Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:46
Zachód s³oñca: 15:31
Dzieñ trwa:
8 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"ROMB" to nie tylko figura...

"ROMB" to nie tylko figura...

Rozmowa z wiceprezesem Ruchu Obywatelskiego Mi?o?ników Broni, adwokatem Andrzejem Turczynem.

 Andrzej Turczyn

ROMB nie jest tylko figur? geometryczn?, to tak?e stowarzyszenie Ruch Obywatelski Mi?o?ników Broni, którego celem jest promowanie sportów strzeleckich oraz d??enie do racjonalnego dost?pu do broni.

Marduk: Witam, jak mogli?my ju? wielokrotnie us?ysze?, ROMB jest pomys?odawc? zmian w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji. Jakie zmiany chcieliby?cie wprowadzi? i jaki mia?oby to wp?yw na dzia?alno?? np. organizacji strzeleckich, grup rekonstrukcyjnych oraz paramilitarnych.

Andrzej Turczyn: W miesi?cu marcu, jako wiceprezes ROMB przygotowa?em projekt zmiany w ustawie o broni i amunicji, który dotyczy wprowadzenia broni dla ochrony miru domowego. Projekt wraz z uzasadnieniem wys?a?em do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do przedstawicieli wiod?cych w Polsce si? politycznych. Projekt jest do?? krótki i jasny. Postulujemy wprowadzenie kolejnego celu posiadania broni palnej – broni dla ochrony miru domowego. Jako, ?e ustawa wymaga, aby bro? posiadana by?a w okre?lonym celu i z wa?nej przyczyny zaproponowa?em, aby wa?n? przyczyn? posiadania broni dla ochrony miru domowego by?o posiadanie tytu?u prawnego do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub innej nieruchomo?ci wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Proponowana przeze mnie kategoria broni palnej nie powoduje konkretnych korzy?ci dla organizacji strzeleckich, grup rekonstrukcyjnych oraz paramilitarnych, bo te? i takiego celu nie mia?a. Nie mia?a, bo aktualnie obowi?zuj? przepisy prawa, które dla tych ?rodowisk gwarantuj? do?? racjonalny dost?p do broni palnej. Wcale nie ?artuj?. W 2011 roku nast?pi?a bardzo powa?na zmiana ustawy o broni i amunicji. Zmiana pod has?em eliminacji uznaniowo?ci organów policji oraz liberalizacji zasad dost?pu do broni palnej. Ta zmiana sta?a si? faktem, wesz?a w ?ycie. Jeszcze w zesz?ym roku Policja próbowa?a przez naginanie przepisów zachowa? swoje imperium uznaniowo?ci. Na szcz??cie Naczelny S?d Administracyjny w Warszawie wskaza? Policji jak nale?y rozumie? przepisy prawa. Moim zdaniem dzisiaj ka?dy praworz?dny, zdrowy psychicznie i zdeterminowany w osi?ganiu celów mi?o?nik broni palnej, mo?e uzyska? pozwolenie na jej posiadanie. Wska?? np. ?e dla uzyskania pozwolenia dla celów sportowych wystarczy posiada? tzw. patent strzelecki, licencj? strzeleck? – wydawane przez PZSS oraz by? cz?onkiem klubu strzeleckiego. Oczywi?cie jeszcze trzeba by? niekaranym, mie? do najmniej 21 lat, by? zdrowym psychicznie i nie posiada? zaburze? funkcjonowania psychologicznego. Po spe?nieniu tych kryteriów Policja nie mo?e odmówi? wydania pozwolenia na bro?! Zdaj? sobie spraw?, ?e mo?e to brzmie? dla niektórych rewelacyjnie, ale tak dok?adnie jest. Po spe?nieniu takich kryteriów uzyska? mo?na pozwolenie na bro? paln?. Beretta M9, popularny ka?asznikow, czy karabinek M4, s? w zasi?gu ka?dego mi?o?nika sportów strzeleckich.

Co do pozwolenia dla grup rekonstrukcyjnych. Sprawa jest moim zdaniem jeszcze ?atwiejsza. Dla uzyskania pozwolenia do celów rekonstrukcji historycznych wymagane jest przedstawienie wa?nej przyczyny, któr? jest udokumentowane cz?onkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz za?wiadczenie potwierdzaj?ce czynny udzia? w dzia?alno?ci statutowej. Oczywi?cie trzeba spe?nia? równie? te ogólne kryteria dotycz?ce praworz?dno?ci i zdrowia. Przy tego rodzaju pozwoleniu zdawa? trzeba egzamin przed komisj? powo?an? przez w?a?ciwy organ Policji ze znajomo?ci przepisów dotycz?cych posiadania i u?ywania danej broni oraz z umiej?tno?ci pos?ugiwania si? t? broni?. Egzamin sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza cz??? testowa obejmuje zagadnienia z ustawy o broni i amunicji oraz kodeksu karnego o obronie koniecznej i o przepisie nielegalnego posiadania broni. Egzamin praktyczny to egzamin z zakresu zasad bezpiecze?stwa na strzelnicy oraz egzamin praktyczny – strzelecki. W przypadku broni dla celów rekonstrukcyjnych, zakres egzaminu strzeleckiego to odbezpieczanie i zabezpieczanie broni, ?adowanie i roz?adowanie broni oraz oddanie co najmniej jednego strza?u. Dla celów rekonstrukcji historycznych posiada? mo?na bro? alarmow? albo inn? bro? paln?, konstrukcyjnie przeznaczon? do strzelania wy??cznie amunicj? ?lep?, w tym bro? samoczynn?.

M: Z tego co s?yszeli?my w dyskusji na antenie TVP Stowarzyszenie ROMB nie jest za sprzedawaniem broni „jak w supermarkecie”. Jaki wp?yw mia?yby te zmiany w uzyskiwaniu pozwole? na bro?

A.T.: Rozwin??em si? na temat broni sportowej i dla rekonstrukcji historycznej, ale wracaj?c do tematu broni dla ochrony miru domowego. Oczywi?cie gdyby proponowane przez ROMB zmiany wesz?y w ?ycie zwi?kszy?aby si? ilo?? osób, które mog?yby wyst?pi? o bro? paln?. To jednak nie spowodowa?oby tzw. powszechnego dost?pu do broni palnej. Powszechny dost?p do broni palnej to wzorzec ameryka?ski, gdzie prawo do posiadania broni zagwarantowane jest w ameryka?skiej Konstytucji i wynika z faktu bycia Amerykaninem. My postulujemy aby zachowa? system pozwole? na bro? paln?, aby nadal konieczne by?o spe?nianie kryteriów w dotycz?cych praworz?dno?ci, wieku, zdrowia psychicznego i funkcjonowania psychologicznego. W konsekwencji bro? paln? dla ochrony miru domowego mog?yby otrzyma? wy??cznie osoby odpowiedzialne, daj?ce gwarancje bezpiecznego zachowania i bezpiecze?stwa przechowywania broni. Jest takie poj?cie jak licencjonowanie legalistyczne i moim zdaniem nale?y to w Polsce utrzyma?. Oznacza to mniej wi?cej to, ?e jak kto? spe?nia kryteria opisane w ustawie, organ administracji pozwolenie na bro? wyda? musi. Taki system obowi?zuje aktualnie. Nale?y moim zdaniem rozszerzy? ustawowe mo?liwo?ci uzyskania pozwolenia na bro?, o bro? dla ochrony miru domowego.

M: Cz?onkowie ROMB oraz osoby pasjonuj?ce si? broni? czarno prochow? oraz ASG s? obeznani z obs?ug? broni czy mimo to nie boi si? Pan, ?e bro? wpadnie w niepowo?ane r?ce i nie narobi to niepotrzebnych k?opotów? Chodzi mi g?ównie o zaj?cie z udzia?em wiceministra Rau.

A.T.: Raczej by?ego policjanta i asystenta pos?a Buzka, a nie wiceministra. Zdecydowane d?u?ej ten pan pe?ni? te dwie funkcje, ni? piastowa? funkcj? wiceministra. Co do obaw. Nie, nie mam ich. Przyk?ad, który Pan poda? jest obrazem by?ego stanu prawnego, gdzie pozwolenia dostawali znajomi królika. Ten pan by? pewnie znajomym królika i ta znajomo?? nadawa?a mu walor osoby odpowiedzialnej. Okaza? si? nieodpowiedzialny. Utrzymywanie regu? licencjonowania legalistycznego takie patologie wyklucza. Znaczenie ma to jakie kto kryteria spe?nia, a nie czyim jest znajomym. Prosz? pami?ta? o tym, ?e ka?da osoba, która chce posiada? pozwolenie na bro? musi podda? si? badaniom psychologicznym, psychiatrycznym. Dodatkowo np. sportowi strzelcy musz? stale nale?e? do klubu strzeleckiego, uczestniczy? we wspó?zawodnictwie strzeleckim. Moim zdaniem obecnie s? takie wy?rubowane regulacje, ?e pojawienie si? wariata z broni? b?dzie do?? nieprawdopodobnym zjawiskiem. Prosz? pami?ta? równie? o tym, ?e ?adnemu praworz?dnemu posiadaczowi broni nie zale?y, aby pojawi? si? wariat z broni? i narobi? szkody ca?emu ?rodowisku strzelców, kolekcjonerów czy rekonstruktorów. Osoby b?d?ce w tych ?rodowiskach wzajemnie si? kontroluj?, dbaj? o to, aby po?ród nich nie pojawi? si? szaleniec. Sam jestem prezesem stowarzyszenia Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie i do naszego stowarzyszenia nie przyjmujemy nikogo, kogo nie znamy wcze?niej, kto nie odby? sta?u kandydackiego. Trzeba by? poleconym przez innych, tak „z ulicy” nikt do nas nie zostanie przyj?ty. Robimy tak, aby filtrowa? kandydatów do naszego stowarzyszenia. To dzia?a. Raz chcia? przyst?pi? do naszego stowarzyszenia cz?owiek co do którego dosz?y mnie s?uchy, ?e ma problemy z zachowaniem praworz?dno?ci. Odmówili?my mu, grzecznie ale stanowczo. Prosz? pami?ta?, tak?e o tym, ?e im wi?cej broni w spo?ecze?stwie tym bezpieczniej. Te wszystkie g?o?ne strzelaniny, o których donosz? media, odbywaj? si? w strefach wolnych od broni. Tam gdzie jest podejrzenie przest?pcy, ?e praworz?dny cz?owiek ma bro?, nie si?gnie on po swoj? w przest?pczym zamiarze. Jest takie has?o: z?ego cz?owieka z pistoletem, mo?e zatrzyma? tylko dobry cz?owiek z pistoletem. To s? bardzo prawdziwe s?owa. Ostatni najmocniejszy argument, który zachowa?em na koniec. Pokazuje on czarno na bia?ym, ?e wszelkie obawy o przest?pcze dzia?ania legalnych posiadaczy broni nie maj? ?adnego uzasadnienia. W Polsce od 2004 roku istnieje niczym nieskr?powana mo?liwo?? posiadania broni palnej czarnoprochowej. Nie ma reglamentacji, nie ma bada?, nie ma sprawdzania praworz?dno?ci. Ka?dy mo?e wej?? do sklepu i kpi? rewolwer rozdzielnego ?adowania na proch czarny. Mamy w Polsce powszechny dost?p do broni palnej rozdzielnego ?adowana na proch czarny. Taka bro? to równie ?mierciono?ne urz?dzenia jak zwyk?a bro? palna. Mo?e nieco d?u?ej zajmuje za?adowanie rewolweru. Maj?c to na uwadze prosz? udzieli? odpowiedzi na takie pytanie: czy w okresie ostatnich 10 lat kto? s?ysza? w Polsce o masakrach z udzia?em bandytów strzelaj?cych do bezbronnych ludzi z broni czarnoprochowej ? Nic takiego nie mia?o miejsca. Jest to dowodem, ?e mimo powszechnego dost?pu do broni palnej czarnoprochowej, dok?adnie tak jak na dzikim zachodzie kilka wieków temu, nie dzieje si? nic. Ca?kowity spokój i bezpiecze?stwo. Oto ostateczny argument przeciwko wszelkim obawom zwi?zanym z rozszerzeniem dost?pu do broni palnej.

M: Czy nie uwa?a Pan, ?e osoby które wyst?puj? o pozwolenie na bro? lub nie ukrywaj? swojej pasji lub zainteresowania broni? s? demonizowane w oczach spo?ecze?stwa ?

A.T.: Ja tego nie odczuwam. Posiadam bro? i jako? nie widz?, abym by? traktowany jako kto? niebezpieczny. Zgadzam si? jednak z tym, ?e w Polsce jest zniszczona kultura posiadania broni. Komuni?ci, ludzie o totalitarnych umys?ach nam to zgotowali. W Polsce na 100 mieszka?ców przypada 1 egzemplarz broni. w s?siednich Czechach ju? 16 egzemplarzy borni, a w Niemczech ju? ponad 30 egzemplarzy borni. Musimy bra? przyk?ad z s?siadów. W Polsce musimy odbudowa? kultur? posiadania broni palnej. Ta kultura kiedy? by?a, musimy j? odtworzy?, to jest zadanie równie? dla waszego ?rodowiska. Ta odbudowa powinna polega? na promowaniu sportów strzeleckich, kolekcjonerstwa broni palnej, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa czarnoprochowego, rekreacyjnego. To s? wspania?e dziedziny ?ycia spo?ecznego, sposobu na sp?dzanie wolnego czasu. Moim zdaniem odbudowywanie kultury posiadania broni palnej musi i b?dzie nast?powa?o oddolnie. Powinny powstawa? kluby strzeleckie, stowarzyszenia kolekcjonerskie, rekonstrukcyjne. Przecie? do tego wystarczy 15 znajomych, po??czonych wspólnym zami?owaniem do broni. Gdy ?rodowisko strzeleckie b?dzie widoczne, pojawi? si? ch?tni do budowy strzelnic. Obserwuj? to ju? dzisiaj. Od 3 lat mamy racjonalny dost?p do broni palnej i ju? widz?, ?e zainteresowanie broni? nabiera rozp?du. Przyk?adowo w 2011 roku do patentu strzeleckiego w pewnym klubie strzeleckim przyst?powa?o 1- 2 osoby, dzisiaj paten zdaje ju? 20. Zainteresowanie broni? w Polsce jest ogromne. Przez dziesi?ciolecia by?o sztucznie t?umione, a dzisiaj rozkwita i to jest jednoznacznie pozytywne. Moje do?wiadczenie mnie poucza, ?e ka?dy kto we?mie bro? paln? do r?ki, wchodzi na wy?szy poziom odpowiedzialno?ci indywidualnej. Jeden pobyt na strzelnicy i ju? ka?dy wie, ?e bro? nie znosi b??du, ?e tu potrzebna jest szczególna odpowiedzialno??. To s? przecie? cechy osobowe wymagane w budowaniu spo?ecze?stwa obywatelskiego. Te cechy nabyte na strzelnicy nie znikaj? w innych dziedzinach ?ycia. Posiadanie broni palnej, to wszechstronnie pozytywne zjawisko spo?eczne.

M: Jak ROMB chce zmieni? postrzeganie broni w naszym spo?ecze?stwie ?

A.T.: ROMB za cel statutowy sobie postawi? przeciwdzia?anie stereotypom dotycz?cym posiadaczy broni. Pami?tajmy, ?e to komuni?ci obrzydzaj?c Polaków Polakom, stworzyli obraz cz?owieka z broni?, jako bandyty. Aby to zmieni? po pierwsze i przede wszystkim potrzebujemy wsparcia jako stowarzyszenie. Potrzebujemy cz?onków liczonych w dziesi?tkach albo setkach tysi?cy. Kilka tysi?cy cz?onków i sympatyków ROMB to zdecydowanie za ma?o, aby odwróci? ?wiadomo?? spo?eczn?. Nasze charakterystyczne logo powinno by? znane ka?demu Polakowi. Ludzie to podstawowy element sukcesu. Wy??cznie wysi?ki w?adz ROMB niewiele zmieni?. Dla spowodowania tego, aby spo?ecze?stwo pozytywnie patrzy?o na bro? paln? i jej posiadaczy, konieczne jest nadanie Ruchowi Obywatelskiemu Mi?o?ników Broni charakteru ruchu powszechnego. Musimy sta? si? ja kula ?nie?na, która tocz?c si? zabiera wszystko co napotka na swojej drodze. Zabiera oznacza przekonuje do swoich racji. W g?owach Polaków tak bardzo zakorzeniony jest strach przed cz?owiekiem posiadaj?cym bro?, ?e konieczne jest indywidualne przekonywanie, pokazywanie pozytywnych stron strzelectwa. Twarz? w twarz o wiele bardziej mo?na przekona?, ni? g?osz?c has?a z trybuny. Aktualne prowadzimy akcje internetowe. Przygotowujemy si? do sezonu strzeleckiego. Chcemy aby na ka?dej strzelnicy w Polsce zawis?a informacji o naszym Stowarzyszeniu. Drukujemy w?a?nie ulotki i naklejki. Ulotki do indywidualnego rozdawania, naklejki do zamieszczenie na samochodzie. Jak to mi?o jad?c po naszych drogach spotka? auto z naklejk? ROMB. Oczekujemy na kontakt od ludzi zainteresowanych wspó?dzia?aniem w realizacji celów ROMB. Wspieramy ka?d? inicjatyw?, która b?dzie pokazywa?a pozytywn? stron? posiadania broni palnej.

Potrzebujemy docierania z dobr? wiadomo?ci? o mo?liwo?ci uzyskania pozwolenia na bro?, do coraz to nowych ?rodowisk, jak Wasze ?rodowisko. Kilku z Was si? zainteresuje, zdob?dzie pozwolenie, lawina ruszy, a cz?onków ROMB przyb?dzie. Zapraszam do przy??czenia si? do naszego stowarzyszenia ! Tu link to miejsca gdzie mo?na si? do nas przy??czy? http://www.romb.org.pl/app/?rejestracja

Dzi?kuj? za rozmow?

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia April 28 2017 08:59:44
For that reason, people consider Rolex watches to be like currency, and rolex replica that is a big part of why Rolex watches hold their value so well. The Rolex SubmaPadar isn't just a timepiece, but an institution. It is like rolex replica sale being part of a club which many people should be involved with for at least a moment in their lives. A watch like this is a testament to a set of design and rolex replica sale manufacturing principles that is so utterly non-controversial you can't Pomocy but stand behind it. Many people are rolex replica uk happy with owning something like a Rolex SubmaPadar as their daily watch, and there is nothing wrong with hublot replica uk that. Some believe that the cornerstone of one's timepiece collection is a fine dress watch. Others, however, may prefer hublot replica uk spending their hard-earned cash on rugged sport and tool watches that don't really work rolex replica sale under a shirt cuff. Enter the Orient Watch Company.
#2 | muniekole dnia August 12 2017 09:44:08
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana oraz najpoprawniej jest okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do z?agodzenia ilo?ci zaczerwienienia twarzy tudzie? odmiany zapalnych, zminimalizowania kwocie, frazeologizmu wytrzymania i sile torsji a paralelnych wyrazów ?wi?du, przypalania natomiast amor. Dwie wa?kie wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe i zwalczamy-cellulit.pl doustne ?rodki antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?a dodatkowo zaszufladkowana jak rodzaj leczenia. W czasie kiedy w toku kilku tygodni ?rodki cz?sto sprawiaj? ulotnego pocenie si?, zaczerwienienie zwykle nawraca po zabiegu. D?ugofalowego terapia, tak bywa od czasu niejakiego do dwóch latek, mo?e ci?gn?? si? do ondulacji weryfikacji stanu przy niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest notorycznie nieodzowne, aczkolwiek poniektórego casusy oddaj? po pewnym czasie tudzie? stanowi? trwale. Zamiejscowego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wspólnie spo?ród przeciekiem czasu.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Act od Valor Survival Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Combat Niemcy zamykaj? Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:3,466
Wczoraj:15,322
W tym tygodniu:55,794
W tym miesi±cu:192,292
W tym roku:3,627,728
Wszystkich:40,820,487
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: