Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 15:19
Dzień trwa:
8 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Remake IVO-JIMA II TRAILER II oraz Regulamin...

I. ZASADY WALKI. BEZPIECZE?STWO.


1. Dozwolone jest u?ywanie wy??cznie replik ASG, max do 450 fps (z wy??czeniem replik snajperskich do 600fps) Zasada ON LIMIT
2. Jedyna dopuszczalna amunicja ASG 6 mm BB ograniczona do 150bb dla broni szturmowej i do 300bb dla RKM /RKM z dwójnogiem typu M60, M249 itp/oraz popaczkowana zapasowa amunicja w ilo?ci paczek nieograniczona /paczki nale?y opisa? lub oznaczy? Nickiem i nazw? Teamu/. Paczki przygotowa? w takiej ilo?ci aby zapas umie?ci? w dwóch skrzyniach amunicyjnych /jedna pozostanie w sztabie, druga w polu walk/ Paczki z zapasow? amunicj? mo?na pobiera? ze skrzy? amunicyjnych tylko przy Respawnach. Nie zu?yt? amunicj? podczas walk, po zako?czonej imprezie, uczestnicy zabieraj? ze sob? gdy? jest to ich w?asno??.
3. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca si? stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB.
4. W ?adnym przypadku uczestnik zlotu nie ma prawa przebywa? bez ochrony oczu na terenie manewrów, a? do zako?czenia manewrów.
5. Osoby nieposiadaj?ce odpowiedniej ochrony oczu maj? ca?kowity zakaz wst?pu na teren wyznaczonego przez Organizatora obszaru.
8. Uczestników obowi?zuje kategoryczny zakaz stosowania jakichkolwiek ?adunków wybuchowych, ?wietlnych, og?uszaj?cych, dymnych, ?zawi?cych czy jakichkolwiek innych ?rodków o dzia?aniu szkodliwym dla ?ywych organizmów. Organizator we w?asnym zakresie przygotowa? ?rodki pozoracji pola walki, zapewniaj?c wi?kszy realizm za?o?onego scenariusza.
9. Dopuszcza si? stosowanie urz?dze? typu LWC przy kategorycznym zakazie celowania w g?ow?.
10. Trafienie w jak?kolwiek cz??? cia?a, munduru czy oporz?dzenia jest równoznaczne z wyeliminowaniem z danej rozgrywki. Trafiony wówczas oznacza siebie w widocznym miejscu czerwon? szmat? /je?li jej nie ma nie mo?e mie? pretensji do strzelaj?cych do niego innych uczestników walk/ i udaj? si? do aktywnego Respawnu jego strony konfliktu, gdzie do walk wraca co pe?ne pó? godziny(11:00 ,11:30 itd). Komunikacja mi?dzy trafionym a pozosta?ymi graczami jest zakazana. Dozwolone jest dalsze u?ywanie replik osób trafionych, po uzyskaniu wyra?nej zgody w?a?ciciela danej repliki.
11. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek jak trafienie przez przeciwnika.
12. Trafianie w bro? wyklucza mo?liwo?? jej dalszego u?ytkowania w danej rozgrywce a? do wej?cia w stref? Respawn, po czym od razu wraca si? do walk.
13. Rykoszety nie s? uznawane. Uznawane s? celne strza?y po linii prostej przez niewystarczaj?c? os?on?, tj. przez szeroko rozumiane zaro?la, trawy, krzewy.
14. Nie istnieje poj?cie strza?u oddanego wcze?niej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesi?tych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodz? obaj gracze.
15. Zabronione jest strzelanie w pobli?u osób pozbawionych ochrony oczu, tj. osób postronnych jak i do fotografów, innych osób niebior?cych czynnego udzia?u w rozgrywce oraz zwierz?t.
16. Ka?dy z uczestników zobowi?zany jest do posiadania kawa?ka materia?u koloru czerwonego oraz umieszczania go w widoczny sposób w przypadku trafienia.
17. Podczas manewrów nie istnieje funkcja Medyka.

II. FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE

1. U?ywa? kamery oraz aparatu fotograficznego mo?e ka?dy, nie jest wymagana zgoda Organizatora.
2. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub sprz?t fotograficzny musi by? odpowiednio oznaczona przez Organizatorów i nie mo?e do ko?ca manewrów zdejmowa? oznacze?.
3. Osoba obs?uguj?ca kamer? lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowi?zku noszenia ochrony oczu.
4. Obs?uga kamery lub aparatu fotograficznego powinna unika? sytuacji, w której mog?aby zdradzi? pozycj? walcz?cych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za uszkodzenie lub zniszczenie sprz?tu.


III. REGULAMIN PORZ?DKOWY

1. Z uwagi na za?o?enia fabularne oraz sprawny przebieg zlotu Organizator, motywowany wy??cznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, wymaga bezwzgl?dnego (tu: w rozumieniu wojskowego drylu) podporz?dkowania si? jego rozkazom.
2. Ka?dy uczestnik porusza si? po terenie zlotu na w?asne ryzyko.
3. Rozgrywka mo?e zosta? przerwana (Force Major) przez Organizatora w ka?dym jej momencie.
4. Zastrze?ona pozostaje ustalona bezpo?rednio przed rozgrywk? cz?stotliwo?? radiowa Organizatora.
5. Liczebno?? i sk?ad grup bior?cych udzia? w rozgrywce ustala Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki podczas trwania zlotu.
7. Na obszarze wyznaczonej przez Organizatora strefy bezpiecze?stwa oraz strefy parkowania obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz strzelania z replik ASG.
8. Osoby obecne na zlocie zobowi?zane s? zachowywa? si? w sposób nie zagra?aj?cy bezpiecze?stwu innych, a w szczególno?ci przestrzega? postanowie? regulaminu.
9. Organizator ma prawo usun?? uczestnika z imprezy bez podania przyczyn oraz bez zwrotu wpisowego czy jakichkolwiek innych nak?adów lub szkód poniesionych z tego tytu?u przez uczestnika.
10. Na terenie manewrów nale?y zachowa? czysto?? i porz?dek.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za mienie prywatne uczestników, zgubione, zniszczone lub uszkodzone w czasie trwania zlotu.
12. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie manewrów jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materia?ów reklamowych lub akcji promocyjnych.
13. Zabrania si? uczestniczenia w rozgrywkach pod wp?ywem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Dotyczy to tak?e spo?ywania w/w substancji w przerwie mi?dzy rozgrywkami.
14. We wszystkich sprawach nie uj?tych bezpo?rednio w regulaminach, jak i dotycz?cych rozstrzygania kwestii spornych mi?dzy graczami decyduj?ce zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwo?alna.
15. Jedyn? konsekwencj? niestosowania si? do regulaminu b?dzie usuni?cie danego uczestnika z terenu zlotu.
16. Uczestnicy zobowi?zani s? do bezwzgl?dnego wykonywania polece? wydawanych przez organizatora oraz osoby przez niego upowa?nione.
17. Na terenie obozu kuchni polowej, uczestnicy poruszaj? si? z roz?adowanymi replikami tzn. bez podpi?tego magazynka i nie strzelaj? w pobli?u zachowuj?c zasady bezpiecze?stwa.
18. Uczestnicy przez ca?y czas trwania zlotu zobowi?zani s? nosi? w widocznym miejscu, otrzymany od Organizatora, identyfikator strony wraz z nr przypisanym do uczestnika.
19. Organizator nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na terenie zlotu, oraz za rzeczy pozostawione w na polu walki.

Zdj?cie archiwalne z IVO-JIMA I:Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia March 18 2010 19:15:03
Ha! Znowu si? za?apa?em. Szeroki u?miech
Jak tak dalej pójdzie po IVO dostan? Oskara! Szeroki u?miech
Muehehe Szeroki u?miech
#2 | Gruby dnia March 18 2010 22:49:18
Najlepsze to : ...dla CBSEBS.......U?miech
#3 | Mario75 dnia March 19 2010 08:00:14
Jest nawet Gruby z megafonem Szeroki u?miech na filmiku, a na zdj?ciu do sztandaru chwa?y te? si? za?apa? U?miech
#4 | doxube dnia January 25 2019 15:37:15
This is really interesting information for me.Tutu Apk IOS
#5 | kakakaoo dnia March 04 2019 03:32:13
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP ?o?nierz Specnazu Zmiana Survival MG 42 by MG Schutze Tajna bro? Makarov KWC Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,063
Wczoraj:30,833
W tym tygodniu:50,896
W tym miesiącu:20,063
W tym roku:7,147,853
Wszystkich:55,636,257
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: