Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ARCTIC COMBAT MISSION 20101219 RELACJA
Pierwsze wzmianki o imprezce pojawi?y si? ju? na forach ró?nych grup ASG 8 listopada 2010. Powiem szczerze, ?e oczekiwa?em na t? imprez? bo cieszy mnie jak m?ode ekipy próbuj? zrobi? co? fajnego i w?asnego. Impreza zaplanowana zosta?a na 19.12.2010. Mimo wcze?niejszych ustale? co do obecno?ci (bo mia?o by? ponad 40 osób), z dnia na dzie? stan ten zacz?? drastycznie spada?. Wed?ug zg?osze? uczestnicy podzieleni zostali na 2 grupy:

BLACK SOLDIERS:

NAVY TEAM USTKA
SHAFT ASG TEAM USTKA KP
TEAM 20 S?UPSK
TEAM 30 DAR?OWO
TEAM 40 S?AWNO

WHITE SOLDIERS:

75TH RANGERS RGT KOSZALIN KP
W?CIEK?E BOBRY KO?OBRZEG KP
BLACK WIDOW S?UPSK KP
NAVY SEALS KOSZALIN KP


Foto by Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin


Frakcja BLACK SOLDIERS startowa?a od strony BOWiDu, natomiast frakcja WHITE SOLDIERS od strony drogi na Mielno. Osobowo mia?o by? 22 r11; 19 wi?c si?y do?? wyrównane. Do ostatniej chwili nie wiadomo by?o jak b?dzie faktycznie. Okaza?o si? jednak , ?e nasza ukochana Pani Zima, która troch? si? zap?dzi?a, bo to przecie? jeszcze nie jej czas, skopa?a ty?ki i morale niejednego uczestnika. Ostatecznie na teren dzia?a? dotar?y ekipy Rangers, nadal choruj?ce na w?cieklizn? Bobry Ko?obrzeg, Navy Seals Koszalin, Team 30 Dar?owo oraz Black Widow S?upsk. Wkrótce po przyje?dzie okaza?o si?, ?e ekipy zosta?y delikatnie to ujmuj?c ruszczuploner1;. Na teren dzia?a? nie dotarli Shaft oraz Navy Team oraz Team 40 S?awno. Wspomniane ekipy rpo?ar?or1; przezi?bienie oraz obawa przed nieprzejezdnymi i ?liskimi drogami dojazdowymi jak i temperatur? powietrza. Po chwili okaza?o si?, ?e Black Widow musz? zmieni? ropcj? polityczn?r1;. A jako, ?e tylko krowa nie zmienia pogl?dów rpaj?kir1; postanowi?y wesprze? si?y os?awionego pie?niami i trenami So?tysa Wolnej Wsi Bicha?, który b?d?c znany ze swojego awanturnictwa musia? wtr?ci? 3 grosze (Wolnowiejskie Bicha?skie)
i w powy?szym konflikcie.Foto by Patol Rangers KPSama impreza zosta?a oparta o sprawdzony ju? system MCS, który zosta? lekko zmodyfikowany dla celów rozgrywki. Nie b?d? go przybli?a? poniewa? jest on wa?kowany przy okazji ka?dej imprezy oko?o koalicyjnej (?e tak to nazw? ;)). Wracaj?c do rozgrywki. Jak wspomnia?em ka?da frakcja zaczyna?a
z innego miejsca i fajnie, tylko dlaczego Black Soldiers mieli dalej ?? no dobra, ?arcik ale kawa?ek do przej?cia mieli?my. Po ustawieniu si? na miejscach startu nadszed? czas na zadania. Black Soldiers musieli zlokalizowa? 3 fragmenty broni r11;?adunku, który pó?niej musia? by? rskleconyr1; w jedn? ca?o?? przez sapera. I tutaj kilka zastrze?e?. Pierwsze dotyczy?o mapy. Nie mówi?, ?e by?o ?le ale gdyby by?a ciut dok?adniejsza a punkty z zaznaczonymi miejscami ukrycia ?adunków ciut mniejsze. Wprowadza?o to ma?y chaos podczas poszukiwa?.


Foto by Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin


Dowiedzieli?my si?, ?e miejsca ukrycia fragmentów broni (zabrzmia?o jak z akt kryminalnych r11; kto poci?? Broni? ??) s? oznakowane. I tutaj równie? moja, i my?l? ze nie tylko, sugestia. ?nieg, drzewa bez li?ci ogólna szarzyzna. I drzewa na których wisia?y paczki z cz??ciami ?adunku zaznaczone szar? ta?m?. Troch? nie teges. Ja rozumiem, ?e ch?opaki chcieli aby?my si? troch? potrudzili ale w naszej frakcji wiek ?redni oscylowa? w okolicach 32+ ;) wi?c i oczy nie te. Gdyby?cie u?yli czerwonej, pomara?czowej czy jakiejkolwiek innej jaskrawej ta?my nie by?o by to problemem. Wiem, ?e mia?o by? ambitnie ale my jeste?my lesery i chcemy i?? zawsze na skróty. Brawa nale?? si? ch?opakom za pomys? ze z?o?eniem ?adunku z 3 cz??ci. W jednej paczce znajdowa?a si? raca dymna w kolorze zielonym, w drugiej saletra (je?li si? nie myl?) a w trzeciej r30; zapa?ki. Krótka instrukcja z?o?enia ?adunku i gotower30; ?adunek mia? by? zaniesiony do punktu 2 zaznaczonego na mapie i odpalony. Jednocze?nie otrzymali?my info o kr?c?cych si? tu i ówdzie si?ach nieprzyjaciela, który tak si? strasznie nudzi?, ?e postanowi? nie dopu?ci? do wysadzenia punktu 2. W okolicach tej miejscówki zacz??y si? pierwsze potyczki. Oczywi?cie nasze m?stwo i heroiczna walka jeszcze d?ugo b?dzie na pyskach kr?c?cych si? tu i ówdzie dzików. Oczywi?cie jak zawsze nadgorliwi i z symptomami lekkiego ADHD Rangersi wraz z Bobrami wle?li nam na ty?ki i to by by?o na tyle je?li chodzi o walk?. No ale có? rMaszeruj albo gi?!!r1; i zostali?my pozamiatani. Na szcz??cie nasze 2 osobowe komando przedosta?o si? do zaznaczonego czarno ?ó?t? ta?m? punktu 2 i po zabiciu kilku rz?ych ch?opakówr1; odpalili ?adunek. YES! YES! YES! Jak mawia? premier Kazimierz. Truposzki posz?y na respa, którego utworzy? sam s?awny So?tys WW Bicha? , Leon we w?asnej osobie. Tam umarlaki zosta?y wskrzeszone specjaln? mikstur?, której nazwy nie podam ze wzgl?du na czytaj?cych t? relacj? nieletnich. Po jakim? czasie przysz?y kolejne rozkazy dotycz?ce przechwycenia je?ca, przetransportowanie go poza tory kolejowe i nie dopuszczenie do jego zgonu.Foto by Patol Rangers KP


W tym samym czasie przeciwnicy wykonywali kolejn? tajn? i arcytrudn? misj?. Czekaj?c na ich ruch Black Soldiers koszmarnie zmarzli. Cze?? z nich zabra?a je?ca w tajne miejsce i Bóg jeden wie co z nim robili. Mo?e go przes?uchiwali?? Nie wiem, nie znam si?, zarobiony jestem. W ko?cu skostniali i g?odni zadecydowali?my o przetransportowaniu je?ca do miejsca zbiórki i sk?adu ?ywno?ci. Po drodze spotkali?my White Soldiers i zawi?za?a si? wymiana ognia. Nikt si? nie oszcz?dza? i walczy? na 200% mo?liwo?ci, bo ka?dy by? g?odny i marzy? o pieczonej w ciep?ych p?omieniach kie?basce nazwijmy to umownie z rusztu. W ko?cu strony og?osi?y remis w tej potyczce i udali?my si? na zas?u?ony posi?ek. Kie?baski sz?y jak woda, nawet chlebek mia? powodzenie takie towarzystwo by?o wyg?odnia?e. Po posi?ku organizatorzy og?osili wyniki.Foto by Patol Rangers KP


No i w tym miejscu dochodzimy do my?li Garyr17;ego Linekerr17;a z pocz?tku relacji. Parafrazuj?c je dochodzimy do wniosku ze ASG to sport w którym lata masa ludków a i tak zawsze wygrywaj? Rangers (i ich towarzysze broni) ;) i to jeszcze na dodatek jednym punktem. Dyskusyjna sprawa ale co tam niech maj? ch?opaki puchara. Nagrod? z r?k Orgów w imieniu White Soldiers odebra? Dantee z 75th RANGERS RGT K-lin.Foto by Patol Rangers KP


Po krótkim rozpr??eniu Organizatorzy og?osili konkurs strzelecki do którego zg?osi?o si? kilku ochotników. Nagrody sponsorowane by?y przez Military Shop Karwice. Poni?ej najlepsza pi?tka turnieju:
1. Dynia (W?ciek?e Bobry)
2. Dudi (Team 30 ??)
3. Inkwi (W?ciek?e Bobry)
4. Ciso (Team30)
5. Patol (Rangers)Foto by Patol Rangers KPKilka s?ów podsumowania. Cieszy fakt, i? tak m?ode Teamy staraj? si? co? robi? a jak pokaza?a ta impreza robi? to ca?kiem fajnie. Do?? ciekawy scenariusz, zaplecze gastronomiczne i konkurs, w którym nagrody (jakie by nie by?y) zapoda? pozyskany sponsor, stawia to spotkanie na naprawd? niez?ym miejscu w?ród imprez, które odby?y si? w naszym regionie w 2010 roku. Oby tak dalej i mam nadziej? na spotkanie na nast?pnej organizowanej przez Team 6th Forest Recon Division imprezce.

Pozdrawiam
Darecki
BLACK WIDOW KP S?UPSK


Galeria by Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Galeria by Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 21 2010 02:54:49
WHITE SOLDIERS mia?o do odnalezienia dwie paczki do zmontowania ?adunku, który mia? neutralizowa? gaz bojowy u?yty w oznakowanym sektorze. Oznakowanie sektora by?o bardzo dobre. Paczki fakt mo?na by?o oznakowa? równie? podobna widoczn? ta?m?. Wyruszyli?my dziel?c si? na dwie ekipy, które mia?y zlokalizowa? i zdoby? dwie paczki. Ekipa, która dotrze wcze?niej na miejsce wyznaczone do obrony mia?a teren zabezpieczy?. Mapy by?y wojskowymi 25 000:1. Oznaczone punkty by?y faktycznie zbyt du?ymi kropami, ale pomog?y w znalezieniu ?lady ekipy chowaj?cej paczki. Utrudnione by?o znalezienie paczek poprzez znalezienie cho?by linii strumyków czy innych charakterystycznych punktów przysypanych ?niegiem. Jednak szybko uda?o si? zlokalizowa? paczki i niemal jednocze?nie zameldowa?y dwie ekipy odnalezienie paczek.

Podczas d?ugiego oczekiwania wyruszy? zwiad wykona? rekonesans oraz zmienia?y si? czujki. Pozwoli?o to skróci? czas oczekiwania, utrzyma? morale i nie przymarzn?? ludziom.
Po obronie w zadanym czasie wyznaczonej pozycji i wykonaniu pozytywnie zadania przez BLACK SOLDIERS wyruszyli?my wg. rozkazu do punktu po trzeci? paczk?.

BLACK SOLDIERS wyruszyli w przeciwnym kierunku. Zaskoczeniem by?a zasadzka Forestów. Po oczyszczeniu terenu w punkcie, wyruszono z pozyskan? elektronik? na Ambon?, na skraju lasu. Tam mieli?my odnale?? dalsze instrukcje. ?eby nie wpa?? na pó?otwartym terenie w r?ce przeciwnika wyruszyli?my lasem. Okaza?o si?, ?e wiele odnóg rzeki nie zamarz?o i zacz?li?my szuka? obej?cia. W tym czasie otrzymali?my informacje i? wróg przemieszcza si? g?ównym traktem w stron? Bazy. Nasze drogi skrzy?owa?y si? niemal w tym samym czasie. Rozgorza?a ponownie walka. Po obu stronach pad?o wielu.

To chyba wszystko ze strony dzia?a? WHITE SOLDIERS.
Podzi?kowania za ?wietn? wspó?prac? i skuteczne dzia?ania dla W?ciek?ych Bobrów Ko?obrzeg KP.

Zacytuj? za forum:
"Dzi?kujemy za imprez?. Wida? by?o du?o pracy w?o?onej w przygotowanie i za to wielki szacun. Niestety nie by?o mnie na urodzinowej ?cianie p?aczu bo zawozi?em kierowców od Black Widow KP i Team 30 Dar?ow. Jednak podobno by?o miodnie Szeroki u?miech Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Orga Arctic Combat Jacka. Team W?ciek?e Bobry KP zosta?y odwiezione na dworzec PKP wi?c zapewne zaraz b?d? Koledzy w domach. Tak naprawd? akcje by?y wyrównane i puchar, który przeszed? w nasze Koalicyjne r?ce tylko 1pkt. nale?a?oby przepi?owa? na pó? Z przymru?eniem oka bo nale?a? si? po równo dwóm ekipom za w?o?enie wiele wysi?ku w dzia?aniach, w terenie, a teren /zw?aszcza prze?aje przez zaspy i niezamarzni?te rzeczki/ nie nale?a? do naj?atwiejszych U?miech

P.S. Gdyby puchar znalaz? si? po drugiej stronie walcz?cych te? by?by mi?dzy innymi w Koalicyjnych r?kach, bo walczy? tam dzielnie Black Widow KP Z przymru?eniem oka . To si? nazywa dobra strategia Szeroki u?miech Szczerze - to tak naprawd? wysz?o to przypadkiem, bo dzisiaj wszystkie Koalicyjne Teamy mia?y walczy? po jednej stronie, jednak w celu wyrównania stron zosta? Nasz Black Widow KP oddelegowany do drugiej frakcji."

?ród?o: http://koalicjapo...mp;start=0

Dopisek: U W?ciek?ych Bobrów na Combacie, Rangers mieli reMy?li i puchar pozosta? w r?kach Orgów Z przymru?eniem oka Wcze?niej te? nie raz dostali?my po plecach. Nie pami?tam kiedy ostatnio przez pó? roku, ale na pewno si? zdarzy?o Z przymru?eniem oka

Pami?tam np. jak Navy Team Ustka z dziewczynami rozwalili nas na SKARBACH SO?TYSA 30-stej Szeroki u?miech Fakt, ?e w ogólnej punktacji wówczas wygrali?my, ale zdarzaj? si? i widowiskowe pora?ki Fajne
#2 | Patol dnia December 21 2010 03:46:07
hahaha kolejna dobra relacja Szyderca) chyba ?miechem pobudzi?em s?siadów...
#3 | Mario75 dnia December 21 2010 11:57:33
Trzeba przyzna?, ?e Darecki ma talent. Wczoraj dzwoni?em i gratulowa?em. pc) Teraz nie b?dzie móg? przesta? pisa?. Za cz?sto b?d? go m?czy? o jego recenzje. bz)

Kapitalna robota!
#4 | Jacek1246 dnia December 21 2010 14:04:10
Super recka. bzz)
Nied?ugo podsumowanie imprezy okiem organizatora. U?miech
Wyja?nimy te? punktacj? i jak zosta?o wszystko rozstrzygni?te i dlaczego ten jeden punkt zadecydowa? o wygranej frakcji WHITE SOLDIERS.

Dzi?kuj? bardzo wszystkim obecnym na spotkaniu. U?miech Do zobaczenia na kolejnych Waszych lub naszych imprezkach.
#5 | Leon dnia December 21 2010 19:10:03
Nic doda? nic uj?? ! Impreza bardzo udana, na pewno wszelkie drobne niedoci?gni?cia organizatorzy "wyprostuj?" nast?pnym razem. Dzi?kujemy Kolegom z Black Widow za wspóln? walk? - "m?odzie? do przodu, emeryci zabezpieczaj? ty?y" Z przymru?eniem oka Fajne
#6 | Hit dnia December 23 2010 14:06:53
Bardzo fajna relacja. Dzieki Pajaki za mila, sprawna i jakze efektywna kooperacje na polu walki Z przymru?eniem oka ten 1 pnkt to totalne nieporozumienie!

Na dogrywce za rok (mam nadzieje!) pokazemy jak powinno byc!

Pozdrowienia od Hita, jednego z 2 - osobowego komanda saperskiego odpalajacego ladunek gazowy Z przymru?eniem oka
#7 | Mario75 dnia December 24 2010 00:20:18
Org Jacek z Forestów obieca? News z informacjami jakie punkty rozdzielane by?y za co i po co Szeroki u?miech Chyba ta p?kata koperta, któr? wr?czyli White Soldiers Orgom przed Arctic Combat nie mia?a "?adnego" wp?ywu na wynik - prawda ? bzz)

Dareckiego tekst jest tak dobry, ?e czyta?em go par? razy i si? ?mia?em po pachy. Taki talent nam si? chowa?.
#8 | Jacek1246 dnia December 24 2010 23:54:00
Aj Mario, nie potrzebnie wyda?e?, to mia?a byc tajemnica... Teraz musimy si? przyznac - punkty zosta?y podliczone na korzy?c frakcji WS i za t? kopert? dali?my im dodatkowo te kilka punktów i tym sposobem wygrali... Szyderca) zk)

Oczywi?cie to ?arty, punkty zosta?y podliczone szczegó?owo, a o tym nied?ugo w artykule. Niestety mam ma?e problemy techniczne ze sprz?tem wi?c prosz? o cierpliwo?c. bzz)
#9 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:34:23
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Skarby... Survival Combat Zbrojownia Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Podcast ASG Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:17,038
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:181,348
W tym miesiącu:150,515
W tym roku:7,278,305
Wszystkich:55,766,709
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: