Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 19:48
Dzień trwa:
14 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Point Blank #03

Point Blank #03 Chwyt broni krótkiejChwyt broni jest jednym z 3 podstawowych komponentów maj?cych wp?yw na celno?? i powtarzalno?? strza?u, kolejne to praca palca na spu?cie i zgranie przyrz?dów celowniczych. Stabilna postawa oraz oddech, na którym do tej pory skupiano si? wr?cz religijnie – w wypadku strzelectwa bojowego (czy ogólnie znanego jako obronne) nie s? brane przez nas pod uwag? z powodu charakterystyki sytuacji w której dochodzi do u?ycia broni. Je?eli strzelamy na zawodach do tarczy, czy w boju do odleg?ego celu, mo?emy sobie pozwoli? na regulowany oddech i tzw. „neutraln? postaw? strzeleck?”. Ale je?eli szturmujemy budynek, jeste?my w samym ?rodku wymiany ogniowej i g?ówna bro? zawiod?a zmuszaj?c do natychmiastowego si?gni?cia i wykorzystania pistoletu… rozwa?anie oddechu, czy postawy mija si? z celem, po prostu nie ma na to czasu.

Rob Leatham (foto: www.pitchengine.com)

Nad technik? chwytu broni pracuje si? bezustannie od wieków i widzieli?my ju? wiele ró?nych pomys?ów, jednych bardziej sensownych, innych mniej. Obecnie najpopularniejsz?, a i zarazem najskuteczniejsz? technik? jest chwyt rozpowszechniony przez strzelców IPSC: Brian Enos i Rob Leatham. Teoria jest prosta: chwytamy pistolet obur?cz tak by pokry? r?koma jak najwi?ksz? powierzchni? broni, oraz chwyci? jak najbli?ej osi lufy. Im wi?ksza powierzchnia broni ma kontakt z naszymi r?koma, tym wi?ksza kontrol? nad ni? b?dziemy posiada?, efektywnie minimalizuj?c jej ruch w trakcie odrzutu, pozwalaj?c na szybsze i celniejsze kolejne strza?y. Wysoki chwyt broni natomiast zmniejsza podrzut poprzez minimalizacj? odleg?o?ci mi?dzy osi? na której dzia?a si?a odrzutu (o? lufy), a osi? obrotu r?k (nadgarstek) – gdyby skonstruowa? bro? chwytan? tak by o? lufy i nadgarstek by?y w jednej linii – podrzutu nie by?oby wcale.

Brian Enos (foto: Guns&Ammo: Handguns)

Chwyt broni krótkiej charakteryzuje si? tym, ?e obie r?ce oddzia?uj? na chwyt z czterech kierunków – r?ka dominuj?ca, ogranicza jej ruch do przodu i wstecz, natomiast druga ruch na boki. R?ka dominuj?ca jest chwytana przez drug? w taki sposób, ?e nawet przy pe?nym rozlu?nieniu jej chwytu bro? nie b?dzie mie? mo?liwo?ci wypadni?cia, pozwala to przede wszystkim na lekkie rozlu?nienie d?oni r?ki dominuj?cej, gdzie z powodu ludzkiej fizjonomii – pozwoli to na precyzyjniejsz? prac? palcem na spu?cie. Cz?owiek nie jest w stanie kontrolowa? napi?cia pojedynczych palców, wi?c napi?cie palca spustowego jest takie same jak tych trzymaj?cych bro?, im wi?ksze tym mniej precyzyjne ruchy i efektywnie s?absza kontrola pracy spustu (zrywanie strza?ów, nadmierny ruch resetuj?cy itp.).

Chwyt broni obur?cz. (foto: Guns&Ammo: Handguns)

Druga r?ka ?ciskaj?c bro? i r?k? dominuj?c? umiejscowiona jest na jak najwi?kszej powierzchni bocznej chwytu broni, w taki sposób by kciuk by? wyprostowany i wskazywa? kierunek celowania. Natomiast d?o? r?ki dominuj?cej obrócona tak, by zakrywa? ca?? tyln? ?cian? chwytu, z kciukiem po?o?onym wygodnie na pierwszej kostce kciuka r?ki drugiej – efektywnie ustawiaj?c o? lufy wzd?u? ramienia r?ki dominuj?cej.

U?o?enie r?ki dominuj?cej w chwycie broni obur?cz. (foto: Glock Talk)

R?ce wyci?gni?te do oporu, czy zgi?te w ?okciach ? W zasadzie bez znaczenia, pod warunkiem, ?e zginaj?c, ?okcie rozchodz? si? na boki, a nie w dó? – tworz?c wtedy kolejny punkt obrotu pozwalaj?c na jeszcze wi?kszy podrzut broni. Ale kiedy dojdziemy do procesu dobywania broni, b?dziemy mówi? o wysokiej agresywno?ci tej czynno?ci, wi?c przez to niechybnie b?dziemy dochodzi? do pozycji wyci?gni?tych, wyprostowanych i zablokowanych w ?okciach r?k. Technika ta jest niezwykle skuteczna w wypadku broni ostrej, ale czy jest wymagana w wypadku replik ASG ? Otó? zadziwiaj?co, repliki broni krótkiej zasilanej gazem s? konstruowane tak by odrzut by? mo?liwie silny. Ma?a masa zespo?u ruchomego jest zwykle nap?dzana do wysokich pr?dko?ci i nast?pnie gwa?townie hamowana, przez uderzenie o mechaniczny zderzak, którym zwykle jest w pe?ni ?ci?ni?ta, do?? s?aba spr??yna powrotna. Efektem takiego dzia?ania repliki jest silny, gwa?towny kopniak od zamka w tylnym granicznym po?o?eniu, który podrzuca luf? i próbuje wyrwa? bro? z r?ki – symuluj?c odrzut broni ostrej, ale nie maj?c z ni? wiele wspólnego. W broni ostrej odrzut jest odczuwalny od momentu wystrza?u do zatrzymania ruchu wstecznego broni, a zauwa?alny od momentu w którym bezw?adno?? trzymanej broni jest pokonana przez si?? reakcyjn? od rozp?dzanego pocisku i gazów – zwykle ju? po momencie w którym pocisk opusza luf?. Dodaj?c do tego generalnie mniejsz? mas? replik – powoduje to, ?e opanowanie odrzutu mo?e by? trudniejsze w replice, ni? w s?abej broni ostrej (!). St?d stawiam silny nacisk na prawid?owy chwyt broni i nieprzypadkowy wybór techniki. Strzelanie obur?cz pozwala na niezwykle szybkie i celne strzelanie, ale nie zawsze druga r?ka jest dost?pna i potrzeba chwili wymaga prowadzenia ognia tylko z jednej. Zasady nie zmieniaj? si?, chwyt broni taki sam, rami? u?o?one tak samo, jednak?e jest jedna kwestia, o której powinno si? wspomnie?. Otó? jest ni? u?o?enie broni w pionie. Je?eli wyci?gniemy przed siebie pie?? zauwa?ymy, ?e jej naturalna pozycja b?dzie przekrzywiona, pod pewnym k?tem do wewn?trz. ?wicz?c boks i próbuj?c uderza? w worek w jakikolwiek inny sposób kontuzja jest gwarantowana. W wypadku broni palnej, szczególnie silniejszych kalibrów równie? mo?e do tego doj?? i w zasadzie powinno si? bro? trzyma? w jak najbardziej naturalnej pozycji – wi?c przekrzywion? na lewo/prawo.

Chwyt broni jedn? r?k?. (foto: www.policemag.com)

W wypadku replik airsoftowych, nie jest to ju? takie oczywiste, zwa?ywszy na dodatkowe wynalazki jakie w tych pneumatykach zastosowano – konkretnie system Hop-up, który dzia?a, pod warunkiem, ?e replika jest ustawiona równo w osi pionowej, ka?dy stopie? odchy?ki powoduje, ?e trajektoria podkr?conego pocisku jest zakrzywiona w kierunku przechylenia broni, a miejscami wr?cz trudna do przewidzenia. Dlatego jednak w wypadku replik starajmy si? trzyma? je prosto, równolegle do tajemnej si?y trzymaj?cej nas na trzeciej skale od s?o?ca – równolegle do si?y grawitacji. CDN... Za tydzie?: U?o?enie tu?owia, g?owy i celowanie. Wcze?niejsze artyku?y cyklu: Point Blank #00 - S?owem wst?pu Point Blank #01 - zasady bezpiecznego pos?ugiwania si? broni? Point Blank #02 - Strzelanie instynktowne VS mierzone Sundowner

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dooode dnia February 21 2011 11:05:42
Cholera..brak miejsca na szpilk?
#2 | Mario75 dnia February 21 2011 11:39:39
Warto czeka? na Artyku?y Sundownera. Napisany jak celne i dobrze taktowane, strza?y z karabinka.
#3 | Marduk dnia February 21 2011 18:15:44
Good piece of shit.
Prosto tak, ?e nawet osoby maj?ce problem z czytaniem ze zrozumieniem b?d? wstanie to zrozumie? ch)
#4 | Sundowner dnia February 22 2011 00:05:06
Staram si? napisa? to tak prosto i zawrze? tyle aspektów zagadnienia ile jest mo?liwe, bez znacznego rozmydlania tematyki. Niestety sam tekst rzadko jest wystarczaj?cym substytutem dla zademonstrowania techniki i jej prze?wiczenia pod okiem instruktora.

Jest taka jedna anegdota, dotyczaca w?a?nie sposobu trzymania broni, otó? pewien instruktor powiedzia?, ?e szkoleni maj? bro? trzyma? jak jakby trzymali ?wie?e jajko - najmocniej jak mo?na, bez zgniecienia skorupki. Po takim s?ownym instruktarzu, grupa nie mia?a wcale lepszych winików wr?cz gorsze. W ko?cu instruktor do ka?dej osoby musia? podej?? i zademonstrowa? si?? chwytu, ?eby by?o zabawnie okaza?o si?, ?e m??czy?ni w grupie trzymali pistolety zbyt lu?no, a kobiety zbyt silnie Szeroki u?miech
#5 | Mario75 dnia February 22 2011 11:13:32
Na majówce, której szczegó?y dogadujemy, planowane jest szkolenie ze strzelania dynamicznego prowadzone przez Special Foreces Airsoft Team Szczecin. Z tego co kojarz? b?dzie te? mowa o broni krótkiej. Zapewne cz??? wskazówek o których pisze Sundowner, bystro oko wypatrzy, a ucho us?yszy U?miech

Tak osobi?cie to my?l?, ?eby namówi? kiedy? Sundownera ?eby przekaza? równie? troch? w praktyce, w?a?nie podczas takich spotka? integracyjnych.
#6 | betty2011 dnia April 12 2011 10:01:32
able and durable.Ceramic watches are attainable in different designs and styles. Nowadays, added and added name casting watches companies entered the annex of of 14k gold ladies watches of ability basin watches. As a result, you can draft assured that you would get above timepieces. Some of the able accustomed companies
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Tajna bro? Zmiana MG 42 by MG Schutze Alice Custom Nowe pistolety WP Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k? Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,496
Wczoraj:23,524
W tym tygodniu:69,675
W tym miesiącu:258,914
W tym roku:3,485,674
Wszystkich:51,974,078
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: