Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:18
Zachód słońca: 17:41
Dzień trwa:
12 Godzin 23 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:10
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Combat MCS LT Team 30 Dar?owo z dn. 20101003
Na odprawie otrzymali?my mapy z zaznaczonymi 16-stoma punktami oraz informacje o schowanym w niewiadomym miejscu super artefakcie. Otrzymali?my informacje i? o godz. 15:00 ko?czy si? cz??? zbrojna rozgrywki i do 15:20 mo?na donie?? znalezione fragmenty rz?ota So?tysar1; do s?dziego.

Tutaj pojawi? si? b??d który nale?a?oby w przysz?o?ci poprawi?. Mianowicie wypuszczono w paru turach z tego samego miejsca Teamy. Teamy posiada?y mapy z tymi samymi artefaktami. Dawa?o to przewag? Teamom, które wyruszy?y jako pierwsze. Mo?na zrobi? tak jak w przypadku Milsima z 5-tego wrze?nia Koalicji Pó?noc i? wystartowa? wszystkie Teamy na raz z ró?nych pozycji na mapie w miar? podobnie rozmieszczonych pod wzgl?dem czasu dotarcia do pierwszych artefaktów. Mo?na te? poda? nie wszystkim te same pozycje artefaktów np. tak jak na Mislimie Koalicji Pó?noc artefaktów by?o ok. 20-stu a na mapach Teamy mia?y po 10-si??, a pozycje te krzy?owa?y si? na mapach Teamów wzajemnie. To tyle kwestii mechaniki, któr? wypada?oby poprawi?, aby wyrówna? szanse wszystkich Teamów. Zapewne te? mi?dzy innymi 75th Rangers RGT Koszalin ?atwiej by?o zdoby? rSkarb So?tysa wolnej wsi Bicha?r1;. Nast?pnym pomocnym nam elementem by?a du?a liczebno??. Podzielili?my si? nawet na jeszcze mniejsze ekipy. Wi?c np. Gruby ze mn? poszukiwa? artefaktów w bli?ej centrum, Dantee D-ca First Fireteam ze swoimi lud?mi poszukiwa? artefaktów wzd?u? rzeki na po?udniu. Skura D-ca Second Fireteam szuka? artefaktów na samej pó?nocy zahaczaj?c pó?otwarte tereny i dziel?c miejscami swoich na mniejsze ekipy, aby szybciej dotrze? do artefaktów. Przepisy pozwala?y na ukrywanie zdobytych artefaktów. Mo?na by?o co sugerowa?em schowa? artefakty. Mo?na by?o zawi?za? chwilow? chocia? koalicj? lub sta?? i zbiera? na jedno konto. Znaczy si? wolna amerykanka. Kiedy wiedzieli?my, ?e mamy 8-siem artefaktów, a wszystkie s? schowane, wyruszyli?my szuka? pa?nika gdzie mia? znajdowa? si? s?dzia. Chcieli?my zlokalizowa? to miejsce, aby szybko przenie?? na czas artefakty. W sumie zebrali?my 9 artefaktów, w tym 6 artefaktów zebra? Fireteam Skury - za co wielkie gratulacje! Z?o?y?em je równie? podczas wr?czania nam dyplomu i pucharu, przekazuj?c dyplom Skurze i dzi?kuj?c za prac? w terenie.

Wró?my jednak do rozgrywki: Po drodze Gruby szuka? z Fubarem jeszcze jednego artefaktu na mokrad?ach, gdzie za?yli orze?wiaj?cej k?pieli. W tym czasie dotar? Ciso z T30 Dar?owo, którzy jako Orgowie przeszkadzali nie zbieraj?c artefaktów. Przybili nasz? trójk?: Danteer17;go, Harpera i mnie ogniem i zlikwidowali. Za nami w g?stwinie siedzieli mokrzy Gruby i Fubar, którzy na czas nie dobiegli do szpeju i giwer. To co generalnie by?o fajne w Milsimie Leona, to fakt, ?e nie czu?o si?, ?e jest to walka ro z?ote kalesonyr1;. Czu?o si?, ?e ka?dy ?wietnie si? bawi. Jedni przedzierali si? przez moczary inni je omijali. Jedni walczyli inni unikali walki. Ka?dy mia? zabaw? tak? jak? lubi, a do tego ka?de spotkanie, cho?by kiedy jeden Fireteam Rangers zgin?? od Navy Team Ustka /jak si? pó?niej okaza?o tu? przy pa?niku z s?dzim, którego ka?dy szuka?/ po potyczce po?miali?my si? wspólnie, zrobili?my foty i rozstali?my.My?l?, ?e Misiek z Team 40 S?awno nie?le si? zdziwi? kiedy wraca? do miejsca parkingowego zobaczy? mnie lec?cego ile si? w nogach za nim. Wcze?niej nast?pi?o starcie na skrzy?owaniu z wracaj?cymi do obozu lud?mi z T40. Pozostawi?em na tym skrzy?owaniu potem szpej, zabra?em tylko radio oraz stuff do nawigacji, ?eby zlokalizowa? pochowane artefakty. Zatem min??em Mi?ka i pe?nym p?dem wpad?em w zakr?t aby dolecie? do zwalonego drzewa i po wyj?ciu artefaktu znowu przelecie? blisko Mi?ka :) Pomy?la? zapewne, ?e ju? do reszty zwariowali ludzie w ASG, ?e teraz jeszcze dosz?o nam maratony robi? :) Misiek nie przej?? si? dziwnymi praktykami i poszed? dalej bo zew biesiadowania go wzywa?. Niebawem i my do??czyli?my do niego i ca?ej weso?ej braci z T40 jak i te? innych Teamów, którzy stopniowo wracali z terenu.

Podsumowuj?c zabawa by?a przednia. Mam nadziej?, ?e ka?dy znalaz? w niej co? dla siebie, a jednocze?nie przybli?y? sobie dzia?ania Milsimowe. Staramy si? pokaza?, ?e Milsim rnie jest taki straszny jak go maluj?r1;. Zarazili?my tym ostatnio Leona z Team 30 Dar?ow. Teraz Leon stworzy? taki rodzaj rozgrywki i zaprosi? nast?pne Teamy, znane nam i lubiane, aby mog?y posmakowa? trudu i znoju w mi?ej atmosferze braterstwa. Wspó?zawodnictwo je?li by?o to w?ród ?miechów biesiadników odesz?o na bok. Nacieszyli?my si? swoim towarzystwem po cz?sto rsamotno?cir1; w lesie. Co do lasu. Teren kapitalny. D?ungla na maksa. Niesamowite warunki!

Nale?y doda? jeszcze jedno. Leon obieca?, ?e b?dzie pogoda i s?owa dotrzyma?! Dzi?kujemy Wam Koledzy z Team 30-?ci za przygotowanie ?wietnego MCS-a na kapitalnym i rozleg?ym terenie. Dzi?kujemy wielu maniakom i? ponownie mogli?my ?wietnie sp?dzi? czas w Waszym towarzystwie!
Foty od Leona T30 Dar?owo: Link
Foty od Dareckiego Black Widow KP S?upsk: Link
Foty od Gosi: Link
Foty od Ediego z S.H.A.F.T. Ustka: Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia October 07 2010 23:38:29
Aaale udany lans mam na miniaturce filmiku...! Szeroki u?miech
Powtórz? si?, ale by?a to jedna z najlepszych imprez jak nie najlepsza w tym roku! Szeroki u?miech
#2 | renifer181 dnia October 08 2010 10:24:18
Gdybym Ci? nie zna? patol to pomy?la? bym ?e pozujesz do zdj?cia Szeroki u?miech
#3 | Marduk dnia October 08 2010 15:11:03
No to mi?o, ?e si? wam podoba?o.
Oczywi?cie pozdrowienia z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
#4 | Mario75 dnia October 08 2010 16:55:46
Leon oznaczajcie miejsca artefaktów wyra?niej np. ta?m? w okó? drzewa, ?eby ekipa która dotrze jako druga wiedzia?a, ?e trafi?a w odpowiednie miejsce mimo braku koperty i nawet gwo?dzia po artefakcie Z przymru?eniem oka

To ju? chyba wszystko co mi si? przypomnia?o. Milsim w systemie MCS LT tak si? spodoba? W?ciek?ym Bobrom, ?e teraz organizuj? u siebie pod Ko?obrzegiem podobny Combat.

Dla mnie Milsim T30 kapitalny. ?wietny klimat, ?wietni ludzie tworz?cy ten klimat!
#5 | markoter dnia July 10 2017 11:39:36
#6 | grabwurte dnia July 23 2017 06:30:24
#7 | muniekole dnia August 12 2017 00:13:06
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana i najlepiej istnieje mierzy? pod spodem wobec uszczuplenia dozy zaczerwienienia g?by tudzie? przemian zapalaj?cych, z?agodzenia ilo?ci, wieku twierdzenia a sile wymiotów tudzie? symultanicznych wska?ników ?wi?du, wypalania tudzie? afekt. Dubel kanoniczne tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://www.zlogi-jelitowe.pl/ ustne farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a oraz zaliczona jak forma leczenia. W trakcie kiedy w cugu kilku tygodni wyci?gi nierzadko wp?yn? ulotnego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj nawraca po zabiegu. Przewlek?e rehabilitacja, zwykle od jakiego? a? do dwóch lat, by? mo?e biec a? do ondulacji obstawy poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e leczenie istnieje nagminnie nieod??cznego, wszelako poniektórego losy ?agodniej? po jakiemu? terminie tudzie? utrzymuj? niezachwianie. Drugiego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród up?ywem wieku.
#8 | muniekole dnia August 29 2017 18:57:59
jak oczy?ci? organizm ze z?ogów zmarszczki po 40 http://www.naszraciborz.pl/site/firma/39/758.html zmarszczki na szyi 20 lat zmarszczki palacza kwas hialuronowy
#9 | muniekole dnia August 29 2017 20:58:59
jak przeczy?ci? jelita lek na wypryski http://chorobatarczycy.net.pl/czy-tradzik-rozowaty-mozna-wyleczyc-na-zawsze/ zmarszczki pod oczami jak odró?ni? cellulit wodny od t?uszczowego
#10 | shareways dnia September 05 2017 11:17:33
#11 | shareways dnia September 17 2017 09:22:52
krem na rozst?py na piersiach czopki na hemoroidy techniki k?cikach et_header_style_left leki na w?trob? zio?a oczyszczaj?ce
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Marzec 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Act od Valor Combat Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Arctic Combat Zbrojownia Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.birken...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,239
Wczoraj:11,827
W tym tygodniu:26,639
W tym miesiącu:126,145
W tym roku:1,148,415
Wszystkich:42,755,711
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: