Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja ze szkolenia przedmilsimowego "De Opresso Liber", kwiecie? 2010
Impreza odby?a si? w malowniczym krajobrazie miejscowo?ci Basinów. Studenci zje?d?ali si? do farmy w sobot? mi?dzy godzinami 9:00 - 10:00. Na wje?dzie wita? nas Grey w eskorcie trzech przesympatycznych owczarków niemieckich, które od momentu przybycia uczestników by?y nieod??cznymi kompanami airsoftowej braci.


Do godziny 10:00 wi?kszo?? osób zosta?a ju? rozlokowana w pomieszczeniach w których mi?li?my spa? (gdzie s?owo "spa?" zosta?o u?yte troch? przesadnie, o czym dowiedzieli?my si? pó?niej). Szkolenie rozpocz??o si? krótk? zbiórk? na której zosta? sprawdzony stan osobowy. Pojawi?o si? 16 uczestników i 6 do?wiadczonych instruktorów z ró?nych ekip - Grey, Sushi (FCS), Ender (FIA), Cezar (10th Mountain z Warszawy), Awful (Czarna Kompania z Pomorza), Escalon (Snie?nyj Bars). W mi?dzyczasie studenci zostali podzieleni na 3 dru?yny (Alfa, Bravo, Charlie) i przydzieleni do dowódców (instruktorów).

Na wst?pie zosta?y ustalone zasady które mia?y by? bezwzgl?dnie przestrzegane przez ka?dego z uczestników. Tyczy?y si? one przede wszystkim ochrony oczu. Przez ca?y czas trwania szkolenia kategorycznie zakazane by?o zdejmowanie gogli / okularów, nawet podczas snu. Zakazy dotyczy?y równie? pozostawiania replik. Ca?y czas mia?y by? przy nas. Wychodzenie z farmy mia?o by? raportowane prze?o?onym. Repliki na farmie nie mog?y mie? podpi?tych magazynków i pod??czonych baterii. Ka?de naruszenie regulaminu owocowa?o wycieczk? z jednym z instruktorów za farm? i nadobowi?zkowym ?wiczeniem r0;3 second rushr1; czyli pokonywania terenu krótkimi skokami :)

Wrogiem szkolenia by? czas, który pomimo dobrego rozplanowania, czasami gdzie? ucieka?.

Po wst?pnych ustaleniach, zebrali?my si? w salce wyk?adowej w której po krótce wyja?nione zosta?y ró?nice mi?dzy "niedzielnymi strzelankami" a milsimem, przedstawione zosta?y zasady CCS z obja?nieniem kart trafie? i odpowiedzi na nurtuj?ce pytania "?wie?aków". Nast?pnie grupa wyruszy?a na pierwsze manewry na których uczyli?my si? podstawowych formacji i znaków patrolowych, poruszanie si? w sile plutonu i nacierania metod? r0;3 second rushr1;. Pó?niej nast?powa?y szkolenia merytoryczne z nawigacji i radiooperatorki. Uczestnicy wykazywali si? szczerym zainteresowaniem i zadawali mnóstwo pyta?, które niekiedy zaskakiwa?y samych instruktorów. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dzieli?y 5-15 minutowe przerwy w których mieli?my czas na uzupe?nienie p?ynów i przek?szenie czego?.

Ciekawym szkoleniem okaza?o si? równie? przedstawienie ró?nych typów ekwipunków pokazywanych przez instruktorów. Wiele praktycznych rozwi?za? i przyk?adów pakowania plecaka czy kamizelki taktycznej na?wietli?o potencjalnym milsimowiczom, co mo?e ich spotka? podczas tego typu imprez.

Mi?ym akcentem by?y równie? zachowania dowódców dru?yn, którzy pomimo ró?nych decyzji (niekiedy bardzo kontrowersyjnych dla niektórych z uczestników), utrzymali klimat i atmosfer? przyjaznego szkolenia. Pomimo napi?tego grafiku zawsze znajdowali czas aby usi??? i porozmawia? ze swoimi podopiecznymi.

Pó?ne popo?udnie sta?o pod znakiem ratownictwa taktycznego. Po godzinnej przerwie na posi?ek, ruszyli?my w okolice gospodarstwa, aby pozna? podstawowe tajniki tego jak?e wa?nego elementu milsimowego. To szkolenie mia?o szczególnie znaczenie dla wi?kszo?ci uczestników, poniewa? w porównaniu do wcze?niejszych zaj??, wi?kszo?? z uczestników mia?a niewielkie lub ?adne poj?cie w tej tematyce. Radiooperatorka, techniki patrolowe czy znaki r?czne w jakim? stopniu zawsze przejawia?y si? na "niedzielnych strzelankach". Teraz uczyli?my si? czego? zupe?nie nowego. Podzieleni na dru?yny, ?wiczyli?my podstawowe techniki opatrywania i przenoszenia rannych. Instruktorzy k?adli du?y nacisk na symulacj? zachowa? rannych osób i niebanalny sposób opatrywania ran.

Dzie? ko?czy? si?, ale organizatorzy czasu nie marnowali. Pó?ny wieczór by? idealnym momentem, aby prze?wiczy? kolejny element milsimowy - dzia?ania nocne. Skupili?my si? g?ównie na orientacji w terenie przy niskiej widoczno?ci, wystawianiu nocnych wart i patrolowaniu okolic bazy. Pomimo zm?czenia które dawa?o si? we znaki niektórym uczestnikom, szkolenie by?o nie mniej interesuj?ce ni? poprzednie. Ka?dy chcia? si? nauczy? jak najwi?cej, a nie ka?dy mia? okazj? dzia?a? w takich warunkach. Potykaj?c si? o nogi w?asne lub kolegi z dru?yny, wpadaj?c na nieliczne krzaki, dotrwali?my do ko?ca pierwszego dnia zaj??. Po bardzo aktywnym i pe?nym wra?e? dniu, ka?dy z uczestników mia? jeszcze tylko jedno zadanie do zrealizowania - wyspa? si?.

Ostatnia odprawa przed oddaniem si? w obj?cia Morfeusza da?a nam z?udn? (jak si? pó?niej okaza?o) nadziej? spokojnej nocy. Dru?yny rozlokowa?y si? we wcze?niej ustalonych miejscach w budynku farmy. Jak wspomnia?em, podczas snu mieli?my zakaz zdejmowania ochrony oczu. Cz??? osób zasn??a od razu, cze?? jeszcze aktywnie wymienia?a miedzy sob? swoje wra?enia z minionego dnia. Z minuty na minut? rozmowy cich?y i nasta?a upragniona cisza...

... Szturchni?cie w rami? i cicho wypowiedziane, ledwo s?yszalne s?owa nie mog?y wró?y? niczego dobrego. Godzina 01:00 na zegarku tylko przez chwile wydawa?a si? okropnym koszmarem. Po nieca?ych dwóch godzinach snu, osoba budz?ca ca?? brygad? szybko sta?a si? ulubionym instruktorem szkolenia, o czym kilka osób nie omieszka?o cicho szepn?? pod nosem. Dostali?my chwil? na ubranie si? i przygotowanie do wymarszu. Szybka odprawa na?wietli?a nam powód bestialskiego zachowania instruktora. W pobli?u farmy mo?emy spodziewa? si? aktywno?ci wroga. Szybkie sprawdzenie ekwipunku, przetarcie oczu i ruszyli?my w czarn? otch?a? lasu.

Po kilku chwilach nasze oczy przyzwyczai?y si? do ciemno?ci i byli?my w stanie sprawnie porusza? si? po drodze. Otrzymali?my wcze?niej instrukcj? jak nale?y zachowywa? si? podczas dzia?a? nocnych i dowiedzieli?my si? co to jest dyscyplina ?wietlna. Po kilkuset metrach marszu oddzia? zosta? zaatakowany. W ogólnej panice w?ród uczestników, pada?y ró?ne komunikaty (cz?sto sprzeczne) i rozkazy. Ranne osoby zosta?y przetransportowane przez wezwany wcze?niej CASEVAC. W ko?cu ca?a ekipa nieporadnie zebra?a si? do kupy i w marszu ubezpieczonym wrócili?my do farmy. Szybka odprawa i znów mogli?my wróci? do naszych jeszcze ciep?ych ?piworów. Ca?e szcz??cie, instruktorzy pozwolili nam ju? reszt? nocy sp?dzi? spokojnie.

Pobudka o 06:30, szybkie mycie i kubek kawy. Odprawa poranna dotyczy?a g?ównie dzia?a? nocnych. Omówili?my ca?? sytuacj? i przeanalizowali?my nasze zachowania. Po szybkim ?niadaniu ruszyli?my na kolejne szkolenie - tematem by?a zasadzka. Uczyli?my si? podstaw kamufla?u, sposobów przygotowania zasadzki i wybieranie do tego celu odpowiednich miejsc. Instruktorzy wyja?nili te? jak nale?y zachowa? si?, gdy w zasadzk? si? wpadnie. Nie omieszkali wspomnie?, ?e dobrze przygotowana zasadzka nie daje szansy zaatakowanym na reakcj?. Po ?wiczeniach udali?my si? z powrotem na farm?.

Tam czeka? ju? na nas Wokash z Tower Guards wraz z kolegami z teamu. Podczas ?niadania Wokash, wspó?autor systemu, t?umaczy? nam zasady CCS i odpowiada? na bardzo szczegó?owe pytania uczestników. By?o to ?wietne rozwini?cie tematu z wyk?adów na pocz?tku pierwszego dnia szkolenia. Mieli?my ju? okazj? przetestowa? kilka z tych zasad i to by? dobry moment, ?eby wyja?ni? wszelkie niejasno?ci z Wokashem.

Ok. godziny 10:00 dostali?my chwile czasu na przygotowanie si? do ostatniej cz??ci szkolenia, czyli samodzielnych dzia?a? w terenie. Od teraz byli?my zdani "prawie" tylko na siebie. Ka?da z dru?yn otrzyma?a swojego opiekuna, który mia? za zadanie tylko i wy??cznie podpowiada? i koordynowa? dzia?ania dru?yny. Podczas manewrów cz?sto dawali wskazówki i prostowali b??dne zachowania. Pierwsza cz??? manewrów dotyczy?a orientacji w terenie i ??czno?ci radiowej. Musieli?my znale?? punkty na mapie przekazane komunikatami szyfrowanymi na karcie kodów. Uczestnicy jeszcze ze ?wie?ymi informacjami w g?owie, sprawnie dali sobie rade z t? cz??ci? manewrów.

Nast?pnie dru?yny zosta?y po??czone w jeden pluton i wyruszyli?my na wspólny patrol. Spodziewali?my si? ataku, który niestety nie zosta? przeprowadzony. Podczas marszu mieli?my okazj? wykorzysta? wiedz? teoretyczn? i sprawdzi? j? w praktyce. W pewnym momencie, ekipa Alfa w magiczny sposób oderwa?a si? od reszty plutonu. Reszta oddzia?u otrzyma?a rozkaz sprawdzenia miejsca, w którym mo?e znajdowa? si? potencjalny wróg. Ekipa Alfa w tym czasie przygotowywa?a zasadzk? razem z jednym z instruktorów. Symulacja uda?a si? i mieli?my mo?liwo?? zastosowa? niemal wszystkie techniki, których uczyli?my si? podczas tych dwóch dni. Manewry trwa?y do ok. godziny 17:00

Zaraz po zasadzce udali?my si? z powrotem w stron? farmy. Po drodze Grey zafundowa? tym, którzy jeszcze mieli ostatki si?, bieg na rostatniej prostej do farmyr1;. Ko?cowa zbiórka mia?a na celu podsumowanie manewrów. Ka?dy mia? mo?liwo?? wypowiedzenia si? na ten temat, jak i na temat ca?ej imprezy. Instruktorzy podzielili si? swoim spostrze?eniami ze szkolenia i odpowiadali na zadawane pytania. Wszyscy uczestnicy cho? zm?czeni, byli u?miechni?ci i zadowoleni. Po kilku chwilach od zako?czenia zbiórki odjecha?y pierwsze samochody.

Szkolenie mia?o za zadanie na?wietli? uczestnikom poj?cie symulacji militarnej ASG i tak te? si? sta?o. Sukces tego szkolenia tkwi? niew?tpliwie w przygotowaniu ze strony instruktorów. Dok?adaj?c do tego ich kompetentn? wiedz?, niesamowite tereny Basinowa i zaanga?owanie ka?dego z uczestników, mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e by?o to szkolenie przedmilsimowe przez du?e rSr1;. Bra? milsimowa na pewno zyska?a dzi?ki temu kilku kolejnych przygotowanych graczy.

Autor: Jary
Autor wpisu na Bloga: Grey o wtorek, czerwiec 29, 2010
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia July 02 2010 14:32:34
Sam film.... marny. Instruktorzy cywile, którzy nie wiedza za bardzo o czym mówi?. Szkol? niedzielnych wojowników do milsimów. Gdybym mia? to oceni? w skali 1-10 da?bym 1. Je?li mia?bym na co? takiego si? wybra? po obejrzeniu tego filmu to bym nie pojecha?.
Teksty m?odego fana wojska typu - jeste? mokry, nie ?yjesz s? ?mieszne; chyba nigdy nie by? tak zmotywowany aby dzia?a? mimo zimna...
Jego pokaz pierwszej linii jest ?mieszny - dobry dla fanów hi-capów.
Szkolenie My?lilimowe przed du?e S? Wolne ?arty...
#2 | Mario75 dnia July 04 2010 15:52:52
Miller my?l?, ?e takie szkolenia prowadzone przez ludzi, którzy wiedz? o czym mówi? i jak to ma si? do praktyki jest bardzo dobrym podej?ciem do tematu. Mo?e jednym idzie to mniej lub bardziej udolnie. Plus dla Kolegów, ?e w ogóle zrobili takie szkolenie.

My?l?, ?e tak jak KOALICJA PÓ?NOC wraz z Cannabis Commando, tak równie? S?upski Pluton Zwiadowczy, który jest jednym z wiod?cych Teamów w S?upsku, móg?by takie szkolenia poprowadzi?. By?by to mi?y gest w stron? lokalnego S?upskiego ?rodowiska ASG. Mo?e warto o tym pomy?le??

Przecie? lepiej mie? silne i dobrze zorientowane Teamy w swojej okolicy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Odda? r?k? Zbrojownia Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor MG 42 by MG Schutze Survival LIGA ASG ?o?nierz Specnazu Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,233
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:180,543
W tym miesiącu:149,710
W tym roku:7,277,500
Wszystkich:55,765,904
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: