Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Droga do piaskowego beretu
Green Devils: Jaka by?a twoja droga do wojska i do piaskowego beretu?

EX-SASIE: Dla mnie wszystko zacz??o si? w pó?nych latach siedemdziesi?tych. By?em wtedy jeszcze w rezerwie, w batalionie saperów i spodoba?o mi si? ?ycie ?o?nierza. Zanim jeszcze zosta?em przyj?ty do wojska, zawsze chcia?em by? w Special Forces. Marzenie jest ?atwe, ale spe?nianie tych marze? - to co? innego!
Po roku w rezerwie, na moje osiemnaste urodziny zaci?gn??em si? do 1st RAR - Royal Australian Regiment - ju? zawodowo. Wkrótce potem znalaz?em si? w pierwszym pu?ku szkoleniowym - s?ynnym Kapooka. B?d?c tam, powiedzia?em im ?e nie chce mi si? ju? ?azi? po d?ungli i zosta?em skierowany do korpusu pancerngo.

GD: W jaki sposób dosta?e? si? na Selekcj??

EX-SASIE: Bardzo polubi?em czo?gi, ale ca?y czas w g?owie siedzia? mi SAS. Pewnego dnia zlo?y?em aplikacj?, ?eby mnie wzi?li na nast?pn? selekcj?. Nie mia?em poj?cia w co si? wpakowa?em!

GD: Jak wtedy wygl?da?a selekcja?

EX-SASIE: Moja selekcja by?a pierwsz? poza granicami Zachodniej Australii. To by?o pi?? tygodni w centrum szkolenia piechoty - Singleton. Sp?dzili?my wi?kszo?? czasu b?d?c torturowani na Pokolbin Ranges - fajne górki i "interesuj?ce" miejsce do ci??kiej pracy. W pierwszy dzie? przeszed?em dwa kroki zanim zacz??em biec - rezultatem tego przewinienia by?o 1000 (tysi?c) pompek - no i musia?em pompowa?. Niezale?nie od tego, czy mia?em na sobie plecak, w buszu czy w koszarach. Niezale?nie od "normalnych" ?wicze? fizycznych. Chcieli tysi?c - jako? je zrobi?em. WF by? twardy. Bieg to by? BIEG, nie by?o joggingu, tylko 100% grzania po gruncie. Ka?dy by? twoim wrogiem. Na pocz?tku by?o nas 120. Dziewi?ciu "prze?y?o".GD: Co si? sta?o jak ju? och?on??e? z szoku zaliczenia selekcji? Jak wygl?da?a reszta treningu?

EX-SASIE: Ju? na nast?pny dzie? polecieli?my z Singleton do Williamtown na trening spadochronowy. Sko?czyli?my selekcj?, ale do otrzymania beretu by?o jeszcze siedem miesi?cy. Musieli?my zaliczy? trening spadochroniarza. Potem zaliczy? s?ynny Patrol Course. Kurs specjalistyczny. Do wyboru by?y: komunikacja radiowa - o?miotygodniowy kurs morsa, Pionierka, Tracking, Survival, specjalno?? sanitariusza patrolowego, Demol, Rope and Rapell course i jeszcze kilka innych. Wszystko to po to, ?eby tylko dosta? beret. Je?eli nie sko?czy?e? jakiego? z nich - to koniec. Moje dwudzieste pierwsze urodziny by?y gdzie? w po?owie tych wszystkich kursów - by?em najm?odszym ?o?nierzem w SASR.


GD: Jak wygl?da? trening po zdobyciu beretu?

EX-SASIE: Po otrzymaniu beretu wszystko si? jeszcze bardziej zaostrzy?o! Bro?, bro? i jeszcze raz bro?! Musieli?my zosta? ekspertami w kilkunastu typach broni. Nie mówi? o treningu albo o przeszkoleniu w kilkunastu typach broni, ale o prawdziwym profesjonalnym szkoleniu. Po kilkadziesi?t tysi?cy sztuk amunicji z ka?dego typu broni. M-16 - wszystkie mo?liwe warianty. FN L1A1 - w trzech ró?nych wersjach, oczywi?cie Heckler und Koch - MP5A2, A3, K, SD, nie oby?o sie bez kilku modeli G3. Cokolwiek H&K nie zrobi?, to z tego strzelali?my. Najwi?cej zabawy mia?em z wersj? MP5K zamontowan? w teczce. Wyrzutnie granatów Schmerling 38 i 66mm, strzelby, granaty itd.


Autor w tylnim rz?dzie, pi?ty z lewej.

GD: A co je?eli chodzi o bro? przeciwnika?

Ex-SASIE: Nie oby?o si? te? oczywi?cie bez rodziny AK. Mieli?my w zbrojowni rumu?skie, rosyjskie, nawet polskie wersje AK. By?y te? i polskie "raki", skorpiony, makarowy i jeszcze inna bro?, której ju? teraz nawet nie pami?tam - by?y tego po prostu stosy. Z broni snajperskiej to trzy podstawowe modele by?y w tym czasie w zbrojowni: PSG-1, fi?ska Tikka 7.62X51NATO i kanadyjska Parker Hale 65 i 85. Nawet nie pami?tam wszystkich typów pistoletów.

GD: Czy by? wybór broni indywidualnej?

Ex-SASIE: Tak, by? wybór je?eli chodzi o pistolety. Tak si? jako z?o?y?o, ?e wszystkim najbardziej si? spodoba? FN Browning 9mm. Przez jaki? czas eksperymentowali?my z rewolwerami - szybko przejrzeli?my na oczy! Przeciwko terrory?cie uzbrojonemu w TEC-9 albo AKSU nie mieliby?my ?adnych szans. Rewolwery przesz?y w zapomnienie - ju? nawet ich nie trzymamy w zbrojowni.


GD: Jak wygl?da?a rotacja do roli AT?

EX-SASIE: W tym okresie, najwa?niejsza rola pu?ku - operacje antyterrorystyczne - by?y wykonywane przez 1st Squadron. Rotacja odbywa?a si? ca?ymi szwadronami - "jedynka" schodzi?a z linii i ca?a "dwójka" zajmowa?a ich miejsce. Teraz rotacja odbywa si? cz??ciowo, co jest lepszym rozwi?zaniem.

GD: Jak wygl?da?a praca w komórce AT?

EX-SASIE:AT to by?o 24 godziny s?u?by na dob?, siedem dni w tygodniu, 395 dni bez przerwy. Wszyscy chodzili?my z pagerami i nie mogli?my nigdy by? dalej ni? 25km od naszych koszar. W praktyce nie mogli?my ruszy? si? z Perthu. Wi?kszo?? ch?opaków kupowa?o sobie wtedy japo?skie motory - ?eby zd??y? do jednostki w razie alarmu. Ani kropelki alkoholu przez ca?y ten czas. W ci?gu tych 395 dni byli?my w domu najwy?ej dwana?cie. Niewiele ma??e?stw prze?ywa?o ten okres. AT mia?o jednak pierwsze?stwo!


GD: Czy zd??a?y si? kontuzje podczas treningu?

EX-SASIE: Je?eli sobie co? zrobi?e?, to czas kuracji by? po?ow? tego czasu co normalnie - nikt nie chcia? wypa?? z zespo?u. Dopóki ko?ci nie by?y z?amane, to w ogóle nic si? nikomu nie mówi?o.

GD: Czy podczas treningu by?a u?ywana ?lepa amunicja?

Ex-SASIE: Tylko podczas treningu w budynkach cywilnych, oprócz tego zawsze by?a ostra amunicja. Trenowanie ?lepakami jest iluzoryczne. Tak samo z materia?ami wybuchowymi. By?y u?ywane tylko prawdziwe materia?y energetyczne, nie by?o w ogóle symulatorów.

GD: W jaki sposób dostawali?cie si? do ?rodka budynków?

EX-SASIE: Sp?dzali?my nad tym wiele czasu. Liny, helikoptery, wej?cia dynamiczne itp. Wchodzili?my do ?rodka szybami windowymi, rurami wentylacyjnymi i drena?owymi - cokolwiek mogli?my znale?? w planach budynku. Szyby windowe by?y bardzo interesuj?ce - szczególnie podczas silnych wiatrów - patrz?c na to teraz - by?o to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne.


GD: Jakie by?y zadania po sko?czonej rotacji w AT?

EX-SASIE: Po 13 miesi?cach na linii, szwadron przechodzi? do pracy w buszu. Robili?my rozpoznanie dalekiego zasi?gu, operacje arktyczne, wodne, trening w d?ungli. Byli?my bardzo zaj?ci, zawsze cz?owiek co? robi?. Je?eli nie by?e? na kursie, to trenowa?e?. Trening móg? by? wszystkim: od broni do patrolowania, nawet lekcji w klasie o teorii materia?ów wybuchowych, j?zyków obcych lub kursów medycznych. Ja by?em w sekcji spadochronowo-wspinaczkowej. Spadochron i wspinaczka by?y naszym chlebem powszednim.

GD: Czy cz?sto robili?cie skoki typu HALO?

EXSASIE: Amerykanie nazywaj? wszystko powy?ej 10 kilometrów - HALO. Praktycznie ka?dy nasz skok by? powy?ej 10 tysi?cy. To by? normalny skok, nic specjalnego. Skoki z wyposa?eniem by?y trudne. Wojskowe spadochroniarstwo nie jest przyjemne. To ci??ka harówka. Nocne skoki, z pe?nym wyposa?eniem na nieznany DZ, nie nale?? do przyjemno?ci i tracili?my od czasu do czasu ludzi. Praktycznie wszyscy prze?yli l?dowanie w nocy pod wiatr i w drzewach. RAAF robi? b??dy, czasem z powodu radaru, czasem z powodu nawigatora. Raz wyskoczyli?my 15km od naszej DZ.

GD: Jak wygl?da?a praca w buszu?

EX-SASIE:AT i skoki spadochronowe skupiaj? ca?? uwag? dziennikarzy, ale g?ównym zadaniem SASR jest dalekie rozpoznanie i dostarczanie informacji dla dowództwa. Praca w buszu by?a i nadal jest naszym g?ównym zaj?ciem. W zwi?zku z tym jednym z przywilejów w SASR by? wybór w?asnego sprz?tu do roboty w buszu. Kupowali?my ameryka?skie lub brytyjskie plecaki - zanim na rynku pojawi?y si? bardzo dobre lokalnie produkowane australijskie plecaki. Ca?y sprz?t modyfikowali?my tak, ?e trudno by?o rozpozna? oryginalnego producenta. Oporz?dzenie indywidualne - tzw. "szelki" by?y totalnie zmieniane. Na moim pasie mia?em kawa?ki ameryka?skiego, australijskiego i brytyjskiego sprz?tu oraz kilka kieszeni z drugiej wojny ?wiatowej. Przez pewien czas eksperymentowali?my z kamufla?em typu "woodland", ale nie zdawa? on egzaminu. W roku 1983 dostali?my pierwsz? dostaw? DPCU - Disruptive Pattern Camouflage Uniform, który pracowa? niesamowicie i którego u?ywamy do dzi?.

GD: Ile wa?y?o wyposa?enie, które zabiera?e? w teren?

EX-SASIE: Same szelki wa?y?y oko?o 12 kilogramów za?adowane do pe?na wod? i amunicj?. Ja mia?em dwa plecaki. Jeden z Nowej Zelandii, do którego dorobi?em ram? i du?? ALICE - przez pewien czas by?em w patrolu radiotelegrafist?. Na tydzie? patrolowania mia?em oko?o 12kg w szelkach i jakie? 30kg w plecaku plus bro? i kieszenie wypchane po brzegi.

GD: Co jest najwa?niejsz? cz??ci? patrolu?


EX-SASIE: Unikni?cie wykrycia i nawigacja. Niezale?nie od tego jak jeste? dobry, je?eli zostaniesz wykryty przez wroga to koniec. Wy?le za tob? psy, helikoptery, satelity, detektory sejsmiczne i w ko?cu ci? znajdzie. Trenowali?my wolne patrole, które by?y u?ywane w pu?ku "od zawsze". Wolny patrol to poruszanie si? w terenie z pr?dko?ci? 300-500m na godzin?, czasem wolniej. Nie robi?o nam znaczenia gdzie byli?my: na pustyni, w australijskim buszu czy w d?ungli. Zawsze poruszali?my si? bardzo wolno z maksymaln? cisz? i u?yciem terenu jako os?ony przed obserwacj?.
Sp?dzali?my godziny patrz?c w map?. Zanim patrol wyszed? w teren trzeba by?o dok?adnie zapozna? si? z terenem. U?ywali?my map, zdj?? lotniczych i satelitarnych. Sama nawigacja by?a bardzo wa?na, szczególnie dok?adne liczenie parokroków, o którym cz?sto si? zapomina. Teraz oczywi?cie mamy systemy GPS, ale nie znaczy to, ?e ju? nie trzeba wiedzie? jak pos?ugiwa? si? kompasem i map?! Przy pomocy zwyk?ej mapy 1:25000 i kompasu musieli?my wiedzie? gdzie jeste?my z dok?adnosci? 10m (!) w ka?dym terenie. 10m to lepiej ni? wi?kszo?? cywilnych systemów GPS.

GD: Od kogo uczy si? SAS? Kim byli wasi instruktorzy?

EX-SASIE: Moimi instruktorami na kursie patrolowym byli wszyscy po Phouc Toi, wi?kszo?? z nich to by?y ?ywe legendy australijskiej armii. W buszu po prostu osza?amiali nas. Mieli podobny sprz?t do naszego, zamiast broni chodzili tylko z kijem. My my?leli?my, ?e jeste?my bardzo sprawni fizycznie, ale ci starsi go?cie zasuwali po górkach jak gdyby nigdy nic, z papierosem w g?bie i nawet si? nie pocili. Mo?e mogli?my zrobi? wi?cej pompek ni? oni, ale mieli nad nami przewag? dalekodystansowej wytrzyma?o?ci i po prostu przyzwyczajenia do d?ungli. To jest co?, co dopiero mo?na naby? po kilku latach walki w terenie tropikalnym.

GD: Jaka jest ró?nica pomi?dzy ?o?nierzem australijskim, a operatorem w SASR?

EX-SASIE: Trudno jest na to odpowiedzie?. SASR szuka innego typu charakteru ni? armia. Wielu operatorów SASR nie zda?oby egzaminu w normalnej jednostce. Armia chce zdyscyplinowanych i karnych ?o?nierzy, a SASR kogo?, kto nie b?dzie je?? 5 dni i b?dzie szed? do przodu na w?asn? rek?. Nie musi by? supermenem i fizycznie nie ma a? tak du?ej ró?nicy w kondycji pomi?dzy nasz? piechot? i SASR. W?a?ciwie ró?nica jest taka, ?e w wojsku okresy maksymalnego stresu psychofizycznego s? relatywnie krótkotrwa?e. W SASR s? maksymalne okresy stresu przez bardzo d?ugie okresy czasu.


Wywiad przeprowadzi?
Anzac Copyright GreenDevilsLegion '2000

www.greendevils.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Elektryczny Blow Back Tajna bro? Alice Custom Act od Valor Combat Mndur Gorka E SPOS Nowe pistolety WP Radio ASG Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,584
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,863
W tym miesiącu:229,251
W tym roku:2,962,547
Wszystkich:51,450,951
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: