Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20110612-13 Otwarte Scenariusze Bojowe FIA


Scenariusze bojowe s? prowadzone przez kadr? FIA w charakterze obozu wojskowego przez 30h dzia?ania. Pojedynczy scenariusz jest kilkugodzinn? symulacj? milsimow? (zabici i wyeliminowani mog? wróci? do "gry" dopiero w nast?pnym scenariuszu). Ka?dy scenariusz poprzedza stosowna teoria oraz odprawa dla uczestników. Rol? dowódcz? pe?ni? na zmian? uczestnicy (dowódcy poszczególnych grup). Na zako?czenie przeprowadzana jest wspólna analiza podj?tych dzia?a? i ocena ko?cowa przebiegu scenariusza.

Tegoroczne szkolenie odb?dzie si? 11-12 czerwca w Warszawie na Poligonie Radiowo. Zg?oszenia nale?y wysy?a? na @o =l/OIhxxxx";MI="J5CI8?xxxxD0359E7B>G:64;H1A2359E4=B30@G:64;H1A2359E4=B3JF5@";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/">. Wkrótce zostanie og?oszona agenda i inne szczegó?owe informacje na temat OSB.

Poni?ej znajduje si? film z zesz?orocznego szkolenia oraz relacja napisana przez cz?onka FIA - Endera. Galeria zdj?? jest dost?pna pod tym adresem.

Zacz?li?my od wej?cia na teren ?wicze? - ka?dy wyposa?ony jak na MilSim - bez mo?liwo?ci powrotu na parking. Punkt pierwszy checkpoint - tu najwi?cej czasu zaj??o nam chronowanie replik. Mimo dwóch chronometrów ca?o?? zaj??a ponad godzin?! Na ?wiczenia wchodzimy sekcjami. Ka?da przechodzi tak? sam? ?cie?k? i nast?pnie melduje si? w miejscu noclegowym.

Szkolenie rozpocz?li?my od podstaw musztry (zbiórka, ustawianie si? sekcjami i dru?ynami - prowadzi? FIA Agapow) aby móc si? sprawnie stawia? na odprawach przed i po zadaniowych. Nast?pnie by?o wprowadzenie zasad ??czno?ci i od tej pory obowi?zywa?a ??czno?? na szczeblu plutonu w systemie ci?g?ym (nawet podczas obiadu). Krótko o kaskadowaniu informacji (dow. plutonu > dow. dru?yn > dow. sekcji > szeregowych ?o?nierzy (FIA Erto i FIA Agapow) i zacz?li?my w?a?ciwe scenariusze.Pierwszy scenariusz zak?ada? przeprowadzenie ataku w celu zdobycia umocnionego dachu bunkra daj?cego kontrol? nad okolicznym obszarem. Instruktorem jest FIA Stan. Dzieli on pluton na dwie grupy, które natychmiast si? rozchodz? do swoich rejonów ze?rodkowa?. Zaczynamy od krótkiej teorii wprowadzaj?cej.

Obro?cy maj? za zadanie mi?kko walczy? i opó?nia? natarcie przeciwnika. Celem ich obrony s? dwa budynki w g??bi. Atakuj?cy ani obro?cy nie znaj? swoich wzajemnych celów.

Walka zaczyna si? od rzutu granatem i ha?asów na froncie obrony - dowódca obro?ców nie daje si? jednak zwie?? i stwierdza i? jest to atak pozorowany. G?ówne natarcie idzie troch? z boku - g?stymi krzakami. Pr?dzej by?o je s?ycha? ni? wida?. Pierwsze pozycje obro?ców padaj? ale i natarcie g?ówne si? zatrzymuje w wyniku ognia obro?ców. Korzystaj?c z tego reszta obro?ców odskakuje na nast?pn? lini? obrony - jednak nie wszyscy - zawiod?a ??czno??. Ci co zostali zgin?li wybici przez nacieraj?cych. Atakuj?cy zajmuj? swój cel jednak s? zdezorganizowani - zanim si? ogarn? mija sporo cennego czasu. Scenariusz ko?czymy akurat na obiad - ca?kiem niez?? zupk? z wk?adk?.

Po obiedzie nast?puje omówienie przebiegu scenariusza - kolejno wypowiadaj? si? dowódcy poszczególnych stron: jak oni to widzieli od siebie. Dopiero teraz okazuje si?, kto jakie mia? cele i jak zaplanowa? ich realizacj?. A ?ycie jak zwykle zweryfikowa?o te plany (war is hell).

Poniewa? zmierzch ju? blisko (krótkie dni) wszyscy uczestnicy otrzymuj? czas na przygotowanie sobie spania oraz spakowanie si? na misj? nocn? - 1h.

Po tym czasie zostaje zwo?ana odprawa - podzia? si? na mniej wi?cej równe grupy i ka?da z nich idzie na swoj? odpraw?. Scenariusz nocny przygotowywa? i za jego przeprowadzenie by? odpowiedzialny FIA Yahoo.

Moja grupa otrzymuje za zadanie start z czterech ró?nych lokacji, skrytego przemieszczenia si? sekcjami do ustalonego punktu zbornego (spotkanie w bardzo w?skim oknie czasowym!), rozpoznania we wskazanym obszarze, a nast?pnie wysadzenia obiektu (oznaczonego lighstickiem) - nie wiemy co to b?dzie. ?wiczenie przebiega w bardzo du?ym napi?ciu dla wszystkich i jest powodem zarówno do ?miechu jak i prawdziwych emocji - polecam wspomnienia uczestników poni?ej.

Po scenariuszu nocnym mamy zaplanowane ognisko integracyjne. Przy kie?basce i p?ynach rozgrzewaj?cych mi?o up?ywa nam czas tak i? szkoda i?? spa?. Nocleg w warunkach i?cie królewskich - oprócz nocnego ataku jednego wampira pod postaci? nietoperza i chóralnego chrapania nic nie zak?óca nam snu :DDzie? drugi zaczynamy od rozgrzewki i ?niadania. Po ogarni?ciu si? szykujemy si? do pierwszego dzisiejszego scenariusza - Atak cz. 2 (prowadzi FIA Stan). Tym razem uczymy si? jak atakowa? aby zniszczy? si?y przeciwnika (obro?cy oczywi?cie o tym nie wiedz?). Atakuj?cy dysponuj?c przewag? liczebn? izoluj? teren broniony poprzez ustawienie w strategicznych miejscach grup wydzielonych, a nast?pnie przyst?puj? do stopniowego zdobywania bronionych budynków dzi?ki koncentracji si?. Mimo to walka jest bardzo za?arta, a dzi?ki b??dowi jednej z grup odcinaj?cych, która zosta?a zniszczona istnieje dla obro?ców nawet mo?liwo?? oderwania si?. Jednak ich rozkazy s? nieub?agane - podejmuj?c si? beznadziejnej obrony opó?niaj? do?? skutecznie przeciwnika - szczególnie ostatni obro?ca daje si? atakuj?cym mocno we znaki. Niemniej jego koniec jest pewny. Atakuj?cy osi?gaj? swoje cele jednak kosztem sporych strat.

Kolejny scenariusz dotyczy zagadnienia obrony mi?kkiej i twardej. Jego organizacj? i przeprowadzeniem zajmowa? sie FIA Kizior. Zacz?li?my od ciekawej teorii na temat rodzajów obrony i niezw?ocznie przeszli?my do cz??ci praktycznej ?wicze?. Tym razem mia?em przyjemno?? by? po stronie atakuj?cej. Dowodzi? nami FIA Ran - jak si? okaza?o najbardziej agresywnie dzia?aj?cy dowódca polowy jakiego widzia?em na oczy.

Zaj?li?my nasz? rubie? wyj?ciow? i o czasie ruszyli?my naprzód od razu urzutowani do ataku. Tempo mieli?my takie, ?e pierwsz? lini? obrony min?li?my zanim przeciwnik zd??y? j? zaj?? i pojawili?my si? w styczno?ci z nieprzyjacielem szybciej ni? on si? spodziewa? zaskakuj?c go tym kompletnie. Nast?pnie b?yskawicznie rozwin?li?my si? i ruszyli?my do ataku na nasze cele. Kontakty na prawej flance wi??? si?y tak i? atak w tym miejscu ca?kiem si? zatrzyma? - natychmiastowa interwencja dowódcy, reorganizacja si? i omijajmy (niepotrzebne nam) miejsce oporu i kontynuujemy natarcie. Si?y g?ówne podbiegaj?c "nadziewaj? si?" niejako na kontr? obro?ców. Rozpoczyna si? b?yskawiczny bój spotkaniowy, którzy skoncentrowani atakuj?cy wygrywaj? i poganiani przez dowódc? natychmiast z marszu zajmuj? obiekt. W dwie minuty zostaje on zabezpieczony wraz z wysuni?tymi posterunkami, ranni zostaj? opatrzeni, amunicja od rannych i zabitych rozdzielona. Oczekujemy na spodziewany kontratak przeciwnika. W ciszy i spokoju up?ywa czas a? do ko?ca tego scenariusza - obro?cy mieli inne cele i nie próbowali nas zniszczy?.

Do powy?szego opisu dodam tylko i? atak naszej grupy mimo i? bardzo szybki i agresywny by? ca?y czas doskonale kierowany przez dowódc? i nigdzie nie przypomina? "biegu na stanowiska km-ów". Wr?cz przeciwnie - ka?dy punkt oporu decyzj? dowodz?cego atakiem by? albo omijany albo oskrzydlany manewrem i niszczony lub "odpychany". Ca?a formacja porusza?a si? niezwykle elastycznie i oddzia?y pilnuj?ce boków, w ferworze walki i manewrów przejmowa?y prowadzenie albo obron? ty?ów - ca?y czas b?d?c pod kontrol? kieruj?cego natarciem FIA Rana. Jako uczestnik mog? powiedzie? tyle, ?e ani razu nie ba?em si? o swoje plecy widz?c jak sprawnie sekcje wykonuj? dobrze przemy?lane decyzje dowódcy. Tak?e sprawna obrona zaj?tego obiektu po szybkiej reorganizacji si? dawa? nam ?o?nierzom poczucie pe?nej kontroli nad sytuacj? - z niecierpliwo?ci? nawet oczekiwali?my kontrataku.

Po scenariuszu czeka? na wszystkich uczestników ciep?y obiad. W jego trakcie trwa?y o?ywione rozmowy "po scenariuszowe". Po posi?ku krótka odprawa podsumowuj?ca - kto co i dlaczego akurat tak. Jak zwykle kilka rzeczy si? wyja?ni?o.

Przed nami ostatni scenariusz: Za?o?enie i dzia?anie bazy dla 3-40 osobowej grupy. Przygotowanie i poprowadzenie ?wiczenia FIA Ran. Tym razem na dowódce strony wybrali?my go?cia Szpil?. Przed rozpocz?ciem ?wiczenia wszyscy wys?uchali krótkiego wyk?adu teoretycznego zawieraj?cego wiedz? "w pigu?ce" i przyst?pili?my do ?wiczenia. Zadaniem plutonu by?o w wyznaczonym miejscu za?o?enie sta?ej bazy, utrzymanie sta?ej ??czno?ci z dowództwem kompanii oraz przeprowadzenie kilku patroli w celu sprawdzenia okolicy. W czasie odprawy od si? plutonu dyskretne od??czy?a si? grupa opforu...

?wiczenie rozpocz?li?my od marszu ubezpieczonego do miejsca za?o?enia bazy. Rozpoczynamy od rozmieszczenia posterunków oraz podzia?u si? na trzy grupy wartuj?ca, w gotowo?ci oraz odpoczywaj?ca. S?oneczko przygrzewa mi?o i radiostacja nieco mi ci??y - na szcz??cie to nasza dru?yna akurat zaczyna od odpoczynku wi?c mog? si? jej pozby? na chwil? i porozkoszowa? si? s?oneczkiem.

Niestety d?ugo nie poodpoczywa?em sobie poniewa? czujki raportuj? kontakt na godzinie 9 i wkrótce musz? nawet u?y? broni aby przegna? natr?tów. Natychmiast zagro?ony odcinek wzmacnia po?owa dru?yny alarmowej a reszta w gotowo?ci kl?czy przy dowódcy i wys?uchuje rozkazów. Nasza dru?yna otrzymuje rozkaz osi?gni?cia gotowo?ci bojowej. Kiedy wszystko ucicha a nieprzyjaciel nie manifestuje swojej obecno?ci z bazy wyrusza patrol ze swoim zadaniem. W mi?dzy czasie tracimy ??czno?? z kompani? - nast?puje chwilowa konsternacja - czy?by nieprzyjaciel zniszczy? sztab kompanii? Nasza dru?yna staje si? dru?yn? alarmow? a alarmowa zajmuje stanowiska wartownicze (rotacja).

Nied?ugo potem znów kontakt - kto? macha z pobliskiego wzgórza, a nast?pnie powoli podchodzi do jedynego wej?cia do bazy trzymaj?c r?ce w taki sposób aby by?y dobrze widoczne. Jego zachowanie sugeruje sojusznika ale warta jest ostro?na. Zgodnie z procedur? wymienia si? has?ami, a nast?pnie wzywa jednego do podej?cia do rozpoznania. Weryfikacja jest pozytywna - to sekcja ze sztabu kompani wys?ana w charakterze go?ców. Przynosz? informacj? kompromitacji cz?stotliwo?ci radiowej (st?d brak kontaktu z kompani?), nowe cz?stotliwo?ci oraz plecak pe?en medykamentów (red bull energy drink ;) ). Sekcja ta pozostaje przy dowódcy plutonu, a my wracamy do naszych zada?.

W pewnym momencie jeden ze skrajnych wartowników melduje podejrzane ha?asy z bardzo du?ej g?stwiny - otrzymuje rozkaz ostrzelania miejsca (d?wi?k gearboxa od razu elektryzuje wszystkich) - po tym ha?asy jakby zamieraj? (wartownik nadal jest jednak niespokojny). Koniec ?wiczenia zastaje nas na perymetrze - wracamy na plac apelowy i tam odbywamy krótk? odpraw? podsumowuj?c?. W jej trakcie wychodzi na jaw, ?e sekcja nieprzyjaciela by?a dos?ownie o rzut granatem od obozowiska zamaskowana w g?stych krzakach i to ona spowodowa?a podejrzane ha?asy, które w ko?cu zaalarmowa?y czujk?.Apel ko?cowy, na którym robimy sobie pami?tkowe zdj?cie zamyka Otwarte Scenariusze Bojowe FIA 2010. Dzi?kujemy go?ciom gromkim "hip hip hurra" za wspóln? zabaw? i nauk? jak? czerpali?my od siebie nawzajem. Powoli pakujemy si? do wyjazdu. Zm?czeni ale zadowoleni rozchodzimy si? do domów. By?o zacnie.

FIA Ender

PS. OSB FIA odby?y si? na terenie poligonu fundacji E.H.O (na Bemowie), której dzi?kujemy za mo?liwo?? skorzystania z tego tak fajnie przygotowanego terenu.

http://www.fia.com.pl/
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 03 2011 08:09:21
Jako i? mamy bardzo du?o czytelników z Warszawy i okolic, my?l?, ?e znajd? si? zainteresowani. Mo?e i na Pó?nocy starczy czasu, a i znajd? si? mo?liwo?ci, ?eby Kolegów odwiedzi? w centrum PL.
#2 | ufoman dnia March 04 2011 11:47:29
Mog? zagwarantowa?, ?e szkolenie zrekompensuje z nawi?zk? trudy podró?y Z przymru?eniem oka
#3 | Mario75 dnia March 05 2011 14:29:15
B?dziemy pomi?dzy imprezami, których jak zwykle jest mnóstwo przechodzili pó? roczne szkolenie z Pó?kownikiem, aby opracowa? program szkolenia dla Maniaków. Na pewno jednak w nawale tych wszystkich wydarze? postaramy si? bardzo, znale?? czas, ?eby do Kolegów z FIA dotrze?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back Makarov KWC Podcast ASG Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,478
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:180,788
W tym miesiącu:149,955
W tym roku:7,277,745
Wszystkich:55,766,149
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: