Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 15:19
Dzień trwa:
8 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

CZARNOBYL TOUR - Wycieczka do miasta duchów...
CZARNOBYL TOUR CZ??? IW dniach 22-25.10, z dwoma kumplami ze ?rodowiska, wybrali?my si? na wschód, by odwiedzi? znane na ca?ym ?wiecie, legendarne wr?cz, tajemnicze i zagadkowe miejsce, jakim jest czarnobylska Zona. Ile mitów na jej temat uda?o si? obali?, a ile nowych ciekawych rzeczy dowiedzie? podczas tych 4 dni wyprawy? Zapraszam do lektury.

Ca?a wycieczka zosta?a zorganizowana przez jedno z krakowskich biur podró?y, pod has?em rCzarnobyl Tourr1;. Nasz tour mia? ju? w kolejno?ci numerek 10, co znaczy?o, i? biuro ma ju? w tych wyjazdach do?wiadczenie. I potwierdzi?o si? to, nie by?o jak si? nudzi? w ci?gu tych 4 dni. Ale do rzeczy.

Pierwsz? atrakcj? by?a awaria autobusu. Szcz??cie w nieszcz??ciu, stan?li?my na stacji i to par?na?cie kilometrów a Krakowem. Kolejny autobus podstawiony zosta? w ci?gu 2 godzin, a w ramach wynagrodzenia krzywd r11; kawa i herbata w autokarze do ko?ca wyjazdu za darmo.
Co wi?cej do Kijowa dojechali?my i tak w?a?ciwie na planowan? godzin?. Po drodze atrakcji by?o wiele. Sam postój na granicy jest ciekawym wydarzeniem. W ?rodku nocy byli?my jedynym autokarem do odprawy, trwa?a ona 2h, a to i tak podobno do?? szybko (wi?kszo?? czasu czekali?my oczywi?cie po stronie ukrai?skiej). Kierowca musi bowiem na granicy zdoby? z 5 piecz?tek, ??cznie z piecz?tk? weterynarza(!). ?apówka jest tak?e wr?cz obligatoryjna, z tym, ?e zamiast tak brutalnego, bezpo?redniego i pejoratywnego s?owa, u?ywa si? wyra?enia rda? na tradycj?r1;r30; to taka przyjemniejsza dla ucha, eufemistyczna forma.
Ka?dy z pasa?erów autobusu musia? dodatkowo wype?ni? co? na kszta?t wizy wjazdowej i wyjazdowej, gdzie poza danymi z paszportu wpisywa? dane pojazdu, którym podró?uje, cel podró?y, miejsce zakwaterowania itp., jak w Polsce za rstarych dobrych czasówr1;. Ponadto, nim osi?gn?li?my cel swojej podró?y, dwukrotnie zostali?my zatrzymani przez ukrai?sk? drogówk?. Co ciekawe, akronim od nazwy tej s?u?by to DAJ.
Có?, nie jest on przypadkowy, mandatu nie dostali?my ani razu, ale rna tradycjer1; kierowca wy?o?y? dwukrotnie.
Kolejn? ciekawostk? jest to, i? dwa razy zatrzyma? nas ten sam patrolr30; ahh, ta gorliwo?? na s?u?bie ;) .

Sam Kijów jest miastem niezwykle ciekawym, chocia? Ukraina obecnie przyj??a kurs prozachodni, to jednak stolic? s? jak dla mnie typowo wschodnioeuropejsk?. Wszystko poza centrum wygl?da w du?ej mierze jak skansen dawnego ustroju, gdzieniegdzie przebijaj? si? tylko nowo budowane bloki.
Oczywi?cie z zachodu przenios?y si? tutaj ju? wzorce marketingowe reklamy stoj?, na europejskim poziomie.
Samo centrum natomiast jest luksusowe, spotka? w nim mo?na samochody najlepszych marekr30; i tylko takie, na niektórych ulicach znajdziemy tylko sklepy takich firm jak Gucci, Armani czy Bvlgari.
Pokazuje to typowo wschodni, dalej obowi?zuj?cy model spo?ecze?stwa, gdzie wyst?puj? biedni i bogaci, pospólstwo i oligarchia, gdzie brak klasy ?redniej. Chocia? na Ukrainie wida?, ?e stale to ewoluuje ku modelowi zachodniemu.

Osobn? kwestia jak? chcia?bym poruszy? s? umiej?tno?ci j?zykowe naszych wschodnich s?siadów.
Moja znajomo?? rosyjskiego okaza?a si? nie bez znaczenia w obliczu tego, i? ci??ko jest znale??, nawet w Kijowie, kogo? kto mówi po angielsku, nawet w stopniu niewielkim. Oczywi?cie wielu kontaktów z ludno?ci? miejscow? nie mieli?my, wiec mo?e by? to opinia nieprawdziwa, ale nawet zamówienie zestawu w McDonaldsr17;ie wi?za?o si?, nie z dialogiem werbalnym, ale z pokazywaniem palcami na bandery z wybranymi produktami.
W naszym hostelu, jedyn? osob? mówi?c? po angielsku w stopniu zadowalaj?cym, jak? uda?o nam si? znale?? by?a sprz?taczka. Co ciekawe, na g?ównym placu Kijowa, Majdanie, tak?e mieli?my problemy, by znale?? kogo? w?adaj?cego angielskim, najcz??ciej ludzie po prostu na zdanie wypowiedziane przez nas po angielsku, reagowali alergicznie, jak najszybciej odchodzili kr?c?c g?ow?.
Uda?o nam si? dogada? z dwoma ch?opakami, mniej wi?cej w naszym wieku, ca?kiem dobrze sz?o im w?adanie ranglijskimr1;.
Po chwili rozmowy pokazali nam, co przenosz? w reklamówce, któr? ze sob? mieli.
Naszym oczom ukaza? si? AK-47s, oczywi?cie replika. Jak si? okaza?o, byli to lokalni airsoftowcy.

Noc w hostelu up?yn??a na degustowaniu lokalnych alkoholi, a ?e alkohole tam tanie i wachlarz ich bogaty ponad miar?, to i degustacja by?a syta. Na nast?pny dzie? rano czeka? ju? na nas autokar do Zony, mieli?my do przebycia ponad 120 km na pó?noc od Kijowa, pod granic? z Bia?orusi?.
Mieli?my lokalnego przewodnika po zonie, który o dziwo bardzo dobrze mówi? po angielsku, oraz ukrai?sk? t?umaczk?, która po Polsku mówi?a mniej wi?cej tak, jak reszta napotkanych osób, po angielsku, tak wi?c, paradoksalnie s?uchali?my przewodnika, a nie t?umaczki. Po 2 godzinach jazdy drog? przegradza nam szlaban.
To pierwszy checkpoint, z paru jakie miniemy, kontrola paszportowa oraz kontrola listy przepustek. Przepustek do Zony, obszaru, na którym czas zatrzyma? si? w roku 1986r30;

C.D.N.


CZARNOBYL TOUR CZ??? II

?wiat za granic? Zony nie wygl?da inaczej, jak ca?a Ukraina, to wielkie po?acie lasów i ??k dozymetr te? nie wykazuje jakiegokolwiek wzrost promieniowania ponad norm?..
Ale dziesi?tki obejrzanych filmów, setki zdj??, ksi??ki, artyku?y, gryr30; wszystko to sprawia, ?e b?d?c w strefie czuje si? inaczej.
Wszystko wydaje si? jeszcze bardziej puste, wyj?tkowe przera?aj?ce, cz?owiek nakr?ca sobie odpowiedni klimat. Do czasu, bo zaczynaj? si? pierwsze zabudowania.
W?a?ciwie ci??ko je zauwa?y?, domy stoj?ce nawet kilka metrów od drogi s? ju? bardzo g?sto zaro?ni?te ro?linno?ci?, to pierwsze co tak uderza. Z racji tego, i? b?d?c airsoftowcem bardzo cz?sto albo strzela si? na opuszczonych obiektach albo po prostu zwraca si? na nie uwag? podczas podró?y, od razu wida?, ?e flora rozwija si? na terenie Zony niezwykle szybko, zreszt? utworzono tam rezerwat przyrody, gdy? bez ingerencji cz?owieka odtworzy? si? tam w b?yskawicznym tempie ekosystem w?a?ciwy w?a?nie terenom bezludnym, przede wszystkim pojawi?y si? rzadkie gatunki zwierz?t.

Doje?d?amy do Czarnobyla (18 km od elektrowni), to najludniejsze miejsce w Zonie i jedyna ?yj?ca miejscowo?? (jedynie pojedyncze, nieliczne gospodarstwa w innych cz??ciach strefy s? zamieszka?e). Przed wjazdem kolejny checkpoint.
Miasto ma kilkusetletni? tradycje, jest w nim chocia?by zabytkowa cerkiew. Przed katastrof? mieszka?o w nim ponad 18 000 ludzi obecnie tylko paruset, czasowo, na przepustki, to praktycznie wy??cznie za?oga obs?uguj?ca zamkniecie elektrowni. Wrócimy tu jeszcze w drodze powrotnej.

Jedziemy dalej w kierunku elektrowni i Prypeci. Jeszcze jeden punkt kontroli. Za nim natrafiamy na dziwne miejsce. Nagle w autobusie odzywaj? si? sygna?y alarmowe, wi?kszo?? osób nie wie co si? dzieje, my ju? wiemy. W??czy?y si? sygna?y ostrzegawcze w dozymetrach, informuj?ce o przekroczeniu danego progu promieniowania. Nagle jego poziom wzrós? stokrotnie. Rozgl?damy si? wokó?, by wykry? jaka? anomali? tego miejsca, za oknami autokaru ukazuje nam si? po raz pierwszy widok czarnobylskiej si?ownir30;

Doje?d?amy do rogatek Prypeci, ostatni punkt kontroli, wje?d?amy do miasta, kierujemy si? na g?ówny plac.
Po przejechaniu ponad 1200 km od Wroc?awia, jeste?my u celu swojej podró?y. Pierwsze co uderza, w porównaniu do zdj?? opuszczonego miasta z sieci, to znowu ro?linno??. Wszyscy mamy wra?enie, ?e na zdj?ciach, robionych jeszcze rok czy dwa temu drzew i krzewów by?o mniej.
Na samym pocz?tku powiem ?e miasto nie wywo?a?o na mnie takiego wra?enia jak my?la?em. Upatruje dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy.
Po pierwsze fotki i filmy, które si? widzia?o. W?a?ciwie odtwarza?o si? z pami?ci ju? to, co si? widzia?o wcze?niej.
Nic nowego si? nie zobaczy?o, ponadto to, co mo?na zobaczy? w sieci. Ale to jeszcze nic, bo drugim powodem, by?o obcowanie z podobnymi obiektami, ale oczywi?cie w mniejszej skali, w Polsce.
Od razu przysz?o mi na my?l K?omino czy Pstr??e, miejscowo?ci licz?ce jedynie kilka tysi?cy mieszka?ców, ale tak?e opustosza?e jako rmiasta-widmar1;. Przez stopie? zaro?ni?cia ci??ko zda? sobie spraw? z wielko?ci tego miasta, mieszka?o tu ponad 50 tysi?cy ludzi ( to np. o 20 tysi?cy wi?cej ni? w Ole?nicy czy O?awie !).
Ogl?daj?c filmy i zdj?cia z okresu ?wietno?ci tego miejsca, bardzo ci??ko jest wyobrazi? sobie, ze mog?o to tak wygl?da?. Szerokie ulice, klomby kwiatowe przy nich, równo koszone trawniki, a przede wszystkim gwar takiego miasta, przeciw tej ciszy i pustce obecnie.

Prype? jak na standardy ZSRR by?a nowoczesna i wr?cz luksusowa, a na pewno ?y?o si? tu ludziom ponad ?redni poziom ca?ego zwi?zku, czy nawet jego bogatszych cz??ci. Miasto zbudowano od podstaw, poczynaj?c od 1970 roku, tak wi?c specjali?ci od urbanistyki mogli si? wykaza? projektuj?c od podstaw ca?e miasto. A obiektów u?yteczno?ci publicznej jest co rusz ca?? masa. O nowo?ci i relatywnym luksusie, jak na tamte warunki i czasy, ?wiadczy chocia?by fakt, ?e zaraz obok szko?y sta? basen, a w kompleksie basenowym by?a praktycznie pe?nowymiarowa sala gimnastyczna. Par?na?cie metrów dalej, w rzeczonej szkole równie? by?a sala gimnastyczna. Dwa takie obiekty obok siebie? To w Polsce, jeszcze w po?owie lat r17;90 w niektórych podstawówkach wielkich miast sal gimnastycznych brakowa?o.
Przypominaj? mi si? w tym momencie has?a budowy idealnego miasta socjalistycznego, które by?y sztandarowymi sentencjami w czasie budowy Nowej Huty. Jaka by?a reakcja ludzi na tamto wielkie przedsi?wzi?cie r11; wiadomo, w?tpi? natomiast, by w Prypeci kto? mia? na co? narzeka? (chocia? jak na Nowej Hucie w planach ko?cio?a nie by?o, tak i w Prypeci nie znajduje si? ?aden obiekt sakralny).

Prype? znana jest jako miasto, które w ci?gu jednego dnia zosta?o opuszczone, gdzie ludzie zostawili ca?y swój dobytek i nigdy po niego nie wrócili. Szczerze w?tpi?, czy nawet po paru latach by?oby po co wraca?. Wi?kszo?? mieszka? to ju? obecnie go?e ?ciany, w ró?nych obiektach publicznych te? za wiele si? nie osta?o. S? to raczej pojedyncze miejsca, w których ma si? wra?enie, ?e skumulowano ró?ne przedmioty, niejako specjalnie stworzone stanowiska z ekspozycj?.
Miasto jest totalnie spl?drowane oraz zdewastowane. Nie ma co liczy?, ze zobaczy si? rpokój takim, jak go zostawiono w r16;86r1;. Tym bardziej przera?aj?ce jest w?a?nie to, i? tak pi?kne (w opinii wielu) miasto uleg?o takiej degradacji.

W wi?kszo?ci miasta poziom promieniowania jest co najwy?ej 2x wy?szy ni? chocia?by w Krakowie. Mocno napromieniowane s? pojedyncze rejony, miejsca, jak chocia?by mech na dachu przedszkola, gdzie odnotowali?my poziom 800x wi?kszy od normalnego, w Polsce.
W Prypeci przebywamy tylko nieco ponad 2h. To bardzo ma?o czasu, ale Zona dla turystów otwarta jest w ?ci?le wyznaczonych godzinach, wi?c ?eby zobaczy? jej chocia? troch?, musimy si? ?pieszy?. Ruszamy w kierunku centralnego punktu strefy r11; do czarnobylskiej elektrowni.

C.D.N.


CZARNOBYL TOUR CZ??? III

Kolejny przystanek po mie?cie r11; widmie, to elektrownia, która widmem nie jest.
Wr?cz przeciwnie, zak?adaj?c, ?e cz?owiek nie znaj?cy zupe?nie historii tego miejsca, znalaz?by si? nagle pod p?otem tej si?owni, to za?o?? si?, ze nie domy?li?by si?, i? w ogóle zak?ad ten ju? nie dzia?a. Jedynym, co wskazuje na to, i? jednak co? tu si? sta?o, to 2 pomniki, po dwóch stronach elektrowni. Jeden, pod samym blokiem nr 4, traktuj?cy o sile energii atomowej, a kolejny upami?tniaj?cy pierwsze ofiary katastrofy r11; pomnik Prometeusza.

W elektrowni Czarnobyl nadal pracuje par?set osób, budynki administracyjne s? remontowane i odnawiane, ?wiadcz? o tym chocia?by plastikowe okna i klimatyzatory. Obecni pracownicy zajmuj? si? g?ównie kwesti? ca?kowitego zamkni?cia elektrowni oraz pracami zd??aj?cymi do rozpocz?cia budowy kolejnego sarkofagu.
Ponadto dzia?aj? tam naukowcy stale badaj?cy skutki katastrofy. Nie wszyscy wiedz?, ?e elektrownia jako taka dzia?a?a do 2000 roku, kiedy zamkni?to ostatni reaktor (poprzednie w latach 1996 oraz 1999). Na pewno niektórzy z?api? si? za g?ow? i stwierdz? jak to mo?liwe, ze po takiej katastrofie tam nadal wszystko pracowa?o? Có?, trzeba pomy?le? o tym, ?e elektrownia ta zapewnia?a 10% pokrycia w energie Ukrainy, z dnia na dzie? nie da si? przenie?? takiego obci??enia na reszt? obiektów w kraju.

Sam sarkofag robi wra?enie. Jest to pot??na konstrukcja, nadszarpni?ta mocno przez z?b czasu. Obiekt tysi?cy fotografii widzianych przed wyjazdem, w ko?cu objawia si? w pe?nej okaza?o?ci, tu? przed nami.
Zaledwie o mo?e 100m od nas dalej dopala si? paliwo j?drowe, dalej wyzwala reakcje i promieniowanie. Rejestrujemy jego prawie 500 r11; krotny wzrost. Niestety, pod reaktorem sp?dzamy jedynie par? minut, oficjalnie dlatego, ?e poziom promieniowania jest wysoki, ale chodzi tak?e o zwyk?y brak czasu, na zobaczenie przynajmniej cz??ci ciekawych rzeczy w strefie. Pisze rniestetyr1;, gdy? chcia?oby si? w tym miejscu zosta? d?u?ej, ono niejako hipnotyzuje, samo w sobie jest pomnikiem, jednocze?nie pot??ne, magiczne, przera?aj?ce, smutne. Nie da si? tego jakkolwiek odda? w s?owach, stoj?c tam, patrzy?em na sarkofagr30; i nie mog?em si? napatrze?, zupe?nie nowe doznanie, które ci??ko okre?li?.

Nast?pnie przejechali?my na drug? stron? elektrowni pod kolejny pomnik. By? to w?a?ciwie ca?y skwer po?wiecony ofiarom katastrofy. Najwi?kszym elementem by? symboliczny monument Prometeusza wysoko?ci paru metrów, drug? cz??ci? by?a ?ciana pe?na tablic z nazwiskami ofiar.
Ju? z tego miejsca wida? by?o, po drugiej stronie kana?u wodnego, niedoko?czon?, pot??n? budow?, konstrukcje o wiele wi?ksze (a na pewno wy?sze) od dotychczas powsta?ych budynków elektrowni. Przewodnik o nie zapytany, wyja?ni? i? s? to bloki 5 i 6, nigdy nie uko?czone. Ich uruchomienie, uczyni?oby z tej si?owni, najwi?kszy tego typu obiekt na ?wiecie. Szczerze mówi?c, to ta niedoko?czona inwestycja, opuszczona, samotna, niejako na wyspie zrobi?a na nas ogromne wra?enie. Nad ca?? konstrukcj? stoj? jeszcze ?urawie budowlaner30;

Potem naszed? czas na obiad. Zjedli?my go w zak?adowej sto?ówce, która by?a niesamowicie schludna, czysta i przyjemna. Przed wej?ciem na ni? musieli?my skorzysta? z tzw. rWagir1;, która mierzy poziom napromieniowania cz?owieka. Wszyscy przez kontrole przeszli pomy?lnie.
Nast?pnie wizyta w toalecie, gdzie za papier toaletowy s?u?y?y druki pomiaru promieniowaniar30; osobliwe.
Sam posi?ek sk?ada? si? z przystawki z jajek gotowanych, z majonezem, zestawu surówek, zupy, gotowanego mi?sa, ry?u, zasma?anej kapusty, kompotu oraz jogurtu naturalnego. Nad wyraz smaczny i syty obiad, co prawda w cenie wycieczki, natomiast jak si? dowiedzieli?my, jego koszt tor30; 2$.

Nast?pnie przejazd do Czarnobyla. Jedynego, oficjalnie ?yj?cego miasta w strefie.
Mo?na w nim zobaczy?, obok typowych wschodnich samochodów, tak?e nowe, zachodnie konstrukcje, ja chocia?by dojrza?em paruletniego Opla Vectre. Dzia?a tutaj równie? jedyne l?dowisko dla ?mig?owców, gdzie zobaczyli?my dwa Mi-2. Zwiedzanie miasta rozpocz?li?my od wizyty pod kolejnym pomnikiem. Znajduje si? on tu? przy jednostce stra?y po?arnej, która pierwsza walczy?a z wybuchem reaktora. Sam pomnik jest ciekawy, prócz centralnego monumentu, z obu stron otaczaj? go postacie stra?aków, które s? nad wyraz du?ych rozmiarów.
Kolejny punkt to sklep r11; jedyny dzia?aj?cy w mie?cie. Typowy ma?y sklepik wielobran?owy, ze wszystkim: art. Spo?ywcze, alkohol, chemia gospodarcza itp. Co ciekawe sprzedawczyni wylicza?a wszystkor30; na liczydle. Do?? kuriozalnie wygl?da?o ono w s?siedztwie terminalu kart p?atniczych. Po zakupach wizyta na lokalnym boisku sportowym, na którym obecnie ustawiono par? pojazdów bior?cych udzia? w operacji, jako ekspozycje. Oczywi?cie podchodzi? do nich nie mo?na. Jako przedostatni odwiedzili?my czynny port rzeczny, oraz znajduj?ce si? w jego s?siedztwie z?omowisko barek, napromieniowanych w wyniku pomocy w akcji w r17;86. To równie? smutne, przera?aj?ce i sk?aniaj?ce do refleksji obrazy ton stali, cz??ciowo zatopionych i opuszczonych, jedyny w swoim rodzaju port statków r11; widmo.
Ostatnim punktem wyprawy by?a tablica miejscowo?ci, przy wje?dzie do miasta i pami?tkowe zdj?cia pod ni?.

Czas na drog? powrotn? do Kijowa, wszyscy s? zm?czeni, wyje?d?aj?c ze strefy ostatnia kontrola, kolejna rwagar1; do zaliczenia, zamyka si? za nami szlaban, opuszczamy Zon?.
Ja bardzo tego ?a?uje, by?o o wiele za krótko.
To co teraz powiem zapewne wyda si? szalone, ale strefa to cudowne miejsce. Cudowne do przemy?le?, refleksji, do wej?cia w zupe?nie inny, mentalny wymiar. Bo podró? po niej jest tak samo fizyczna, jak i mentalna.
Polecam j? ka?demu, to jedyne takie miejsce na ?wiecie i jedyna taka szansa w ?yciu.


Materia? zaczerpni?ty z blogu Gunfire.
Tekst sporz?dzi? - Piotr ?opaci?ski, redaktor Gunfire
Tekst na stron? Koalicji Pó?noc przygotowa? - Jacek Szyntar "Jacek1246", redaktor Koalicji Pó?noc.
?ród?o - Link


DZI?KUJ? ZA UWAG? I POZDRAWIAM. :)

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Mndur Gorka E SPOS Radio ASG Combat Act od Valor Survival Zmiana Niemcy zamykaj? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,040
Wczoraj:30,833
W tym tygodniu:50,873
W tym miesiącu:20,040
W tym roku:7,147,830
Wszystkich:55,636,234
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: