Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kamizelka Flyye LT6094

Kamizelka Flyye LT6094

    DevilFish - Redaktor bloga "Piekie?ko ASG"

 

Kamizelka 6094 jest bardzo popularna zarówno w kr?gach wojskowych (SF), jak i ASG. Jest to klasyczny plate carrier ?redniej wielko?ci (wi?kszy od APC), pozwalaj?cy wpakowa? na siebie wszystko co potrzeba, bez konieczno?ci dok?adania “towaru” na pas. Jej cech? charakterystyczn? jest kiesze? na wewn?trzne inserty na magazynki na przednim panelu,jak równie? boczne kieszenie elastycznego cummerbundu, daj?ce mo?liwo?? przenoszenia dodatkowych magazynków lub te? p?yt bocznych.
Czy wykonana przez Flyye, 6094 jest faktyczne warta wi?kszej uwagi i zas?u?enie jest tak popularna? Postaram si? na to odpowiedzie? w poni?szej recenzji...

IMG_1167

 

Na wst?pie trzeba od razu zaznaczy? – 6094 od Flyye ma du?? konkurencj?, bowiem tego typu kamizelki w ró?nych camo i wersjach produkuj? równie? TMC Toy Soldier. Co wi?cej nawet rodzime MIWO kombinowa?o z opracowywaniem bardzo zbli?onej kamizelki, cho? bez miejsc na przedni? wewn?trzn? ?adownic? – mam tu na my?li Os?. Ju? du?o mniej przypominaj?cy 6094 jest TF-50, ale za to ma wspóln? cech? w postaci wewn?trznych kieszeni na ?adownice magazynkowe.

IMG_1356

Testowana wersja wykonana by?a z cordury MJK.

Kamizelka, jak na Flyye przysta?o, jest wykonana z cordury 1000d. Szwy wykonano w miar? starannie, raczej nie ma si? do czego przyczepi?, cho? nie ma co si? ok?amywa? – to nadal tylko lepszy chi?czyk i nawet do MIWO czeka ich d?uga droga, cho? wypadaj?  lepiej ni? TMC.

IMG_1085

Budowa kamizelki jest klasyczna jak na tego typu konstrukcje – niemal identyczna z APC.

Kamizelka sk?ada si? z dwóch paneli, po??czonych szelkami oraz po bokach cummerbundem. Panel przedni, tylny, naramienniki oraz boczne pasy maj? wszyt? g?bk? zwi?kszaj?c? komfort noszenia kamizelki, zw?aszcza z twardymi p?ytami. Brak natomiast siatki dystansowej, ale o tym pó?niej…
Zak?ada si? j? identycznie jak wszystkie kamizelki oparte na systemie rzepowym z elastycznym pasem, czyli…

IMG_1149

Unosimy klap? przedniego panelu, odpinamy zaczepienie cummerbunda (co u?atwiaj? r?czki na bokach) i po sprawie :)

System ten jest szeroko stosowanych w kamizelkach i w zasadzie nie ma tu sensu ich wymienia?. Je?li kto? ?ledzi na bie??co artyku?y w blogu to ju? nie raz si? z nim spotka?. Regulacja 6094 oraz jej zak?adanie/zdejmowanie jest niestety g?o?ne, ale dosy? szybkie i wygodne, cho? nie zawsze mo?na równo wszystko zapi??. Przewa?nie nie przeszkadza to zbytnio w u?ytkowaniu, bardziej psuje estetyk?, chyba ?e po prostu zapniemy ca?o?? zbyt lu?no. Najwi?ksz? zalet? systemu jest przede wszystkim to, ?e samemu mo?na sobie doskonale wyregulowa? zapi?cie kamizelki. Cummerbund jest elastyczny, cho? w znacznie mniejszym stopniu ni? w testowanej APC, czy PACA. Zapi?cie boków do przedniego panelu  jest nie do ko?ca dobrze wykonane – wed?ug mnie u?yto zbyt mocnych rzepów, przez co wyd?u?ony jest czas za?o?enia i zrzucenia kamizelki,  wzrasta te? znacz?co poziom ha?asu temu towarzysz?cy. Wiem, ?e wszystko musi by? solidnie zapi?te i utrzyma? obci??enie balistyki, magazynków i innych gratów, ale np. w Praszce stosuje si? “s?absze” rzepy, a mimo to wszystko gra i nic nie odpada.


PANEL PRZEDNI

IMG_1086

Panel przedni mie?ci tak jak w APC wewn?trzny wk?ad przeznaczony np. na 3 magazynki M4 lub 4 pm.

Panel przedni 6094 jest na tyle du?y, ?eby pomie?ci? ?adownic? na 4 lub 8 magazynków M4 lub mniejsz? ich ilo?? w przypadku wewn?trznych wk?adów na magazynki. Osobi?cie tego nie sprawdza?em, ale jak kto? si? uprze to zmie?ci na panelu i 11 magazynków, nie mniej jednak nie b?dzie to ani wygodne, ani por?czne (3 w insercie plus 8 w ?adownicach).

IMG_1187

Z racji braku wewn?trznej ?adownicy przy testach – takie foto pogl?dowe. Bez wk?adów mo?na po prostu u?ywa? tej kieszeni na cho?by map?.

Górne 3 rz?dy molle pokryto mi?kkim rzepem, wi?c idealnie nada si? na podczepienie name taga/morale patcha bez konieczno?ci ?adowania równie? i kieszeni administracyjnej. Na drobiazgi nada si? mini kiesze? umieszczona od wewn?trznej strony, na górze panelu…

IMG_1106

Wewn?trzna kiesze? jest malutka, ale nada si? idealnie na dokumenty, drobniaczki, klucze lub te? kart? p?atnicz?. Wszystko jest zabezpieczone rzepem, wi?c nie ma prawa wypa??.

Je?li si? zastanawiacie po co tyle mi?kkiego rzepa od wewn?trznej strony kamizelki (ja si? zastanawia?em) to z pomoc? przychodzi Wkurzony ze swoj? wiedz? – do paneli podpina si? comfortpady balistyczne,  mo?na równie? dopi??  os?ony balistyczne ramion oraz szyi. Natomiast dolne palsy s?u?? monta?owi pasa, który ma za zadanie stabilizacj? kamizelki. Znaj?c pomys?owo?? krawców taktycznych, jak kto? sobie za?yczy to i wykonaj? dopinane comfortpady z siatk? dystansow?, której nie ma w 6094, co niestety znacz?co wp?ywa na jej “potliwo??” – có?, w ko?cu to ?ysa cordura to i jak ma oddycha?? Plusem jest to, ?e od wewn?trz kamizelka ma wszyt? mi?kk? g?bk?, zarówno na g?ównych panelach, na bokach, jak i w naramiennikach. Tak?e nie ma problemu, ?e jest twarda p?yta, cordura i wszystko to czujemy – nie, pomi?dzy p?yt? a cordur? jest jeszcze warstwa amortyzuj?ca.

Przedni  panel mie?ci oczywi?cie tak jak i tylny, p?yt? SAPI/SWIMMER M, cho? bior?c pod uwag? sporo miejsca w kieszeni na balistyk?, da rad? wsadzi? i Lk?. Zaznaczam jednak, ?e sama kamizelka ma oznaczenie rozmiaru M.

IMG_1100

Zapi?cie jest troch? kijowe, bo p?yta ma luz. Sytuacj? poprawi?oby, gdyby mi?kki rzep by? “d?u?szy” i wtedy zak?adk?, trzymaj?c? od do?u p?yt?, mo?na by by?o lepiej dopi??.

 

PANEL TYLNY

IMG_1089

Sporym minusem jest do?? ma?y uchwyt ewakuacyjny. Osoby z du?ymi d?o?mi, tym bardziej w r?kawicach (o zimowych nie wspomn?) mog? mie? problemy, ?eby dobrze z?apa? za uchwyt.

Tylny panel mie?ci p?yt? oraz system monta?u cummerbunda. Z tego co mi powiedzia? d?ugotrwa?y u?ytkownik tej kamizelki, elastyczny materia? boków lubi si? nadmiernie wyci?ga? i st?d te? boczne panele przytwierdzono paracordem do tylnego, w celu poprawy stabilizacji.

IMG_1108

Na kamizelce, po obu stronach s? wszyte po 3 oczka zapinane na rzep, w które mo?na zapi?? rurk? camelbaka. Chyba, ?e wolicie klasycznie, przez naramiennik…

 

PANELE BOCZNE/CUMMERBUND

Boczne panele bujaj? si? na elastycznych ta?mach i s? podwójne – ich konstrukcja to po prostu kiesze? na p?yt? boczn? lub te? ?adownice na kolejne magazynki.  Sam cummerbund to po prostu 2 panele boczne, po??czone krzy?owo plecionk? paracordu przez metalowe oczka – tak?e obwód kamizelki reguluje si? dodatkowo zacie?niaj?c lub polu?niaj?c plecionk?. Standardowo w ka?dym z bocznych paneli znajdziemy pojedyncz? ?adownic? na magazynek M4, zapinan? na nap na paracordzie. Rozwi?zanie jest niekoniecznie wygodne, nap jest trudniej odczepi? ni? zwyk?y paracord jak w shinglach. ?adownica mie?ci równie? pistolet, ale z racji blisko?ci klapy przedniego panelu, nie jest wygodne przenoszenie klamki w ten sposób. Poza tym te? niewygodnie si? po ni? si?ga. W kieszeni za ?adownic? jest miejsce na p?yt? zakrywan? patk? na rzep, ale z racji rzepa wszytego wewn?trz kieszeni mo?na umiejscowi? tam równie? wewn?trzne ?adownice.

IMG_1088

Boczne powierzchnie monta?owe s? na tyle obszerne, ?e mo?na si? z 6094 oby? bez konieczno?ci u?ywania dodatkowo pasoszelek.

IMG_1105

Osoby szczup?e mog? mie? problem z p?ytami bocznymi – po prostu przy zmniejszeniu obwodu cummerbunda cz??? kieszeni wchodzi pod tylny panel.

IMG_1099

Dolny pas boków wype?niony jest g?bk? poprawiaj?c? komfort kamizelki. Siatka teoretycznie co nieco poprawia wentylacj?.

IMG_1145

Chocia? zapi?cie ?adownicy na nap nie jest jako? rewelacyjnie wygodne to samo umiejscowienie kieszeni jest bardzo wygodne.

 

NARAMIENNIKI

Szelki przedniego panelu przechodz? przez drabink? na tylnym panelu i spinaj? si? rzepem. A na wszystko zapinany jest comfortpad – tyle w wielkim skrócie.

IMG_1112

W?a?nie tak wygl?da “?ysy” naramiennik, bez comfortpada.

IMG_1109

Naramiennik jest niemal identyczny jak w SCARABie.

Nak?adka-comfortpad zapinany na ?ysym naramienniku jest do?? gruby, z racji tego, ?e mi?dzy warstwami cordury umieszczono amortyzuj?c? piank?. Osobi?cie wol? jednak comfortpady z siatki dystansowej, ten z 6094 móg?by by? jednak wygodniejszy. Z drugiej strony cordura jest trwalsza od siatki.


U?YTKOWANIE

IMG_1144

6094 ma panele wi?ksze ni? przenoszona p?yta, mimo to jednak zapewnia pe?n? swobod? ruchów i pozwala na cho?by bezproblemowe schylanie si?.

6094 jest ?redniej wielko?ci PC, pozwalaj?cym jednocze?nie na zapakowanie du?ej ilo?ci ?adownic i sprz?tu bez korzystania z dodatkowego pasa, a przy tym nie ograniczaj?cy mobilno?ci. Nie kr?puje w ?aden sposób ruchów, pozwala równie? na wygodne sk?adanie si? do strza?u, cho? w nieco mniejszym w górnej cz??ci APC, jest to wygodniejsze.

IMG_1141

Poza kiepsk? wentylacj?, u?ytkowanie 6094 jest naprawd? wygodne. Nic nie upija, nic si? nie wrzyna – du?a w tym zas?uga oddzielenia balistyki amortyzuj?c? piank?. Jedynie naramienniki mog?yby by? ciut grubsze.

IMG_1136

6094 jest na tyle niedu?e, ?e mo?na na pas spodni zaczepi? kabur? na p?etwie, oczywi?cie o ile z jej strony nie mamy jakiego? cargo. 6094 wygl?da te? bardzo lansiarsko, wi?c nada si? i do stylizacji na SFa i na PMC, zw?aszcza w kolorze MJK/CB

IMG_1157

Na zako?czenie – 6094 z farbowanym CamoGromem wygl?da bardzo efektownie :)

 

PODSUMOWANIE

Musz? przyzna?, ?e troch? wiesza?em psów na 6094, ale nie oznacza to od razu, ?e jest to z?a kamizelka. Ma i owszem troch? wad, ale jest dobrze wykonana, lekka, bardzo pojemna, mobilna i ma du?e mo?liwo?ci rozbudowy o wewn?trzne ?adownice.  Osoby  nie lubi?ce siatki dystansowej b?d? z niej bardzo zadowolone, bo mimo wszystko zadbano o komfort wszywaj?c wsz?dzie gdzie si? tylko da?o amortyzuj?c? piank?. Dzi?ki temu zarówno uderzenie o ziemi? podczas padania nie spowoduje, ?e poczujemy w cycach wszystkich nierówno?ci repliki SAPI, ale równie? wygodniej b?dzie podczas mniej dynamicznego u?ytkowania. Osoby, które natomiast preferuj? siatk? dystansow? – od czego s? krawcy taktyczni i wewn?trzne rzepy kamizelki?
6094 jest zgrabnie skonstruowana, dzi?ki czemu i wygodnie mo?na z?o?y? si? do strza?u i nie ma si? nadto du?ego profilu. Jak za cen? 400-470z? mo?na oczywi?cie wybra? co? lepszego, nie mniej jednak nie uwa?am tej ceny za przesadzon?. Tym bardziej, ?e u?ywane kamizelki mo?na dosta? i za stówk? mniej, a z racji braku siatki dystansowej – tak naprawd? nie ma co si? zbytnio zu?y? w tej kamizelce.
Jak na plate carriera jest pojemna niewiele mniej od kamizelki zintegrowanej, przy czym nie zmniejsza mobilno?ci i wygl?da ca?kiem profesjonalnie. Nie ma w niej problemów z regulacj?, jedynym mankamentem jest zbyt mocny i g?o?ny rzep. A poza tym mie?ci 4 p?yty, wi?c i nie ma problemu z odpowiednim zabezpieczeniem ;)

 

SPECJALNE PODZI?KOWANIA

Artyku? nie powsta?by bez wspó?pracy z Daneszem z warszawskiego teamu JS2305 Cienie, który u?yczy? do testów kamizelk?. Nad odpowiednim wspó?czynnikiem lansu na fotkach czuwa?a Pandora z teamu GS, która podrzuci?a swoj? M4k?. Serdecznie dzi?ki!

js2305

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia April 28 2017 08:57:26
The refined feel of the mechanism also feels like it rolex replica sale comes from a much more expensive timepiece. Setting the hour felt unexpectedly smooth, and the quick-set date turns with a satisfying click; rolex replica sale these were joys I looked forward to every time I put the watch on. And oh yeah, all of these watches kept near-perfect time over the many weeks I wore them. Likewise, the "railroad"-style outer seconds rolex replica uk track suggests a more expensive model like a Patek, but without aping it exactly in homage. Another clever design element comes rolex replica sale with the second, minute, and hour hands: rendered in a luminous royal replica watches blue, they subtly pop against the warmly colored dial, further increasing readability. Here, Orient has made the rolex replica uk hands thinner and flatter than those on the typical Orient Bambino model, which makes them appear more rolex replica sale elegant. The rich golden cream dial is what I find truly makes this watch rolex replica special, however.
#2 | flyen dnia June 16 2017 09:34:25
To be candid, I brought up the FUBU example toms outlet uk on my Sutton Impact Family Style podcast earlier this month. A FUBU-type approach cheap toms shoes with a good product might attract support from the black consumer market the same way that FUBU did, and at the same time, serve as a source of toms sale inspiration for other entrepreneurs.
#3 | muniekole dnia August 11 2017 22:46:45
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana tudzie? najporz?dniej jest wyznacza? u do?u wobec obni?enia porcji zaczerwienienia fizjonomii natomiast przemiany palnych, z?agodzenia kwoty, okresu stanowienia oraz pot?dze wymiotów i równoczesnych symptomów ?wi?du, pykania a mi?o??. Dwaj bazowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe oraz fantasticplastic.pl doustne specyfiki antybiotyczne. Terapia laserowa zosta?a dodatkowo zaklasyfikowana jak gatunek leczenia. W czasie jak w ?a?cuchu kilku tygodni farmaceutyki cz?sto rodz? nieulotnego pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? nawraca po zabiegu. Rozwlek?e leczenie, zwykle odk?d jakiego? a? do dwóch lat, prawdopodobnie prowadzi? a? do ondulacji warty poziomu obok niektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest nagminnie niepotrzebnego, lecz poniektórego kazusy topniej? po jakiemu? okresie tudzie? uzyskaj? mocno. Nieprzyjezdne kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z up?ywem czasu.
#4 | shareways dnia September 05 2017 11:15:03
#5 | shareways dnia September 16 2017 20:04:07
krem na pryszcze krem przeciwzmarszczkowy na noc okazuj? po?wi?ci? twarzy pojawia. dok?adnie kremy powi?kszaj?ce do biustu regeneracja w?troby leki
#6 | clibin009 dnia January 16 2018 04:45:12
clb0116
ugg outlet store
jordan shoes for sale
ugg outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet
pandora jewelry
pandora uk
cheap air jordans
michael kors outlet online
polo outlet online
adidas nmd r1
coach outlet online
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
the north face outlet
ugg boots sale
ugg
cheap air jordans
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
discount ray ban sunglasses
canada goose outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
uggs on sale
ralph lauren outlet online
adidas outlet store
adidas sneakers
canada goose parka
uggs outlet
coach purses
coach factory outlet online
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose coats
timberland outlet store
longchamp bags
ugg boots
coach factory outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
kate spade handbags
nike outlet store online
canada goose jackets uk
uggs outlet
coach factorty outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
louboutin outlet
nfl jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
supreme clothing
supreme uk
coach factory outlet online
yeezy boost 350
adidas yeezy shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
air max
fitflops sale clearance
coach handbags outlet
cheap jordan shoes
canada goose coats
yeezy shoes
tory burch shoes
burberry outlet online
longchamps
ugg sale
cheap ugg boots
red bottom
coach outlet online
coach factory outlet online
adidas ultra boost
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet online
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
coach outlet online
air jordans
adidas campus shoes
moncler
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose sale
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
ugg outlet
nike air max 2018
adidas yeezy boost
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
birkin handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
ugg boots
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
fitflops sale
canada goose sale
air max
ugg boots outlet
moncler sale
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose sale
michael kors outlet store
moncler sale
yeezy boost 350
red bottom heels
north face outlet
canada goose jacket
christian louboutin shoes
pandora jewelry store
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet clearance
valentino outlet
kate spade outlet online
nike outlet online
ferragamo outlet
coach factory outlet online
pandora charms outlet
hermes bags
bottes ugg
timberland outlet
adidas outlet store
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
adidas nmd runner
pandora charms outlet
the north face outlet
michael kors outlet canada
moncler coats
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
coach factory outlet online
pandora jewelry
the north face jackets
canada goose outlet
pandora charms
uggs outlet
louis vuitton outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
uggs outlet
fred perry shirts
coach outlet store online
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
cheap uggs
yeezy shoes
uggs clearance
ralph lauren outlet online
ugg boots
pandora charms
michael kors outlet online
fitflops sale
yeezy boost
adidas yeezy boost
moncler jackets
coach outlet online
nike outlet store
coach factorty outlet online
michael kors outlet canada
burberry handbags
moncler outlet online
kate spade handbags
columbia sportswear outlet
uggs outlet
canada goose jackets
moncler uk
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max shoes
nmd adidas
louis vuitton outlet online
moncler jacket
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
nike air max 97
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
canada goose jackets
ray ban sunglasses sale
yeezy boost 350
adidas outlet online
ray bans
ugg canada
pandora charms
kate spade outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
birkenstock shoes
michael kors outlet clearance
pandora uk
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp sale
kate spade outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose
hermes bags
canada goose jackets
air jordan shoes
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach factory outlet online
nike outlet online
north face jackets
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
pandora charms outlet
coach outlet online
cheap jordans
canada goose outlet online
michael kors outlet store
ralph lauren outlet
kate spade handbags
coach outlet online
ray ban sunglasses discount
caterpillar boots
moncler uk
cheap nike shoes
ralph lauren
kate spade outlet online
michael kors outlet store
adidas superstars
mbt shoes sale
jordans
michael kors outlet online
ferragamo shoes
gucci outlet online
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
nike outlet
valentino
mulberry
pandora charms sale
nike shoes
nike air max 97
yeezy boost 350
ugg boots
adidas store
louis vuitton handbags
ray ban glasses
adidas superstar shoes
hermens
canada goose
canada goose jackets
polo ralph lauren
ralph lauren sale
coach factory outlet online
coach outlet online
timberland boots
canada goose
canada goose coats
canada goose jackets
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
ugg outlet store
philipp plein
burberry outlet
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet store
kate spade handbags
michael kors handbags outlet
ugg outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
yeezy shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
nike zoom
coach outlet store online
coach factory outlet online
north face outlet
cheap jordan shoes
canada goose
north face jackets
canada goose outlet
canada goose sale
retro 11
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
coach outlet online
adidas yeezy
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren
ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet store
pandora charms outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses for women
adidas yeezy boost
adidas nmd runner
coach outlet canada
louis vuitton factory outlet
michael kors
longchamp outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
gucci outlet
louboutin shoes
cheap air jordans
mbt
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap jordans for sale
canada goose outlet
adidas
canada goose coats
coach factory outlet online
fitflop sandals
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
ugg boots
michael kors outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet canada
pandora jewelry
michael kors outlet store
nike sneakers
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
burberry outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
pandora outlet
uggs
uggs outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
michael kors bags
moncler coats
coach outlet online
cheap jordan shoes
ugg boots women
pandora sale clearance
hermes handbags
ugg boots
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
nike shoes
moncler outlet online
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
moncler coats
air jordan retro
canada goose coats
pandora outlet
adidas nmd r1
moncler jackets
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose sale
harden vol 1
kate spade outlet online
ugg boots
north face sale
ray ban sunglasses outlet
nike sneakers
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg outlet store
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren
longchamp bags
mbt
ugg boots
timberland outlet
moncler jackets
ugg canada
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
red bottoms
the north face outlet
adidas outlet online
ralph lauren outlet online
clb0116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Makarov KWC Elektryczny Blow Back Mndur Gorka E SPOS Zmiana Tajna bro? LIGA ASG Survival Podcast ASG Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,709
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,709
W tym miesiącu:476,059
W tym roku:476,059
Wszystkich:42,083,355
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: