Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"ROMB" to nie tylko figura...

"ROMB" to nie tylko figura...

Rozmowa z wiceprezesem Ruchu Obywatelskiego Mi?o?ników Broni, adwokatem Andrzejem Turczynem.

 Andrzej Turczyn

ROMB nie jest tylko figur? geometryczn?, to tak?e stowarzyszenie Ruch Obywatelski Mi?o?ników Broni, którego celem jest promowanie sportów strzeleckich oraz d??enie do racjonalnego dost?pu do broni.

Marduk: Witam, jak mogli?my ju? wielokrotnie us?ysze?, ROMB jest pomys?odawc? zmian w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji. Jakie zmiany chcieliby?cie wprowadzi? i jaki mia?oby to wp?yw na dzia?alno?? np. organizacji strzeleckich, grup rekonstrukcyjnych oraz paramilitarnych.

Andrzej Turczyn: W miesi?cu marcu, jako wiceprezes ROMB przygotowa?em projekt zmiany w ustawie o broni i amunicji, który dotyczy wprowadzenia broni dla ochrony miru domowego. Projekt wraz z uzasadnieniem wys?a?em do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do przedstawicieli wiod?cych w Polsce si? politycznych. Projekt jest do?? krótki i jasny. Postulujemy wprowadzenie kolejnego celu posiadania broni palnej – broni dla ochrony miru domowego. Jako, ?e ustawa wymaga, aby bro? posiadana by?a w okre?lonym celu i z wa?nej przyczyny zaproponowa?em, aby wa?n? przyczyn? posiadania broni dla ochrony miru domowego by?o posiadanie tytu?u prawnego do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub innej nieruchomo?ci wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Proponowana przeze mnie kategoria broni palnej nie powoduje konkretnych korzy?ci dla organizacji strzeleckich, grup rekonstrukcyjnych oraz paramilitarnych, bo te? i takiego celu nie mia?a. Nie mia?a, bo aktualnie obowi?zuj? przepisy prawa, które dla tych ?rodowisk gwarantuj? do?? racjonalny dost?p do broni palnej. Wcale nie ?artuj?. W 2011 roku nast?pi?a bardzo powa?na zmiana ustawy o broni i amunicji. Zmiana pod has?em eliminacji uznaniowo?ci organów policji oraz liberalizacji zasad dost?pu do broni palnej. Ta zmiana sta?a si? faktem, wesz?a w ?ycie. Jeszcze w zesz?ym roku Policja próbowa?a przez naginanie przepisów zachowa? swoje imperium uznaniowo?ci. Na szcz??cie Naczelny S?d Administracyjny w Warszawie wskaza? Policji jak nale?y rozumie? przepisy prawa. Moim zdaniem dzisiaj ka?dy praworz?dny, zdrowy psychicznie i zdeterminowany w osi?ganiu celów mi?o?nik broni palnej, mo?e uzyska? pozwolenie na jej posiadanie. Wska?? np. ?e dla uzyskania pozwolenia dla celów sportowych wystarczy posiada? tzw. patent strzelecki, licencj? strzeleck? – wydawane przez PZSS oraz by? cz?onkiem klubu strzeleckiego. Oczywi?cie jeszcze trzeba by? niekaranym, mie? do najmniej 21 lat, by? zdrowym psychicznie i nie posiada? zaburze? funkcjonowania psychologicznego. Po spe?nieniu tych kryteriów Policja nie mo?e odmówi? wydania pozwolenia na bro?! Zdaj? sobie spraw?, ?e mo?e to brzmie? dla niektórych rewelacyjnie, ale tak dok?adnie jest. Po spe?nieniu takich kryteriów uzyska? mo?na pozwolenie na bro? paln?. Beretta M9, popularny ka?asznikow, czy karabinek M4, s? w zasi?gu ka?dego mi?o?nika sportów strzeleckich.

Co do pozwolenia dla grup rekonstrukcyjnych. Sprawa jest moim zdaniem jeszcze ?atwiejsza. Dla uzyskania pozwolenia do celów rekonstrukcji historycznych wymagane jest przedstawienie wa?nej przyczyny, któr? jest udokumentowane cz?onkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz za?wiadczenie potwierdzaj?ce czynny udzia? w dzia?alno?ci statutowej. Oczywi?cie trzeba spe?nia? równie? te ogólne kryteria dotycz?ce praworz?dno?ci i zdrowia. Przy tego rodzaju pozwoleniu zdawa? trzeba egzamin przed komisj? powo?an? przez w?a?ciwy organ Policji ze znajomo?ci przepisów dotycz?cych posiadania i u?ywania danej broni oraz z umiej?tno?ci pos?ugiwania si? t? broni?. Egzamin sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza cz??? testowa obejmuje zagadnienia z ustawy o broni i amunicji oraz kodeksu karnego o obronie koniecznej i o przepisie nielegalnego posiadania broni. Egzamin praktyczny to egzamin z zakresu zasad bezpiecze?stwa na strzelnicy oraz egzamin praktyczny – strzelecki. W przypadku broni dla celów rekonstrukcyjnych, zakres egzaminu strzeleckiego to odbezpieczanie i zabezpieczanie broni, ?adowanie i roz?adowanie broni oraz oddanie co najmniej jednego strza?u. Dla celów rekonstrukcji historycznych posiada? mo?na bro? alarmow? albo inn? bro? paln?, konstrukcyjnie przeznaczon? do strzelania wy??cznie amunicj? ?lep?, w tym bro? samoczynn?.

M: Z tego co s?yszeli?my w dyskusji na antenie TVP Stowarzyszenie ROMB nie jest za sprzedawaniem broni „jak w supermarkecie”. Jaki wp?yw mia?yby te zmiany w uzyskiwaniu pozwole? na bro?

A.T.: Rozwin??em si? na temat broni sportowej i dla rekonstrukcji historycznej, ale wracaj?c do tematu broni dla ochrony miru domowego. Oczywi?cie gdyby proponowane przez ROMB zmiany wesz?y w ?ycie zwi?kszy?aby si? ilo?? osób, które mog?yby wyst?pi? o bro? paln?. To jednak nie spowodowa?oby tzw. powszechnego dost?pu do broni palnej. Powszechny dost?p do broni palnej to wzorzec ameryka?ski, gdzie prawo do posiadania broni zagwarantowane jest w ameryka?skiej Konstytucji i wynika z faktu bycia Amerykaninem. My postulujemy aby zachowa? system pozwole? na bro? paln?, aby nadal konieczne by?o spe?nianie kryteriów w dotycz?cych praworz?dno?ci, wieku, zdrowia psychicznego i funkcjonowania psychologicznego. W konsekwencji bro? paln? dla ochrony miru domowego mog?yby otrzyma? wy??cznie osoby odpowiedzialne, daj?ce gwarancje bezpiecznego zachowania i bezpiecze?stwa przechowywania broni. Jest takie poj?cie jak licencjonowanie legalistyczne i moim zdaniem nale?y to w Polsce utrzyma?. Oznacza to mniej wi?cej to, ?e jak kto? spe?nia kryteria opisane w ustawie, organ administracji pozwolenie na bro? wyda? musi. Taki system obowi?zuje aktualnie. Nale?y moim zdaniem rozszerzy? ustawowe mo?liwo?ci uzyskania pozwolenia na bro?, o bro? dla ochrony miru domowego.

M: Cz?onkowie ROMB oraz osoby pasjonuj?ce si? broni? czarno prochow? oraz ASG s? obeznani z obs?ug? broni czy mimo to nie boi si? Pan, ?e bro? wpadnie w niepowo?ane r?ce i nie narobi to niepotrzebnych k?opotów? Chodzi mi g?ównie o zaj?cie z udzia?em wiceministra Rau.

A.T.: Raczej by?ego policjanta i asystenta pos?a Buzka, a nie wiceministra. Zdecydowane d?u?ej ten pan pe?ni? te dwie funkcje, ni? piastowa? funkcj? wiceministra. Co do obaw. Nie, nie mam ich. Przyk?ad, który Pan poda? jest obrazem by?ego stanu prawnego, gdzie pozwolenia dostawali znajomi królika. Ten pan by? pewnie znajomym królika i ta znajomo?? nadawa?a mu walor osoby odpowiedzialnej. Okaza? si? nieodpowiedzialny. Utrzymywanie regu? licencjonowania legalistycznego takie patologie wyklucza. Znaczenie ma to jakie kto kryteria spe?nia, a nie czyim jest znajomym. Prosz? pami?ta? o tym, ?e ka?da osoba, która chce posiada? pozwolenie na bro? musi podda? si? badaniom psychologicznym, psychiatrycznym. Dodatkowo np. sportowi strzelcy musz? stale nale?e? do klubu strzeleckiego, uczestniczy? we wspó?zawodnictwie strzeleckim. Moim zdaniem obecnie s? takie wy?rubowane regulacje, ?e pojawienie si? wariata z broni? b?dzie do?? nieprawdopodobnym zjawiskiem. Prosz? pami?ta? równie? o tym, ?e ?adnemu praworz?dnemu posiadaczowi broni nie zale?y, aby pojawi? si? wariat z broni? i narobi? szkody ca?emu ?rodowisku strzelców, kolekcjonerów czy rekonstruktorów. Osoby b?d?ce w tych ?rodowiskach wzajemnie si? kontroluj?, dbaj? o to, aby po?ród nich nie pojawi? si? szaleniec. Sam jestem prezesem stowarzyszenia Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie i do naszego stowarzyszenia nie przyjmujemy nikogo, kogo nie znamy wcze?niej, kto nie odby? sta?u kandydackiego. Trzeba by? poleconym przez innych, tak „z ulicy” nikt do nas nie zostanie przyj?ty. Robimy tak, aby filtrowa? kandydatów do naszego stowarzyszenia. To dzia?a. Raz chcia? przyst?pi? do naszego stowarzyszenia cz?owiek co do którego dosz?y mnie s?uchy, ?e ma problemy z zachowaniem praworz?dno?ci. Odmówili?my mu, grzecznie ale stanowczo. Prosz? pami?ta?, tak?e o tym, ?e im wi?cej broni w spo?ecze?stwie tym bezpieczniej. Te wszystkie g?o?ne strzelaniny, o których donosz? media, odbywaj? si? w strefach wolnych od broni. Tam gdzie jest podejrzenie przest?pcy, ?e praworz?dny cz?owiek ma bro?, nie si?gnie on po swoj? w przest?pczym zamiarze. Jest takie has?o: z?ego cz?owieka z pistoletem, mo?e zatrzyma? tylko dobry cz?owiek z pistoletem. To s? bardzo prawdziwe s?owa. Ostatni najmocniejszy argument, który zachowa?em na koniec. Pokazuje on czarno na bia?ym, ?e wszelkie obawy o przest?pcze dzia?ania legalnych posiadaczy broni nie maj? ?adnego uzasadnienia. W Polsce od 2004 roku istnieje niczym nieskr?powana mo?liwo?? posiadania broni palnej czarnoprochowej. Nie ma reglamentacji, nie ma bada?, nie ma sprawdzania praworz?dno?ci. Ka?dy mo?e wej?? do sklepu i kpi? rewolwer rozdzielnego ?adowania na proch czarny. Mamy w Polsce powszechny dost?p do broni palnej rozdzielnego ?adowana na proch czarny. Taka bro? to równie ?mierciono?ne urz?dzenia jak zwyk?a bro? palna. Mo?e nieco d?u?ej zajmuje za?adowanie rewolweru. Maj?c to na uwadze prosz? udzieli? odpowiedzi na takie pytanie: czy w okresie ostatnich 10 lat kto? s?ysza? w Polsce o masakrach z udzia?em bandytów strzelaj?cych do bezbronnych ludzi z broni czarnoprochowej ? Nic takiego nie mia?o miejsca. Jest to dowodem, ?e mimo powszechnego dost?pu do broni palnej czarnoprochowej, dok?adnie tak jak na dzikim zachodzie kilka wieków temu, nie dzieje si? nic. Ca?kowity spokój i bezpiecze?stwo. Oto ostateczny argument przeciwko wszelkim obawom zwi?zanym z rozszerzeniem dost?pu do broni palnej.

M: Czy nie uwa?a Pan, ?e osoby które wyst?puj? o pozwolenie na bro? lub nie ukrywaj? swojej pasji lub zainteresowania broni? s? demonizowane w oczach spo?ecze?stwa ?

A.T.: Ja tego nie odczuwam. Posiadam bro? i jako? nie widz?, abym by? traktowany jako kto? niebezpieczny. Zgadzam si? jednak z tym, ?e w Polsce jest zniszczona kultura posiadania broni. Komuni?ci, ludzie o totalitarnych umys?ach nam to zgotowali. W Polsce na 100 mieszka?ców przypada 1 egzemplarz broni. w s?siednich Czechach ju? 16 egzemplarzy borni, a w Niemczech ju? ponad 30 egzemplarzy borni. Musimy bra? przyk?ad z s?siadów. W Polsce musimy odbudowa? kultur? posiadania broni palnej. Ta kultura kiedy? by?a, musimy j? odtworzy?, to jest zadanie równie? dla waszego ?rodowiska. Ta odbudowa powinna polega? na promowaniu sportów strzeleckich, kolekcjonerstwa broni palnej, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa czarnoprochowego, rekreacyjnego. To s? wspania?e dziedziny ?ycia spo?ecznego, sposobu na sp?dzanie wolnego czasu. Moim zdaniem odbudowywanie kultury posiadania broni palnej musi i b?dzie nast?powa?o oddolnie. Powinny powstawa? kluby strzeleckie, stowarzyszenia kolekcjonerskie, rekonstrukcyjne. Przecie? do tego wystarczy 15 znajomych, po??czonych wspólnym zami?owaniem do broni. Gdy ?rodowisko strzeleckie b?dzie widoczne, pojawi? si? ch?tni do budowy strzelnic. Obserwuj? to ju? dzisiaj. Od 3 lat mamy racjonalny dost?p do broni palnej i ju? widz?, ?e zainteresowanie broni? nabiera rozp?du. Przyk?adowo w 2011 roku do patentu strzeleckiego w pewnym klubie strzeleckim przyst?powa?o 1- 2 osoby, dzisiaj paten zdaje ju? 20. Zainteresowanie broni? w Polsce jest ogromne. Przez dziesi?ciolecia by?o sztucznie t?umione, a dzisiaj rozkwita i to jest jednoznacznie pozytywne. Moje do?wiadczenie mnie poucza, ?e ka?dy kto we?mie bro? paln? do r?ki, wchodzi na wy?szy poziom odpowiedzialno?ci indywidualnej. Jeden pobyt na strzelnicy i ju? ka?dy wie, ?e bro? nie znosi b??du, ?e tu potrzebna jest szczególna odpowiedzialno??. To s? przecie? cechy osobowe wymagane w budowaniu spo?ecze?stwa obywatelskiego. Te cechy nabyte na strzelnicy nie znikaj? w innych dziedzinach ?ycia. Posiadanie broni palnej, to wszechstronnie pozytywne zjawisko spo?eczne.

M: Jak ROMB chce zmieni? postrzeganie broni w naszym spo?ecze?stwie ?

A.T.: ROMB za cel statutowy sobie postawi? przeciwdzia?anie stereotypom dotycz?cym posiadaczy broni. Pami?tajmy, ?e to komuni?ci obrzydzaj?c Polaków Polakom, stworzyli obraz cz?owieka z broni?, jako bandyty. Aby to zmieni? po pierwsze i przede wszystkim potrzebujemy wsparcia jako stowarzyszenie. Potrzebujemy cz?onków liczonych w dziesi?tkach albo setkach tysi?cy. Kilka tysi?cy cz?onków i sympatyków ROMB to zdecydowanie za ma?o, aby odwróci? ?wiadomo?? spo?eczn?. Nasze charakterystyczne logo powinno by? znane ka?demu Polakowi. Ludzie to podstawowy element sukcesu. Wy??cznie wysi?ki w?adz ROMB niewiele zmieni?. Dla spowodowania tego, aby spo?ecze?stwo pozytywnie patrzy?o na bro? paln? i jej posiadaczy, konieczne jest nadanie Ruchowi Obywatelskiemu Mi?o?ników Broni charakteru ruchu powszechnego. Musimy sta? si? ja kula ?nie?na, która tocz?c si? zabiera wszystko co napotka na swojej drodze. Zabiera oznacza przekonuje do swoich racji. W g?owach Polaków tak bardzo zakorzeniony jest strach przed cz?owiekiem posiadaj?cym bro?, ?e konieczne jest indywidualne przekonywanie, pokazywanie pozytywnych stron strzelectwa. Twarz? w twarz o wiele bardziej mo?na przekona?, ni? g?osz?c has?a z trybuny. Aktualne prowadzimy akcje internetowe. Przygotowujemy si? do sezonu strzeleckiego. Chcemy aby na ka?dej strzelnicy w Polsce zawis?a informacji o naszym Stowarzyszeniu. Drukujemy w?a?nie ulotki i naklejki. Ulotki do indywidualnego rozdawania, naklejki do zamieszczenie na samochodzie. Jak to mi?o jad?c po naszych drogach spotka? auto z naklejk? ROMB. Oczekujemy na kontakt od ludzi zainteresowanych wspó?dzia?aniem w realizacji celów ROMB. Wspieramy ka?d? inicjatyw?, która b?dzie pokazywa?a pozytywn? stron? posiadania broni palnej.

Potrzebujemy docierania z dobr? wiadomo?ci? o mo?liwo?ci uzyskania pozwolenia na bro?, do coraz to nowych ?rodowisk, jak Wasze ?rodowisko. Kilku z Was si? zainteresuje, zdob?dzie pozwolenie, lawina ruszy, a cz?onków ROMB przyb?dzie. Zapraszam do przy??czenia si? do naszego stowarzyszenia ! Tu link to miejsca gdzie mo?na si? do nas przy??czy? http://www.romb.org.pl/app/?rejestracja

Dzi?kuj? za rozmow?

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia April 28 2017 08:59:44
For that reason, people consider Rolex watches to be like currency, and rolex replica that is a big part of why Rolex watches hold their value so well. The Rolex SubmaPadar isn't just a timepiece, but an institution. It is like rolex replica sale being part of a club which many people should be involved with for at least a moment in their lives. A watch like this is a testament to a set of design and rolex replica sale manufacturing principles that is so utterly non-controversial you can't Pomocy but stand behind it. Many people are rolex replica uk happy with owning something like a Rolex SubmaPadar as their daily watch, and there is nothing wrong with hublot replica uk that. Some believe that the cornerstone of one's timepiece collection is a fine dress watch. Others, however, may prefer hublot replica uk spending their hard-earned cash on rugged sport and tool watches that don't really work rolex replica sale under a shirt cuff. Enter the Orient Watch Company.
#2 | muniekole dnia August 12 2017 09:44:08
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana oraz najpoprawniej jest okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do z?agodzenia ilo?ci zaczerwienienia twarzy tudzie? odmiany zapalnych, zminimalizowania kwocie, frazeologizmu wytrzymania i sile torsji a paralelnych wyrazów ?wi?du, przypalania natomiast amor. Dwie wa?kie wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe i zwalczamy-cellulit.pl doustne ?rodki antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?a dodatkowo zaszufladkowana jak rodzaj leczenia. W czasie kiedy w toku kilku tygodni ?rodki cz?sto sprawiaj? ulotnego pocenie si?, zaczerwienienie zwykle nawraca po zabiegu. D?ugofalowego terapia, tak bywa od czasu niejakiego do dwóch latek, mo?e ci?gn?? si? do ondulacji weryfikacji stanu przy niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest notorycznie nieodzowne, aczkolwiek poniektórego casusy oddaj? po pewnym czasie tudzie? stanowi? trwale. Zamiejscowego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wspólnie spo?ród przeciekiem czasu.
#3 | clibin009 dnia January 16 2018 04:49:37
clb0116
ugg outlet store
jordan shoes for sale
ugg outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet
pandora jewelry
pandora uk
cheap air jordans
michael kors outlet online
polo outlet online
adidas nmd r1
coach outlet online
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
the north face outlet
ugg boots sale
ugg
cheap air jordans
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
discount ray ban sunglasses
canada goose outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
uggs on sale
ralph lauren outlet online
adidas outlet store
adidas sneakers
canada goose parka
uggs outlet
coach purses
coach factory outlet online
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose coats
timberland outlet store
longchamp bags
ugg boots
coach factory outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
kate spade handbags
nike outlet store online
canada goose jackets uk
uggs outlet
coach factorty outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
louboutin outlet
nfl jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
supreme clothing
supreme uk
coach factory outlet online
yeezy boost 350
adidas yeezy shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
air max
fitflops sale clearance
coach handbags outlet
cheap jordan shoes
canada goose coats
yeezy shoes
tory burch shoes
burberry outlet online
longchamps
ugg sale
cheap ugg boots
red bottom
coach outlet online
coach factory outlet online
adidas ultra boost
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet online
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
coach outlet online
air jordans
adidas campus shoes
moncler
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose sale
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
ugg outlet
nike air max 2018
adidas yeezy boost
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
birkin handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
ugg boots
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
fitflops sale
canada goose sale
air max
ugg boots outlet
moncler sale
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose sale
michael kors outlet store
moncler sale
yeezy boost 350
red bottom heels
north face outlet
canada goose jacket
christian louboutin shoes
pandora jewelry store
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet clearance
valentino outlet
kate spade outlet online
nike outlet online
ferragamo outlet
coach factory outlet online
pandora charms outlet
hermes bags
bottes ugg
timberland outlet
adidas outlet store
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
adidas nmd runner
pandora charms outlet
the north face outlet
michael kors outlet canada
moncler coats
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
coach factory outlet online
pandora jewelry
the north face jackets
canada goose outlet
pandora charms
uggs outlet
louis vuitton outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
uggs outlet
fred perry shirts
coach outlet store online
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
cheap uggs
yeezy shoes
uggs clearance
ralph lauren outlet online
ugg boots
pandora charms
michael kors outlet online
fitflops sale
yeezy boost
adidas yeezy boost
moncler jackets
coach outlet online
nike outlet store
coach factorty outlet online
michael kors outlet canada
burberry handbags
moncler outlet online
kate spade handbags
columbia sportswear outlet
uggs outlet
canada goose jackets
moncler uk
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max shoes
nmd adidas
louis vuitton outlet online
moncler jacket
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
nike air max 97
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
canada goose jackets
ray ban sunglasses sale
yeezy boost 350
adidas outlet online
ray bans
ugg canada
pandora charms
kate spade outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
birkenstock shoes
michael kors outlet clearance
pandora uk
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp sale
kate spade outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose
hermes bags
canada goose jackets
air jordan shoes
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach factory outlet online
nike outlet online
north face jackets
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
pandora charms outlet
coach outlet online
cheap jordans
canada goose outlet online
michael kors outlet store
ralph lauren outlet
kate spade handbags
coach outlet online
ray ban sunglasses discount
caterpillar boots
moncler uk
cheap nike shoes
ralph lauren
kate spade outlet online
michael kors outlet store
adidas superstars
mbt shoes sale
jordans
michael kors outlet online
ferragamo shoes
gucci outlet online
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
nike outlet
valentino
mulberry
pandora charms sale
nike shoes
nike air max 97
yeezy boost 350
ugg boots
adidas store
louis vuitton handbags
ray ban glasses
adidas superstar shoes
hermens
canada goose
canada goose jackets
polo ralph lauren
ralph lauren sale
coach factory outlet online
coach outlet online
timberland boots
canada goose
canada goose coats
canada goose jackets
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
ugg outlet store
philipp plein
burberry outlet
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet store
kate spade handbags
michael kors handbags outlet
ugg outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
yeezy shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
nike zoom
coach outlet store online
coach factory outlet online
north face outlet
cheap jordan shoes
canada goose
north face jackets
canada goose outlet
canada goose sale
retro 11
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
coach outlet online
adidas yeezy
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren
ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet store
pandora charms outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses for women
adidas yeezy boost
adidas nmd runner
coach outlet canada
louis vuitton factory outlet
michael kors
longchamp outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
gucci outlet
louboutin shoes
cheap air jordans
mbt
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap jordans for sale
canada goose outlet
adidas
canada goose coats
coach factory outlet online
fitflop sandals
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
ugg boots
michael kors outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet canada
pandora jewelry
michael kors outlet store
nike sneakers
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
burberry outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
pandora outlet
uggs
uggs outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
michael kors bags
moncler coats
coach outlet online
cheap jordan shoes
ugg boots women
pandora sale clearance
hermes handbags
ugg boots
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
nike shoes
moncler outlet online
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
moncler coats
air jordan retro
canada goose coats
pandora outlet
adidas nmd r1
moncler jackets
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose sale
harden vol 1
kate spade outlet online
ugg boots
north face sale
ray ban sunglasses outlet
nike sneakers
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg outlet store
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren
longchamp bags
mbt
ugg boots
timberland outlet
moncler jackets
ugg canada
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
red bottoms
the north face outlet
adidas outlet online
ralph lauren outlet online
clb0116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Niemcy zamykaj? Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane ?o?nierz Specnazu Odda? r?k? Taktyka zielona Zbrojownia Combat Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,767
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,767
W tym miesiącu:476,117
W tym roku:476,117
Wszystkich:42,083,413
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: