Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:17
Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

BASIC LIFE SUPPORT
Za namow? Sundownera, zacz??em odwiedza? t? stronk? i podziwia? jego znakomit? twórczo?? techniczno r11; literack?. Mimowolnie zauwa?y?em kilka bardzo ciekawych artyku?ów i stwierdzi?em ?e mo?e i ja móg?bym przy?o?y? si? do rozwoju air softu na poziomie regionalnym. Niewielu z Koalicji mia?em przyjemno?? pozna? osobi?cie r11;jednak?e nieliczni powinni wiedzie? ?e nie plot? je?li chodzi o zagadnienia ratownicze..a ca?a reszta wyjdzie w praniu.

Obserwuj?c kilka potyczek airsuftgunr17;owych doszed?em do przera?aj?cego wniosku: a dok?adniej rzecz ujmuj?c r11; totalnego braku wiedzy o bezpiecze?stwie, oraz pierwszej pomocy w uj?ciu ogólnym. Nasza wspólna pasja z za?o?enia wi??e si? z du?ym prawdopodobie?stwem wyst?pienia urazów, zaczynaj?c od otar?, si?ców, krwawie?, ko?cz?c na z?amaniach, czy nawet zatrzymaniu akcji serca. Wi?kszo?? z do?wiadczonych rgraczyr1; bardzo cz?sto wyposa?ona jest we w?a?ciwe ?rodki pierwszej pomocy, które jednak?e nie zawsze potrafi w?a?ciwie wykorzysta?, albo z powodu niewiedzy czy te? stanu psychofizycznego. Dlatego te? w swej zawzi?to?ci, postanowi?em napisa? cykl podstawowych poradników, które mam nadziej? pomog? przynajmniej jednej osobie zrozumie? problematyk? i z?o?ono?? pierwszej pomocy. B?d? si? stara? nie pisa? ani zbyt wiele, ani zbyt ma?o.. po prostu tyle by nikt nie sta? bezczynnie, gdy drugi cierpi z powodu w?asnej brawury czy cudzej g?upoty. Na koniec zaznacz? tylko, i? nie jest to wiedza wyssana z palca, oparta na babcinych przypowie?ciach czy te? wy?uskana przez nie?yciowego mola ksi??kowego. Nie mam zamiaru równie? konkurowa? z autorytetem lekarzy, którzy jednak nie zawsze s? w stanie zrozumie?, i? anatomia to wiedza ekspercka i nie ka?dy z nas zna chocia?by jej podstawy.

PODSTAWOWE POJ?CIA WPROWADZAJ?CE W TEMATYK? PIERWSZEJ POMOCY

Nuda.. ale niezb?dne jest okre?lenie podstawy podstawowych poj??, aby wszystko by?o jasne i czytelne, a poj?cie w pe?ni zrozumia?e.
RATOWNIK r11; osoba udzielaj?ca pierwszej pomocy,
PIERWSZA POMOC r11; (PPP) r11; podstawowe zabiegi wykonywane dla cz?owieka do czasu zapewnienia fachowej opieki medycznej,
te? uleg?a nag?ej chorobie, schorzeniu lub urazowi,
URAZ r11; czynnik wywo?uj?cy obra?enia cia?a r11; termiczny, chemiczny lub dynamiczny
OBRA?ENIE CIA?A r11; obra?enie powsta?e na skutek urazu,
INCYDENT r11; rodzaj wypadku który nie powoduje strat,
KATASTROFA r11; wydarzenie nag?e, du?a liczba poszkodowanych wymagaj?ca zaanga?owania du?ej ilo?ci si? i ?rodków ( miejscowe s?u?by nie s? w stanie poradzi? sobie same ),
PODSTAWOWE PODTRZYMYWANIE ?YCIA r11; (PP? r11; BASIC LIFE SUPPORT (BLS)) r11; czynno?ci polegaj?ce na podaniu tlenu, udro?nieniu dróg oddechowych, oddechu zast?pczego, wzmacnianie pracy serca oraz zapobieganie zaka?eniu. (45% ofiar wypadków ginie na skutek nie udro?nienia dróg oddechowych).

PRAWNE PODSTAWY UDZIELANIA POMOCY

Równie? nuda.. i równie? niezb?dne, je?li chcemy pozna? podstawy pierwszej pomocy. Spotka?em sporo osób które pierwsza pomoc traktowa?y jako szlachetn? niewygod?, któr? zdarza si? obejrze? w kolorowym pude?ku, lub te? podchodz?ce do tematu a? nazbyt powa?nie, obawiaj?c si? konsekwencji prawnych przy zaniechaniu dzia?ania. Z czystej przekory poda?em mo?liwe nast?pstwa dla kozaczków którzy nie znaj? umiaru w mocy broni, lub te? ofiarnie zabieraj? ka?dego nieletniego na organizowan? ?upank?.

Art.160 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto nara?a cz?owieka na bezpo?rednie niebezpiecze?stwo utraty ?ycia albo ci??kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

§ 2. Je?eli na sprawcy ci??y obowi?zek opieki nad osob? nara?on? na niebezpiecze?stwo,

podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

§ 3. Je?eli sprawca czynu okre?lonego w § 1 lub 2 dzia?a nieumy?lnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przest?pstwo okre?lone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchyli? gro??ce niebezpiecze?stwo.

§ 5. ?ciganie przest?pstwa okre?lonego w § 3 nast?puje na wniosek pokrzywdzonego.

Art.162 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto cz?owiekowi znajduj?cemu si? w po?o?eniu gro??cym bezpo?rednim niebezpiecze?stwem utraty ?ycia albo ci??kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mog?c jej udzieli? bez nara?enia siebie lub innej osoby na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia albo ci??kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

§ 2. Nie pope?nia przest?pstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie si? zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których mo?liwa jest niezw?oczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powo?anej.

W praktycznym jednak zastosowaniu, je?li z powodu warunków lub w?asnego stanu psycho-fizycznego nie jeste?my w stanie udzieli? pomocy, mo?emy odst?pi? od jej udzielenia (wa?ne jest jednak by powód by? znacz?cym i nie nale?a? do rb?ahychr1;). Natomiast je?li w trakcie prowadzenia pomocy doznamy uszczerbku na zdrowiu, lub strat materialnych, mamy pe?ne prawo domaga? si? odszkodowania za poniesione straty.
Z?OTA GODZINA r11; teoretyczne okre?lenie czasu dla osoby poszkodowanej, pomi?dzy wypadkiem a dotarciem osoby która jest w stanie odpowiednio podtrzyma? funkcje ?yciowe ( to nie 60 min, dla ka?dego rz?ota godzinar1; trwa ró?n? ilo?? czasu )

PODSTAWOWA INFORMACJA DLA S?Ó?B RATOWNICZYCH

Wi?kszo?? osób bagatelizuje lub nie jest w stanie zapami?ta? odpowiedniej kolejno?ci podawanych informacji, dlatego te? przyjmuj?cy zg?oszenie prowadzi osob? przez pytania tak my uzyska? niezb?dn? wiedz?. Istnieje du?e prawdopodobie?stwo, i? podczas sk?adania zg?oszenia osoba informuj?ca mo?e utraci? ??czno?? lub te? straci? przytomno?? z powodu odniesionych urazów lub te? ska?enia powietrza. Dlatego te? przyj?ta kolejno?? jest nast?puj?ca:
GDZIE r11; wypadek si? zdarzy? r11; ulica, kilometr ( mo?na okre?li? po s?upkach kilometrowych przy drodze),
CO r11; co si? sta?o r11; rodzaj wydarzenia, odniesione obra?enia,
ILE r11; ilu jest poszkodowanych (liczba, wiek, p?e? (cho? wydaje si? dziwna konieczno?? informowania o p?ci, jednak?e wylew wewn?trzny u kobiety mo?e charakteryzowa? si? jedynie bladym kolorem skóry, gdy? ca?a krew z organizmu mo?e si? zmie?ci? w kobiecej miednicy) ,
JAKIE r11; jakie s? obra?enia i objawy ( zwykle najistotniejszym jest podanie braku ko?czyn, ale jak pokazuje d?uga praktyka ASG r11; s? tacy co bez g?ów potrafi? je?dzi? na strzelanki ),
KTO r11; podajemy numer kontaktowy dla potwierdzenia zg?oszenia, czekamy na instrukcje, porady.

POST?POWANIE W STANACH ZAGRO?ENIA

Nale?y pami?tac by dzia?a? logicznie i nie wpada? w panik?. Zimna ocena sytuacji która zajmie kilka sekund na pewno pozwoli dzia?a? skuteczniej. Nale?y równiej uwzgl?dni? podzia? zada? pomi?dzy znajduj?cych si? w okolicy ludzi i przyj?cie dowodzenia przez osob? najbardziej do?wiadczon? w udzielaniu pomocy (cz?sty problem to rm?dro?cir1; osób starszych lub oczytanych na ksi??eczkach obrazkowych , którymi ch?tnie si? dziel? w sposób agresywny powsta?y na skutek przyp?ywu adrenaliny w sytuacji stresogennej). Nale?y równie? pami?ta? by przy porównywalnym stanie zdrowia poszkodowanych - jako pierwszym udziela? pomocy ratownikom który ucierpieli w wypadku (b?d? w stanie pomóc nam przy czynno?ciach ratunkowych).

1. Dokonanie oceny sytuacji.
- co si? wydarzy?o,
- czy zagro?enie nadal istnieje ( je?li do poszkodowanego kto? próbowa? dotrze? a nie uda?o mu si? to, znaczy i? ?rodowisko nie pozwala na ingerencj? bez odpowiedniego wyposa?enia)
- jak do tego dosz?o,
- czy jest z Tob? kto? kto mo?e Ci pomóc,
- czy ofiar? jest wi?cej ni? jeden cz?owiek,
- czy powiniene? wezwa? pogotowie ratunkowe

2. Pami?taj o zasadach bezpiecze?stwa.
- unikaj zagro?enia w?asnego zdrowia r11; je?li staniesz si? ofiar, nie b?dziesz móg? udzieli? pomocy,
- je?eli przypadek nie wymaga natychmiastowej pomocy, postaraj si? usun?? ?ród?o zagro?enia,
- przenoszenie poszkodowanego dozwolone jest jedynie w przypadku powa?nego nara?enia zdrowia. W wi?kszo?ci przypadków przeniesienie mo?e doprowadzi? do pogorszenia stanu zdrowia, kalectwa lub nawet ?mierci. Je?li jest to niezb?dne nale?y przenosi? specjalnymi technikami i wyj?tkowo ostro?nie.

3. Zaczynaj od najpowa?niejszych obra?e?.
- Silne krwawienia r11; zazwyczaj s? widoczne i mo?na je zatamowa? silnym uciskiem,
- Zaburzenia oddechu r11;je?li obra?eniom uleg?o kilka osób r11; ocen? stanu zdrowia zaczynamy od niekrzycz?cych, lub nieprzytomnych

OBJAWY ZAGRO?ENIA ?YCIA
- Utrata przytomno?ci,
- Bezdech,
- Brak t?tna na du?ych t?tnicach,
- Blados? lub sinica,
- Rozszerzenie ?renic i brak ich reakcji na ?wiat?o,
- Wiotkos? mi?sni i utrata odruchów.

G?ÓWNE ZA?O?ENIA RATOWNICZE

Przy prowadzeniu pierwszej pomocy, nale?y szczególn? uwag? zwraca? na uk?ad krwiono?ny, oddechowy oraz kostny. Je?li nie widzieli?my sytuacji w której poszkodowany odniós? obra?enia, nale?y za?o?y?, ?e jego uk?ad kostny (szczególn? uwag? zwracamy na kr?gi szyjne i kr?gos?up) móg? zosta? uszkodzony, a poruszenie cia?em mo?e pogorszy? ten stan, z przerwaniem kr?gów szyjnych w??cznie. Pierwsz? z czynno?ci jest okre?lenie stanu wiadomo?ci oraz reakcji na bod?ce, co zostanie opisane pó?niej. Przy braku reakcji ze strony poszkodowanego, nale?y sprawdzi? jego czynno?ci ?yciowe. Cz?owiek nie oddycha kiedy ustanie praca serca, dlatego te? okre?lenie t?tna jest szczególnie istotnym by okre?li? sposób dalszego dzia?ania. Naj?atwiej wyczu? t?tno w t?tnicy szyjnej, lub udowej a dok?adnie rzecz bior?c w pachwinie udowej (z czego drugiej opcji nie polecam przy okre?laniu stanu kobiet .. mo?e zosta? pó?niej opacznie zrozumiane r11; szczególnie przez m??a/ch?opaka/znajomego). Sprawdzamy t?tno przyk?adaj?c 2 palce (wskazuj?cy i serdeczny - tylko 2, nie 2+ kciuk jak gdzieniegdzie mo?na zaobserwowa?) i liczymy uderzenia serca. Okreslenie post?powania wed?ug t?tna jest czynno?ci? wymagaj?c? wiedzy i praktyki, dlatego te? wystarczy ?e wyst?puje i nie przekracza za bardzo ustalonych wartosci:

- u dzieci: 100/min r11; ok. 10 uderze? w przeci?gu 6 sekund,
- u m?odzie?y: 85/min r11; ok. 8-9 uderze? w przeci?gu 6 sekund,
- u doros?ych: 70/min r11; ok. 7 uderze? w przeci?gu 6 sekund.

Je?li puls nie wyst?puje, przyst?pujemy do reanimacji kr??eniowej .. i tu zapewne ka?dy zna inn? wersj?, bo i jak?e skoro prawie co roku zmieniaj? si? wytycznej Polskiej Rady Resuscytacji. Podam swój sposób, a jak mówi stare dobre polskie przys?owie: gdzie dwóch polaków tam trzy zdania.
Rozpoczynamy od 3 wdechów niezale?nie czy jest nas dwóch, czy te? robisz to sam, a nast?pnie znajdujemy wyrostek mieczykowaty .. czyli to miejsce gdzie ko?cz? (lub zaczynaj?, zale?nie od tego od której strony patrzymy) si? ?ebra i na szeroko?? dwóch palców wy?ej przyk?adamy nasad? d?onir30; i zaczynamy uciska? licz?c g?o?no (a przynajmniej ostatni? dziesi?tk?) do 30 na g??boko?? 4 do 5 cm (mam nadziej? ?e nikt nie b?dzie zmuszony uciska? niemowl?cia lub dziecka, bo tu wygl?da to nieco inaczej).


Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Jak ustalili?my z oczytanym Sundownerem r11; sam ruch uciskowy powinien wpompowa? nieco powietrza do p?uc , lecz dla zachowania zasad sugeruj? wykonanie kolejnych 3-5 wdechów ratunkowych i kontynuowanie pompowania.
Je?li puls wyst?puje, sprawdzamy czynno?ci oddechowe.. i tu znowu spotykamy si? z wieloma m?drymi poradnikami. Oczywi?cie ka?dy szanuj?cy si? assaultr17;owiec posiada sympatyczne lustereczko które pomaga mu przyjrze? si? wn?trzu pomieszczenia z za winkla je?li nadejdzie tana potrzeba. W przypadku udzielania pierwszej pomocy r11; niech lustereczko które prawd? wam powie pozostanie tam gdzie zwykle jest noszone a sami zwyczajnie przyjrzyjcie si? pracy klaki piersiowej, lub przy?ó?cie ucho do ust poszkodowanego.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Sytuacja stresogenna, czy te? krótki bieg który odbyli?my biegn?c ku poszkodowanemu (szczególnie gdy mamy na sobie te kila zdrowych kilo oporz?dzenia ) skutecznie przy?piesza nasz oddech i u?atwia zag?uszenie tego którego poszukujemy. Je?li oddech jest na tyle s?aby, ?e nie mamy pewno?ci czy nie jest z?udzeniem, nale?y wykona? trzy do pi?ciu wdechów s?awetna metod? usta-usta, oczyszczaj?c wcze?niej jam? ustn? je?li cos widocznego si? tam znajduje.
Przy reanimacji oddechowej, ?ciskamy p?atki nosa jedna r?k?, a drug? chwytamy za podbródek i otwieraj?c usta odginamy g?ow? ku ty?owi. Jak du?o powietrza wpompowa? w delikwenta?.. Spójrzcie na klatk? piersiow? r11; musi si? unie?? na tyle wysoko by wygl?da?o to jak wdech.. po czym czekamy a? opadnie przed dokonaniem kolejnego wdechu.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Mo?e zastanawia? was, czy przypadkiem nie wdmuchniecie jeszcze g??biej czego?, co blokuje dop?yw powietrza do p?uc. Odpowied? brzmi r11; tak, je?li co? si? tam znajduje, to wepchniecie obiekt g??biej. Tyle tylko, ?e zblokowane zostanie tylko jedno z dwóch oskrzeli, pozwalaj?c na oddychanie drugim.. i to wystarczy by nasz drogi kolega/kole?anka dotrwa?a do nadej?cia upragnionej pomocy.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>

Co prawda p?uca sztuczne.. ale doskonale wida? na nich oskrzela


Poniewa? zauwa?y?em i? niektórzy przywi?zuj? du?? wag? do zagadnie? rtechnicznychr1; w trakcie obserwacji:
- oddychanie normalne to od 12 do 16 oddechów na minute,
- wydech jest procesem dwukrotnie d?u?szym od wdechu,
- obj?to?? oddechu to zwykle 0,5 litra, przy czym 150 ml (120 u kobiet) to przestrze? martwa (od ust do krtani)
Je?li osoba nie posiada obra?e? zagra?aj?cych powa?niejszym urazom podczas przemieszczania, nale?y u?o?y? j? w pozycji bocznej tzw: ustalonej, czyli u?o?y? j? tak na boku, by j?zyk lub wymiociny nie zablokowa?y dróg oddechowych.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


My?l? ?e wystarczy informacji jak na jeden artyku? r30; nie b?dzie to jednotomowe kompendium, a ten potraktuj? jako ogólne wprowadzenie do tematyki ratowniczej. Postaram si? podej?? do problematyki kompleksowo, i co pewien okres czasu zamie?ci? artyku? opisuj?cy wybrane zagadnienia. Mam nadziej? ?e nie by?o to tak nudne jak si? zdaje na wyk?adach.Artyku? jest w?asno?ci? prywatn? i nie zgadzam si? na jakiekolwiek kopiowanie bez mojej zgody
Made by Dooode
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia August 22 2010 12:46:00
Dobry artyku?, fajnie, ?e w ko?cu ten temat zosta? poruszony.

My?l?, ?e przyda?by si? Nam oddzielny dzia? np.: "Paramedics", "Co gdy..." albo "W razie W'u" czy "Poradnik Wypadowy" ;-] Mogliby?my zbiera? w jednym dziale wa?ne i przydatne informacje tak z ratownictwa jak i z survivalu.
#2 | Mario75 dnia August 22 2010 14:23:29
Sezon zimowy jest okresem gdzie dopracowuje si? wiele technicznych kwestii. Wiemy, ?e repliki s?abo znosz? temp. poni?ej -15'C. Zazwyczaj wykorzystywane s? ni?sze temp. do treningów na sucho. Jenak mo?e ten zimowy czas wykorzysta? na szkolenie paramedyczne dla Teamów.

Znale?? odpowiedniej wielko?ci sal?. Rzutnik i ekran po?ycz?. Trzeba na ten temat porozmawia?. Mo?e przy jaki? znikomych kosztach uda si? co? takiego zorganizowa?. Kto wieZ przymru?eniem oka

Do tego czasu warto ?ledzi? cykl artyku?ów Kolegi Doode.

Dodam, ?e np. na Panzerfaust IV by? jeden zawa?. Na szcz??cie pomoc nadesz?a szybko.
#3 | Dantee dnia August 23 2010 20:32:07
Artyku? dobry i potrzebny.Sam musz? co kilka lat odnawia? kurs Pierwszej Pomocy Medycznej dla marynarzy.
#4 | Dooode dnia August 24 2010 21:05:17
Bardzo dziekuje, staram si? jak mog?, a je?li chodzi o marynarski kurs pierwszej pomocy, to mia?em ten sam problem, wiec zrobi?em sobie przy odnowie "Certificate of Training in Medical First Aid" .. wed?ug zasad STCW nie trzeba bo juz odnawia? - do ko?ca spokój z odnawianiem tego papierka.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat Homemade Libia Niemcy zamykaj? Act od Valor Odda? r?k? Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,213
Wczoraj:38,015
W tym tygodniu:75,120
W tym miesiącu:715,780
W tym roku:5,585,277
Wszystkich:54,073,681
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: