jest jawna.

Medyk:
Medyk znajduje si? przy ognisku, na kraw?dzi terenu gry w strefie bezpiecznej. Je?li kto? dostarczy mu rannego, mo?e on go uleczy?, ale jako zap?at? mo?e za??da? wy?wiadczenia “pewnej przys?ugi”. Osoby, które zgin??y lub przesz?y off-game, równie? gromadz? si? przy ognisku medyka. Uwaga: dla tych osób gra si? jeszcze nie sko?czy?a, ale o szczegó?ach, uczestnicy, b?d? informowani dopiero przy ognisku.

Inne klasy:
Mog? wyst?powa? inne, mniej powszechne, klasy, posiadaj?ce odr?bne zasady. Te ustalane b?d? indywidualnie z organizatorem.

Liczba graczy:
Liczba graczy poszczególnych klas nie b?dzie og?oszona publicznie przed rozpocz?ciem imprezy.

Teren:
Teren podzielony jest na dwie cz??ci: stref? otwart?, z której rozpoczynaj? Stalkerzy i Bandyci, oraz zamkni?t? Zon?, znajduj?c? si? za stref? demarkacyjn? pilnowan? przez wojsko.

http://www.fia.com.pl/images/fia/gra_nwn.jpg

Artefakty:
Artefakt to przedmiot oznaczony 3 literowym kodem. Osoba, która znajdzie (podejmie) artefakt, wk?ada go do swojego worka zrzutowego. Jedyne dopuszczalne formy transportu artefaktu, to trzymanie go w r?kach lub w worku zrzutowym. Je?li dana osoba zostanie zabita: ka?dy mo?e podej?? do niej i sprawdzi? czy nie posiada artefaktu. Je?li tak - mo?na go zabra?. Je?li nikt nie podejdzie, osoba zastrzelona oznacza si? off-game, a artefakt zostawia w miejscu, gdzie poleg?a. Z worków zrzutowych nie mo?na zabiera? magazynków.
Artefakty mo?na zdobywa? równie? tropi?c po ?ladach na ?niegu, a tak?e poluj?c na inne osoby, które szukaj? artefaktów.
Artefakty na zbiórce ko?cowej zostan? wymienione na nagrody. Aby tak si? sta?o, gracze musz? zwróci? artefakty przed zako?czeniem imprezy, a wi?c do godziny 0400. D?u?ej “handlarz” nie b?dzie czeka?.

Fanty:
Przed rozpocz?ciem rozgrywki, gracz otrzymuje od organizatora ma?? przegryzk? (np. baton). Gracz sam nie mo?e zje?? swojego fantu, ale mo?e taki, który pozyska z zabitego wroga.
Swój mo?e zje?? dopiero po zako?czeniu gry.

Wymagany ekwipunek:
Worek zrzutowy do noszenia fantów i artefaktów;
Czerwona chusta do oznaczania ran;
?wiat?o pulsacyjne ?ó?te lub czerwone do oznaczania offgame;
Odzie? i wy?ywienie pozwalaj?ce na przebywanie w warunkach ekstremalnie zimnych od godziny 20:00 do rana.

System ran:
W grze obowi?zuje RED System (http://www.redsystem.eu). Je?eli karta ran pozwala na udzielenie pomocy medycznej, gracz dostarczony do ogniska medyka, b?dzie móg? powróci? do gry na opisanych przez medyka zasadach.
Osoby off-game przemieszczaj? si? do stanowiska medyka i pozostaj? tam do ko?ca gry lub wydania innych zarz?dze?.
Karty RED Systemu zostan? dostarczone i rozdane przed gr?.

ROE:
Pojemno?? magazynków - tyle co orygina? x1,5 (plus to co magazynek nie poda). Np. M16 – 30x1,5=45 + 4 kulki na komor? = 49 kulek na magazynek
Granaty - tak;
Dym - tak;
?wiat?a strobo, race o?wietlaj?ce - tak;
Miny pirotechniczne - tak;
Sygnalizatory d?wi?kowe - dzia?aj? jak system ostrzegania, nie zabijaj?.

Inne:
Sztuczny ogie? (wybuchaj?ca kula) jest sygna?em zako?czenia imprezy, dlatego prosz? nie u?ywa? takich w trakcie gry. Po zobaczeniu tego sygna?u, nale?y przerwa? rozgrywk? i zacz?? powrót w kierunku ogniska medyka.

Uwaga! ?aden gracz nie mo?e opu?ci? terenu gry bez zg?oszenia tego faktu u medyka. Jest to tak istotne, poniewa? na koniec gry przeprowadzone zostanie sprawdzenie obecno?ci. Je?li liczba nie b?dzie si? zgadza?a zarz?dzone zostan? poszukiwania. Gra toczy si? w bardzo ci??kich warunkach i istnieje ryzyko wypadku lub hipotermii, dlatego obowi?zuj? nas szczególne ?rodki ostro?no?ci.

Zapisy:
Zapisy kierowa? na adres o e0=f@m/:crp'Wa";MI="6Jxxxx8F=@?HBJ437;D0I05>91A@4J2E;B2G3H:0I05>91A@4J2E;B2G36CJ:";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/"> do dnia 15.01.2013.
Gracze indywidualni i dowódcy grup startuj?cych po stronie Stalkerów, proszeni s? o podanie numeru telefonu wraz ze zg?oszeniem na imprez?.


Po potwierdzeniu przyj?cia zg?oszenia nale?y przes?a? darowizn? wysoko?ci 60 z? na konto:
Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis
69 1030 0019 0109 8530 0041 5787
W tytule przelewu poda?: Darowizna na cele statutowe, NWN, nick i team.
Przelew powinien wp?yn?? do dnia 16.01.2013
Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | grabwurte dnia July 18 2017 14:56:26
#2 | muniekole dnia August 12 2017 05:44:03
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana natomiast najporz?dniej jest mierzy? pod wobec zmniejszenia dozy zaczerwienienia twarzy natomiast metamorfozy zapalnych, obni?enia warto?ci, okresu twierdzenia za? pot?dze torsji i symultanicznych wska?ników ?wi?du, spalania za? afekt. Duet wa?kie algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast http://bez-silikonu.pl/ doustne ?rodki antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby i zaliczona w charakterze forma leczenia. W ci?gu podczas gdy w etapu kilku tygodni ?rodki nagminnie obudz? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej nawraca po zabiegu. D?ugookresowego leczenie, przewa?nie od momentu niepewnego a? do dwóch latek, mo?e prowadzi? a? do ondulacji ochrony stanu u niektórych pacjentów. Ondulacje kuracja istnieje cz?stokro? nieod??czne, cho? niektóre przypadki poddaj? po jakiemu? frazeologizmie za? stanowi? niezachwianie. Przyjezdnego przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z up?ywem wieku.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 19:58:35
redukcja zmarszczek na czole jak wygl?daj? ?ylaki odbytu zdj?cia http://www.forum.debki.pl/viewtopic.php?f=4&t=95392 cellulit domowe sposoby uj?drnianie biustu zabiegi
#4 | shareways dnia September 05 2017 11:22:54
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Skarby... Niemcy zamykaj? Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia Combat Odda? r?k? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:3,410
Wczoraj:15,322
W tym tygodniu:55,738
W tym miesi±cu:192,236
W tym roku:3,627,672
Wszystkich:40,820,431
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: