Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:17
Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

BASIC LIFE SUPPORT
PODSTAWY PSYCHOLOGII RATUNKOWEJ

Aby poradniki mia?y sens, a zdobywana wiedza uk?ada?a si? w spójn? ca?o??, musz? po?wi?ci? nieco miejsca na opisanie podstaw psychologii ratunkowej, która nale?y do wyj?tkowo ci??kich zagadnie? dla osób zajmuj?cych si? analiz? zachowa? zawodowo. Spokojnie.. postaram si? by nie rozmieni? si? na drobne i jedynie zarysowa? problem w najistotniejszych moim zdaniem kwestiach.

Zacz?? nale?y na pewno od tego co wszystkim wiadome, ale ma?o kto z tego zdaje sobie spraw? nie analizuj?c problemu i nie stara si? z wiedzy praktyczniej uk?ada? seminarium wyk?adowego. A dok?adniej chodzi mi o fakt r11; i? wypadek jest zaskoczeniem.. praktycznie zawsze r11; zarówno dla poszkodowanego, osób znajduj?cych si? w jego okolicy, jak i tych które staraj? si? mu pomóc. Nawet jad?c w karetce wezwany do okre?lonego wypadku nigdy nie wiedzia?em co tak naprawd? zobacz? na miejscu, cho? przecie? rwszystko wiadomym by?or1;. Ka?dy z nas prawdopodobnie jest ?wiadom tego jak reaguje w sytuacji stresogennej, jednak?e nie ka?d? prze?y? i nie wszystko widzia? i nigdy nie wmawiajcie sobie i? jeste?cie odporni na ka?? sytuacj?. Zgadza si? r11; s? tacy którym nie straszne amputacje i krew lej?ca si? strumieniami, a nawet wylewaj?ce si? wn?trzno?ci.. i nadchodzi taki dzie? kiedy widz? dziecko z uci?t? nó?k? i nie s? w stanie zrobi? kroku. Mam nadziej?, ?e ?adnemu z was nigdy nie b?dzie dane sprawdzi? si? w takich sytuacjach, ale mo?liwe i? zrozumienie problemu pomo?e wam kiedy? post?powa? z zimn? kalkulacj? tak, jak powinien post?powa? do?wiadczony ratownik.

Pierwsz? rzecz? jak? zauwa?y?em podczas swoich do?wiadcze? jest to, ?e ludzie którzy ulegli wypadkowi bardzo rzadko wzywaj? pomocy. Szczególnie my r11; faceci mamy z tym du?y problem je?li nasze wn?trzno?ci nie urz?dzaj? w?a?nie sprintu ku zewn?trznej krainie. Je?li ju? tak si? dzieje, to jest to z pocz?tku do?? s?abe i ciche, z czasem nabieraj?ce na sile. Oczywi?cie cz??? przypadków (szczególnie tych powa?nych) nie jest w stanie sama wezwa? pomocy, albo to z powodu utraty przytomno?ci, czy te? szoku który jest ich nieod??czn? cz??ci?. Abstrahuj?c nieco od tematu r11; ratownicy morscy bardzo rzadko s?ysz? rPOMOCYr1;.. cz??ciej to tak zwany odruch rwkr?cania ?arówekr1; kiedy osoba jest ju? pod wod?, czy te? rprosz? pana, tam chyba kto? tonier1;. Tak wi?c apeluje do was wojownicy r11; nie bójcie si? wezwa? pomocy, gdy z waszej ko?czyny wystaje pr?t metalowy, i nie id?cie spokojnie do samochodu gdy z g?owy cieknie stró?ka krwir30; je?li zemdlejecie (a gwarantuje wam ?e stanie si? to szybciej ni? wam si? zdaje r11; zwykle utrata ok. 1 litra krwi, w przypadku urazów g?owy szybciej) nikt mo?e nie zauwa?y? tego ?e was ruby?or1;.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Druga sprawa r11; je?li widzicie osob? le??c?, spokojnie czy te? w konwulsjach która nie celuje w nikogo.. pomy?lcie czy to nie ostatnia minuta kogo? kto w?a?nie traci krew lub zad?awi? si? gum? któr? ?u? kampuj?c na dogodnej pozycji. Smutna prawda jest taka, ?e niewielu z nas reaguje na ulicy, bo rpewnie wypi?r1;.. albo macie to wewn?trzne rjako? tak g?upio podej?? i spyta?r17;. Nieca?y miesi?c temu mia?em przyjemno?? obserwowa? na jednym z dar?owskich osiedli sytuacje, gdy pijany (a jak?e) stwierdzi? ?e dalej nie pójdzie i tu si?.. zdrzemnie. Tyle tylko ?e by?o to na ?rodku skrzy?owania .. no có?.. nie spodoba?o si? to w?a?cicielowi ekskluzywnego malucha, który zapewne wraca? zm?czony po ca?ym dniu pracy my?l?c o tym, ?e w domu czeka na niego zimniutka flaszeczka i zaraz sobie poci?gnie. Widz?c przeszkod? zatrzyma? si?..a i owszem, jednak?e nie mog?c doczeka? si? reakcji ze strony osoby le??cej ( wiedzie? nie móg? ?e to pijany kumpel ) wi?c przej?ty jego stanem i tym, co mog?o si? mu sta?, rytmicznie uderza? w klakson z?orzecz?c artystycznie.
Skoro jednak jedziemy razem na strzelark?, zadbajmy o to by opinia o naszym sporcie wynika?a z naszych zachowa?. Wystarczy ?e kilka dzienników nag?o?ni spraw? rniebezpiecze?stw wynikaj?cych z brutalnych sportówr1; a b?dziemy musieli malowa? repliki na pomara?czowo.
Czas reakcji jest niezwykle istotny.. w?a?ciwie istotniejszy od samego profesjonalizmu udzielanej pomocy. ?mier? pnia mózgu (czyli tego co odpowiada za czynno?ci ?yciowe takie jak oddychanie czy bicie serca) rozpoczyna si? po 3 minutach bezdechu, cho? jest to ruchoma granica. A có? to s? 3 minuty przy milsimach które trwa? potrafi? kilka dni.

Skoro ju? znale?li?my si? w sytuacji, kiedy poinformowano nas, lub zauwa?yli?my ?e co? si? komu? sta?o powinni?my od razu rozezna? si? w sytuacji.. Tyle, ?e zwykle zanim do tego dojdzie, stoimy przez chwil? przyt?oczeni nadmiarem w?asnych my?li.. lub jak co niektórym si? zdarza r11; sami jeste?my w szoku. Zdarza si?.. nie ka?dy potrafi reagowa? równie szybko. Wa?ne jest by zada? sobie pierwsze pytanie r11; co powinien zrobi? w tej chwili facet z jajami ..eee..z zasadami chcia?em napisa?. Czy b?d? tu sta?, czy zrobi? co? co pomo?e kumplowi i przyniesie mi laur glorii. I tu kolejny problem psychologii ratunkowej r11; nie dobrze jest je?li nikt nie pomaga.. jeszcze gorzej, gdy pomaga zbyt wielu. Gdy ju? widzimy jak kumple zajmuj? si? rannym, sami przypominamy sobie mas? m?dro?ci które wyczytali?my i czujemy si? zobligowani zalewa? nimi tych, którzy staraj? si? pomóc. Dlatego te? wa?nym jest by znalaz?a si? osoba z najwi?kszym do?wiadczeniem, która b?dzie kierowa? akcj?. Nie wynika to jednak z wieku jak co niektórzy czasem my?l?. Bywa ?e 16 letni hobbysta airsoftr17; gunowiec jest ratownikiem wopr albo wolontariuszem w szpitalu i wie wi?cej od ?o?nierza zawodowego który swego czasu przeszed? odpowiednie kursy. Nikomu nie uw?aczam, stwierdzam fakt i prawd? zas?yszan? ju? nie jeden raz w szpitalu na SOR. Zreszt?.. rzadko kiedy jest nas na strzelankach tak wielu by nie by?o roboty dla kilku. Je?li poszkodowany ma z?aman? nog? i krwawi, dwóch go opatruje, trzecie stara si? podstawi? jak najbli?ej samochód, czwarty dzwoni i pyta o najbli?szy szpital, czy tez informuje rodzin?, dwóch nast?pnych stara si? skleci? ?upki do usztywnienia i co? na czym mo?na go przenie??, a 5 kolejnych dba o to by zako?czy? potyczk? i aby rsanitariuszomr1; nie lata? kompozyt nad g?owami.
Osoba dowodz?ca akcj? powinna posiada? jak najbardziej pe?en obraz sytuacji, i zimno oceni? to, co powinno si? w danej chwili zrobi?. Pewno?? siebie niebotycznie wzrasta, gdy nie jest z tym sam, i ma wko?o siebie ludzi którzy chc? równie? pomóc. Mimo wszystko wa?ny jest spokój, je?li b?dziesz tak? osob? przydziel zadania z rozwag?. Przemy?l kto ma pojemny samochód, kto mo?e mie? najlepiej wyposa?ona apteczk?, kto ma najszersze bary do noszenia, i przydziel te zadania osobom o których my?lisz. Komendy si? wydaje tonem rzeczowym, ale nie rozkazem.. chyba ?e osoba do której mówisz jest w szoku. Wtedy jednak lepiej poszuka? kogo?, kto b?dzie my?la? w sposób bardziej trze?wy. Na pewno b?dziesz zdawa? sobie spraw? z odpowiedzialno?ci która teraz na Tobie spoczywa, ale b?d? opanowany. Na pewno kto? nakr?cony sytuacj? zacznie Ci dzia?a? na nerwy, powiedz mu rzeczowo i spokojnie ?e przeszkadza.. to powinno wystarczy?, je?li nie, powiedz jednemu z rwolnychr1; by zadba? o Twój spokój bo nie potrafisz si? skupi?. Uwierzcie r11; ludzie którzy chc? pomóc w takich sytuacjach wykonuj? swoje zadania wyj?tkowo skrupulatnie.

Sama esencja pomocy niesie za sob? najwi?ksze obci??enie emocjonalne. Ludzie którzy nie posiadaj? profesjonalnej edukacji w tym kierunku, zwykle przed zrobieniem czegokolwiek r11; nawet przy?o?eniem banda?a zastanawiaj? si?, czy robi? to w sposób w?a?ciwy. Obawa jest reakcj? jak najbardziej zdrow? i ?wiadcz?ca o umiej?tno?ci logicznego my?lenia, jednak w wi?kszo?ci przypadków zupe?nie bezzasadn?. Nie jeste?cie lekarzami których zasada brzmi rnajwa?niejsze r11; nie szkodzi?r1; w waszym przypadku jest zupe?nie inaczej. Macie zrobi? WSZYSTKO by ocali? czyje? ?ycie. Je?dzi?em niegdy? z lekarzem który twierdzi? ?e rnie ma mo?liwo?ci, by przy dobrze wykonanej reanimacji nie posz?o ?ebror1;..nie sugeruj? by?cie próbowali je ?ama?, ale mo?e si? zdarzy? i je?li ?adne z nich nie przebije p?uc r11; uratujecie mu tym ?ycie.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Im wi?cej b?dziecie wiedzie? o anatomii cz?owieka i o tym czym mo?e sko?czy? si? niew?a?ciwe prowadzenie reanimacji, tym bardziej wierzy? w ulotno?? ludzkiego ?ycia i dobrze.. to uchroni was przed zbyt pochopnym podejmowaniem niektórych decyzji i wymusi konieczno?? my?lenia. Z czasem jednak zobaczycie, jak ?atwo jest pomóc cz?owiekowi, je?li si? tylko próbuje, i ?e wola walki zawodnika któremu pomagacie ro?nie z ka?d? chwila gdy czuje, ?e kto? stara mu si? pomóc i nie jest z tym sam. .


Artyku? jest w?asno?ci? prywatn? i nie zgadzam si? na jakiekolwiek kopiowanie bez mojej zgody
Made by Dooode

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia August 24 2010 07:23:45
Ju? w szkole ?redniej uczono nas podstaw reanimacji, pierwszej pomocy, eleganckiego wi?zania banda?y, ale jako? nikt nigdy nie po?wieci? chwili na mentalne nastawienie uczniów do udzielania tej pomocy by kogo? ratowa?. To niestety jest bardzo cz?sto praktykowane przez pisz?cych wszelkiej ma?ci artyku?y o pierwszej pomocy na stronach o przeró?nej tematyce. No, to mo?na si? pochwali? ?e mamy bardziej kompleksowe podej?cie do sprawy na tej stronie Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Zwyci?zcy wrzesie? Szkolenie Certyfikowane LIGA ASG Podcast ASG Odda? r?k? Arctic Combat ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,833
Wczoraj:38,015
W tym tygodniu:75,740
W tym miesiącu:716,400
W tym roku:5,585,897
Wszystkich:54,074,301
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: