Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 19:46
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Point Blank #05
Point Blank #05

Praca na spu?cie

Spust jak dzia?a ka?dy wie, nie ka?dy jednak potrafi go prawid?owo wykorzysta? bez zaznajomienia si? z pewnymi podstawowymi zasadami. Nie ma znaczenia, którego palca u?ywamy, nie ma znaczenia, której r?ki, pod warunkiem, ?e stosujemy si? do kilku podstawowych zasad pracy na spu?cie:

1. Na spu?cie opieramy t? cze?? palca, któr? jeste?my w stanie wykona? fizycznie ruch wstecz, który b?dzie prostoliniowy, bez ci?gni?cia dodatkowo spustu, a z czym równie? ca?ej broni w prawo, lub lewo. Zwykle tym punktem jest opuszek, w 2/3 drogi od ostatniego stawu palca po jego czubek. Niektórzy potrafi? prawid?owo ?ci?gn?? spust maj?c woko?o niego zawini?ty palec, ale s? to pojedyncze jednostki, masz szanse 9/10, ?e nie jeste? to ty.


(foto: ChristianGunOwner.com)


2. Ruch palca musi by? jednostajny, z równym naciskiem przez ca?? drog? i nacisk kierowany wy??cznie w kierunku wstecznym. Bardzo dobrym sposobem ?wiczenia prawid?owej pracy palca na spu?cie, jest suche strzelanie, z u?o?eniem ma?o stabilnego (wy?szego ni? szerszego) przedmiotu na p?askiej powierzchni na szczycie broni (zamek, muszka). Przyk?adowo nabój, lub ?usk? ustawiamy stabilnie na muszce roz?adowanej i sprawdzonej broni, nast?pnie ?ci?gamy spust. ?wiczenie powtarzamy do momentu w którym za ka?dym razem jeste?my w stanie operacje powtórzy? bez spadni?cia przedmiotu.

3. Reset r11; spust ?ci?gamy do oddania strza?u, ale ruch powrotny wykonujemy DOPIERO gdy bro? powróci w wyj?ciowe po?o?enie, ponownie wycelowana ! Ruch powrotny palca na spu?cie równie? jest wykonywany wy??cznie do punktu, w którym zapadka kurka/bijnika chwyta wyst?p tego? przygotowuj?c bro? do kolejnego strza?u. Z tego po?o?enia ponowny strza? nast?puje b?yskawicznie, a bro? nie rmyszkujer1; jak w sytuacji, w której cofaliby?my palec a? do zerwania jego kontaktu ze spustem. Moment zaskoczenia zespo?u spustowego r11; czyli tzw. rresetr1; jest do?? charakterystyczny, odczuwalny, jak i s?yszalny tak i w broni ostrej, jak i replikach tej?e.Szybko?? prowadzenia ognia zale?y od szybko?ci z jak? ?ci?gamy spust, z jak? przyrz?dy powracaj? na cel oraz na jak? odleg?o?? ?ci?gamy spust. Szybko?? palca jest spraw? osobist? i ka?dy trafia na pewn? osobist? barier?, której nie jest w stanie przekroczy?, natomiast operuj?c w?a?ciw? technik? pracy na spu?cie mamy wp?yw na reszt? czynników r11; wypracowuj?c w?a?ciw? technik? resetu szybko?? prowadzenia ognia, jak i jego celno?? wzrosn?.

Je?eli kto? ma problem z ?wiczeniem opisanym w punkcie pierwszym, lub po prostu nie lubi si? schyla? co 5 sekund ?eby podnosi? co? z ziemi - istnieje inne ?wiczenie, opracowane przez instruktora George Harrisa z firmy SIG o nazwie rWall drillr1;, równie? proste ?wiczenie i nie wymaga wiele. Otó? potrzeba pustej ?ciany, idealnie gdyby by?a g?adka, jednolicie pomalowana, bez skaz r11; nic na czym mo?na by si? skupi?. Bro? celujemy w t? powierzchni?, zgrywamy przyrz?dy i ?ci?gamy spust a? do nast?pienia suchego strza?u. Wykonujemy to ?wiczenie tak d?ugo a? pozycja muszki i szczerbinki pozostan? w wzgl?dem siebie niezmienione w czasie wystrza?u.


Wall Drill
(foto: pistol-training.com )


Niestety aby mo?liwe by?o wykorzystanie obu technik, wymagane jest spe?nienie warunku dobrego spasowania zamka i szkieletu pistoletu, co niestety wcale takie oczywiste w replikach airsoftowych nie jest. Nasza technika mo?e by? idealna, a przyrz?dy i tak skocz?, bo zamek pod uderzeniem kurka przesunie si? w którym? kierunku.

Za tydzie? przyjrzymy si? zagadnieniom dotycz?cym dobywania broni krótkiej z kabury i przyk?adem jednej z technik wykonywania tej czynno?ci.

CDN...

Wcze?niejsze artyku?y cyklu:
Point Blank #00 - S?owem wst?pu
Point Blank #01 - Zasady bezpiecznego pos?ugiwania si? broni?
Point Blank #02 - Strzelanie instynktowne VS mierzone
Point Blank #03 - Chwyt broni krótkiej
Point Blank #04 r11; Postawa strzelecka

Sundowner
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Leon dnia March 07 2011 17:24:19
Dobry artyku? ale niestety za ma?o kontrowersyjny, obawiam si? ?e niestety nie b?dzie tu 44 komentarze... Fajne
Pokazuje j?zyk
#2 | miller44 dnia March 07 2011 17:44:27
Specjalnie dla Leona ;-)

Artyku? pi?kny w teorii. Podkre?l?. W TEORII.

W praktyce macha si? palcem tak jak Ci si? uda, nie pami?tasz o pi?knych postawach strzeleckich, nie pami?tasz o wstrzymywaniu oddechu i o innych niezmiernie przydatnych na strzelnicy aspektach.
Artyku?y w sam raz dla osób zajmuj?cych si? strzelectwem sportowym, na strzelnicy. W boju - nik?e szanse.
No to ju? tylko brakuje 42 komentarze albo i wi?cej, bo si? w poprzednim artykule nie rozpisa?em jeszcze tylko zbieram w sobie ;-)
#3 | Sundowner dnia March 07 2011 18:22:02
Miller nie czyta?e? poprzednich artyku?ów wida?. W ?yciu macha si? palcem jak leci, jak si? nie opanowa?o innej metody. Powy?ej 1500 powtórze? danej czynno?ci mo?emy zacz?? mówi? o "pami?ci mi??niowej", wiec tyle trzeba ?wiczy? ka?d? czynno?? by potem w ?yciu ta "teoria" zadzia?a?a Z przymru?eniem oka

Nie ma co owija? w bawe?n?, nie ma drogi na skróty i ta teoria jest fajna, ale ?eby dzia?a?a trzeba ?wiczy?, jak wszystko inne.
#4 | Mario75 dnia March 07 2011 18:23:36
EDIT: Widz?, ?e w tym samym czasie pisali?my z Sundownerem U?miech
Wi?c te? do?o?? swój komentarz U?miech

Generalnie je?li ?wiczy? dobre nawyki, to poprzez wyrabianie pami?ci mi??niowej, w sytuacjach ekstremalnych co? powinno chyba zosta??

Miller swoj? drog? gratulacje za skuteczne dzia?anie. Pistolet zmniejszy? ilo?? FPS.

Tak przy okazji ile godzin ?wicze? z pistoletem rocznie ma ?o?nierz i policjant? Nie taki z super hiper jednostki specjalnej. Pytam z czystej ciekawo?ci.
#5 | Sundowner dnia March 07 2011 18:42:09
Godzin ? Szeroki u?miech

?o?nierz, ró?nie - zale?y gdzie s?u?y, ale wi?kszo?? raz na kwarta? 6 strza?ów (chocia? te? zale?ne od tego które konkretnie ?wiczenie jest). Ostatni raz jak by?em na strzelnicy to wywali?em w tarcz? wi?cej w ci?gu 3 godzin ni? ca?a kadra u mnie przez trzy lata s?u?by b?dzie w stanie... niestety by?o to ju? jaki? czas temu temu... gdzie ten czas, gdzie te pieni?dze... gdzie te 9mm Para za z?oty pi??dziesi?t... Szok
#6 | miller44 dnia March 07 2011 20:23:33
Sundower - czyta?em poprzednie artyku?y ale nic nie pisa?em. To, ?e nic nie pisz?, nie znaczy, ?e nie czytam. Na WMASG zagl?dam od dawna a postów to mam chyba za cztery.
Cho?by? ?wiczy? nawet milion razy to i tak trafi si? taka sytuacja, taka ewentualno??, ?e Ci te ?wiczenia na nic si? nie zdadz?. Zerwiesz strza?, nie zgrasz przyrz?dów czy ?le przyjmiesz postaw?. Zreszt? nikt nie ?wiczy wyjmowania pistoletu lez?c na nim - taka sytuacja ju? mi si? kiedy? zdarzy?a. Strzelanie wtedy jest loteri?
Co nie zmienia faktu, ?e nale?y ?wiczy?. Im wi?cej ?wiczysz, tym mniej masz zaskakuj?cych sytuacji.
Tylko w naprawd? stresuj?cej sytuacji o tym zapominasz, Kiedy pestki lataj? nad Tob? to za choler? nie my?lisz o wyrównaniu oddechu czy pracy na spu?cie tylko napierdalasz ile fabryka da?a.
Podam Ci taki przyk?ad - kiedy? mia?em sytuacj?, ?e musia?em przyj?? odpowiedni? sylwetk? ,policzy? do trzech i wykona? dan? czynno??. Dodam, ?e czynno?? ta by?a BARDZO stresuj?ca i mog?em przyp?aci? to ?yciem. Pami?? mi??niow? mia?em wyrobiona, mentaln? te?. By?em gotowy jak nigdy w ?yciu.
jak przysz?o co do czego to o ma?y w?os a bym w galoty narobi?. Oczywi?cie zapomnia?em o liczeniu. Gdyby nie pomoc to pewnie mnie by tu nie by?o. Nast?pnym razem ju? pami?ta?em o policzeniu. Zapomnia?em za to o sylwetce. Mia?em szcz??cie bo ju? by mnie nie by?o.
To tak tylko jako przypowie?? z mchu i paproci.

Mario - dobrze wiesz co sadz? o limitach. Wypowiem si? o tym gdzie indziej, bo ju? tematu na forum o tym znale?? nie mog?.

Co do ilo?ci godzin ?wicze? z pistoletem w normalnej piechoci?skiej jednostce. ilo?? ta wynosi 0 godzin (s?ownie: ZERO ). ?o?nierz dostaje bro?, zdaje egzamin z budowy i zasad dzia?ania (czyli przepisuje z instrukcji) i ju? wszystko umie.
Pó?niej w ci?gu roku strzela mo?e z 10-12 razy po kilka kulek ze snajperskiej odleg?o?ci 25m do tarczy. Czasami, ale to naprawd? czasami postrzela tzw. sytuacyjne. A jeszcze rzadziej mo?e wali? ile mu si? ?ywnie podoba. Szczególnie pod koniec roku gdy trzeba kulki wystrzela? a ten ?o?nierz ma odpowiednie umiej?tno?ci i predyspozycje. W teorii. W praktyce takie sytuacje, ?e walisz ile chcesz i do czego chcesz zdarzaj? si? rzadko i tylko na pododdzia?ach piechoty lub razwiedki.
Zdarza?o mi si?, ?e sam wywala?em limit dywizjonu ;-) I nawet miotacza pó?niej nie czy?ci?em bo tak by? zajebisty, ?e wystarczy?o go czy?ci? dwa razy w roku ;-)
Szkoda ?e nie ma repliki tego mega miotacza plazmy...
#7 | Mario75 dnia March 07 2011 20:55:39
Co oczywi?cie nie zmienia faktu, ?e warto ?wiczy? U?miech

No Miller jak dawniej. Brakowa?o tego kolorytu. Mam nadziej?, ?e b?dziesz mia? mo?liwo?? pisa? z wyjazdu. Je?li nie to poczekamy a? wrócisz zdrowy i weso?y.
#8 | Sundowner dnia March 07 2011 21:23:39
Pozwolisz, ?e troch? poszatkuj? Twoj? wypowied?, bo nie mam w tej chwili tyle czasu by zrobi? to porz?dnie.

Cho?by? ?wiczy? nawet milion razy to i tak trafi si? taka sytuacja, taka ewentualno??, ?e Ci te ?wiczenia na nic si? nie zdadz?.
Dlatego pisz? o podstawach podstaw, tzn jak w ogóle sprawi? by bro? wystrzeli?a i cel trafi?a, woko?o mog? si? dzia? cuda i dziwy ale na to o czym pisze du?ego wp?ywu mie? nie b?dzie, zawsze broni? celujesz (z wyj?tkiem ekstremalnie ma?ych odleg?o?ci oczywi?cie), zawsze poci?gasz za spust, prze?adowujesz. S? to sprawy które zawsze b?d? takie same, nie wa?ne czy woko?o si? wali, pali, czy na wzór Leona zawodowca wisisz do góry nogami, czy palec wskazuj?cy tobie akurat odstrzelili - po prostu wtedy u?ywasz innego, ale wed?ug tych samych wyuczony i prze?wiczonych zasad.

Kiedy pestki lataj? nad Tob? to za choler? nie my?lisz o wyrównaniu oddechu czy pracy na spu?cie tylko napierdalasz ile fabryka da?a.
O oddechu pisa?em ju?, ?e nie ma sensu traci? czasu na te zagadnienie w strzelectwie dynamicznym. O zgrywaniu przyrz?dów celowniczych, czy spu?cie nie powinno si? my?le? bo to ju? powinno by? wy?wiczone do tego stopnia, ?e sprawy którymi zaprz?tasz sobie w tym momencie g?ow? dotycz? celu i tego co jest za nim, a nie swojej broni (nawet kiedy zawiedzie). Droga do takiego poziomu jest niestety d?uga i mozolna (i swoje kosztuje) ale jest to cel jaki sobie stawia ka?da osoba powa?nie traktuj?ca wykorzystanie broni.

Zreszt? nikt nie ?wiczy wyjmowania pistoletu lez?c na nim
Akurat si? ?wiczy, ale to przy poruszaniu innych zagadnie? i wychodzi samo z siebie. Wychodzi to przy przyjmowaniu pozycji za ma?? barykad? na "dominuj?cym" boku z prowadzeniem intensywnego ognia z broni g?ównej. W pewnym momencie po prostu trzeba przej?? na zapas, a tu *upa bo si? na nim le?y i trzeba kombinowa?, ale na strzelnicy gdzie jest czas wynie?? jakie? nauki.

Problemem wielu szkó? i instruktorów jest nauczanie bardzo ?cis?ego proceduralnie systemu. Przybieranie bardzo konkretnych postaw strzeleckich, nadmierne skupianie si? na rzeczach losowych - jak umieszczenie nóg, czy oddech, a? po przekombinowane filozoficznie i technicznie naprawianie niedzia?aj?cej broni, o wymaganiu wykonywania bardzo precyzyjnych czynno?ci - nie wspominaj?c (Clint Smith tutaj przegina pa?? Z przymru?eniem oka ).
Doskonale wiemy jak si? zachowujemy w sytuacjach stresogennych, dlatego nie przeczytasz w moich artyku?ach nic, czego wykonanie by?oby utrudnione na polu walki. Ale wszystko pod warunkiem, ?e zagadnienia s? wy?wiczone do poziomu opanowania technik, a tutaj mówimy o tych minimum 1500-3000 powtórze? czynno?ci, innymi s?owy, dwa miesi?ce po pó? godziny dziennie Z przymru?eniem oka
#9 | Jazzman dnia March 08 2011 02:01:33
Po takim treningu b?dzie mo?na si? turbo drapa? po nosie Fajne
#10 | Sundowner dnia March 08 2011 08:07:10
Hehehe, zauwa?y?e?, ?e pisz? o "opanowaniu technik" ? Szeroki u?miech

Przyk?adowo powa?ne szkolenia z zagadnie? strzelectwa obronnego w Stanach to zwykle 2-3x 3 dni, praktycznie w ca?o?ci po?wi?cone na strzelnic?, gdzie na dzie? oddaje si? w okolicach 600-700 strza?ów i od szkolonych wymaga si? ?wiczenia mi?dzy treningami. A na tych szkoleniach nawet nie tyka si? jakichkolwiek "taktyk". Inaczej po prostu si? nie da.

Niestety nadal jest ogrom szkó?, których pomys?em na szkolenie strzelectwa to ?wiczenie "czyszczenia" pomieszcze?...
#11 | Mario75 dnia March 08 2011 08:43:23
Osobi?cie nie wyobra?am sobie np. stra?aka, który nie ?wiczy?by akcji bojowych. Gdyby nawet na sucho nie prze?wiczy? procedur, a zna? je jedynie z instrukcji obs?ugi. My?l?, ?e du?? podwalin? w wy?wiczeniu instynktownego dzia?ania s? ?wiczenia. Jednostki liniowe powinny ?wiczy? w jak najbardziej zbli?onych do boju warunkach. Pisali?my w paru Artyku?ach jak wygl?daj? wspó?cze?nie na ?wiecie treningi z symulowanymi dzia?aniami od wybuchów po krwawi?cych rannych i obci??enie psychiczne. W naszym kraju i tak dobrze, ?e starcza funduszy na porz?dne wyszkolenie specjalsów.

Jak zwykle wszystko rozbija si? o fundusze.

To tak jak powiedzie?, ?e ?wicz?c nie wiele si? zyska wi?cej bo w stresie potem i tak inaczej wychodzi. Zobaczmy jak dzia?aj? wyszkoleni mechanicy na pitstopach w formule 1. Rozumiem, ?e do nich si? nie strzela, ale stresu na pewno maj? du?? dawk?.
#12 | Sundowner dnia March 08 2011 09:40:48
Je?eli piszesz o wyszkoleniu naszych ?o?nierzy to problemem pieni?dze nie s?. Problemem jest raczej mentalno?? i z angielska "red tape" czyli papierologia, któr? w po?owie drogi si? ka?demu odechce by przeskoczy?.

Opracowano jeden system szkolenia i koniec.
tutaj masz "Program strzela? z broni strzeleckiej" MONu:
http://www.rzi.hg...elecka.pdf

Najpowszechniejsze jest strzelanie szkolne nr 2 z pistoletu, masz 5 tarcz, 3 to cele, 25 sekund czasu, masz 6 naboi i odleg?o?? to 25 metrów. Cele nr 40 wielko?ci stodo?y: 1,7m x 0,5m. ?eby zaliczy? wystarczy raz trafi?, na 5 wystarczy 50% celno??. Paranoja.

?eby by?o odniesienie, za oceanem, tam gdzie pracuje sie za biurkiem i prawdopodobie?stwo u?ycia broni w czasie pracy jest marginalne, ale do zagadnienia podchodzi si? profesjonalnie - w czasie szkole? z u?ycia broni aby w ogóle zaliczy? wymagana jest 85% celno??, za ka?dym razem przechodz?c przez wszystkie 4 etapy ?wicze?, a nie tylko jedno wybrane. Pisz? tutaj o FBI. Ma?e porównanie:

strzelanie #1:
WP: 25 metrów; 300 sekund; postawa stoj?c; cel 750x750mm; 4 strza?y; wymagany do zaliczenia jeden.
FBI: 25 metrów; 75 sekund; postawa le??c, stoj?c i kl?cz?c za barykad?; cel 680x300mm; 18 strza?ów; wymagane do zaliczenia 16

strzelanie #2:
WP: 25 metrów; 125 sekund; postawa stoj?c; cel 1700x500; 6 strza?ów; wymagany do zaliczenia jeden.
FBI: 25-15 metrów; 18 sekund; postawa stoj?c (zmiana pozycji biegiem ); cel 680x300mm; 10 strza?ów; wymagane do zaliczenia 8

strzelanie #3:
WP: 50-25 metrów; oko?o 30 sekund; marsz; cel 1000x500mm; 4 strza?y; wymagane do zaliczenia jeden
FBI: 15-7 metrów; 15 sekund; postawa stoj?c (zmiana pozycji biegiem ); cel 680x300mm; 12 strza?ów; wymagane do zaliczenia 11

strzelanie #4:
WP: 25 metrów; 20 sekund; stoj?c; cel 1700x500; 6 strza?ów; wymagane do zaliczenia trzy
FBI: 7-5 metrów; 15 sekund; stoj?c (zmiana pozycji biegiem ); cel 680x300; 10 strza?ów; wymagane do zaliczenia 8

Dodajmy, ?e strzelania FBI obejmuj? równie? wyci?ganie broni z kabury, prze?adowania, strzelanie z prawej, jak i lewej r?ki.
#13 | miller44 dnia March 08 2011 10:23:21
A porównaj to ze strzelaniem S1. W?a?nie przy tym strzelaniu s? te aspekty, które wymieni?e? w ostatnim akapicie.
Nie wspomnia?e? te? o tzw strzelaniach specjalnych, których nie ma w DD7.0.2 czy o ?w. przygotowawczych, które mog? by? ró?norakie. Nawet kiedy? zosta?em poproszony o stworzenie takowych dla AK i pistoletu. Wysz?y ?wietnie i zdech?y szybko za spraw? prze?o?onych.
Co nie zmienia faktu, ?e kondycja strzelecka WP z pistoletu jest marna. Z karabinkiem ju? jest lepiej ale dalej jest kiepsko. Mówi? oczywi?cie o jednostkach nie do ko?ca bojowych.

Masz racj? Sundower - to nie jest kwestia kasy. Zawsze to powtarza?em. To jest kwestia ch?ci i przyzwolenia prze?o?onych. Z tym jest niestety ci??ko bo chyba tylko 10% ?o?nierzy zawodowych to zawodowcy.

Wczoraj si? dowiedzia?em, ?e pewna jednostka podczas poligonu na Drawsku u?ywa?a replik ASG. I nie by?a to jednostka bojowa - do Was zagadka, kto to móg? by?.
#14 | Mario75 dnia March 08 2011 11:21:13
Wiem, ?e replik ASG u?ywa Formoza. Zapewne jest wi?cej takich jednostek. W ko?cu na ca?ym ?wiecie wykorzystuje si? nadal repliki ASG do szkolenia. Ostatnio czyta?em o systemie LT jakim? niemieckim do zastosowania cywilnego. Nie wiem jak jest z systemem LT dla wojska, ale ten wypad? miernie. Brak czujników na g?owie to Pan piku?. Najgorsze, ?e wi?zka tak mocno si? rozszerza?a w stosunku do rosn?cego dystansu, ?e potrafi?a "po?o?y?" nie tylko tego w którego si? celowa?o, ale i paru obok Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Survival Act od Valor Mndur Gorka E SPOS Tajna bro? Zbrojownia Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:13,649
Wczoraj:21,086
W tym tygodniu:102,914
W tym miesiącu:292,153
W tym roku:3,518,913
Wszystkich:52,007,317
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: