Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:16
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 34 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:59
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Jak sobie po?cielesz tak si? wy?pisz
Wyszuka? Miller SPZ

"Jak sobie po?cielesz tak si? wy?pisz" - mówi stare przys?owie, a nowe mog?oby mówi? ?e "nerki dwa razy nie rosn?". Powinni o tym pami?ta? wszyscy, którzy decyduj? si? na nocleg w terenie. Ca?y sprz?t noclegowy ma na celu odizolowanie ?pi?cego cz?owieka od czynników zewn?trznych czyli: zimna, wiatru, wilgoci i dokuczliwych owadów. Mo?na by jeszcze doliczy? gor?co, piasek i niebezpieczne zwierz?ta, ale w naszym klimacie wyst?puj? rzadko, wi?c nie b?d? si? nimi zajmowa?.

?piwory, materace, dachy, inne gad?ety,

?PIWORY - Tworz? wokó? cz?owieka warstw? powietrza izoluj?c? go od otoczenia:

* ?piwory starego typu tzw. ANILANKI lub ko?derki - ci??kie i zimne. Na szcz??cie ju? ich nie robi?.
* ?piwory z ociepleniem ze SZTUCZNEGO PUCHU. Popularne i tanie. Ale nie dajcie si? nabra? na ?piwory ONE KILO: nie nadaj? si? pod namiot - s? za zimne. Taki ?piwór powinien mie? co najmniej 1400g ?eby was ogrza? w lecie, a w zimie - ponad 2000g. Zalety tych ?piworów - ?atwo je pra? i s? stosunkowo tanie.
Uwaga: Pojawi?y si? nowe wersje sztucznego puchu: Microterm, Polarguard i inne - s? l?ejsze, cieplejsze i dro?sze od poprzednich. Jednak w ich przypadku ?piwór 1000-gramowy mo?e osi?gn?? przyzwoite parametry termiczne.
* ?piwory z NATURALNEGO PUCHU - kaczego lub g?siego. Lekkie, ciep?e i drogie. ?piwór o wadze 1000g pozwoli nam spa? nawet w zimie pod namiotem a 500g wystarczy na zimne lato. Wad? takiego ?piwora (oprócz wysokiej ceny) jest jego wra?liwo?? na wilgo? - je?li zmoknie nie grzeje a suszy? go trzeba bardzo ostro?nie, ?eby si? puch nie poskleja?. Je?li wi?c planujesz nocleg bez namiotu - zabezpiecz si? przed ros?.
* WODOODPORNE ?PIWORY - nie oddychaj? i, jak przypuszczam, po pewnym czasie mog? pachnie? jak kalosze. ?piwory z gore-tex'em b?d? niewiele lepsze. Ju? wol? robi? sk?adank? = ?piwór + p?achta biwakowa.
* FOLIA NRC - Jest bardzo lekka i uniwersalna. Mo?na ni? otuli? rannego, zrobi? z niej ekran przy ognisku, owin?? si? podczas "kiblowania" w górach albo zrobi? dach sza?asu. Najcz??ciej u?ywam NRC-ty jako dodatkowej izolacji od pod?ogi w czasie zimowych biwaków od namiotem. Uwaga: Nie owija? si? na noc foli? do oko?a, bo para skropli si? od ?rodka i zmoczy ubranie - mo?na owin?? si? ni? na np. 3/4 obwodu.
* KOC - Nocleg pod kocem mo?na traktowa? jako celowy "powrót do natury". Spróbujcie go kiedy?, a docenicie zapinane ?piwory.
* "?PIWORY AWARYJNE" - ci?gle obowi?zuje zasada: Izoluj?ca warstwa powietrza. Na przyk?ad suche siano lub puch z pa?ki wodnej b?d? dobrym wype?nieniem, je?li nie b?dzie ich przewiewa? wiatr. Mo?na równie? przysypa? si? SUCHYMI li??mi.


Zdj?cie: Mario.75 /namiot zrobiony z jednego poncho BW.

MATERACE - izoluj? (a przynajmniej powinny) cz?owieka od ziemi, czyli zimna i wigoci.

* materac ze spr??ystych ga??zek KARIMATA - najpopularniejsza mata do spania - lekka, tania, dobrze izoluje. W?a?ciwo?ci izolacyjne bior? si? st?d ?e miliony p?cherzyków powietrza (lub innego gazu) odsuwaj? cielsko ?pi?cego od ziemi a materia? izoluje od wilgoci. Co prawda karimata nie jest zbyt komfortowa i zajmuje du?o miejsca (nawet po z?o?eniu lub zwini?ciu), ale przy odpowiedniej grubo?ci (powy?ej 10mm) izoluje nawet od ?niegu. Je?li jednak nie schowamy maty w pokrowiec, mo?emy j? poszarpa? na krzakach. Ale nawet wtedy karimata nadaje si? do u?ytku. Sam u?ywam na zmian? dwóch karimat: grubo?ci 12mm - na zimn? por?, oraz 6mm (kiedy? mia?a 12) - na lato. Coraz cz??ciej spotyka si? karimaty pokryte foli? aluminiow? - dla zwi?kszenia izolacji.
* IZOMATA - to w?a?ciwie karimata grubo?ci oko?o 2mm pokryta foli? aluminiow?. Folia aluminiowa powinna odbija ciep?o cia?a z powrotem do ?pi?cego, lub zimno do ziemi. Izomata doskonale odwzorowuje pod?o?e na plecach ?pi?cego i ?atwo si? niszczy. Tym niemniej izolacja jest wystarczaj?ca do noclegu w pomieszczeniu oraz letniego w terenie a z?o?ona izomata jest ma?a i lekka. U?ywam jej, chocia? moja ?ona nie da?a si? namówi?.
* MATERACE PNEUMATYCZNE - najwygodniejszy nocleg. Stare materace, zrobione z grubej gumy i p?ótna, by?y cholernie ci??kie. Obecnie produkuje si? je z l?ejszego tworzywa i mo?na by je uzna? za idealne (lekkie, wygodne i ma?e po zwini?ciu), gdyby nie by?y tak wra?liwe na przek?ucia. Do ka?dego materaca (wielokomorowego) jest do??czona raperaturka z klejem i ?atkami ale... lepiej nie k?a?? materaca wprost na ziemi.
* MATERAC SAMOPOMPUJ?CY - sprz?t dla leniwych astmatyków. Jest bardzo wygodny ale zajmuje prawie tyle miejsca co stara karimata i jest ci??szy od lekkich dmuchawców nowej generacji (patrz wy?ej). Kosztuje oko?o 200-300 z?.
* LEHATKA - czeski patent. Konstrukcja z p?ótna, metalowych rurek i pr?tów - ?atwo daje si? z?o?y? w ?ó?ko wysoko?ci 20 cm. U nas nieznana. Troch? l?ejsza od starego "dmuchawca".
* HAMAK - pod wzgl?dem wagi i wielko?ci pakunku - idealny, szczególnie do spania na(d) bagnem albo w d?ungli, gdzie rozmaite stworzenia ?a?? po ziemi. Niestety - osoba ?pi?ca w hamaku musi si? dodatkowo izolowa? od spodu, gdy? ?piwór mi?dzy cia?em a hamakiem ma zredukowan? grubo??. No i trzeba pami?ta? o moskitierze i dachu na wypadek deszczu.
* MATERACE robione samodzielnie np. rusztowanie z leszczyny + materac upleciony z trzciny albo rama z okr?glaków wype?niona ?werkowymi ?apkami. To? to czysta perwersja - nie ma nic bardziej survivalowego od takiego ?o?a!Zdj?cie: Mario.75 /namiot zrobiony z jednego poncho BW.NAMIOTY - chroni? cz?owieka przed opadami, wiatrem i owadami. A poza tym powietrze zawarte wewn?trz namiotu (i ogrzewane oddechem) stanowi dodatkow? izolacj? przed zewn?trznym zimnem.

* NAMIOTY-DOMKI i NAMIOTY "WOJSKOWE" - Nie b?d? o nich mówi?, bo w survivalu si? ich nie u?ywa - s? za ci??kie (20-70kg).
* NAMIOTY "TRADYCYJNE" dwuspadowe z masztami z rurek. Mimo ?e przestarza?e, s? wci?? u?ywane. Wykonane z brezentu lub grubego ortalionu s? do?? ci??kie ale równie? ?atwe do naprawy. Trzeba mie? pewn? wpraw?, ?eby je poprawnie rozstawi?.
* IGLOO - obecnie najpopularniejszy typ namiotu. Prawie ka?dy potrafi je rozstawi?, s? lekkie i przestronne. Nale?y jednak uwa?a? na "okazyjnie" tanie namioty z supermaketów.
o Bardzo cz?sto niska cena wi??e si? z nisk? jako?ci? materia?ów, a nawet szwów. Spotka?em si? z egzemplarzem, w którym szwy zacz??y si? roz?azi? podczas pierwszego rozstawiania.
o Najlepiej unika? podpieranych s?upkami daszków nad wej?ciem do igloo - rurki s? ci??kie a i tak trzeba je poprawia? po ka?dym przej?ciu przez "drzwi". Lepiej ju? kupi? igloo z porz?dnym przedsionkiem opartym na dodatkowym pa??ku.
o Albo ca?kiem zrezygnowa? z podpieranego przedsionka - taki namiot jest l?ejszy, ale wszystko (mo?e poza butami) trzeba trzyma? w sypialni.
o Stela? z rurek aluminiowych jest l?ejszy i dro?szy od w?ókna szklanego (moim zdaniem si? op?aca)
* TUNEL - materia?y identyczne jak w igloo, ale stosunek wagi do obj?to?ci wn?trza jest korzystniejszy. Niestety, o ile igloo "samo stoi", to tunel ma bardziej chwiejn? konstrukcj?, która musi mie? odci?gi.
* JAMNIK - niski namiot, najcz??ciej 1-osobowy i jednopow?okowy, wsparty na minimalnym stela?u. Zysk na wadze kosztem komfortu. Trzeba uwa?a? w czasie deszczu, bo wilgo? skrapla si? od ?rodka i moczy rzeczy.
* P?ACHTA BIWAKOWA - prowizoryczny namiot. Lekki i z dodatkowym zastosowaniem np. jako peleryna przeciwdeszczowa. Zaliczy? do nich mo?na wojskowe ponczo i pa?atk?. Wymaga my?lenia przy rozstawianiu, ale przy odrobinie pomys?owo?ci, mo?na z niej zbudowa? wygodne schronienie. W moim odczuciu p?achta jest najbardziej "survivalowa" - lekkia, pomys?owa, uniwersalna i ekologiczna (w przeciwie?stwie do sza?asu).
* SZA?AS - w tropikach mo?na zrobi? szczelny sza?as z bambusa i kilku li?ci bananowca. W naszej strefie klimatycznej budowa sza?asu wymaga wi?cej czasu, materia?ów i my?lenia. Wi?c zastanówcie si?, czy warto niszczy? kawa? lasu ?eby zrobi? sobie nocleg na jedn? noc? ?eby po?wiczy? sytuacj? awaryjn? mo?na wej?? w kontakt z le?nikami, dowiedzie? si? o lesie przewidzianym do wyr?bu i wycina? ga??zie za ich pozwoleniem. Jedyne polskie ro?liny, których li?cie nadaj? si? do budowy WODODPORNEGO sza?asu to: lepi??niki i ?opiany. Wi?cej o sza?asach tutaj.


INNE PRZYDATNE GAD?ETY

* MOSKITIERA - Komary potrafi? zepsu? najpi?kniejsz? noc na ?wie?ym powietrzu. Teoretycznie mo?na si? przed snem wysmarowa? repellentem, ale cz?owiek czuje si? brudny i gorzej odpoczywa. Siatka rozpi?ta nad ?ó?kiem powinna zapobiec inwazji insektów. Kiedy? w moim starym ?piworze-ko?derce dorobi?em kaptur i zas?onk? z siatki namiotowej. Rozkosz? by?o s?uchanie nocnego bzyczenia, które ju? mnie nie dotyczy?o...
* KALORYFER - podobna do p?askiej metalowej mydelniczki grza?ka ?piworowa o nap?dzie benzynowym. ?wietnie grzeje. Jedno nape?nienie zbiorniczka wystarcza na 7-12 godzin ostrego grzania.
* SZLAFMYCA czyli czapka - je?li wasz ?piwór nie ma kaptura - w nocy mo?e wam przewia? uszy. Lepiej si? zabezpieczy?. A poza tym przez g?ow? tracimy najwi?cej ciep?a.
* PODUSZKA - osobi?cie zamiast poduszki u?ywam polara zwini?tego w kul?. Ale widzia?em ju? co? w rodzaju poszewki na poduszk?, do której mo?na by?o w?o?y? nawet brudny sweter i spokojnie spa? do rana.

Rada dla pocz?tkuj?cych: Je?li chcecie unikn?? przykrych niespodzianek, kupujcie sprz?t renomowanej firmy. Tani sprz?t zazwyczaj s?u?y do nauki na w?a
snych b??dach."


?ród?o: http://survival.s...nocleg.htm
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia March 20 2010 12:45:35
Niezly artykol. Teraz jak ktos bedzie sie wybieral do lasu na noc, to bedzie wiedzial w co sie zaopatrzyc. U?miech

P.S Przepraszam za brak polskich znakow - cos z laptopowa klawiatura sie stalo.
#2 | Mario75 dnia March 20 2010 13:13:49
Rangers zabieraj? plandek?, cerat? BW pod karimat?, karimat?, ?piwór, sznurek do naci?gni?cia "namioto-plandeki", je?li kto? ma par? szpilek od namiotu, jak nie ma to si? co? zawsze dorobi na miejscu. Polecam ?piwór BW do -10'C ok. 2.2kg /koszt ok.50z?/ zapakowany z zapasem bielizny do worka przeprawowego, na którym mo?na w razie czego nawet p?yn?? Z przymru?eniem oka
#3 | fegikulmeo dnia December 24 2018 12:12:55
The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Coach Bus Simulator clash of clans hack beetalk
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Survival Alice Custom Odda? r?k? Homemade Libia Act od Valor Elektryczny Blow Back Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.callgi...
The pictures of the ga...
level 7 of the game is...
The content of your ar...
Very interesting game ...
The game you share is ...
Great article. I hope ...
New training centers f...
I have read your artic...
Thank you for sharing ...
Thank you for your art...
It's easy to understan...
The article is very go...
I have read a lot of y...
The article is very go...
Hello there!Beautiful ...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
The article you have s...
I am a high profile In...
Thanks for the good in...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
[url=http://www.adidas...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
I would like to introd...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,137
Wczoraj:5,081
W tym tygodniu:45,463
W tym miesiącu:109,950
W tym roku:109,950
Wszystkich:45,182,779
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

ZarrickSit
19-01-2019 01:15
cannabidiol defenition cbd oil cbd in vape <a href="http://cbdoil
forsales.com">cannab
idiol </a> - 1000 mg cbd oil concentrate cbd t

ZilliehoP
11-01-2019 04:05
viagra vs levitra vs uprima herb viagra for sale viagra discount coupons <a href="http://gtviag
racan.com">viagra for sale canadian </a>

MichaelEmole
10-01-2019 11:32
! ! : 2018 : 2018 hd 2018 : http://kinovalenok
.tv/komediya/ 2019 : 2019 http:

Kennethoriva
10-01-2019 10:49
! ! : http://inspacefilm
.ru/
: hd http://inspacefilm
.ru/fantastika/ 2019 : [url=http://inspac
efilm.ru/komediya/
] 2018 2019[/url

Mobeztfub
09-01-2019 20:07
teasing and denial viagra viagra without a doctor prescription viagra 20mg total topics <a href="http://viagra
withoutdoctorx.com
">viagra

Sherylnep
07-01-2019 15:38
You know your forum is not about that, but I'm watching you for a long time and decided to register. Well, to write... I will write at Once-I want to meet a decent man! My name is Alena,

Jaizeinjum
06-01-2019 19:49
viagra generic offline viagra without a doctor prescription can a man take semenax and viagra at the same time. <a href="http://viagra
without

ZiguelAmand
06-01-2019 16:41
viagra from canada online pharmacy display options viagra without a doctor prescription usa viagra from canada cheap last post by <a href="

Ericaraf
02-01-2019 04:10
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

Ericaraf
02-01-2019 03:58
Binarium.com trading platform operating on the market since 2012. During its work, the project has established its

DazrnellDag
30-12-2018 20:32
cbd arthritis cannabis oil cbd hemp oil near me <a href="http://cannab
isoil-cannabidiol.
com">cbd oil benefits </a> - cbd tin

Zerrykeype
27-12-2018 09:04
cbd extract cbd vape cbd oil benefits for skin <a href="http://cbdvap
ejuice1.com">cbd vape </a> - cbd tincture how to use cbd freeze

Fizelphync
24-12-2018 23:02
cbd without thc near me cannabis oil cbd without thc vape <a href="http://bestcb
doil4pain.com">cbd oil for pain </a> - cbd freeze pa

Zobertsex
23-12-2018 19:49
cbd thc content cbd oil for sale cbd oil for pain management <a href="http://cbdoil
forsales.com">cbd oil </a> - cbd oil benefits for

JimzyQuawn
20-12-2018 21:36
hiring freelance writers custom writing buy research papers cheap <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - term papers for

JimzyQuawn
20-12-2018 19:34
affordable writing services custom writing personal essay Pomocy <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - research papers wr

JimzyQuawn
20-12-2018 17:33
dissertation coaching services custom writing paraphrasing powerpoint <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - Pomocy writin

JimzyQuawn
20-12-2018 15:33
dissertation formatting custom writing best paper writing service reviews <a href="http://essayp
romaker.com">custom writing</a> - mba ess

Hectorveive
13-12-2018 03:17
! ! : http://kinokub.net
/
: http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2019 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2019 : [url=http://kinok

Engami
09-12-2018 17:45
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości czy też osobnej cechy lokalu, jaki sprzedał konsumuje w czasie obliczonym w regulacji lub

Hectorveive
03-12-2018 09:44
! ! : http://kinokub.net
/
: 2019 http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2018 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2018 : [url=http://kinoku
b.

Engami
02-12-2018 03:13
Z on funkcja zakrętu sumie pewnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości ewentualnie odmiennej cechy lokalu, który sprzedał je w terminie obliczonym w regulacji bądź z

Engami
02-12-2018 02:40
Z on obowiązek zwrotu ilości łagodnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości czy też odrębnej cesze lokalu, jaki przekazał konsumuje w czasie wskazanym w regulacji w

Engami
02-12-2018 00:35
Z jego osoba obowiązek skrętu liczbie spokojnej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej własności lokalu, jaki sprzedałby spożywa w terminie skonstato

Engami
02-12-2018 00:03
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo autonomicznej cechy lokalu, który sprzedałby spożywa w frazeologizmie ustalonym

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: