Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kamizelka Flyye LT6094

Kamizelka Flyye LT6094

    DevilFish - Redaktor bloga "Piekie?ko ASG"

 

Kamizelka 6094 jest bardzo popularna zarówno w kr?gach wojskowych (SF), jak i ASG. Jest to klasyczny plate carrier ?redniej wielko?ci (wi?kszy od APC), pozwalaj?cy wpakowa? na siebie wszystko co potrzeba, bez konieczno?ci dok?adania “towaru” na pas. Jej cech? charakterystyczn? jest kiesze? na wewn?trzne inserty na magazynki na przednim panelu,jak równie? boczne kieszenie elastycznego cummerbundu, daj?ce mo?liwo?? przenoszenia dodatkowych magazynków lub te? p?yt bocznych.
Czy wykonana przez Flyye, 6094 jest faktyczne warta wi?kszej uwagi i zas?u?enie jest tak popularna? Postaram si? na to odpowiedzie? w poni?szej recenzji...

IMG_1167

 

Na wst?pie trzeba od razu zaznaczy? – 6094 od Flyye ma du?? konkurencj?, bowiem tego typu kamizelki w ró?nych camo i wersjach produkuj? równie? TMC Toy Soldier. Co wi?cej nawet rodzime MIWO kombinowa?o z opracowywaniem bardzo zbli?onej kamizelki, cho? bez miejsc na przedni? wewn?trzn? ?adownic? – mam tu na my?li Os?. Ju? du?o mniej przypominaj?cy 6094 jest TF-50, ale za to ma wspóln? cech? w postaci wewn?trznych kieszeni na ?adownice magazynkowe.

IMG_1356

Testowana wersja wykonana by?a z cordury MJK.

Kamizelka, jak na Flyye przysta?o, jest wykonana z cordury 1000d. Szwy wykonano w miar? starannie, raczej nie ma si? do czego przyczepi?, cho? nie ma co si? ok?amywa? – to nadal tylko lepszy chi?czyk i nawet do MIWO czeka ich d?uga droga, cho? wypadaj?  lepiej ni? TMC.

IMG_1085

Budowa kamizelki jest klasyczna jak na tego typu konstrukcje – niemal identyczna z APC.

Kamizelka sk?ada si? z dwóch paneli, po??czonych szelkami oraz po bokach cummerbundem. Panel przedni, tylny, naramienniki oraz boczne pasy maj? wszyt? g?bk? zwi?kszaj?c? komfort noszenia kamizelki, zw?aszcza z twardymi p?ytami. Brak natomiast siatki dystansowej, ale o tym pó?niej…
Zak?ada si? j? identycznie jak wszystkie kamizelki oparte na systemie rzepowym z elastycznym pasem, czyli…

IMG_1149

Unosimy klap? przedniego panelu, odpinamy zaczepienie cummerbunda (co u?atwiaj? r?czki na bokach) i po sprawie :)

System ten jest szeroko stosowanych w kamizelkach i w zasadzie nie ma tu sensu ich wymienia?. Je?li kto? ?ledzi na bie??co artyku?y w blogu to ju? nie raz si? z nim spotka?. Regulacja 6094 oraz jej zak?adanie/zdejmowanie jest niestety g?o?ne, ale dosy? szybkie i wygodne, cho? nie zawsze mo?na równo wszystko zapi??. Przewa?nie nie przeszkadza to zbytnio w u?ytkowaniu, bardziej psuje estetyk?, chyba ?e po prostu zapniemy ca?o?? zbyt lu?no. Najwi?ksz? zalet? systemu jest przede wszystkim to, ?e samemu mo?na sobie doskonale wyregulowa? zapi?cie kamizelki. Cummerbund jest elastyczny, cho? w znacznie mniejszym stopniu ni? w testowanej APC, czy PACA. Zapi?cie boków do przedniego panelu  jest nie do ko?ca dobrze wykonane – wed?ug mnie u?yto zbyt mocnych rzepów, przez co wyd?u?ony jest czas za?o?enia i zrzucenia kamizelki,  wzrasta te? znacz?co poziom ha?asu temu towarzysz?cy. Wiem, ?e wszystko musi by? solidnie zapi?te i utrzyma? obci??enie balistyki, magazynków i innych gratów, ale np. w Praszce stosuje si? “s?absze” rzepy, a mimo to wszystko gra i nic nie odpada.


PANEL PRZEDNI

IMG_1086

Panel przedni mie?ci tak jak w APC wewn?trzny wk?ad przeznaczony np. na 3 magazynki M4 lub 4 pm.

Panel przedni 6094 jest na tyle du?y, ?eby pomie?ci? ?adownic? na 4 lub 8 magazynków M4 lub mniejsz? ich ilo?? w przypadku wewn?trznych wk?adów na magazynki. Osobi?cie tego nie sprawdza?em, ale jak kto? si? uprze to zmie?ci na panelu i 11 magazynków, nie mniej jednak nie b?dzie to ani wygodne, ani por?czne (3 w insercie plus 8 w ?adownicach).

IMG_1187

Z racji braku wewn?trznej ?adownicy przy testach – takie foto pogl?dowe. Bez wk?adów mo?na po prostu u?ywa? tej kieszeni na cho?by map?.

Górne 3 rz?dy molle pokryto mi?kkim rzepem, wi?c idealnie nada si? na podczepienie name taga/morale patcha bez konieczno?ci ?adowania równie? i kieszeni administracyjnej. Na drobiazgi nada si? mini kiesze? umieszczona od wewn?trznej strony, na górze panelu…

IMG_1106

Wewn?trzna kiesze? jest malutka, ale nada si? idealnie na dokumenty, drobniaczki, klucze lub te? kart? p?atnicz?. Wszystko jest zabezpieczone rzepem, wi?c nie ma prawa wypa??.

Je?li si? zastanawiacie po co tyle mi?kkiego rzepa od wewn?trznej strony kamizelki (ja si? zastanawia?em) to z pomoc? przychodzi Wkurzony ze swoj? wiedz? – do paneli podpina si? comfortpady balistyczne,  mo?na równie? dopi??  os?ony balistyczne ramion oraz szyi. Natomiast dolne palsy s?u?? monta?owi pasa, który ma za zadanie stabilizacj? kamizelki. Znaj?c pomys?owo?? krawców taktycznych, jak kto? sobie za?yczy to i wykonaj? dopinane comfortpady z siatk? dystansow?, której nie ma w 6094, co niestety znacz?co wp?ywa na jej “potliwo??” – có?, w ko?cu to ?ysa cordura to i jak ma oddycha?? Plusem jest to, ?e od wewn?trz kamizelka ma wszyt? mi?kk? g?bk?, zarówno na g?ównych panelach, na bokach, jak i w naramiennikach. Tak?e nie ma problemu, ?e jest twarda p?yta, cordura i wszystko to czujemy – nie, pomi?dzy p?yt? a cordur? jest jeszcze warstwa amortyzuj?ca.

Przedni  panel mie?ci oczywi?cie tak jak i tylny, p?yt? SAPI/SWIMMER M, cho? bior?c pod uwag? sporo miejsca w kieszeni na balistyk?, da rad? wsadzi? i Lk?. Zaznaczam jednak, ?e sama kamizelka ma oznaczenie rozmiaru M.

IMG_1100

Zapi?cie jest troch? kijowe, bo p?yta ma luz. Sytuacj? poprawi?oby, gdyby mi?kki rzep by? “d?u?szy” i wtedy zak?adk?, trzymaj?c? od do?u p?yt?, mo?na by by?o lepiej dopi??.

 

PANEL TYLNY

IMG_1089

Sporym minusem jest do?? ma?y uchwyt ewakuacyjny. Osoby z du?ymi d?o?mi, tym bardziej w r?kawicach (o zimowych nie wspomn?) mog? mie? problemy, ?eby dobrze z?apa? za uchwyt.

Tylny panel mie?ci p?yt? oraz system monta?u cummerbunda. Z tego co mi powiedzia? d?ugotrwa?y u?ytkownik tej kamizelki, elastyczny materia? boków lubi si? nadmiernie wyci?ga? i st?d te? boczne panele przytwierdzono paracordem do tylnego, w celu poprawy stabilizacji.

IMG_1108

Na kamizelce, po obu stronach s? wszyte po 3 oczka zapinane na rzep, w które mo?na zapi?? rurk? camelbaka. Chyba, ?e wolicie klasycznie, przez naramiennik…

 

PANELE BOCZNE/CUMMERBUND

Boczne panele bujaj? si? na elastycznych ta?mach i s? podwójne – ich konstrukcja to po prostu kiesze? na p?yt? boczn? lub te? ?adownice na kolejne magazynki.  Sam cummerbund to po prostu 2 panele boczne, po??czone krzy?owo plecionk? paracordu przez metalowe oczka – tak?e obwód kamizelki reguluje si? dodatkowo zacie?niaj?c lub polu?niaj?c plecionk?. Standardowo w ka?dym z bocznych paneli znajdziemy pojedyncz? ?adownic? na magazynek M4, zapinan? na nap na paracordzie. Rozwi?zanie jest niekoniecznie wygodne, nap jest trudniej odczepi? ni? zwyk?y paracord jak w shinglach. ?adownica mie?ci równie? pistolet, ale z racji blisko?ci klapy przedniego panelu, nie jest wygodne przenoszenie klamki w ten sposób. Poza tym te? niewygodnie si? po ni? si?ga. W kieszeni za ?adownic? jest miejsce na p?yt? zakrywan? patk? na rzep, ale z racji rzepa wszytego wewn?trz kieszeni mo?na umiejscowi? tam równie? wewn?trzne ?adownice.

IMG_1088

Boczne powierzchnie monta?owe s? na tyle obszerne, ?e mo?na si? z 6094 oby? bez konieczno?ci u?ywania dodatkowo pasoszelek.

IMG_1105

Osoby szczup?e mog? mie? problem z p?ytami bocznymi – po prostu przy zmniejszeniu obwodu cummerbunda cz??? kieszeni wchodzi pod tylny panel.

IMG_1099

Dolny pas boków wype?niony jest g?bk? poprawiaj?c? komfort kamizelki. Siatka teoretycznie co nieco poprawia wentylacj?.

IMG_1145

Chocia? zapi?cie ?adownicy na nap nie jest jako? rewelacyjnie wygodne to samo umiejscowienie kieszeni jest bardzo wygodne.

 

NARAMIENNIKI

Szelki przedniego panelu przechodz? przez drabink? na tylnym panelu i spinaj? si? rzepem. A na wszystko zapinany jest comfortpad – tyle w wielkim skrócie.

IMG_1112

W?a?nie tak wygl?da “?ysy” naramiennik, bez comfortpada.

IMG_1109

Naramiennik jest niemal identyczny jak w SCARABie.

Nak?adka-comfortpad zapinany na ?ysym naramienniku jest do?? gruby, z racji tego, ?e mi?dzy warstwami cordury umieszczono amortyzuj?c? piank?. Osobi?cie wol? jednak comfortpady z siatki dystansowej, ten z 6094 móg?by by? jednak wygodniejszy. Z drugiej strony cordura jest trwalsza od siatki.


U?YTKOWANIE

IMG_1144

6094 ma panele wi?ksze ni? przenoszona p?yta, mimo to jednak zapewnia pe?n? swobod? ruchów i pozwala na cho?by bezproblemowe schylanie si?.

6094 jest ?redniej wielko?ci PC, pozwalaj?cym jednocze?nie na zapakowanie du?ej ilo?ci ?adownic i sprz?tu bez korzystania z dodatkowego pasa, a przy tym nie ograniczaj?cy mobilno?ci. Nie kr?puje w ?aden sposób ruchów, pozwala równie? na wygodne sk?adanie si? do strza?u, cho? w nieco mniejszym w górnej cz??ci APC, jest to wygodniejsze.

IMG_1141

Poza kiepsk? wentylacj?, u?ytkowanie 6094 jest naprawd? wygodne. Nic nie upija, nic si? nie wrzyna – du?a w tym zas?uga oddzielenia balistyki amortyzuj?c? piank?. Jedynie naramienniki mog?yby by? ciut grubsze.

IMG_1136

6094 jest na tyle niedu?e, ?e mo?na na pas spodni zaczepi? kabur? na p?etwie, oczywi?cie o ile z jej strony nie mamy jakiego? cargo. 6094 wygl?da te? bardzo lansiarsko, wi?c nada si? i do stylizacji na SFa i na PMC, zw?aszcza w kolorze MJK/CB

IMG_1157

Na zako?czenie – 6094 z farbowanym CamoGromem wygl?da bardzo efektownie :)

 

PODSUMOWANIE

Musz? przyzna?, ?e troch? wiesza?em psów na 6094, ale nie oznacza to od razu, ?e jest to z?a kamizelka. Ma i owszem troch? wad, ale jest dobrze wykonana, lekka, bardzo pojemna, mobilna i ma du?e mo?liwo?ci rozbudowy o wewn?trzne ?adownice.  Osoby  nie lubi?ce siatki dystansowej b?d? z niej bardzo zadowolone, bo mimo wszystko zadbano o komfort wszywaj?c wsz?dzie gdzie si? tylko da?o amortyzuj?c? piank?. Dzi?ki temu zarówno uderzenie o ziemi? podczas padania nie spowoduje, ?e poczujemy w cycach wszystkich nierówno?ci repliki SAPI, ale równie? wygodniej b?dzie podczas mniej dynamicznego u?ytkowania. Osoby, które natomiast preferuj? siatk? dystansow? – od czego s? krawcy taktyczni i wewn?trzne rzepy kamizelki?
6094 jest zgrabnie skonstruowana, dzi?ki czemu i wygodnie mo?na z?o?y? si? do strza?u i nie ma si? nadto du?ego profilu. Jak za cen? 400-470z? mo?na oczywi?cie wybra? co? lepszego, nie mniej jednak nie uwa?am tej ceny za przesadzon?. Tym bardziej, ?e u?ywane kamizelki mo?na dosta? i za stówk? mniej, a z racji braku siatki dystansowej – tak naprawd? nie ma co si? zbytnio zu?y? w tej kamizelce.
Jak na plate carriera jest pojemna niewiele mniej od kamizelki zintegrowanej, przy czym nie zmniejsza mobilno?ci i wygl?da ca?kiem profesjonalnie. Nie ma w niej problemów z regulacj?, jedynym mankamentem jest zbyt mocny i g?o?ny rzep. A poza tym mie?ci 4 p?yty, wi?c i nie ma problemu z odpowiednim zabezpieczeniem ;)

 

SPECJALNE PODZI?KOWANIA

Artyku? nie powsta?by bez wspó?pracy z Daneszem z warszawskiego teamu JS2305 Cienie, który u?yczy? do testów kamizelk?. Nad odpowiednim wspó?czynnikiem lansu na fotkach czuwa?a Pandora z teamu GS, która podrzuci?a swoj? M4k?. Serdecznie dzi?ki!

js2305

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia April 28 2017 08:57:26
The refined feel of the mechanism also feels like it rolex replica sale comes from a much more expensive timepiece. Setting the hour felt unexpectedly smooth, and the quick-set date turns with a satisfying click; rolex replica sale these were joys I looked forward to every time I put the watch on. And oh yeah, all of these watches kept near-perfect time over the many weeks I wore them. Likewise, the "railroad"-style outer seconds rolex replica uk track suggests a more expensive model like a Patek, but without aping it exactly in homage. Another clever design element comes rolex replica sale with the second, minute, and hour hands: rendered in a luminous royal replica watches blue, they subtly pop against the warmly colored dial, further increasing readability. Here, Orient has made the rolex replica uk hands thinner and flatter than those on the typical Orient Bambino model, which makes them appear more rolex replica sale elegant. The rich golden cream dial is what I find truly makes this watch rolex replica special, however.
#2 | flyen dnia June 16 2017 09:34:25
To be candid, I brought up the FUBU example toms outlet uk on my Sutton Impact Family Style podcast earlier this month. A FUBU-type approach cheap toms shoes with a good product might attract support from the black consumer market the same way that FUBU did, and at the same time, serve as a source of toms sale inspiration for other entrepreneurs.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Radio ASG Niemcy zamykaj? Tajna bro? Skarby... Zbrojownia Homemade Libia ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,487
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:4,487
W tym miesiącu:261,831
W tym roku:2,218,613
Wszystkich:39,411,372
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: