Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:26
Zachód słońca: 16:48
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:12
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Remake IVO-JIMA II TRAILER II oraz Regulamin...

I. ZASADY WALKI. BEZPIECZE?STWO.


1. Dozwolone jest u?ywanie wy??cznie replik ASG, max do 450 fps (z wy??czeniem replik snajperskich do 600fps) Zasada ON LIMIT
2. Jedyna dopuszczalna amunicja ASG 6 mm BB ograniczona do 150bb dla broni szturmowej i do 300bb dla RKM /RKM z dwójnogiem typu M60, M249 itp/oraz popaczkowana zapasowa amunicja w ilo?ci paczek nieograniczona /paczki nale?y opisa? lub oznaczy? Nickiem i nazw? Teamu/. Paczki przygotowa? w takiej ilo?ci aby zapas umie?ci? w dwóch skrzyniach amunicyjnych /jedna pozostanie w sztabie, druga w polu walk/ Paczki z zapasow? amunicj? mo?na pobiera? ze skrzy? amunicyjnych tylko przy Respawnach. Nie zu?yt? amunicj? podczas walk, po zako?czonej imprezie, uczestnicy zabieraj? ze sob? gdy? jest to ich w?asno??.
3. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca si? stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB.
4. W ?adnym przypadku uczestnik zlotu nie ma prawa przebywa? bez ochrony oczu na terenie manewrów, a? do zako?czenia manewrów.
5. Osoby nieposiadaj?ce odpowiedniej ochrony oczu maj? ca?kowity zakaz wst?pu na teren wyznaczonego przez Organizatora obszaru.
8. Uczestników obowi?zuje kategoryczny zakaz stosowania jakichkolwiek ?adunków wybuchowych, ?wietlnych, og?uszaj?cych, dymnych, ?zawi?cych czy jakichkolwiek innych ?rodków o dzia?aniu szkodliwym dla ?ywych organizmów. Organizator we w?asnym zakresie przygotowa? ?rodki pozoracji pola walki, zapewniaj?c wi?kszy realizm za?o?onego scenariusza.
9. Dopuszcza si? stosowanie urz?dze? typu LWC przy kategorycznym zakazie celowania w g?ow?.
10. Trafienie w jak?kolwiek cz??? cia?a, munduru czy oporz?dzenia jest równoznaczne z wyeliminowaniem z danej rozgrywki. Trafiony wówczas oznacza siebie w widocznym miejscu czerwon? szmat? /je?li jej nie ma nie mo?e mie? pretensji do strzelaj?cych do niego innych uczestników walk/ i udaj? si? do aktywnego Respawnu jego strony konfliktu, gdzie do walk wraca co pe?ne pó? godziny(11:00 ,11:30 itd). Komunikacja mi?dzy trafionym a pozosta?ymi graczami jest zakazana. Dozwolone jest dalsze u?ywanie replik osób trafionych, po uzyskaniu wyra?nej zgody w?a?ciciela danej repliki.
11. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek jak trafienie przez przeciwnika.
12. Trafianie w bro? wyklucza mo?liwo?? jej dalszego u?ytkowania w danej rozgrywce a? do wej?cia w stref? Respawn, po czym od razu wraca si? do walk.
13. Rykoszety nie s? uznawane. Uznawane s? celne strza?y po linii prostej przez niewystarczaj?c? os?on?, tj. przez szeroko rozumiane zaro?la, trawy, krzewy.
14. Nie istnieje poj?cie strza?u oddanego wcze?niej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesi?tych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodz? obaj gracze.
15. Zabronione jest strzelanie w pobli?u osób pozbawionych ochrony oczu, tj. osób postronnych jak i do fotografów, innych osób niebior?cych czynnego udzia?u w rozgrywce oraz zwierz?t.
16. Ka?dy z uczestników zobowi?zany jest do posiadania kawa?ka materia?u koloru czerwonego oraz umieszczania go w widoczny sposób w przypadku trafienia.
17. Podczas manewrów nie istnieje funkcja Medyka.

II. FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE

1. U?ywa? kamery oraz aparatu fotograficznego mo?e ka?dy, nie jest wymagana zgoda Organizatora.
2. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub sprz?t fotograficzny musi by? odpowiednio oznaczona przez Organizatorów i nie mo?e do ko?ca manewrów zdejmowa? oznacze?.
3. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowi?zku noszenia ochrony oczu.
4. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego powinna unika? sytuacji, w której mog?aby zdradzi? pozycj? walcz?cych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za uszkodzenie lub zniszczenie sprz?tu.


III. REGULAMIN PORZ?DKOWY

1. Z uwagi na za?o?enia fabularne oraz sprawny przebieg zlotu Organizator, motywowany wy??cznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, wymaga bezwzgl?dnego (tu: w rozumieniu wojskowego drylu) podporz?dkowania si? jego rozkazom.
2. Ka?dy uczestnik porusza si? po terenie zlotu na w?asne ryzyko.
3. Rozgrywka mo?e zosta? przerwana (Force Major) przez Organizatora w ka?dym jej momencie.
4. Zastrze?ona pozostaje ustalona bezpo?rednio przed rozgrywk? cz?stotliwo?? radiowa Organizatora.
5. Liczebno?? i sk?ad grup bior?cych udzia? w rozgrywce ustala Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki podczas trwania zlotu.
7. Na obszarze wyznaczonej przez Organizatora strefy bezpiecze?stwa oraz strefy parkowania obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz strzelania z replik ASG.
8. Osoby obecne na zlocie zobowi?zane s? zachowywa? si? w sposób nie zagra?aj?cy bezpiecze?stwu innych, a w szczególno?ci przestrzega? postanowie? regulaminu.
9. Organizator ma prawo usun?? uczestnika z imprezy bez podania przyczyn oraz bez zwrotu wpisowego czy jakichkolwiek innych nak?adów lub szkód poniesionych z tego tytu?u przez uczestnika.
10. Na terenie manewrów nale?y zachowa? czysto?? i porz?dek.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za mienie prywatne uczestników, zgubione, zniszczone lub uszkodzone w czasie trwania zlotu.
12. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie manewrów jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materia?ów reklamowych lub akcji promocyjnych.
13. Zabrania si? uczestniczenia w rozgrywkach pod wp?ywem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Dotyczy to tak?e spo?ywania w/w substancji w przerwie mi?dzy rozgrywkami.
14. We wszystkich sprawach nie uj?tych bezpo?rednio w regulaminach, jak i dotycz?cych rozstrzygania kwestii spornych mi?dzy graczami decyduj?ce zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwo?alna.
15. Jedyn? konsekwencj? niestosowania si? do regulaminu b?dzie usuni?cie danego uczestnika z terenu zlotu.
16. Uczestnicy zobowi?zani s? do bezwzgl?dnego wykonywania polece? wydawanych przez organizatora oraz osoby przez niego upowa?nione.
17. Na terenie obozu kuchni polowej, uczestnicy poruszaj? si? z roz?adowanymi replikami tzn. bez podpi?tego magazynka i nie strzelaj? w pobli?u zachowuj?c zasady bezpiecze?stwa.
18. Uczestnicy przez ca?y czas trwania zlotu zobowi?zani s? nosi? w widocznym miejscu, otrzymany od Organizatora, identyfikator strony wraz z nr przypisanym do uczestnika.
19. Organizator nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na terenie zlotu, oraz za rzeczy pozostawione w na polu walki.

Zdj?cie archiwalne z IVO-JIMA I:Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia March 18 2010 19:15:03
Ha! Znowu si? za?apa?em. Szeroki u?miech
Jak tak dalej pójdzie po IVO dostan? Oskara! Szeroki u?miech
Muehehe Szeroki u?miech
#2 | Gruby dnia March 18 2010 22:49:18
Najlepsze to : ...dla CBSEBS.......U?miech
#3 | Mario75 dnia March 19 2010 08:00:14
Jest nawet Gruby z megafonem Szeroki u?miech na filmiku, a na zdj?ciu do sztandaru chwa?y te? si? za?apa? U?miech
#4 | doxube dnia January 25 2019 15:37:15
This is really interesting information for me.Tutu Apk IOS
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Makarov KWC MG 42 by MG Schutze Skarby... Zbrojownia Odda? r?k? Survival ?o?nierz Specnazu LIGA ASG Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Ricky Johnson is a Mic...
Thanks For Sharing Inf...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://creativew...
[url=https://wpsnow.co...
[url=https://wooltheme...
https://collegeadmissi...
https://collegeadmissi...
Je vous remercie de l'...
Welcome to my own site...
[url=https://www.mamin...
[url=https://www.zmedc...
[url=http://www.turnlo...
[url=https://simba-dig...
[url=https://www.remov...
[url=http://concolor.i...
[url=https://cleanairp...
[url=https://www.chour...
The article you have s...
This is really interes...
Your post is very inte...
Your article is very g...
I have read your artic...
The article is very go...
[url=http://www.callgi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://wpsnow.co...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,086
Wczoraj:6,778
W tym tygodniu:17,003
W tym miesiącu:137,744
W tym roku:322,155
Wszystkich:45,394,984
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Manuelmex
19-02-2019 19:13
Testosterone Enanthate With Sarms Smoking cigarettes is probably the most severe points that you can do in case you have hemorrhoids sin

Jesusneilm
19-02-2019 08:42
Testosterone Cypionate Hair Loss If you're fed up with your aged online games and wish to promote them, you should attempt possessi

JamesPab
15-02-2019 11:41
Proviron Stationsstraat Zandvoorde Oostende To Pomocy you get the best from your voucher use, you need to aim to only use coupons on

RidhardCheah
15-02-2019 05:30
Racoonda.ru      . , , , , , . [URL=https://racoo
nda.ru/rudnichnyj-
kiro

Phillipjound
14-02-2019 06:27
! ! : hd : 720 hd 720 2018 : 2019 20

Essayswoks
12-02-2019 13:28
writing an evaluation essay example http://essay-about
-internship.essays
hark.collegeessaye
xamples.gdn writing dissertation proposal

Denzisdieds
11-02-2019 16:49
cbd tincture 500mg best cbd oil key health benefits of CBD oils: <a href="http://cannab
isoil-cannabidiol.
com">cannabidiol </a&g

Jamesron
11-02-2019 12:21
C 2019 (, , Xrumer . XRumer 18.x.x GSA Search Engine Ranker ) pokras7777

KeithLiani
11-02-2019 07:26
! ! ?: http://itcyber.ru/
18066-7-letnyaya-d
evochka-razrabotal
a-prilozhenie-dlya
-steam.html 7- Steam [url=http://itcybe
r.ru/15244-5-luchs
hih-tovarov-s-alie
xpress.html] 5 Aliexpress

orensifsengibia
06-02-2019 07:36
srdbhv cbd meaning https://icbdoilonl
ine.com/#

Phillipjound
03-02-2019 21:00
! ! : : 2018 hd http://kinovalenok
.tv/fantastika/ 2019 : 2019 http://kinovalenok
.tv/komediya/ 2019 : [url=http://kinova
lenok.tv/melo

Russellcooks
03-02-2019 19:16
! ! ?: http://enewz.ru/18
939-biostar-prodem
onstrirovala-kompa
ktnyy-sistemnyy-bl
ok-racing-p1.html Biostar Racing P1 http://enewz.ru/12
00-lindon-larush-o
-demokratah-v-ross
ii.h

Michaelbic
02-02-2019 10:28
.

KeithLiani
01-02-2019 10:21
! ! ?: http://itcyber.ru/
14581-mailru-dobav
ila-na-svoyu-pocht
u-otlozhennuyu-otp
ravku-pisem.html Mail.ru http://itcyber.ru/
13534-huawei-sproe
ktiruet-smart-chas
y-na-baze-sistemy-
tiz

Russellcooks
29-01-2019 20:59
! ! ?: http://enewz.ru/27
354-tramp-zayavil-
o-polnoy-gotovnost
i-ssha-k-voennomu-
resheniyu-konflikt
a-s-kndr-voennyy-o
bozrevatel.html " " - [url=http://enewz.
r

CfaigBlura
28-01-2019 23:15
Pomocy with thesis writing custom writing write my book report for me <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing reviews </a> - h

Stepzenfat
28-01-2019 23:15
paraphrasing in counselling [url=http://writem
yessay Pomocycenter.com]pay someone to write my essay [/url] high quality article writing service <a href="http://writem
yessay Pomocycenter.com&qu

GrezgTus
24-01-2019 04:39
cbd vs thc cbd vape oil how long does cbd last in your system <a href="http://cbdvap
ejuice1.com">best cbd vape oil </a> - how long doe

FeithFaw
23-01-2019 15:20
cbd dosage for sleep cbd vs thc <a href="http://cannab
isoil-cannabidiol.
com"></a> - cbd medical abbreviation cbd health bene

MichaelEmole
23-01-2019 11:15
! ! : http://kinovalenok
.tv/
: 2018 2018 : [url=http://kinova
lenok.tv/komediya/
]

Kennethoriva
23-01-2019 11:14
! ! : 2018 hd : hd 2019 : http://inspacefilm
.ru/komediya/ 2019 : http://

Russellcooks
21-01-2019 19:13
! ! ?: http://enewz.ru/34
163-v-sovfede-vysm
eyali-zayavlenie-t
urchinova-o-tysyac
heletney-istorii-u
krainskih-vms.html
http://enewz.ru/24
224-tramp-nachinae
t-stroit-stenu-n

ZarrickSit
19-01-2019 01:15
cannabidiol defenition cbd oil cbd in vape <a href="http://cbdoil
forsales.com">cannab
idiol </a> - 1000 mg cbd oil concentrate cbd t

ZilliehoP
11-01-2019 04:05
viagra vs levitra vs uprima herb viagra for sale viagra discount coupons <a href="http://gtviag
racan.com">viagra for sale canadian </a>

MichaelEmole
10-01-2019 11:32
! ! : 2018 : 2018 hd 2018 : http://kinovalenok
.tv/komediya/ 2019 : 2019 http:

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: