Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nuclear Winter Night III FIA

 

 

 

Nuclear Winter Night III FIA

Termin: 25-26 stycznia 2014, godzina 2000-0400
Miejsce: Poligon 1WBPanc Weso?a, Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie FIA, http://www.fia.com.pl
Partnerzy: 1 Warszwska Brygada Pancerna, Polska Zbrojna, Arsena?, WMASG, KoalicjaPolnoc.PL, weekend-warriors.pl
Sponsorzy:PX militaria, Gunfire.pl, Long

Range Academy/Team99, Silt Paintball.

Obrazek

Zapraszamy na III-ci? ju? edycj? Nuclear Winter Night!

NWN jest rozgrywk? militarn? osadzon? realiach postnuklearnej zimy prowadzon? w najci??szym okresie pogodowym w trakcie roku, co zapewnia ekstremalnie ci??kie warunki. Podczas poprzednich edycji pogoda dopisa?a. Temperatura odczuwalna spada?a do ok. 25 stopni poni?ej zera, a ?nieg w pewnych fragmentach terenu si?ga? powy?ej pasa, uniemo?liwiaj?c swobodne poruszanie. NWN uznawana jest cz?sto za “najbardziej wymagaj?c? imprez? w trakcie roku”.
Impreza organizowana jest corocznie przez cz?onków Stowarzyszenia FIA i stanowi ?wietn? weryfikacj? posiadanych umiej?tno?ci i przygotowania sprz?towego uczestników bior?cych w niej udzia?.

Gracze zmierzy? si? musz? nie tylko z wych?odzeniem, ale tak?e z odmawiaj?cym na ka?dym kroku wspó?pracy sprz?tem - niedzia?aj?c? “broni?”, p?kaj?cymi suwakami, wy??czaj?cymi si? latarkami czy zamarzni?t? w manierkach wod?.

Zona skutecznie przyci?ga STALKERÓW, gdy? w?ród jej niebezpiecze?stw czekaj? nieodkryte skarby. Dla tych, którzy wyka?? si? sprytem, opanowaniem i umiej?tno?ciami sprawnego dzia?ania, czekaj? s?awa i bogactwo.
Czy jeste?, na to, gotów?

Wpisowe
60 z? darowizny dla Stowarzyszenia b?dzie przeznaczone na koszty realizacji imprezy oraz nagrody.

Klasy Graczy

Wojsko:
Wojsko ma za zadanie zaj?? stref? graniczn? dla strefy zamkni?tej i nie pozwoli? na przenikanie w jej obszar.
Wojsko wchodzi w teren wcze?niej, ma za zadanie oznaczy? granic?, ufortyfikowa? j? poprzez zbudowanie stanowisk KMów, zapór minowych, sygnalizatorów d?wi?kowych.
Wojsko ma te? mo?liwo?? oddelegowania przed rozpocz?ciem rozgrywki 4-ro osobowej sekcji saperskiej, która mo?e w dowolnych miejscach porozmieszcza? ?adunki pirotechniczne.
W trakcie gry wojsko ma za zadanie utrzymywa? ??czno?? z dowódctwem i meldowa? o bie??cej sytuacji. Dowódctwo mo?e w trakcie gry wydawa? polecenia zale?ne od jej przebiegu.
Wojsko ma mo?liwo?? wyznaczenia patroli, które b?d? si? porusza? po Zonie.

Stalkerzy:
Zadaniem Stalkerów jest znajdowanie artefaktów. O godzinie 22:00 ka?dy dowódca grupy (lub indywidulany stalker je?li gra solo) otrzymuje SMSem wspó?rz?dne GPS artefaktów. Wtedy rozpoczyna si? szukanie.
Stalkerzy mog? otrzyma? kolejne wspó?rz?dne tak?e w trakcie samej rozgrywki.
Stalkerzy powinni unika? kontaktu z wojskiem, chocia? w razie potrzeby mog? nawi?za? walk?.
Stalkerzy, oprócz poszukiwania artefaktów, mog? podejmowa? si? wykonywania dodatkowych zada?, wyznaczanych fabularnie, w trakcie trwania rozgrywki. Zadania b?d? dopasowane do dynamicznie zmieniaj?cej si? sytuacji w Zonie.
Forma otrzymania zada? oraz ich tre?? nie b?d? znane przed rozpocz?ciem dzia?a?.

Bandyci:
Bandyci maj? za zadanie zdoby? jak najwi?cej artefaktów. Jednak zdoby? je mog? jedynie poprzez odebranie ich Stalkerom - po ich eliminacji lub zmuszeniu do tego przewag? taktyczn?. Bandyci mog? odnajdywa? artefakty i oczekiwa? w ich pobli?u na pojawienie si? Stalkerów. Forma wyboru bandytów oraz ich liczebno?? nie jest jawna.

Medyk:
Medyk znajduje si? przy ognisku, na kraw?dzi terenu gry w strefie bezpiecznej. Je?li kto? dostarczy mu rannego, mo?e on go uleczy?, ale jako zap?at? mo?e za??da? wy?wiadczenia “pewnej przys?ugi”. Osoby, które zgin??y lub przesz?y off-game, równie? gromadz? si? przy ognisku medyka. Uwaga: dla tych osób gra si? jeszcze nie sko?czy?a, ale o szczegó?ach, uczestnicy, b?d? informowani dopiero przy ognisku.

Inne klasy:
Mog? wyst?powa? inne, mniej powszechne, klasy, posiadaj?ce odr?bne zasady. Te ustalane b?d? indywidualnie z organizatorem.

Liczba graczy:
Liczba graczy poszczególnych klas nie b?dzie og?oszona publicznie przed rozpocz?ciem imprezy.

Teren:
Teren podzielony jest na dwie cz??ci: stref? otwart?, z której rozpoczynaj? Stalkerzy i Bandyci, oraz zamkni?t? Zon?, znajduj?c? si? za stref? demarkacyjn? pilnowan? przez wojsko.

http://www.fia.com.pl/images/fia/gra_nwn.jpg

Artefakty:
Artefakt to przedmiot oznaczony 3 literowym kodem. Osoba, która znajdzie (podejmie) artefakt, wk?ada go do swojego worka zrzutowego. Jedyne dopuszczalne formy transportu artefaktu, to trzymanie go w r?kach lub w worku zrzutowym. Je?li dana osoba zostanie zabita: ka?dy mo?e podej?? do niej i sprawdzi? czy nie posiada artefaktu. Je?li tak - mo?na go zabra?. Je?li nikt nie podejdzie, osoba zastrzelona oznacza si? off-game, a artefakt zostawia w miejscu, gdzie poleg?a. Z worków zrzutowych nie mo?na zabiera? magazynków.
Artefakty mo?na zdobywa? równie? tropi?c po ?ladach na ?niegu, a tak?e poluj?c na inne osoby, które szukaj? artefaktów.
Artefakty na zbiórce ko?cowej zostan? wymienione na nagrody. Aby tak si? sta?o, gracze musz? zwróci? artefakty przed zako?czeniem imprezy, a wi?c do godziny 0400. D?u?ej “handlarz” nie b?dzie czeka?.

Fanty:
Przed rozpocz?ciem rozgrywki, gracz otrzymuje od organizatora ma?? przegryzk? (np. baton). Gracz sam nie mo?e zje?? swojego fantu, ale mo?e taki, który pozyska z zabitego wroga.
Swój mo?e zje?? dopiero po zako?czeniu gry.

Wymagany ekwipunek:
Worek zrzutowy do noszenia fantów i artefaktów;
Czerwona chusta do oznaczania ran;
?wiat?o pulsacyjne ?ó?te lub czerwone do oznaczania offgame;
Odzie? i wy?ywienie pozwalaj?ce na przebywanie w warunkach ekstremalnie zimnych od godziny 20:00 do rana.

System ran:
W grze obowi?zuje RED System (http://www.redsystem.eu). Je?eli karta ran pozwala na udzielenie pomocy medycznej, gracz dostarczony do ogniska medyka, b?dzie móg? powróci? do gry na opisanych przez medyka zasadach.
Osoby off-game przemieszczaj? si? do stanowiska medyka i pozostaj? tam do ko?ca gry lub wydania innych zarz?dze?.
Karty RED Systemu zostan? dostarczone i rozdane przed gr?.

ROE:
Pojemno?? magazynków - tyle co orygina? x1,5 (plus to co magazynek nie poda). Np. M16 – 30x1,5=45 + 4 kulki na komor? = 49 kulek na magazynek
Granaty - tak;
Dym - tak;
?wiat?a strobo, race o?wietlaj?ce - tak;
Miny pirotechniczne - tak;
Sygnalizatory d?wi?kowe - dzia?aj? jak system ostrzegania, nie zabijaj?.

Inne:
Sztuczny ogie? (wybuchaj?ca kula) jest sygna?em zako?czenia imprezy, dlatego prosz? nie u?ywa? takich w trakcie gry. Po zobaczeniu tego sygna?u, nale?y przerwa? rozgrywk? i zacz?? powrót w kierunku ogniska medyka.

Uwaga! ?aden gracz nie mo?e opu?ci? terenu gry bez zg?oszenia tego faktu u medyka. Jest to tak istotne, poniewa? na koniec gry przeprowadzone zostanie sprawdzenie obecno?ci. Je?li liczba nie b?dzie si? zgadza?a zarz?dzone zostan? poszukiwania. Gra toczy si? w bardzo ci??kich warunkach i istnieje ryzyko wypadku lub hipotermii, dlatego obowi?zuj? nas szczególne ?rodki ostro?no?ci.

Zapisy:
Zapisy kierowa? na adres Wa0p'i 4=celthN1xxxxr";MI="I:?FJC5A=2:>DE13G9G6;H@45>:7B127xxxxD=8G9G6;H@45>:7B127xxxxDI0:8";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/"> do dnia 15.01.2013.
Gracze indywidualni i dowódcy grup startuj?cych po stronie Stalkerów, proszeni s? o podanie numeru telefonu wraz ze zg?oszeniem na imprez?.


Po potwierdzeniu przyj?cia zg?oszenia nale?y przes?a? darowizn? wysoko?ci 60 z? na konto:
Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis
69 1030 0019 0109 8530 0041 5787
W tytule przelewu poda?: Darowizna na cele statutowe, NWN, nick i team.
Przelew powinien wp?yn?? do dnia 16.01.2013
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | grabwurte dnia July 18 2017 14:56:26
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Zmiana Survival Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia Alice Custom Odda? r?k? Arctic Combat Zbrojownia Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,451
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:4,451
W tym miesiącu:261,795
W tym roku:2,218,577
Wszystkich:39,411,336
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: