Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:46
Zachód s³oñca: 15:31
Dzieñ trwa:
8 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

28 wrze?nia 2014 - Pó?noc-Po?udnie III - SFAT

28 wrze?nia 2014 - Pó?noc-Po?udnie III - SFAT

Radzio :) - Special Forces Airsoft Team

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team oraz Portalu AirsoftSzczecin chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w scenariuszu, Pó?noc-Po?udnie III.

Koniec lata 2014 roku, w wyniku k?opotów gospodarczych i zaognienia si? kryzysu w rejonie Trzech Mostów, rz?dy Pó?nocy i Po?udnia zmuszone zosta?y, do zwi?kszenia swojej aktywno?ci wojskowej w tym rejonie. Gra toczy si? o wysok? stawk?: zdobycie kontroli i za?o?enie posterunków na szczytach dominuj?cych nad prze??czami, którymi od tysi?cy lat przechodzi?y szlaki handlowe, a obecnie stanowi? one g?ówny szlak przerzutowy opium ze Wschodu i broni w przeciwn? stron?...

Obrazek

Plakacik, autorstwa Montezumy [MCAT]Zbiórka: Do godziny 09:50
Miejsce zbiórki: Mapka - Click [zielona strza?ka]
Miejsce zbiórki - filmik dojazdowy:Filmik - Click
Odprawa: 09:50 - 10:30
Rozpocz?cie: 10:30 - 11:00
Zako?czanie: 16:30 - 17:30
Mapa terenu rozgrywki: Mapa - Pó?noc - Po?udnie III [Mapa do druku]

Limit fps: Tak, wed?ug szczeci?skich zasad z limitem.
- 350 fps - repliki do walki na bliskie odleg?o?ci,
- 450 fps - repliki karabinów maszynowych, karabinów szturmowych, pistoletów maszynowych, shotgunów i innych,
- 600 fps - repliki karabinów snajperskich,

Regulamin spotka? z limitem fps - Snajperzy

Osoby, które zamierzaj? na scenariuszu u?ywa? karabinów snajperskich, musz? zg?osi? ten fakt na forum i liczy? si? z mo?liwo?ci? niedopuszczenia tego typu broni.

Osoby, które przekrocz? dopuszczalny limit, nie b?d? mog?y wzi?? udzia?y w rozgrywce.
Warto?? b??du pomiaru: +/-10 fps wed?ug urz?dzenia pomiarowego organizatorów.

Limit amunicji: Bez ogranicze?.

Miejsce: Puszcza Bukowa

Wpisowe za organizacje scenariusza:
25z? do 5 wrze?nia 2014 roku
30z? do 19 wrze?nia 2014 roku
35z? na miejscu 28 wrze?nia 2014 roku

Limit miejsc: 150

Pirotechnika: Dozwolona.
Prosimy zwróci? uwag? na miejsce i sposób u?ywania pirotechniki - kwestia bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego.

Zg?oszenia: Mo?na podawa? je na forum, lub wysy?aj?c prywatn? wiadomo??.

Regulamin spotka? z limitem fps - Osoby niepe?noletnie

Mile widziane: Kompas i umiej?tno?? korzystania z niego i mapy.Mechanika1. Oznaczenia.

• Teren oznaczony ta?m? czerwono-bia?? //// jest terenem WY??CZONYM z rozgrywki.

• Teren/przedmiot oznaczony ta?m? ?ó?to-czarn? //// jest terenem/przedmiotem, który mo?e mie? znaczenie strategiczne/fabularne.2. Punkt Respawn.

• Respawn startowy - obiekt którego WN?TRZE jest wy??czone z rozgrywki. Respawn odbywa si? gdy wskazówka ZEGARA W RESPAWNIE (nie b?dzie on si? zgadza? z czasem realnym) b?dzie wskazywa?a 00, 15, 30, 45 minut.

Jest aktywny od momentu rozpocz?cia scenariusza.

• Respawn punktu z flag? - obiekt którego WN?TRZE jest wy??czone z rozgrywki. Respawn odbywa si? gdy wskazówka ZEGARA W RESPAWNIE (nie b?dzie on si? zgadza? z czasem realnym) b?dzie wskazywa?a 00, 15, 30, 45 minut.

Jest aktywowany po przej?ciu punktu z flag?, po zaj?ciu którego flaga wysy?a informacj? do respawnu o zmianie w?a?ciciela.

• Respawn mobilny - obiekt którego WN?TRZE jest wy??czone z rozgrywki. Respawn odbywa si? gdy wskazówka ZEGARA W RESPAWNIE (nie b?dzie on si? zgadza? z czasem realnym) b?dzie wskazywa?a 00, 15, 30, 45 minut.
Posiada ograniczone w?a?ciwo?ci respawnu: co 15 minut przywraca do gry MAX 10 osób.
Raz rozstawiony nie mo?e zosta? przeniesiony.
Respawn mo?e zosta? zniszczony przez przeciwnika, jednak nie mo?e zosta? przej?ty.
Respawn nie mo?e zosta? rozstawiony w odleg?o?ci mniejszej ni? 200m od punktu z flag?.3. Elementy rozgrywki.

Z za?o?enia wszelkie elementy rozgrywki s? neutralne i obie strony mog? ich u?ywa?. Przejmowanie nie jest zabronione.

• Opatrunki - Zastosowanie patrz: Medycy.

• Karty Rannego - Specjalne Karty Rannego tylko dla Ci??kozbrojnych. Zastosowanie patrz: Ci??kozbrojni.

• Skrzynia Amunicyjna - Skrzynia wype?niona granatami, do u?ytku przez graczy.

• Granaty - Typowa konstrukcja u?ywana w airsofcie.

• Skrzynia Medykamentów - Skrzynia wype?niona dodatkowymi opatrunkami, do u?ytku przez graczy.

• Mobilny Respawn - Konstrukcja z 4 medycznych chor?giewek i ta?my rozstawiana na planie kwadratu. Ca?o?? jest przenoszona w skrzyni.4. Specjali?ci

• Medycy - Osoba posiadaj?ca torb? z opatrunkami, na czas scenariusza medycy dostan? oznaczenie strony konfliktu na oba ramiona.

Tylko Medyk mo?e leczy? rannych.

Funkcja mo?e zosta? przekazana innej osobie tylko w momencie kiedy nie maj? kontaktu z przeciwnikiem i obaj s? zdrowi. Ranny medyk nie mo?e przekaza? swojej funkcji innej osobie.
Medyk nie mo?e sam si? opatrzy?.

• Ci??kozbrojni - Osoba posiadaj?ca kamizelk? kuloodporn? z wk?adami oraz he?m kewlarowy (dodatkowe oznaczenie na ramieniu na którym jest oznaczenie strony: druga ta?ma) b?dzie mog?a posiada? na sobie DWA OPATRUNKI(dopiero trzecie trafienie zabija) oraz b?dzie posiada?a Karty Rannego do wykorzystania tylko przez Ci??kozbrojnych.

Ci??kozbrojny posiadaj?c Kart? Rannego jest Medykiem sam dla siebie - mo?e samemu si? opatrzy? na zasadach medyka. Nie mo?e on jednak do leczenia samego siebie wykorzysta? OPATRUNKÓW. Nie mo?e on te? leczy? innych "zwyczajnych" uczestników, ani innych ci??kozbrojnych (mo?e przekaza? swoj? Kart? Rannego). Ci??kozbrojny i tylko on mo?e leczy? si? przy pomocy Karty Rannego.

Ka?dy Ci??kozbrojny na pocz?tku rozgrywki otrzyma 4 Karty Rannego.

Zg?oszenie si? jako Ci??kozbrojnego odbywa si? podczas Rejestracji wraz z prezentacj? swojego ekwipunku [kamizelka i he?m]. TYLKO I WY??CZNIE ORYGINALNE LUB WA??CE TYLE CO ORYGINA? elementy s? uznawane.

Ostateczna decyzja czy zestaw kamizelka + he?m zostanie uznany zale?y od organizatorów.5. Komunikacja

Komunikacja jest dozwolona tylko poprzez r?czne radiostacje. U?ywanie telefonów komórkowych zabronione.

Pierwszy kana? PMR (446,00625) jest zarezerwowany do wy??cznego u?ytku dla s?dziów.
W czasie gry mo?na wej?? na ten kana? w celu zadania pytania lub zg?oszenia problemów.6. S?dzia

W czasie gry wprowadzona zostanie funkcja s?dziego, jego zadaniami b?dzie rozstrzyganie sporów pomi?dzy graczami, oraz pilnowanie prawid?owego wykorzystania mechaniki scenariusza.7. Zasady trafienia i leczenie

• Osoba trafiona jest traktowana jako Ranna. Pozostaje na swojej pozycji oznaczaj?c si? czerwon? szmat? i mo?e jedynie wzywa? pomocy (nie przesuwa si? ani o metr, nie chowa itd). Mo?e do niej podbiec Medyk i uleczy?. Osoba uleczona i ponownie trafiona zostaje uznana za zabit?.(chyba ?e jest Ci??kozbrojna, wtedy s? mo?liwe dwa uleczenia przed zabiciem)

Osoba która jest ranna mo?e sama zadecydowa?, ?e umiera. (Osoba, ranna, mo?e uzna? si? za martw? dopiero po 5 minutach od trafienia) Mo?e wtedy uda? si? do respawnu. (Po up?ywie czasu, potrzebnego do uznania si? za martwego, gracz jest zobowi?zany w tym momencie wyrzuci? przedmioty fabularne, w miejscu w którym le?a? jako ranny)

Transportowanie rannych, osoba ranna nie mo?e strzela?, je?eli podejdzie do niej zdrowy gracz mo?e j? "przetransportowa?". Noszenie rannego polega na tym, ?e osoba trafiony k?adzie r?k? na ramieniu zdrowej osoby i idzie za ni?, w takiej sytuacji, ?adna z osób nie mo?e biega?. Zdrowy gracz i tylko on mo?e strzela?.

Osoba trafiona/martwa, nie mo?e u?ywa? radia.


• Dobijanie rannych - polega na podej?ciu do rannej osoby, po?o?eniu jej r?ki na ramieniu i zadeklarowaniu "Dobijam", osoba dobita uznawana jest za martw? i udaje si? do respawnu.
Rozgrywka• Ka?da ze stron zaczyna w punkcie startowym, b?d?cym jednocze?nie respawnem, które nie mo?e zdoby? przeciwnik.
• Walczycie o kontrol? nad czterema punktami w terenie.
• W punkcie startowym, b?dzie tablica korkowa, na której b?d? udost?pniane nowe zadania.
• Zadania b?d? ujawniane sukcesywnie w czasie scenariusza, niezale?nie od post?pów w g?ównym zadaniu.

 

http://www.koalicjapolnoc.pl/Phorum/viewtopic.php?f=12&t=34074

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | flyen dnia June 16 2017 09:31:40
Being part of that world for three years replica watches meant being in the trenches with other call center workers — people who often kept an eye out for opportunities for each replica watches uk other. He recalls spending a few days doing work on the side for a diploma mill and figuring out quickly this was replica watches sale not something he wanted to be part of.
#2 | muniekole dnia August 12 2017 08:54:42
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje uzdrawiana i najprzyzwoiciej jest okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do s?abni?cia dawce zaczerwienienia g?bie i odmiany palnych, s?abni?cia warto?ci, terminu obstawania oraz pot?dze wymiotów oraz symultanicznych wska?ników ?wi?du, przy?egania tudzie? czu?o??. Dwoje rudymentarnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://reszela.pl/ oralnego medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa chwyci?aby plus zaszeregowana w charakterze rodzaj leczenia. W toku podczas gdy w szyku kilku tygodni ?rodki cz?sto wywo?uj? nietymczasowego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa wraca po zabiegu. D?ugofalowe leczenie, zazwyczaj od niepewnego do dwóch latek, przypuszczalnie wi? si? do trwa?ej stra?y poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest cz?sto nieod??cznego, acz niektóre wypadki ust?puj? po pewnym okresie i wytrzymaj? niezachwianie. Niezewn?trznego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z przeciekiem czasu.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Homemade Libia ?o?nierz Specnazu MG 42 by MG Schutze LIGA ASG Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Elektryczny Blow Back Combat Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:3,472
Wczoraj:15,322
W tym tygodniu:55,800
W tym miesi±cu:192,298
W tym roku:3,627,734
Wszystkich:40,820,493
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: