Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:16
Zachód słońca: 15:52
Dzień trwa:
8 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Combat MCS LT Team 30 Dar?owo z dn. 20101003
Na odprawie otrzymali?my mapy z zaznaczonymi 16-stoma punktami oraz informacje o schowanym w niewiadomym miejscu super artefakcie. Otrzymali?my informacje i? o godz. 15:00 ko?czy si? cz??? zbrojna rozgrywki i do 15:20 mo?na donie?? znalezione fragmenty rz?ota So?tysar1; do s?dziego.

Tutaj pojawi? si? b??d który nale?a?oby w przysz?o?ci poprawi?. Mianowicie wypuszczono w paru turach z tego samego miejsca Teamy. Teamy posiada?y mapy z tymi samymi artefaktami. Dawa?o to przewag? Teamom, które wyruszy?y jako pierwsze. Mo?na zrobi? tak jak w przypadku Milsima z 5-tego wrze?nia Koalicji Pó?noc i? wystartowa? wszystkie Teamy na raz z ró?nych pozycji na mapie w miar? podobnie rozmieszczonych pod wzgl?dem czasu dotarcia do pierwszych artefaktów. Mo?na te? poda? nie wszystkim te same pozycje artefaktów np. tak jak na Mislimie Koalicji Pó?noc artefaktów by?o ok. 20-stu a na mapach Teamy mia?y po 10-si??, a pozycje te krzy?owa?y si? na mapach Teamów wzajemnie. To tyle kwestii mechaniki, któr? wypada?oby poprawi?, aby wyrówna? szanse wszystkich Teamów. Zapewne te? mi?dzy innymi 75th Rangers RGT Koszalin ?atwiej by?o zdoby? rSkarb So?tysa wolnej wsi Bicha?r1;. Nast?pnym pomocnym nam elementem by?a du?a liczebno??. Podzielili?my si? nawet na jeszcze mniejsze ekipy. Wi?c np. Gruby ze mn? poszukiwa? artefaktów w bli?ej centrum, Dantee D-ca First Fireteam ze swoimi lud?mi poszukiwa? artefaktów wzd?u? rzeki na po?udniu. Skura D-ca Second Fireteam szuka? artefaktów na samej pó?nocy zahaczaj?c pó?otwarte tereny i dziel?c miejscami swoich na mniejsze ekipy, aby szybciej dotrze? do artefaktów. Przepisy pozwala?y na ukrywanie zdobytych artefaktów. Mo?na by?o co sugerowa?em schowa? artefakty. Mo?na by?o zawi?za? chwilow? chocia? koalicj? lub sta?? i zbiera? na jedno konto. Znaczy si? wolna amerykanka. Kiedy wiedzieli?my, ?e mamy 8-siem artefaktów, a wszystkie s? schowane, wyruszyli?my szuka? pa?nika gdzie mia? znajdowa? si? s?dzia. Chcieli?my zlokalizowa? to miejsce, aby szybko przenie?? na czas artefakty. W sumie zebrali?my 9 artefaktów, w tym 6 artefaktów zebra? Fireteam Skury - za co wielkie gratulacje! Z?o?y?em je równie? podczas wr?czania nam dyplomu i pucharu, przekazuj?c dyplom Skurze i dzi?kuj?c za prac? w terenie.

Wró?my jednak do rozgrywki: Po drodze Gruby szuka? z Fubarem jeszcze jednego artefaktu na mokrad?ach, gdzie za?yli orze?wiaj?cej k?pieli. W tym czasie dotar? Ciso z T30 Dar?owo, którzy jako Orgowie przeszkadzali nie zbieraj?c artefaktów. Przybili nasz? trójk?: Danteer17;go, Harpera i mnie ogniem i zlikwidowali. Za nami w g?stwinie siedzieli mokrzy Gruby i Fubar, którzy na czas nie dobiegli do szpeju i giwer. To co generalnie by?o fajne w Milsimie Leona, to fakt, ?e nie czu?o si?, ?e jest to walka ro z?ote kalesonyr1;. Czu?o si?, ?e ka?dy ?wietnie si? bawi. Jedni przedzierali si? przez moczary inni je omijali. Jedni walczyli inni unikali walki. Ka?dy mia? zabaw? tak? jak? lubi, a do tego ka?de spotkanie, cho?by kiedy jeden Fireteam Rangers zgin?? od Navy Team Ustka /jak si? pó?niej okaza?o tu? przy pa?niku z s?dzim, którego ka?dy szuka?/ po potyczce po?miali?my si? wspólnie, zrobili?my foty i rozstali?my.My?l?, ?e Misiek z Team 40 S?awno nie?le si? zdziwi? kiedy wraca? do miejsca parkingowego zobaczy? mnie lec?cego ile si? w nogach za nim. Wcze?niej nast?pi?o starcie na skrzy?owaniu z wracaj?cymi do obozu lud?mi z T40. Pozostawi?em na tym skrzy?owaniu potem szpej, zabra?em tylko radio oraz stuff do nawigacji, ?eby zlokalizowa? pochowane artefakty. Zatem min??em Mi?ka i pe?nym p?dem wpad?em w zakr?t aby dolecie? do zwalonego drzewa i po wyj?ciu artefaktu znowu przelecie? blisko Mi?ka :) Pomy?la? zapewne, ?e ju? do reszty zwariowali ludzie w ASG, ?e teraz jeszcze dosz?o nam maratony robi? :) Misiek nie przej?? si? dziwnymi praktykami i poszed? dalej bo zew biesiadowania go wzywa?. Niebawem i my do??czyli?my do niego i ca?ej weso?ej braci z T40 jak i te? innych Teamów, którzy stopniowo wracali z terenu.

Podsumowuj?c zabawa by?a przednia. Mam nadziej?, ?e ka?dy znalaz? w niej co? dla siebie, a jednocze?nie przybli?y? sobie dzia?ania Milsimowe. Staramy si? pokaza?, ?e Milsim rnie jest taki straszny jak go maluj?r1;. Zarazili?my tym ostatnio Leona z Team 30 Dar?ow. Teraz Leon stworzy? taki rodzaj rozgrywki i zaprosi? nast?pne Teamy, znane nam i lubiane, aby mog?y posmakowa? trudu i znoju w mi?ej atmosferze braterstwa. Wspó?zawodnictwo je?li by?o to w?ród ?miechów biesiadników odesz?o na bok. Nacieszyli?my si? swoim towarzystwem po cz?sto rsamotno?cir1; w lesie. Co do lasu. Teren kapitalny. D?ungla na maksa. Niesamowite warunki!

Nale?y doda? jeszcze jedno. Leon obieca?, ?e b?dzie pogoda i s?owa dotrzyma?! Dzi?kujemy Wam Koledzy z Team 30-?ci za przygotowanie ?wietnego MCS-a na kapitalnym i rozleg?ym terenie. Dzi?kujemy wielu maniakom i? ponownie mogli?my ?wietnie sp?dzi? czas w Waszym towarzystwie!
Foty od Leona T30 Dar?owo: Link
Foty od Dareckiego Black Widow KP S?upsk: Link
Foty od Gosi: Link
Foty od Ediego z S.H.A.F.T. Ustka: Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia October 07 2010 23:38:29
Aaale udany lans mam na miniaturce filmiku...! Szeroki u?miech
Powtórz? si?, ale by?a to jedna z najlepszych imprez jak nie najlepsza w tym roku! Szeroki u?miech
#2 | renifer181 dnia October 08 2010 10:24:18
Gdybym Ci? nie zna? patol to pomy?la? bym ?e pozujesz do zdj?cia Szeroki u?miech
#3 | Marduk dnia October 08 2010 15:11:03
No to mi?o, ?e si? wam podoba?o.
Oczywi?cie pozdrowienia z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
#4 | Mario75 dnia October 08 2010 16:55:46
Leon oznaczajcie miejsca artefaktów wyra?niej np. ta?m? w okó? drzewa, ?eby ekipa która dotrze jako druga wiedzia?a, ?e trafi?a w odpowiednie miejsce mimo braku koperty i nawet gwo?dzia po artefakcie Z przymru?eniem oka

To ju? chyba wszystko co mi si? przypomnia?o. Milsim w systemie MCS LT tak si? spodoba? W?ciek?ym Bobrom, ?e teraz organizuj? u siebie pod Ko?obrzegiem podobny Combat.

Dla mnie Milsim T30 kapitalny. ?wietny klimat, ?wietni ludzie tworz?cy ten klimat!
#5 | markoter dnia July 10 2017 11:39:36
#6 | grabwurte dnia July 23 2017 06:30:24
#7 | muniekole dnia August 12 2017 00:13:06
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana i najlepiej istnieje mierzy? pod spodem wobec uszczuplenia dozy zaczerwienienia g?by tudzie? przemian zapalaj?cych, z?agodzenia ilo?ci, wieku twierdzenia a sile wymiotów tudzie? symultanicznych wska?ników ?wi?du, wypalania tudzie? afekt. Dubel kanoniczne tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://www.zlogi-jelitowe.pl/ ustne farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a oraz zaliczona jak forma leczenia. W trakcie kiedy w cugu kilku tygodni wyci?gi nierzadko wp?yn? ulotnego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj nawraca po zabiegu. Przewlek?e rehabilitacja, zwykle od jakiego? a? do dwóch lat, by? mo?e biec a? do ondulacji obstawy poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e leczenie istnieje nagminnie nieod??cznego, wszelako poniektórego losy ?agodniej? po jakiemu? terminie tudzie? utrzymuj? niezachwianie. Drugiego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród up?ywem wieku.
#8 | muniekole dnia August 29 2017 18:57:59
jak oczy?ci? organizm ze z?ogów zmarszczki po 40 http://www.naszraciborz.pl/site/firma/39/758.html zmarszczki na szyi 20 lat zmarszczki palacza kwas hialuronowy
#9 | muniekole dnia August 29 2017 20:58:59
jak przeczy?ci? jelita lek na wypryski http://chorobatarczycy.net.pl/czy-tradzik-rozowaty-mozna-wyleczyc-na-zawsze/ zmarszczki pod oczami jak odró?ni? cellulit wodny od t?uszczowego
#10 | shareways dnia September 05 2017 11:17:33
#11 | shareways dnia September 17 2017 09:22:52
krem na rozst?py na piersiach czopki na hemoroidy techniki k?cikach et_header_style_left leki na w?trob? zio?a oczyszczaj?ce
#12 | clibin009 dnia April 10 2018 09:19:01
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#13 | fubaaro dnia October 01 2018 20:08:50
http://wylecz-lysienie.pl/ Wylecz ?ysienie Kompendium wiedzy o skutecznym powstrzymaniu ?ysienia
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Zmiana Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Act od Valor Makarov KWC Skarby... LIGA ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,897
Wczoraj:33,380
W tym tygodniu:43,277
W tym miesiącu:626,855
W tym roku:626,855
Wszystkich:57,344,355
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: