Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GROM-Historia Prawdziwa
Grom, zosta? stworzony do prowadzenia operacji specjalnych np.misji antyterrorystycznych. Grom nie móg?by by? elit? na ?wiecie, gdyby nie pomoc Amerykanów w wyszkoleniu ?o?nierzy tej formacji. Pierwsi operatorzy JW 2305, byli formowani z Policjantów, ?o?nierzy, Stra?ników Granicznych. Zaraz po utworzeniu wtedy tajnej jednostki GROM, mia?a miejsce akcja polskiego wywiadu, w której bali si? wzi?? udzia? Anglicy oraz Francuzi. Celem operacji, by?o wyprowadzenie 6 agentów CIA z Iraku.Polacy ich wyprowadzili, wi?c misja zako?czyla si? sukcesem. W ramach wdzi?czno?ci Amerykanie zaanga?owali si? w tworzenie JW 2305 'GROM', której wtedy dowódc? by? Gen.Slawomir Petelicki. S?ynn? akcj? Gromu, by?o zatrzymanie zbrodniarza wojennego Slavka Dotkmanovica, który by? odpowiedzialny za rze? vukovaru, w której zgin??o 300 chorwatów. Akcja powiod?a si? skucesem.Ciekaw? hisitorie ma, sama nazwa Grom, wzi??a si? ona po pierwsze od jednego z za?o?ycieli jednostki Gromos?awa Czempi?skiego(szefa UOP w stanie spoczynku) po drugie poniewa? GROM oznacza atak z jasnego nieba. Nazw? wymy?li? Gen.Slawomir Petelicki.Tyle z historii tej formacji :)


GROM nale?y do ?wiatowej elity, dzi?ki doskona?emu wyszkoleniu swoich ?o?nierzy oraz dzi?ki uzbrojeniu, którego u?ywa obecnie.
Pistolety u?ywane przez GROM:
FN Five-seveN
Glock 17
Glock 17T
Pistolet HK USP
H&K Mk 23 SOCOM Model 0

JW 2305 ma na swoim wyposa?eniu pistolety maszynowe takie jak FN P90 oraz HK MP5 w ró?nych wariantach (A3/A4/A5/F, MP5K/K-PDW, MP5SD3/SD6)
Ciekawym elementem wyposa?eniu GROMu, s? karabiny szturmowe:
- Karabin szturmowy M4
- Karabin szturmowy H&K G36
- H&K G36k
- SIG-Sauer 551
- AKMS

Karabiny Maszynowe
- PK
- FN Minimi PARA

Karabiny Wyborowe, które czyni? Snajperów GROMu, jeszcze bardziej zabójczymi oraz profesjonalnymi:
Accuracy International AWM-F
Barrett M82A3/M107
CheyTac M200
H&K PSG1
PGM Hecate II
SR 25
M24
Mauser 86SR
Mauser SP 66
SW Dragunow
Grom, ma swoj? siedzibe w Warszawie na dzielnicy Rembertów, ale istnieje równie? odzia? B Wodny Odzia? Bojowy, który prowadzi operacje specjalne na jednostkach morskich, oraz prowadzi desant z morza. Odzia? ten stacjonuje w Gda?sku. JW 2305, szkoli si? z najlepszymi jednostkami na ?wiecie takimi jak. Delta Force, SEALs Team VI, SAS, Sayeret Matkal.Obecnie GROM bierze udzia? w misjach na ca?ym ?wiecie np. w Afganistanie.
http://www.polski.../grom7.JPG 'width=400' />


Do zada? gromu nale??:
OOTW - (ang. Operations Other Than War) operacje inne ni? wojna, w tym tzw. Non Combatment Evacuation - sprawne, bezpieczne i szybkie ewakuowanie z rejonów obj?tych walkami czy niepokojami spo?ecznymi obywateli polskich, co by?o jedn? z inspiracji do utworzenia jednostki;
HR - (Hostage Rescue), czyli odbijanie zak?adników, drugi z bezpo?rednich powodów powo?ania jednostki, przy czym szczególnym zadaniem GROM mia?o by? wykonywanie tych zada? poza granicami kraju na potencjalnie wrogim terytorium tj. izraelska operacja "Jonathan" w 1976 r. w Entebe; jednak wobec braku obecnie w kraju wyspecjalizowanych, licznych ?rodków transportu, odpowiednich komórek wywiadu ukierunkowanych na pozyskiwanie informacji na potrzeby operacji specjalnych, oraz licznej jednostki wsparcia liczebno-ogniowego tego rodzaju przedsi?wzi?cia w wydaniu GROM wydaj? si? ma?o realne, chocia? stanowi? pierwotny cel jego istnienia;
CT - (Counterterrorism) - Kontr-terroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów (po 30 latach funkcjonowania w j?zyku polskim, jako jednym z nielicznych, jednostki counter-terrorist okre?la si? mianem AT). Jest jednostk? wyspecjalizowan? m.in. w dzia?aniach antyterrorystycznych, wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Uderza tak?e w odpowiedzi na zamach, gdy formacje policyjne nie mog? da? sobie rady (tj. przyk?ad ira?skiej ambasady w Londynie 1980 - Operacja Nimrod)
PR - (Personel Recovery) - wchodzi w to m.in. CSAR - (Combat Search and Rescue), ewakuacja personelu z zagro?onych ambasad lub placówek;
CSAR - (Combat Search and Rescue) - Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika;
SR - (Special Reconnaissance) - Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, pocz?wszy od nastrojów spo?ecznych po lokalizowanie zgrupowa? wojsk przeciwnika. Oprócz tego ?o?nierze oceniaj? efekty dzia?ania w?asnych wojsk, a tak?e zdobywaj? nowe typy uzbrojenia, dokumenty;
DA - (Direct Action) - Akcje bezpo?rednie. Przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenosz?cych bro?. Sabota? na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia, w?z?ów komunikacyjnych, ??czno?ci i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, parali?uj?cych poczynania przeciwnika (jest to m.in. minowanie terenu, powodowanie paniki);
MS - (Military Support) - Wsparcie militarne - szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególno?ci polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny;
UW - (Unconventional Warfare) - Dzia?ania niekonwencjonalne - czyli m.in. przenikanie do okr??onych oddzia?ów. Prowadzenie walki partyzanckiej, dzia?a? przeciwdywersyjnych;?ród?o: www.wikipedia.org
www.polskiejednos...
www.google.pl


Grom-Historia prawdziwa
Autor: Piotr Pola?ski 'SpatekKSP'
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chorheSeba dnia July 27 2010 14:25:35
?o?nierze GROM to ?wietnie wyszkoleni fachowcy! osobi?cie na w?asne ocz?ta widzia?em ich w akcji. ?wicz? w mojej jednostce od czasu do czasu(w tym roku te? mieli by?) i przyznam, ?e jak pierwszy raz widzia?em tych ludzi to nigdy bym nie pomy?la? , ?e to ?o?nierze GROMU-tacy, tacy niepozorni! Z dum? musz? przyzna? i? wiem o jeszcze jednym oddziale specjalnym, który zwie si? ,,FORMOZA"-tak?e ?wietnie wyszkoleni, tylko s?u?? pod bander? MW.
#2 | Patol dnia July 27 2010 15:09:09
Troch? stare te dane... ;-P

1. wkrad?o si? kilka b??dów w tek?cie...
2. od niedawna istnieje w GROMie wydzia? pirotechniczny [GROM Bomb Squad] posiadaj?cy najlepszy sprz?t "w okolicy" do wykrywania i neutralizacji wszelkich materia?ów wybuchowych [wraz z policj? zabezpieczali pogrzeb prezydenta w Krakowie]
3. operatorzy GROMu wykonuj? czasami zadania ochrony osobistej [CP - Close Protection] np.: ochrona VIP'ów w Afga
4. na stanie posiadaj? równie?:
-FN P90 TR
-FN F2000 Tactical [testy?]
-HK416A3D10RS
-HK416A3D145RS + granatnik HK GLM [AG-HK416]
-KAC SR-25
-Manroy M2 QCB [12,7mm]
-84mm granatnik przeciwpancerny SAAB/BoforsDynamics Carl Gustav M3
-60mm mo?dzierz OBR SM LM-60K
#3 | SpatekKSP dnia July 27 2010 15:15:54
Znalazlem dane, takie jakie zawar?em w tek?cie Szeroki u?miech
#4 | Patol dnia July 27 2010 15:20:59
Hmm...
Pierwszy "strza?" w guglach:
http://www.altair...ykuly-1660
#5 | SpatekKSP dnia July 27 2010 15:27:53
Moj b??d Z przymru?eniem oka
#6 | Banan dnia July 28 2010 17:13:11
@chorcheSeba, FORMOZA to jednostka do zada? na morzu. Jest bardziej wyspecjalizowana w takich akcjach, platformy, statki i tego typu rzeczy.
#7 | SpatekKSP dnia July 28 2010 18:43:24
Oddzia? Morski GROMu te? jest do zada? na morzu =D
#8 | chorheSeba dnia July 29 2010 20:43:57
CP - Close Protection- w to si? ju? GROM chyba nie bawi (by?o to zadanie chwilowe, oczywi?cie je?li mówimy o naszych vipach), jakie? 3-4 lata temu sformowano jednostk? specjaln? ?W, która w?a?nie ochron? VIPów poza granicami pa?stwa w strefie wojennej si? mia?a zaj?? i odci??y? z takowych zada? GROM.
#9 | Patol dnia July 30 2010 02:56:44
bardzo mo?liwe dlatego napisa?em "czasem" :]
#10 | barracudaSPZ dnia July 31 2010 00:57:31
brak mi s?ów. nawet ciocia google oniemia?a. hamburgery sie ba?y, angole te?. buhahaha. autor zapomnia? o tym ?e to Polacy budowali wiele rzeczy w Iraku. Jak bedzie trzeba wyt?umacze zalezno?? tylko napisz co? niekoniecznie madrego a ....... a odpisz?,Operacja MOST. Mine?o 20 lat to juz hostoria Edek i Jurek mogliby cos napisac poza sloganami prasowymi. FORMOZA a grupa morska. Nawet nie próbuje wyt?umaczy? róznicy. Odsy?am do cioci google. To takie proste. Poza dumn? nazw? liczy si? jeszcze rzepak
#11 | SpatekKSP dnia August 04 2010 15:09:07
Prosimy o rozszyfrowanie swojej my?li. U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? LIGA ASG Zbrojownia Odda? r?k? Arctic Combat Niemcy zamykaj? Tajna bro? Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,812
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:181,554
W tym miesiącu:524,037
W tym roku:524,037
Wszystkich:57,241,537
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: