Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:14
Zachód słońca: 20:41
Dzień trwa:
16 Godzin 26 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:08
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Znalezione na YouTube.
Znalezione na YouTube.

Klip promowa? szkolne video rThe Art Of Tactical Carbine vol. Ir1;. Zobaczmy co mo?emy si? od nich nauczy? przez te nieca?e 60 sekund.Celem takiego ?wiczenia jest dotarcie kooperacji w podstawowej komórce bojowej, jak? jest para strzelców. Cele znajduj? si? tylko z w jednym kierunku, a os?ony s? umowne, ale tak powinno by?. Po to s? rStrzelnicower1; szkolenia aby dopie?ci? pojedyncze aspekty walki. Przyk?adowo szkolenie zaczynamy od bezpiecze?stwa obs?ugi, zgrywania przyrz?dów celowniczych i pracy na spu?cie, nast?pnie dodaj?c amunicj? ?wiczymy tzw. rfollowthroughr1; czyli co nast?puje po samym oddaniu strza?u r11; powrót na cel i reset spustu, potem dodajemy przygotowanie broni do strza?u (wyci?gni?cie z kabury pistoletu, podniesienie do strza?u karabinu), zmiana magazynków, radzenie sobie z zaci?ciami, praca nie dominuj?c? r?k?, strzelanie w ruchu, obrona przed atakiem na dystansie kontaktowym, wykorzystywanie os?on, ró?ne postawy strzeleckie, radzenie sobie z kilkoma celamir30; a? w ko?cu to co mamy na tym filmiku, czyli kooperacja z drugim strzelcem. Jak wida? materia? przedstawia raczej ju? do?? zaawansowany poziom szkolenia strzeleckiego. Prawd? mówi?c , wi?cej co mo?na robi? to ju? tylko ?wiczenie w bardziej realistycznym terenie z wykorzystaniem ju? konkretnych os?on i celów ruchomych, a dalej ju? tylko rforce on forcer1; czyli szkolenie z wykorzystaniem rnieletalnejr1; broni szkolnej (FX, Paintball, Airsoft), gdzie tarcze ju? te? my?l? i odpowiadaj? ogniem.

Popatrzmy wi?c na ten filmik jako przedstawienie samej interakcji miedzy dwoma strzelcami, jak i pewne podstawy wykorzystania broni w takim scenariuszu. Na co trzeba zwraca? uwag?, co robi?, czego nie.

Pierwsz? istotna spraw? jest bezpiecze?stwo, na strzelnicy, jak i w ka?dej chwili operowania broni? trzeba zwraca? uwag? na to co z ni? robimy i przestrzega? podstawowych zasad bezpiecze?stwa, tutaj dwie sprawy na jakie mo?emy zwróci? uwag? r11; kiedy Travis i Chris nie strzelaj?, ich palce s? daleko poza spustem, zwracaj? te? uwag? gdzie jest ich bro? skierowana, nie kieruj?c jej w stron? drugiego strzelca, omijaj?c go luf? poni?ej lub powy?ej jego sylwetki.

Ostrza? jest szybki, ale precyzyjny r11; ka?dy strza? jest mierzony i jego celem jest trafienie w cel. Poruszanie si? od przeszkody do przeszkody jest kompromisem miedzy szybko?ci? poruszania, a szybko?ci? prowadzenia celnego ognia. Obaj strzelcy, w tym scenariuszu mog? liczy? tylko na siebie r11; nie maj? ?adnego dodatkowego wsparcia, musz? wi?c pokrywa? cele ogniem non-stop. Przerwanie ognia w czasie poruszania powoduje strat? po?owy si?y ognia jak? ta para dysponuje. Przyk?adowo, gdyby grupa by?a wi?ksza, posiada?a na stanie równie? rkm - wtedy pojedynczy strzelcy mog? pozwoli? sobie na przeskakiwanie od os?ony do os?ony w sprincie, pod os?on? huraganowego ognia reszty dru?yny (tzw. rBounding Overwatchr1;).

Sam przeskok do kolejnej os?ony jest wykonywany rna komend?r1; z klasycznym zapytaniem o ruch i odpowiedzi?. Trzeba pami?ta?, ?e odpowied? rId?r1; ma ukryte znaczenia. Po pierwsze jest zrozumieniem, ?e drugi strzelec opuszcza os?on? i przemieszcza si? dalej. Po drugie, potwierdzamy, ?e nasza pozycja i stan amunicji pozwala os?ania? go przez ca?y czas, przez jaki pozostaje on w ruchu r11; je?eli nie jeste?my tego pewni, lepiej prze?adujmy bro?.

Travis i Chris przedstawiaj? dobr? technik? nie rtul?c si? do os?onyr1; co jest bardzo cz?stym b??dem. Niestety podchodzenie blisko do os?ony jest naturalnym odruchem na rdwustronnej strzelnicyr1;, trzeba z nim walczy? przez odpowiednie szkolenia. Wpadanie na os?on? i tulenie si? do niej tylko stawia nas w gorszej sytuacji, im bli?ej os?ony, tym wi?cej tracimy z naszego pola widzenia, wi?c i tracimy rozeznanie w sytuacji. W rzeczywisto?ci, os?ony, trafiane przez pociski potrafi? równie? generowa? od?amki, mog?ce skutecznie uprzykrzy? nam ?ycie. Mog? to by? drobne kawa?ki metalu z karoserii samochodu, drzazgi drewna, czy ceglany py? z murku. Wszystkie maj? bardzo ma?a mas? i energi? trac? bardzo szybko, ale przy bezpo?rednim kontakcie mog? nas rani?, lub o?lepi? (w airsofcie na szcz??cie jedynie mo?emy si? martwi? o py? podbijany z trafianej powierzchni).

Obaj strzelcy pozostaj? ca?y czas w ruchu, os?ony s?u?? tylko za chwilowy postój, pozwalaj?cy na prze?adowanie broni, czy zajecie stabilniejszej postawy do oddania bardziej precyzyjnych strza?ów. A? do ostatniej os?ony r11; nie pozostaj? przy ?adnej na d?u?sz? chwil?.
Ruch w walce zawsze ma na celu zaj?cie dogodniejszej pozycji wzgl?dem przeciwnika. Próba rokopania si?r1; na ?rodku ulicy za resztkami samochodu nie jest najlepszym pomys?em. Cz?sto pope?nia si? b??d zaprzestania ruchu po zaj?ciu pozycji za os?on?. ?adna pozycja nie daje os?ony wiecznie, je?eli my przestaniemy si? porusza?, mo?emy by? pewni, ?e przeciwnik to wykorzysta i zajdzie nas z flanki, lub od ty?u. Pozostawa? w bezruchu mo?emy w obronie ko?owej, oczekuj?c w zasadzce, lub w przerwie na posi?ek/odpoczynek. Nigdy w ?rodku ataku, lub reakcji na niego.

Po obejrzeniu filmiku mieli?my wra?enie, ?e gdzie? ju? to widzieli?my ? Mo?e tu: Link ;)

Sundowner
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia September 07 2010 10:51:05
pepiczki...
YouTube Video

http://www.youtub...ERiXZu8GXI
#2 | B1 dnia September 07 2010 13:47:23
1) ?eby osi?gn?? to co na filmie trzeba duuu?o pracy. Bez ?wicze? podstawowych próbowanie tego od razu "w formie ko?cowej" mo?e wyj?? komicznie. Chwytanie broni, u?o?enie do strza?u, wiele elementów powinno by? robione tzw. "pami?ci? mi??niow?" a ta wyrabia si? po oko?o 1500 powtórzeniach danego elementu.

2)
kiedy Travis i Chris nie strzelaj?, ich palce s? daleko poza spustem, zwracaj? te? uwag? gdzie jest ich bro? skierowana, nie kieruj?c jej w stron? drugiego strzelca, omijaj?c go luf? poni?ej lub powy?ej jego sylwetki.

Jak dobrze zerkniecie to nie tylko zdejmuj? palec ze spustu, ale i zabezpieczaj? bro?

3) co do precyzji strzelania. ASGowcy powinni mie? w miar? opanowane tzw. "point shooting" czyli strzelanie instynktowne. Poza tym przy pewnych z?o?eniach si? do strza?u bez celowania na odleg?o?? 20m zawsze zdo?amy trafi? w cel sylwetki (chyba ?e to zawody snajperskie ;Bezradny
#3 | Sundowner dnia September 07 2010 14:16:58
Z broni d?ugiej (maj?c 3 punkty podporu) mo?na spokojnie trafia? w sylwetk? cz?owieka na 50+ metrach bez przyrz?dów celowniczych - co ostatnio akurat by?em zmuszony robi? Mossbergiem 500 z pociskami Breneka. Problemy si? zaczynaj? jak mamy trafi? w bardzo konkretny punkt - np. maj?c pewno??, ?e nie trafimy w g?ow?, lub trafi? w cz??? cia?a wystaj?c? zza os?ony.

Chris i Travis ucz? zabezpieczania broni za ka?dym razem kiedy si? j? opuszcza, inni - np James Yeager i Kelly McCann za ka?dym razem gdy bro? odsuwamy od ramienia, Gabriel Suarez - gdy ko?czymy strzela? (ale on akurat uczy obs?ugi AK). Ogólnie machanie bezpiecznikiem w tego typu broni nie zawsze ma sens. Bezpiecznik blokuje kurek, ale wystrza? i tak jest nadal mo?liwy, albo z powodu "wolnej" iglicy poruszaj?c? si? bezw?adnie, lub przez odpalenie si? prochu od temperatury komory nabojowej. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, ale nie przywi?zywa?bym do niego du?ej uwagi (chocia? sam nim majtam jak ta para na filmie Z przymru?eniem oka ).

Co do strzelania instynktowego... kiedy? o tym napisz?, bo to te? ciekawa sprawa - konkretnie historia powstania tej techniki, jej wprowadzenie i... nieuzasadnione uczenie jej dzisiaj ludzi, którzy powinni korzysta? wy??cznie z przyrz?dów celowniczych.
#4 | Radzio dnia September 07 2010 17:03:30
Magpul jest fajny, jako element wyj?ciowy do szkolenia. Mam przygotowany program dla mojej grupy i po obejrzeniu filmików Gabriela Suareza i Jamesa Yeager, wiele rzeczy z Magpula nie zosta?o Z przymru?eniem oka

Ca?y urok w MD polega na tym, ?e wiele rzeczy robi? na jedno kopyto, co u?atwia trening.
#5 | Sundowner dnia September 07 2010 18:11:31
Bardzo dobre podej?cie Radzio, osobi?cie staram si? k?a?? ?ap? na tak du?ej ilo?ci materia?ów szkoleniowych jak mog? i analizuj? ka?dy, tworz?c w?asna hybryd?. Zdarzaj? si? materia?y dobre (MD, Tactical Response, Suarez, Crucible, Valhalla), ?rednie (materia?y Ayooba sprzed 20 lat) i nie maj?ce wi?kszego zastosowania obecnie (Thunder Ranch, Lenny Magill, techniki "Izraelskie" ).

Wszystkie dobre materia?y bazuj? na podej?ciu promuj?cym prostot? i unifikacj? technik, chocia? musz? powiedzie?, ?e moim osobistym faworytem jest tutaj Kelly McCann, ale o ile baza u wszystkich jest taka sama, to na szcz??cie ka?dy dodaje co? innego - ciekawego do mixu.

MD unifikuj? wszystko co robi?, ale miejscami za bardzo si? rozdrabniaj?, ale z kolei podobnie jak Suarez k?ad? nacisk na operowanie broni? obur?cz, czego nie znajdziemy w Tactical Response, Crucible, czy Vallhalla. James Yeager z kolei troch? za bardzo sprawy upraszcza, ale np jego materia? o pistolecie jest ?wietnym materia?em o sprawach psychofizycznych i etycznych operowania nim. Z innej strony - MD po prostu mia?d?y konkurencj? jako?ci? materia?ów, ilo?ci? przedstawianego sprz?tu i ideologii stoj?cej za nim, oraz... humorem.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Alice Custom Elektryczny Blow Back Skarby... Podcast ASG Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Nowe pistolety WP Tajna bro? Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:10,484
Wczoraj:13,556
W tym tygodniu:62,593
W tym miesiącu:39,787
W tym roku:2,773,083
Wszystkich:51,261,487
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: