Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MILSIM i system MCS (Milsim Combat System)

Poni?ej zapoznajcie si? z niemal "idealnymi" zasadami systemu Milsim Combat System:

 

Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0")
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 450 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps.
Dopuszczalne jest zezwolenie na u?ycie silniejszych replik snajperskich/specjalnego przeznaczenia w zale?no?ci od ustale? organizatora przy og?oszeniu imprezy.

Magazynki
Replika broni zasilanej w rzeczywisto?ci z ta?my - ka?dy magazynek o dowolnej konstrukcji, za?adowany maksymalnie pojemno?ci? realnego odpowiednika.
Pozosta?e repliki – real-, low- i mid-capy za?adowane maksymalnie ilo?ci? kulek jak w realnym odpowiedniku. Nie ma ?adnej mo?liwo?ci u?ycia magazynków hi-cap. Magazynki b?bnowe (np. CMag) lub inne du?ej pojemno?ci wyst?puj?ce w rzeczywisto?ci mo?na ?adowa? ilo?ci? kulek jak w odpowiedniku realnym. Poprzez ilo?? "jak w odpowiedniku realnym" rozumie si? kulki mo?liwe do wystrzelenia, wi?c je?li konstrukcja magazynka powoduje, ?e w magazynku s? kulki, których nie da si? wystrzeli? (pozostaj? w podajniku) ilo?? za?adowanych kulek mo?na zwi?kszy? o t? warto??.

Pirotechnika
U?ytkownik ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za u?ycie pirotechniki. Dopuszczalne do u?ytku s? jedynie ?rodki pirotechniczne dopuszczone do obrotu handlowego (np. GR-2, GH-2, GD-10, RGD-2). Nie dozwolone jest tworzenie sposobami domowymi granatów od?amkowych z petard i elementów symuluj?cych od?amki (np. grochu) ani u?ycie ?wiec dymnych domowej produkcji. Organizator ma prawo zabroni? u?ywania wszelkiej pirotechniki do rozpocz?cia gry oraz w dowolnym jej momencie.

Karty MCS
Ka?dy uczestnik losuje kart? trafienia przed gr? i chowa j? w ?atwo dost?pnym miejscu. Karta jest zaplombowana i mo?e zosta? otwarta dopiero w momencie trafienia (niedopuszczalne jest sprawdzanie wcze?niej tre?ci karty). Tre?? karty decyduje o poziomie obra?e? oraz o miejscu zranienia (punkt fizycznego trafienia kulk? nie ma znaczenia!). W przypadku gdy organizator nie postanowi inaczej, gracze powinni zadba? o odpowiedni? ilo?? kart MCS (dla siebie i medyków w swoim zespole) poprzez ich wydrukowanie i zaplombowanie. Wzór kart ran stanowi za??cznik do systemu MCS.

 

 

Medycy i opatrywanie ran
Medykiem mo?e by? ka?dy gracz. Ka?dy zespó? licz?cy od 3-7 graczy mo?e mie? maksymalnie jednego medyka. W liczniejszych grupach jeden medyk przypada ka?d? rozpocz?t? "siódemk?" graczy (6+1). W prosty sposób liczb? graczy w zespole dzielimy na 7 i otrzymujemy liczb? dozwolonych medyków.
Przyk?ad dla zespo?u 17 osób: 17/7 = 2,43 = 3 medyków. Medyk powinien by? oznaczony 4- lub 6-ramiennym krzy?em medycznym (na opasce lub naszywce). Oznakowanie medyka mo?e by? w kolorach "zgaszonych". Medyk powinien by? zaopatrzony w dodatkowe karty MCS(ponad te juz rozlosowane przez graczy) oraz w opatrunki (preferowane s? wojskowe opatrunki polskie, ale dopuszczalne jest u?ycie zwyk?ego banda?a. Medyk mo?e przenosi? w jednym momencie maksymalnie tyle zestawów opatrunkowych, ile graczy jest w jego grupie. Opatrzenie rany polega na za?o?eniu opatrunku na zranion? cz??? cia?a. Do opatrunku musi zosta? zu?yty ca?y pakiet opatrunkowy (niedozwolone jest u?ywanie odcinków banda?a). Opatrunek musi by? za?o?ony poprawnie i pewnie, je?li opatrunek spadnie lub zsunie si? rana ponownie zaczyna krwawi? i ranny powinien zachowa? si? tak jak przy trafieniu (zgodnie z poprzednio wylosowan? kart?).

 

Zranienie
Ka?de trafienie w cia?o lub elementy oporz?dzenia liczy si? jako trafienie. Trafienie w bro? eliminuje t? bro? z walki do momentu "odebrania" innej broni osobie w stanie WZW lub do dotarcia do w?asnej bazy. Trafienie jedn? seri? (trafienia w odst?pie nie wi?kszym ni? 0,5 sek) liczone jest jako jedno trafienie. W momencie trafienia nale?y upa??, oznaczy? si? czerwonym kolorem i odplombowa? kart? trafie?. Je?li gracz nie posiada karty trafienie automatycznie uznawane jest za WZW. Ka?de kolejne trafienie nie w serii liczone jest jako oddzielne trafienie. Oznacza to przej?cie rannego w stan WZW, niezale?nie od wyci?gni?tej pierwszej karty. Dopuszczalne jest u?ycie has?a "dosta?e?" w sytuacji gdy zaskoczymy przeciwnika z bardzo bliskiej odleg?o?ci (mniej ni? 4 m) w sposób jednoznacznie uniemo?liwiaj?cy mu obron?. W takiej sytuacji deklaracja liczy si? jako trafienie i "trafiony" losuje kart?. Po opatrzeniu rany medyk losuje i przekazuje trafionemu kolejn? zaplombowan? kart?. Po opatrzeniu (RL) przez innego ?o?nierza (nie medyka) gracz wraca do gry bez karty, ale mo?e w ka?dej chwili podej?? do medyka i poprosi? o jej wylosowanie.


RL – rana lekka
RL mo?e opatrzy? ka?dy ?o?nierz. Je?li jest to rana ko?czyny mo?na opatrzy? si? samemu nie u?ywaj?c ranionej ko?czyny. Rany korpusu i g?owy mo?e opatrzy? jedynie inny ?o?nierz. Ranny mo?e si? komunikowa? (g?osem, przez radio itp.). Je?li ranna jest ko?czyna nie mo?e jej u?ywa?, je?li rana jest w korpus lub g?ow? nie mo?e si? porusza? w postawie wyprostowanej (mo?e si? czo?ga? lub porusza? "na czworaka"). Po opatrzeniu ranny z RL wraca do walki w pe?ni sprawny. Je?li rana nie zostanie opatrzona w ci?gu 10 min zmienia si? w RC tego samego miejsca.


RC – rana ci??ka
Opatrzy? j? mo?e jedynie wykwalifikowany medyk. Nie mo?na si? porusza?, poza odczo?ganiem si? w promieniu 5 m. Nie mo?na u?ywa? radia, mo?na krzycze?. Opatrzony ranny mo?e pozosta? na polu walki, ale nie mo?e u?ywa? rannej ko?czyny, je?li rany by?y w korpus lub g?ow? nie mo?e porusza? si? o w?asnych si?ach. Je?li w ci?gu 10 min rana nie zostanie opatrzona ranny przechodzi w stan WZW.


WZW – wy??czenie z walki
Gracz jest efektywnie wy??czony z reszty rozgrywki. Powinien pozosta? na miejscu dopóki trwaj? walki, po czym opu?ci? teren gry.

Dobijanie
Aby dobi? rannego w sposób pewny (uzyska? wynik WZW) nale?y go dobi? podchodz?c na odleg?o?? minimum 2 m i wypowiedzie? has?o "dobijam". Ranny, niezale?nie od dotychczasowego stanu automatycznie przechodzi w status WZW i nie mo?e zosta? opatrzony.

 


?ród?o: sellingthewaypeopleliketobuy.wordpress.com

Walka wr?cz
Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma przemocy, walki czy zapasów. Zlikwidowanie przeciwnika w walce wr?cz nast?puje poprzez dotkni?cie go w korpus lub g?ow? i wypowiedzenie s?owa "zabity" – w tym momencie ofiara powinna zachowa? si? jak przy trafieniu czyli upa??, ale bez wyci?gania karty (automatyczne WZW). Zabity za pomoc? "silent kill'a" nie mo?e w ?aden sposób komunikowa? si? z innymi graczami i musi pozosta? na miejscu do czasu oddalenia si? innych osób w okolicy lub do momentu wskazanego przez osob?, która go "zabi?a" (w granicach rozs?dku, nie d?u?ej ni? 1 h, nakaz taki ma umo?liwi? skryte wykonanie zadania przez osob? likwiduj?c? np. wartownika). Mo?na równie? u?y? has?a "og?uszony" (równie? dotykaj?c celu). Og?uszona osoba jest niezdolna do komunikacji, poruszania si? czy walki przez 5 min.

Je?cy
W grze mo?na bra? je?ców. Je?ca mo?na wzi?? na dwa sposoby:
- poprzez og?uszenie;
- poprzez przej?cie rannego przeciwnika.
Je?cy mog? by? przetrzymywani dowoln? ilo?? czasu. Obowi?zek pilnowania je?ca spada na stron? bior?c? go w niewol?. Na czas transportu je?ca mo?na mu odebra? wszystkie przedmioty in-game (repliki, oporz?dzenie, amunicj?). W czasie przetrzymywania w bazie przedmioty je?ca powinny by? bezpiecznie zebrane w miejscu bliskim i widocznym dla je?ca. Je?ca mo?na przeszuka? (ograniczaj?c si? do cz??ci umundurowania i oporz?dzenia) i sku? (jedynie z przodu, nie dozwolone jest kucie z ty?u). Je?li jeniec si? na to nie zgadza powinien o tym poinformowa? zatrzymuj?cych i jednocze?nie wyda? wszystkie ukrywane przedmioty in-game (mapy, rozkazy) i uznaje si? za "skutek" ze wszystkimi wynikaj?cymi z tego ograniczeniami ruchowymi. W takiej sytuacji jeniec mo?e zatrzyma? swoje wyposa?enie ale nie mo?e ich w ?aden sposób u?y?. Jeniec nie mo?e u?y? "silent killa" ani og?uszenia.

Miny
U?ytkownik ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za u?ycie pirotechniki. Dopuszczalne do u?ytku s? jedynie miny dopuszczone do obrotu handlowego. Dopuszczalne jest u?ycie min airsoftowych, pirotechnicznych, d?wi?kowych lub dymnych. Miny maj? zapewnia? pe?ne bezpiecze?stwo graj?cym nawet w wypadku zadzia?ania w bezpo?redniej blisko?ci celu. Konstrukcja miny ma minimalizowa? mo?liwo?? powstania po?aru. Miny mo?na rozstawia? jedynie w bezpo?rednim pobli?u baz sta?ych, przej?ciowych czy punktów obserwacyjnych. Przed opuszczeniem terenu wszystkie miny nale?y usun??. Miny ra??ce od?amkami mog? by? obs?ugiwanie jedynie przez operatora. Miny dymne i d?wi?kowe mog? dzia?a? autonomicznie (odci?gi). Miny airsoftowe i pirotechniczne ra?? od?amkami tak jak granaty. Miny d?wi?kowe i dymne ra?? wszystkie osoby w promieniu 4 m. Osoby trafione losuj? karty jak przy trafieniu.

Os?ony balistyczne
Kamizelka musi mie? oryginalne wk?ady kuloodporne klasy min III wg norm NIJ, he?m musi by? kevlarowy lub z podobnego materia?u, lub stalowy (plastikowe "nie dzia?aj?" za wyj?tkiem sytuacji opisanej poni?ej). Powy?sze os?ony mog? by? kopiami wykonanymi z innych materia?ów (plastik, pianka) ale ich sztywno?? i masa musi by? zbli?ona do odpowiedników oryginalnych (he?m masa min. 1500 g, wk?ady kamizelki min. 6 kg).Ka?de pierwsze trafienie w os?on? balistyczn? (miejsce trafienia wg karty ran) jest niwelowane przez os?on?. Trafiony gracz bez karty uznawany jest za WZW pomimo posiadanej os?ony.

Pojazdy
Pe?n? odpowiedzialno?? z bezpiecze?stwo graczy w zwi?zku z u?yciem pojazdu ponosi kierowca pojazdu. Pojazdy mog? si? porusza? jedynie po drogach. Pojazdy nie mog? taranowa?, ani omija? poza drog? zapór i przeszkód ustawionych na drodze.

Niszczenie pojazdów
Atakowa? oraz zniszczy? pojazd mo?na tylko przy pomocy broni dostarczonej przez organizatora gry. Wyj?tkiem od tej regu?y jest sytuacja, w której prowadzony jest ogie? z pojazdu - mo?na wtedy odpowiedzie? ogniem z w?asnej broni w celu wyeliminowania wyeksponowanych pasa?erów (trafiony pasa?er normalnie pada, wyci?ga kart? etc.)

Rozs?dek

W sytuacjach niejasnych lub nieopisanych wprost w zasadach nale?y stosowa? zdrowy rozs?dek. Oznacza to NIE u?atwianie sobie i maksymalne naginanie zasad dla w?asnej wygody, a dzia?anie mo?liwie najlepiej symuluj?ce rzeczywist? sytuacj?.


Autorzy:
Shannon Securities Inc.


© - Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Przytaczanie fragmentów lub ca?o?ci w celach niekomercyjnych wymaga podania ?ród?a. Wykorzystywanie w celach komercyjnych wymaga zgody autorów.

?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | broda32 dnia May 28 2011 07:47:56
...BARDZO CIEKAWY POMYS? Z KARTAMI TRAFIE?...
POZDRO Z Nagoii
Iras "broda"
#2 | markoter dnia July 08 2017 19:54:16
#3 | muniekole dnia August 12 2017 02:26:09
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana i najlepiej jest okre?la? wielko?? pod spodem wobec uszczuplenia dawce zaczerwienienia twarzy oraz metamorfoz ?atwopalnych, zmniejszenia wielko?ci, frazeologizmu egzystowania tudzie? sile torsji oraz równoleg?ych ?ladów ?wi?du, palenia a eros. Dwoje pocz?tkowego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe oraz plamy.info.pl oralne ?rodki antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?a i zaliczona jak forma leczenia. W toku jak w cugu kilku tygodni medykamenty cz?stokro? wp?yn? niechwilowego pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? zawraca po zabiegu. Rozwlek?ego terapia, zwykle odk?d jednego a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? a? do ondulacji warcie poziomu przy niektórych pacjentów. Trwa?e leczenie jest cyklicznie nieodzownego, jakkolwiek niektóre trafy opadaj? po pewnym czasie i uzyskaj? mocno. Ró?nego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? spo?ród przeciekiem czasu.
#4 | shareways dnia September 05 2017 12:23:53
#5 | shareways dnia September 17 2017 01:01:33
tr?dzik ró?owaty leczenie dobra ma?? na tr?dzik wypróbowa? dzia?anie kosmetologii zio?a na oczyszczenie organizmu z toksyn naturalny krem przeciwzmarszczkowy
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Combat Homemade Libia Skarby... Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Podcast ASG Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,822
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,822
W tym miesiącu:476,172
W tym roku:476,172
Wszystkich:42,083,468
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: