Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

WYWIAD Z ORGANIZATOREM COMBAT ALERT
Witamy w imieniu Portalu Maniaków ASG i Militariów jednego z Organizatorów COMBAT ALERT Marcina Korowaja. Wielu Maniaków mog?o ?ledzi? z zainteresowaniem materia? z COMBAT ALERTr17;a z roku 2009 i 2010. Wró?my, zatem do korzeni. Kto zainicjowa? ca?e przedsi?wzi?cie i w jakich okoliczno?ciach przyrody?
Przedsi?wzi?cie zosta?o zainicjowane przez sztab dowódczy klubu Rescue Team z Warszawy (www.RescueTeam.pl) pod patronatem Marcin Korowaja i wsparte autorytetem naszych przyjació?, ludzi dobrej woli. Zarówno ze ?wiata szeroko rozumianego biznesu, polityki i wojskowo?ci.


ASG EVENT: COMBAT ALERT 2009 PART 1/6 ZWIASTUN from Combat Alert on Vimeo.
KP: Ile ekip i osób jest w dniu dzisiejszym zaanga?owanych w tworzenie COMBAT ALERT 2011?
Oooo d?ugo wymienia?, jest to kilkadziesi?t osób pracuj?cych w ró?nych zespo?ach roboczych. Poniewa? Combat Alert jest imprez? organizowan? kolektywnie, na zasadzie dobrowolnej wspó?pracy w czterech wymiarach: patroni medialni, sponsorzy, partnerzy i za?oga techniczna / ekspercka / wolontariacka. Na szczególne docenienie zas?uguj? nasi g?ówni sponsorzy: www.asg.com.pl i www.asgshop.pl jak równie? liczni przyjaciele z innych firm precyzyjnie okre?lenie na stronie: www.CombatAlert.com. Ka?dy z nich mia? swój symboliczny, b?d? ca?kiem spory wk?ad w przebieg spotkania lub odpowiada? za poszczególny segment scenariuszu. G??boko wierzymy, ?e rgdzie wielu ?yczliwych doradców tam jest powodzenier1;.Relacja Combat Alert 2010


KP: Jaki jest zarys scenariusza COMBAT ALERT 2011 i czy ma on powi?zania ze scenariuszem z lat ubieg?ych? Czy scenariusz co roku jest inny, czy te? posiada wspólny w?tek przeplataj?cy si? przez wszystkie organizowane przez Was COMBAT ALERTr17;y?
Ka?da edycja jest ?ci?le powi?zana scenariuszowo, równie? dotyczy to zapowiedzi edycji CA 2011


ASG EVENT: COMBAT ALERT 2011 ZWIASTUN from Combat Alert on Vimeo.
która specjalnie zosta?a sporz?dzona na t? okazj?. Wydarzenia z zapowiedzi maj? realne odzwierciedlanie w scenariuszu. Przedstawiam fragmentaryczny zarys fabularny edycji 2011, który jest kontynuacj? edycji 2010.
Republika Wschodnia zaj??a Georgi?. Ogromne ilo?ci wojska wprowadzone na teren Georgii spowodowa?y ?e Koalicja Zachodnia zosta?a zmuszona to wycofania si? dywersyjnych z tego rejonu. Wojska Republiki wprowadzi?y terror w rejonie. Zabezpieczono odwierty ropy, ustanowiono posterunki kontrolne w rejonie, w?asn? administracj?. ?rodowiska mi?dzynarodowe pot?pi?y agresj? ale nie podj?to ?adnych kroków które mog?y by przywróci? niepodleg?o?? Georgii.

W Georgii mówi si? o cz?owieku nosz?cym przydomek FlashBang. Zorganizowa? on grup? partyzantów którzy dokonywali spektakularnych ataków na cele wojskowe Republiki Wschodniej. Ka?dy z tych ataków by? filmowany a filmy publikowane w Internecie. Do rejonu gdzie operowa? z ca?ego kraju zacz?li ?ci?ga? m?odzi ludzie po to by przy??czy? si? do oddzia?u FlashBanga.
Republika Wschodnia ?ci?gn??a do rejonu oddzia?y wyspecjalizowane do walki z partyzantami. Jak dot?d schwytano tylko kilku dzieciaków którzy chcieli przy??czy? si? do partyzantów. Grupa FlashBanga jest jak dot?d nieuchwytna.

Ruch niepodleg?o?ciowy w Georgii spowodowa? zwi?kszenie aktywno?ci koalicji Zachodniej. Zdecydowano si? wys?a? oddzia?y dywersyjne i szkoleniowców w rejon dzia?ania partyzantki. Planowane s? równie? zrzuty sprz?tu i uzbrojenia.


Scenariusze CA s? przygotowywane po konsultacjach ze ?rodowiskiem eksperckim s?u?b wojskowych i naszymi partnerami.
Combat Alert Relacja 2010KP: Czy na COMBAT ALERT 2011 wygra? mo?na terytorialnie np. udan? obron? Georgii przez Republik? Wschodni? Wojskami Stacjonarnymi lub odbicie Georgii przez Koalicj? Zachodni? Special Force, czy równie? zdobywa? punkty za przej?cie wa?nych artefaktów wroga lub sparali?owanie dzia?a? wroga? Co decyduje o wygranej danej frakcji i jakie s? mo?liwo?ci, aby osi?gn?? zwyci?stwo?
Od pocz?tku gry ca?y teren jest kontrolowany przez Republik? wschodni?. Je?li Koalicji Zachodniej uda si? odebra? teren i zamkn?? przeciwnika w punktach odradzania to bezsprzecznie wygraj?. Jest to jednak ma?o prawdopodobne ze wzgl?du na przewag? liczebn? i rozproszenie ?o?nierzy Republiki Wschodniej. Kryterium zwyci?stwa z ca?? pewno?ci? jest zadaniowe. Celem Wschodu jest kontrolowanie wrogiego terenu, celem Zachodu jest odebranie inicjatywy okupantom, destabilizacja sytuacji i w efekcie zmuszenie do opuszczenia rejonu lub oddania cz??ci terenu.Reportarz TV Combat Alert 2009KP: Wiadomo, ?e po dwóch interwencjach medyka i zabanda?owania ran, przy trzeciej odniesionej ranie trzeba uda? si? do Respawn. Z otrzymanego nie?miertelnika zamalowuje si? jedno pole przy wyj?ciu z Respawn. Ile taki nie?miertelnik posiada pól?
Za wcze?nie jest mówi? o systemie symulacji zranie?. Nie zapad?y jeszcze ostateczne decyzje. Bardzo mo?liwe ?e ulegnie on zmianie.

KP: Gra b?dzie trwa?a bez przerwy od 09.00 rano w sobot? do godziny 01.00 - 04.00 w nocy w niedziel?. O której nale?y si? spodziewa? w niedziel? apelu ko?cowego? Interesuje to zw?aszcza osoby, które chcia?yby uczestniczy? w ca?ej imprezie, a maj? dalek? drog? do miejsca zamieszkania.
W?a?ciwa gra trwa? b?dzie od godziny 0:00 w sobot? do 2:00 w Niedziel?(26h), potem nast?pi integracja w podgrupach. Rano planujemy mniejsze wydarzenia towarzysz?ce które na razie pozostan? niespodziank?. Zako?czenie planowane jest oko?o godziny 12:00


KP: W tym roku jakie pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? podczas walk na COMBAT ALERT 2011?
To niech zostanie nasz? niespodziank?. Jak co roku uczestnicy mog? liczy? na wspó?dzia?anie z stalowymi potworami i roddech spalin o porankur1;, nie zabraknie równie? samolotów do rekonesansu terenu, które sprawdzi?y si? w ostatniej edycji.


KP: Czy w porównaniu z rokiem 2010 na najnowszej edycji COMBAT ALERT b?d? jakie? zmiany w mechanice walk?
Je?li tak to niewielkie. Ostateczne zasady gry zostan? opublikowane po zamkni?ciu scenariusza i zada? dla stron. Szykujemy kilka niespodzianek.


KP: Czy na COMBAT ALERT doros?y i znany w ?rodowisku Maniak ASG mo?e zabra? m?odzie? przed 18-stym rokiem ?ycia? Mowa tutaj np. o zabraniu córki/syna przez ojca/matk?.
Wspieramy rodziców, którzy planuj? zabra? swoje dzieci (uko?czone 16 lat). Opiekun prawny musi wype?ni? stosowne dokumenty, dost?pne po 1 grudnia na naszej stronie. Ze wzgl?du na specyficzny charakter spotkania i niebezpieczn? formu??, spotkanie jest dedykowane przede wszystkim osobom pe?noletnim!

KP: W opinii ?wiata ASG, COMBAT ALERT jest jedn? z najlepiej zorganizowanych imprez w kraju. Wiemy, ?e jest limit uczestników. ASG staje si? coraz bardziej popularne. Czy planujecie w przysz?o?ci zwi?kszy? limit?
Planujemy zwi?kszy? limit wzgl?dem zesz?orocznej edycji tylko o 50 osób. Zale?y nam by nasze spotkanie mia?o kameralny charakter i by?o skierowane do konkretnej grupy osób. Edycja 2011 szacowana jest tylko na 300 osób. Nie interesuje nas ilo?? uczestników lecz jako?ci? spotkania i pozytywne emocje, do?wiadczenie czego?, czego nie mo?na dotkn?? na rutynowym, weekendowym spotkaniu. Niezmiernie cieszy nas fakt, ?e wej?ciówki, co roku rozchodz? si? w 100%, zaskakuj?cym szybkim tempie! Mo?na je pozyska? na zasadzie:rkto pierwszy ten lepszyr1;. Wszyscy s? mile widziani na naszym spotkaniu, je?eli NIE posiadaj? rwilczego biletur1; w ?wiecie ASG w PL i przestrzegaj? restrykcyjnie regulaminu spotkania. Organizator zastrzega, sobie prawo do wykluczania osób z gry w trybie natychmiastowym. Uczestnicy spotkania s? równie? weryfikowani przez organy bezpiecze?stwa naszego kraju.


KP: Jak wiemy CA jest imprez? "weekendow?". Ogl?daj?c prezentacje multimedialne i czytaj?c opini? uczestników, a? trudno nie zapyta?, czy jest szansa by tak dobry zlot w przysz?o?ci by? przed?u?ony?

Co do wyd?u?enia imprezy wolimy ?eby uczestnicy wyje?d?ali z lekkim niedosytem ni? z przesytem. Gra zaczyna si? o godzinie 0:00 w sobot?. Oczywi?cie nie wszyscy gracze b?d? wchodzi? o tej porze ale dla niektórych zadanie b?d? ju? aktywne. Daje nam to 26 godzin ci?g?ego dzia?ania dla niektórych.

KP: Kto tworzy sztaby? Czy w planowaniu ruchów jednostek bior? udzia? uczestnicy jak np. na PanzerFaust czy wszystkim zajmujecie si? Wy organizatorzy?
Struktury dowodzenie NIE tworz? przypadkowi ludzie z ?apanki na terenie gry, ka?da ze stron konfliktu, przed CA posiada 5 seminariów zgrywaj?cych, na którym wypracowuj? spójny plan dzia?ania w ramach scenariuszu. Przy tworzeniu struktur dowodzenia posi?kujemy si? lud?mi uznawanymi za autorytety w ?wiecie ASG, jak równie? lud?mi ze s?u?b mundurowych.

KP: Czy staracie si? trzyma? jak najdalej moderacji rozgrywek na rzecz samodzielnych rozwi?za? strategicznych Sztabu dla osi?gni?cia okre?lonych w scenariuszu zada? i celów, czy te? ca?a rozgrywka toczy si? wg. ?cis?ych wytycznych Organizatorów?
Nale?y odró?ni? moderowanie od re?yserowania rozgrywki. ?adne z naszych dzia?a? nie zmierza do przechylenia szali zwyci?stwa na któr?? ze stron.
Rozgrywka jest moderowana tylko w ogólnym zarysie regulaminowym, to uczestnicy CA 2011 napisz? scenariusz na edycj? 2012 poprzez takie, a nie inne finalne rozstrzygni?cie gry. Je?eli regulamin czego? nie zabrania, jest to dozwolone po konsultacji z organizatorem. Dobrym przyk?adem tego my?lenia w praktyce jest wynaj?cie samolotu przez oddzia?y SF do rekonesansu terenu (wykrycie szybów naftowych) i bombardowa? pozycji przeciwnika. Oczekujemy od naszych uczestników kreatywno?cir30;

KP: Jak wiemy podczas dzia?a? u?ywane s? lokalizatory GEO2-105. Jest to sprz?t, który raczej nie traci zasi?gu i przekazuje informacje na bie??co. Jak jest natomiast rozwi?zana komunikacja w terenie?
Na tegoroczn? rozgrywk? zosta?y zakupione specjalne radia stacjonarne dalekiego zasi?gu dla sztabów, które b?d? dope?nieniem klasycznej ??czno?ci PMR, radiotelefonów czy ??czno?ci CB w pojazdach. Lokalizatory stanowi? ciekawe dope?nienie komunikacji z oddzia?ami w czasie rzeczywistym i ?ród?o informacji statystycznych w trakcie spotkania i po spotkaniu.KP: W jakich mediach mo?na poczyta? o aktualnym lub poprzednich COMBAT ALERTr17;ach?
Miesi?czniku Komandos, Bro? i Amunicja, jak równie? tygodniku: Polska Zbrojna i Patrol. Zach?camy do obejrzenia relacji TVP o naszym spotkaniu.

Doniesienia prasowe: Link
Relacja TVP: Link


KP: Wiemy, ?e zapowiada si? premiera filmu po tegorocznym COMBAT ALERT. Premiera odb?dzie si? w Warszawie. Czy po Premierze uczestnicy spoza Warszawy b?d? mogli równie? cieszy? si? zmontowanym przez Was obrazem?
Oczywi?cie osoby, które nie mog? uczestniczy? w premierze multimedialnej, maj? mo?liwo?? obejrzenia wszystkich materia?ów w jako?ci HD w internecie. Premiera jest ukoronowaniem ka?dej edycji CA. Po pierwsze dla tego, ?e to: nic innego jak prze?ywanie wtórnie emocji, ze spotkanie na du?ym ekranie i wygodnych fotelach. Po drugie: jest to pozytywne promowanie naszego wspania?ego hobby, jakim jest ASG w nieco szerszym spektrum ni? le?ne potyczki. Po trzecie (i najwa?niejsze): premiera daje nam mo?liwo?? zabrania ?ony, rodziny do sali studyjnej i konstruktywnego wyt?umaczenia, pokazania, dlaczego co miesi?c trzeba spotyka? si? z ch?opakami i wydawa? pieni?dze na coraz nowsze gad?ety!

KP: Co nowego wprowadzacie w roku 2011 na COMBAT ALERT w porównaniu do lat ubieg?ych?
Nie siadamy na laurach. Scenariusz rozwija si? w takim kierunku ?eby dostarczy? nowych oryginalnych wyzwa?. W edycji Combat Alert 2011 pojawia nam si? nowa strona konfliktu r11; partyzantka oraz inne wyspecjalizowane oddzia?y w ramach Armii Regularnej. Pojawi? si? w?tki fabularne które b?d? podstaw? do wyboru strategii i sposobów zwalczania nieprzyjaciela. Dowódcy stron b?d? musieli podejmowa? decyzje które wp?yn? na ostateczny wynik rozgrywki.

Dzi?kujemy za wywiad w imieniu czytelników Portalu Maniaków ASG i Militariów z Pó?nocy Polski www.KoalicjaPolno... Do zobaczenia na froncie!

?ród?o materia?ów: www.CombatAlert.com
Zdj?cia z Combat Alert: Link


Informacje zaczerpni?te ze strony Orga:
Pakiet uczestnika

1. Wst?p na teren bazy rakietowej i miejsca manewrów Combat Alert: 27-29 maja 2011.
2. Odgrywanie scenariuszy przy wspó?pracy ze sprz?tem wojskowym.
3. Wy?ywienie: (III posi?ki, serwowane w postaci wojskowych racji ?ywno?ciowych. Racje zosta?y specjalnie skonfigurowane i spakowane na potrzeby CA 2011, zawieraj? tylko ?wie?e produkty.).

?niadanie:
- lasagne 300g
- chleb chrupki ?ytni 50g
- podgrzewacz chemiczny 1szt. + saszetka z wod? 45ml
- mleko zag?szczone 100g
- ekstrakt kawy zbo?owej 10g
- Esbit kpl. do podgrzewania
- blaszka, zapa?ki, 3 sztuki paliwa
- cukierek z witamin? C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

Obiad:
- kurczak z ry?em i warzywami 300g
- suchary specjalne 90g ( 2 x 45g )
- podgrzewacz chemiczny 1szt. + saszetka z wod? 45ml
- baton owocowy 30g
- zupka instant 10g
- paliwko Esbit 3 sztuki
- cukierek z witamin? C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

Kolacja:
- suchary specjalne 45g
- pasztet mi?sny 118g
- owoce suszone 50g
- baton owocowy 30g
- cukierek z witamina C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

4. Identyfikator wst?pu.
5. Kontrola broni: znakowanie replik specjalnymi hologramami.
6. Niezb?dnik: mapa terenu, scenariusze, wytyczne dowódcy.
7. Nie?miertelniki: przepustki do scenariuszów.
8. Opaski dru?yny.
9. Wyposa?enie medyka: torba, banda?e.
10. Kamizelka trafie? z logo Combat Alert.
11. Oznaczenie terenu i wynaj?cie dla dru?yn namiotów sztabowych, rekwizytów, zakup pirotechniki.
12. Punkt serwisowy broni: podstawowe naprawy.
13. Konkurs z cennymi nagrodami.
14. Opieka medyczna.
15. Pole namiotowe.
16. Strze?ony parking poza stref? dzia?a? bojowych.
17. Toalety.
18. Bie??ca woda.
19. Pitna woda.
20. Kawiarenka: gor?ca woda, kawa, herbata, cukier, mleko, kubeczki, ?y?eczki, mieszade?ka.
21. Punkt ?adowania baterii: agregaty pr?dotwórcze.
22. Materia? filmowy: dost?pny po premierze.
23. Reporta? zdj?ciowy: dost?pny po premierze.
24. Wst?p na uroczyst? premier? filmu i zdj?? z Combat Alert, która odb?dzie si? 25 czerwca 2010 r (sobota). Materia?y b?d? wyemitowane w profesjonalnej sali studyjnej: 4 projektory, 450 miejsc siedz?cych (Warszawa, ul. Jagiello?ska 71, o?rodek konferencyjny FSO). Na podstawie jednego identyfikatora Combat Alert wst?p na sal? maj? 3 osoby.


Termin

pi?tek, 27 maja - niedziela, 29 maja 2011 r.

Miejsce spotkania

Baza rakietowa Wojska Polskiego w Chrcynnie (29 km od granic Warszawy), funkcjonuj?ca w latach 1962-1990. Teren dawnego obiektu wojskowego tzw. strefy bojowej w Chrcynnie. Miejsce jest obszarem wyodr?bnionym wraz z istniej?cymi obiektami po wojskowymi. Baza obecnie znajduje si? ca?kowicie w r?kach prywatnych, co przyczyni?o si? do zachowania infrastruktury w pierwotnych kszta?tach. Teren bazy jest zamkni?ty i ogrodzony. Na terenie bazy znajduje si? silnie ufortyfikowany bunkier centralny o ??cznej powierzchni 700 m kw.! Pomieszczenia s? ca?kowicie zelektryfikowane, skanalizowane, suche oraz posiadaj? w?asny system wentylacji. Na terenie bazy znajduje si? równie? szereg schronów podstawowych, które b?d? wykorzystywane w scenariuszach, jak równie? transzei i umocnie? naziemnych. Wszystkie scenariusze b?d? rozgrywane na powierzchni oko?o 40 hektarów zarówno bazy jak i terenu pobliskich lasów. Dodatkowym atutem tego terenu jest jego lokalizacja w centrum 250-hektarowego kompleksu le?nego.

Dojazd

Miejscowo?? docelowa to Chrcynno ko?o Nasielska, 29 km od granic Warszawy.


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Podcast ASG Niemcy zamykaj? Zbrojownia Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,224
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:181,966
W tym miesiącu:524,449
W tym roku:524,449
Wszystkich:57,241,949
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: