Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ASG PEGI od Hindusa
ASG PEGI od Hindusa


Zredagowa?: Technofilia 13 Pomorska Brygada Piechoty S?upsk-L?bork


Autor modyfikacji systemu: Hindus


Wielu ludzi g?owi si? nad tym jak usprawni? rozgrywk? ASG. Sp?dzaj? mas? godzin nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych systemów walki.Nast?pnie organizatorzy zlotów ASG, sp?dzaj? wiele czasu nad wypisywaniem tych zasad dla uczestników przygotowywanej imprezy. Tylko po co si? poci taki ludek, skoro na zlot przyjedzie i tak po?owa ludzi nieznaj?ca tych zasad.Z jednej strony mo?na to usprawiedliwia? tym i? cz?owiek jest zalatany i nie ma czasu wczytywa? si? w drobny druk na forum imprezy. Tacy ludzie zerkaj? tylko na plakat, sprawdzaj? termin, zapisuj? si? w odpowiednim miejscu i w nast?pnej kolejno?ci przyje?d?aj? na zlot z nadziej? i? kto? owe zasady zna. Jak to si? ko?czy r11; wszyscy wiemy.System, który sta? si? pierwowzorem PEGI ASG Hindusa

No to dla takich ludzi orgowie staj? na g?owie, robi? ulotki i daj? ka?demu do ?apki. Ba, co oporniejsi to nawet tego nie zd??? przeczyta?. No i co z takim zrobi??
Na szcz??cie s? ludzie którzy staraj? si? u?atwi? ?ycie organizatorom.
Takim cz?owiekiem jest rHindusr1;. Stworzy? On system PEGI (Pan European Game Information ) dla ASG. Jest to cz?owiek zakochany w Larpach a jego podej?cie do tematu znacie z artyku?ów na ten temat w rASG POMORZEr1;. Pocz?tkowo tworzy? ów system pod w?asne potrzeby ale z czasem przerodzi?o si? to w wi?kszy projekt.
Dzi?ki zaradno?ci rHindusar1;, wszyscy organizatorzy od tej pory mog? korzysta? z kreatora ASG PEGI w którym wystarczy w odpowiednie pola powstawia? interesuj?ce Nas warto?ci, a on automatycznie wygeneruje nam zestaw znaczków gotowych do zaimplementowania na forum.
Moim skromnym zdaniem jest to rozwi?zanie wr?cz kompleksowe gdy? w dos?ownie kilka sekund mo?na przedstawi? zasady gry. Takowe znaczki mo?na wmontowa? np. w plakat informuj?cy o imprezie. Poskutkuje to tym, i? co poniektórzy lizn? cho? wzrokowo troszk? zasad gry bo pewnie nigdy by nie zerkn?li w same zasady.
System jak i sam kreator jest ca?y czas rozwijany, a b??dy znalezione przez u?ytkowników natychmiast poprawiane. Gra mo?e by? zdecydowanie warta ?wieczki. Gdyby na ka?dym team-owym forum, obok rprawa asgr1;, znalaz?by si? system ASG PEGI, mog?oby to zaoszcz?dzi? czasu orgom; jak te? i poprawi? jako?? samej rozgrywki, bo czym s? zasady je?eli ich nikt nie czyta.
Pozdrawiam Hindusa i ?ycz? dalszej owocnej pracy przy rozwijaniu projektu.
Link do ASGPEGI kreatora: http://www.hindus.pl/pegi/#limit_fps
Email do zg?aszania problemów i wskazówek:
LegendaPoni?ej znajduj? si? obja?nienia dotycz?ce symboli u?ywanych w ASPEGI.

Limit wieku uczestników gry. 16+ oznacza, ?e udzia? mog? wzi?? osoby który uko?czy?y szesnasty rok ?ycia.

Ogólny limit mocy repliki liczonej w FPS (Feet Per Second).

Limit mocy replik w FPS dla budynków (z racji nara?enia na bliski kontakt z przeciwnikiem, warto?? ta powinna by? niska).

Oznaczenie gry odbywaj?cej si? wy??cznie w terenie le?nym.

Oznaczenie gry odbywaj?cej si? w mieszanym terenie: lasu i budynków.

Oznaczenie gry odbywaj?cej si? wy??cznie w budynkach i bezpo?redniej ich blisko?ci.

Teren gry jest niebezpieczny (nieoznakowane lub oznakowane dziury w lesie, drut kolczasty, wystajace pr?ty zbrojeniowe, pot?uczone szk?o, zrujnowane budynki i inne niebezpieczne elementy na terenie rozgrywki).

W czasie gry nale?y zachowa? wzmo?on? ostro?no?? z racji mo?liwego wyst?pienia cywili.

Czas respawnu liczy si? od momentu przyj?cia i trwa wspomnian? ilo?? minut.

Respawn ma miejsce co pe?ne X minut (gdzie X jest liczb? podan? na obrazku).

Respawn ma miejsce, gdy zbierze si? tam przynajmniej X osób (gdzie X jest liczb? podan? na obrazku).

Wyst?puje limit amunicji (na rund? lub ca?? rozgrywk?, zale?nie od zasad przedstawionych w dalszej tre?ci).

Zakaz u?ywania magazynków du?ej pojemno?ci typu hi-cap (podkr?canych).

Zezwolenie na u?ywanie broni bia?ej (na przyk?ad gumowych no?y i bagnetów lub pa?ek owini?tych w otulin?) która nie mo?e spowodowa? rzeczywistych obra?e?.

Wyst?puj? dodatkowe ograniczenia w rodzaju broni - zasady te s? opisane poni?ej znaków ASPEGI lub w dalszej tre?ci; najcz??ciej b?dzie to ograniczenie do trybu ognia pojedynczego lub zakaz u?ywania replik elektrycznych.

Bezwzgl?dny zakaz u?ywania pirotechniki (zarówno petard - granatów od?amkowych, jak i hukowych oraz granatów dymnych).

Maksymalna moc ?adunku w pirotechnice okre?lona przez warto?? na obrazku.

W grze bior? udzia? medycy. Ich zasady s? opisane pod znakami ASPEGI lub w dalszej tre?ci.

Ostrza? sojuszniczy (Friendly Fire) liczy si? jak zwyk?e trafienie.

Trafienie przez rykoszetuj?cy pocisk liczone jak zwyk?e trafienie.

Przez ca?y okres rozgrywki obowi?zuje stylizacja zgodna z zasadami scenariusza.


?ród?o: http://www.hindus.pl/pegi/#limit_fpsKomentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 14 2011 03:03:34
Ograniczenie mocowe w budynku jest czytelne. Natomiast ograniczenie mocowe ogólne niestety nie. Wy?wietlana jest sama liczba. Przyda?oby si? cho? okre?lenie FPS czy MAX FPS.

W samym generatorze dobrze gdyby pola by?y zbudowane na zasadzie ogranicze? TEKST czy LICZBA aby nie dopuszcza? wpisywania w konkretnych polach tego co si? chce, poniewa? przy generowaniu b??dnie zostanie zinterpretowane przez generator.

Generalnie dobrze, aby ikonki by?y bardziej intuicyjne. Mo?e ikonki obarczy? dodatkowym tekstem np. jak w przypadku "Weapon Restrictions" czy "Respawn" lub "Piro".
#2 | Sundowner dnia March 14 2011 07:10:36
Z zasady te znaki maj? by? tak czytelne jak to tylko mo?liwe, dodawanie zb?dnego tekstu nie pomaga. W wypadku limitu fps, jedyne podobne oznaczenia to limit wieku i limit amunicji - pierwszy ma znaczek '+', przez co jest ju? inny, a drugi w?a?nie dosta? troch? opisu by odró?ni? od limitu fps.

To tak jakby chcie? by ka?dy znak drogowy zawiera? dodatkowo jaki? przypis Z przymru?eniem oka
#3 | Kocur dnia March 14 2011 09:53:36
Znaki drogowe wyrozniaja sie kolorami - stad nie da sie pomylic znaku.
Tez przyznam sie ze w pierwszej chwili nie zlapalem o co chodzi z tym 400... moze dlatego ze limit zawsze jest 450 i zastanawialem sie co to 400 jest ...
Budynki z 350 byly oczywiste.
16+ ... tez przydaloby sie years czy lat ...
Co oznacza logo drzewa ? Z przymru?eniem oka

Ale oczwywiscie czepiam sie - same ikony sa swietne i pomysl znakomity.
#4 | Technofilia dnia March 14 2011 09:55:42
wczoraj widzia?em impre organizowanom przez Hindusa z wykorzystaniem PEGI. Powiem tak, legende przeczyta?em tylko raz ale do rozszyfrowania owej imprezy ju? jej nie potrzebowa?em. 13 PBP legend? ma ju? wstawine na forum odrazu obok regulaminu forum i prawa asg. 13stka jest na TAK!

Ps.Kocur po co si? zastanawia?, wystarczy raz lukn?? w leg?d?. 16+ i po co co? dopisywa? - znasz jak?? inn? zasad? asg która do tego pasuje? U?miech
#5 | Mario75 dnia March 14 2011 11:05:49
Doda?em do News legend?.

Co do pomys?u jestem oczywi?cie jak wielu Orgów na TAK. W czasach kiedy prawie ca?y ?wiat upro?ci? komunikacj? do znaków i ikon na pewno przekaz b?dzie szybszy i skuteczniejszy.

Hindus w?o?y? bardzo wiele pracy i przemy?la? bardzo wiele mo?liwo?ci. Nale?y na pewno upro?ci? czytelno?? ikon maksymalnie jak si? to tylko da. Z wprowadzaniem danych do generatora mo?na si? nawet przyzwyczai?, gdzie czego nie wpisywa?, ?eby dobrze generowa?o. Jednak je?li autor pisze, ?eby sygnalizowa? ew. poprawki to nie traktujmy naszych wypowiedzi jako "czepianie si?" lecz jako próba udoskonalenia i poprawienia ?wietnego pomys?u.

Zw?aszcza jest to istotne teraz, w momencie kiedy system startuje. Wi?kszo?? ludzi jest wzrokowcami i dlatego ten system jest tak dobry. Jednak dobrze by by?o aby od pocz?tku kojarzyli ju? przemy?lane ikonki.

Plus jest taki, ?e wiele ikon jest tak czytelnych po zapoznaniu si? z opisem, ?e zapadaj? automatycznie w pami??.

Warto by?oby pomy?le? nad zaproponowanymi zmianami w komentarzach do tego Artyku?u. W ko?cu o to przecie? chyba chodzi?o, aby udoskonali? na ile si? da system ASG PEGI.
#6 | Padaka dnia March 14 2011 12:11:27
Pomys? rewelacja. Da? bym tylko zawsze mo?liwo?? wstawienia albo:
- "pozytywnej" wersji np "mo?na ozywa? broni bia?ej"
- "negatywnej" wersji np "ca?kowity zakaz u?ycia broni bia?ej"

Doda? bym ikony okre?laj?ca dla snajperów (np ilo?? fps, tylko 4takty itd).
Limity kulek - rozbi? bym to na rodzaje replik, Pistole, sztormówki, bro? wsparcia/KM'y; snajperki.
#7 | Mario75 dnia March 14 2011 13:02:00
Racja Padaka np. w MCS stosujemy takie ograniczenia:

Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0"Z przymru?eniem oka
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 450 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps.


Przyda?oby si? to jako? uj?? w ASG PEGI.
#8 | Mortis dnia March 14 2011 13:10:37
Doda? bym ikony okre?laj?ca dla snajperów (np ilo?? fps, tylko 4takty itd). - snajper to nie tylko 4takt... nie tylko w asg ale i na rzeczywistym polu walki...
#9 | Technofilia dnia March 14 2011 13:10:46
Ej nie zap?dzajmy sie. Co do broni bia?ej je?eli jest zakaz to poprosty nie generujesz znaczka i tyle. Je?eli robimy ograniczenie mocowe np.550fps to mo?na sobie dopisa? w odpowiednim dziale szczegu?y i podziea?y na rodzaje. Mam propozycje. Mario wygeneryj zasady IVO 3. Zobaczymy czy jest czytelne.

Ja osobi?cie doda?bym tylko znaczki z oznaczeniami systemów gry takich jak RED itd. Wstawiaj?c taki znaczek nie by?oby trzeba wkleja? znaczków z ograniczeniami mocowymi itd.
#10 | Mario75 dnia March 14 2011 13:58:46
Widzisz Techno co dwie g?owy to nie jedna. Tylko co do systemów jest ich troch?. Cho?by CCS-ów jest sporo odmian. Do tego nie wielu wie, który system czym si? ró?ni. Mo?e lepiej uniwersalnie typu w?a?nie ikonka pistoletu, karabinka, broni wsparcia, snajperki i max FPS.

Poni?ej ASG PEGI do IVO III. Stara?em si? umie?ci? w polach niekoniecznie dedykowanych dodatkowych informacji, aby by?a pe?niejsza informacja:

lh6.googleusercontent.com/_gI52Hc1-db4/TX4PpuhRLyI/AAAAAAAAGjw/4Kc2JRWWok0/Przechwytywanie%20w%20trybie%20pe%C5%82noekranowym%202011-03-14%20135239.jpg
KLIKNIJ NA OBRAZKU ABY GO POWI?KSZY?
#11 | Technofilia dnia March 14 2011 14:14:53
Fakt systemów jest masa ale wystarczy?oby zrobi? znaczki tych najpopularniejszych u nas na pomorzu bo co nas np. Warszawa interesi U?miech Zacznijmy propagowa? PEGI bo na udoskonalenie nie ma co czeka? gdy? mo?na pracowa? nad nim nawet 10 lat a zawsze co? nowego b?dzie potrzebne U?miech
#12 | Mario75 dnia March 14 2011 14:30:15
Wi?c proponuj? doda? znaczek MCS, MCS LT i RED. Natomiast wiem, ?e w 3Mie?cie stosuj? cz?sto te? System CCS-P http://milsim.pl/....php?t=205 a to te? Pó?noc U?miech
#13 | Technofilia dnia March 14 2011 15:12:25
Doda?bym te 4 wymienione przez Ciebie oraz SST o którym jeszcze nie mog? mówi? bo trwaj? nad nim prace (mia?em wgl?d, jest bomba ).
#14 | Padaka dnia March 14 2011 18:12:09
@ Technofilia - a znasz takie powiedzenie - co nie jest zabronione to jest dozwolone ? - dla tego jestem za dwiema wersjami ikon - Positive i Negative.
ASPEGI ma na celu u?atwienie zrozumienia zasad i unikanie niejasno?ci. Nie raz si? spotka?em ze stwierdzeniem -"... ale przecie? nikt tego w prost nie zabroni?..."

@Mario - limit kulek na IWO to 120szt ? dla wszystkich ?
#15 | Technofilia dnia March 14 2011 19:25:50
Padaka s?usznie zauwa?y? ?e 120bb jest tu ?le zastosowane U?miech

Co do twoich w?tpliwo?ci to powiedz mi na ilu Milsimach by?e? z u?yciem broni bia?ej? No w?a?nie. Ten znaczek powsta? g?ównie dla imprez Larpowych wi?c absolutnie nie trzeba go dublowa?.
#16 | Grey dnia March 14 2011 19:45:33
FAJNY POMYS? !!!
#17 | Padaka dnia March 14 2011 19:45:43
Technofili - spotka?em nie jednego maniaka ASG nosz?cego bro? bia?? przy sobie. Widzia?em te? markowanie cichej ?mierci z jej wykorzystaniem - czy te? bardziej próby.
Logiczne jest ?e skoro jest znak który okre?la ?e jest zgoda na jej u?ycie to równie? mog? by? imprezy na których ich u?ycie jest zakazane. Nie dotyczy to tylko broni bia?ej ale ogólnie oznacze?.
#18 | Technofilia dnia March 14 2011 19:51:59
Zwyczajowo przyj??o si? ?e broni bia?ej si? nie u?ywa a je?eli jest impreza na której ju? mo?na to zrobi? to orgowie g?o?no o tym tr?bi? a ?e si? nisi no?e przy sobie to inna sprawa.
#19 | hindus dnia March 15 2011 00:52:01
OK, pozwólcie, ?e do??cz? do tematu U?miech

Rozmawiam z wieloma osobami i przekazuj? mnóstwo uwag. Generalnie wida? dwa trendy - pierwszy - "obrazek na wszystko". Czyli obrazek z rodzajem repliki, limitem fps dla niej, trybem ognia, limitem kulek, rodzajem imprezy, no s?owem - ca?a masa wszystkiego U?miech Jest te? drugi trend który mówi - "jak najmniej". Wed?ug osób go popieraj?cych, ikonek powinno by? maksymalnie 7 i powinny zawiera? wy??cznie podstawowe informacje. Ca?a idea polega na tym, ?eby znale?? pewn? równowag? i zachowa? maksymaln? czytelno??. Na chwil? obecn? my?l? o takim przerobieniu generatora, ?eby mo?na by?o stworzy? zarówno zestaw uproszczony, zawieraj?cy tylko podstawowe informacje - limit wieku, teren, fps, typ respa, typ strzelanki (nawalanka/scenariusz/larp-milsim ).
Nast?pnie b?dzie sekcja opisowa - czyli piro z mo?liwo?ci? wyszczególnienia zasad typów, zakazów, u?ywania; medycy i ich zasady; ograniczenia replik z opisami czego i jak mo?na u?ywa?.
Na koniec trzecia sekcja ikonek opcjonalnych, gdzie znajd? si? - friendly fire, rykoszety, trafienia w bro?, stylizacja, zakaz hicapów, teren niebezpieczny, bro? bia?a (lub jej zakaz ).

Uwa?am, ?e to pozwoli na tworzenie takiego zestawu, jaki ka?dy b?dzie chcia? utworzy?; minimali?ci b?d? mogli wygenerowa? tylko potrzebne informacje, zwolennicy bogatej obrazkowej legendy nie zostan? przy tym ograniczeni.
#20 | miller44 dnia March 15 2011 15:53:15
Pomys? sympatyczny i wart stosowania. My?l?, ?e jak co? b?dziemy tworzy? to zastosujemy APEGI jako dodatek wizualny.
Pomys? Hinudsa z podzia?em na sekcje podchodzi mi najbardziej.
#21 | Mario75 dnia March 15 2011 15:54:43
Je?li mo?esz Hindus dodaj co? do tej ikonki z samotn? liczb?. Rozumiem, ?e ma by? prosto jednak w porównaniu z innymi ikonami jest ona baaardzo minimalistyczna U?miech Cho?by s?owo MAX.

Czekamy na rozwijanie projektu. Postaramy si? na ?amach Portalu informowa? czytelników o zmianach w systemie ASG PEGI Hindusa.
#22 | Technofilia dnia March 15 2011 18:58:29
Tak jak ju? pisa?em 13PBP równie? zaczyna stosowa? ASGPEGI U?miech
#23 | Mario75 dnia March 15 2011 21:42:53
Trzeba promowa? ludzi kreatywnych, którzy my?l? o naszej spo?eczno?ci ASG. Rangers równie? zastosuj? ASG PEGI na KOALICYJNEJ IVO III. Wrzucimy równie? temat do Sztabu Dowódców KOALICJI PÓ?NOC. Mo?e si? okaza?, ?e poprzemy stosuj?c ASG PEGI wszystkimi Teamami KP.
#24 | OksanaBoN dnia February 01 2017 03:30:55
dna moczanowa co nie wolno jesc piwo a dna moczanowa http://seeknet.pl/ dna moczowa objawy leczenie podagry
#25 | markoter dnia July 08 2017 15:38:35
#26 | grabwurte dnia July 21 2017 13:20:46
#27 | muniekole dnia August 12 2017 00:36:08
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana i najpoprawniej istnieje wyznacza? pod spodem wobec s?abni?cia dawki zaczerwienienia facjacie a metamorfoz zapalnych, zmniejszenia kwoty, wieku bycia natomiast intensywno?ci wymiotów a równoczesnych znaków ?wi?du, kopcenia a uczucie. Duet donios?ego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i http://www.lupiez-pstry.info/ ustne specyfiki antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby równie? zaszeregowana w charakterze rodzaj leczenia. W czasie jak w etapu kilku tygodni ?rodki notorycznie stanowi? nietymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków wraca po zabiegu. Rozwlek?e terapia, na ogó? odk?d jakiego? do dwóch latek, by? mo?e prowadzi? do ondulacji wizytacji poziomu obok niektórych pacjentów. Ondulacje leczenie jest nierzadko nieod??czne, niemniej poniektóre trafy pasuj? po jakiemu? terminie a egzystuj? niezachwianie. Nieprzyjezdnego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z up?ywem okresu.
#28 | muniekole dnia August 29 2017 20:49:29
detoks organizmu dieta jak zatuszowa? zmarszczki mimiczne http://niedokrwistosc.net.pl/encyklopedia-zdrowia/na-co-czarnuszka-siewna/ szampon bez parabenów zabiegi na tr?dzik ró?owaty
#29 | shareways dnia September 16 2017 08:15:18
zio?a na w?trob? i trzustk? ma?? na hemoroidy m?odym najlepiej krem na cellulit zio?a na wzd?cia
#30 | shareways dnia September 16 2017 13:53:40
skuteczny lek na hemoroidy krem przeciwzmarszczkowy 30 nosi? zabieg. masa? skorzysta? biu?cie serum powi?kszaj?ce do biustu zio?a na oczyszczenie organizmu z toksyn
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG LIGA ASG Skarby... Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Tajna bro? Elektryczny Blow Back Odda? r?k? ?o?nierz Specnazu Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:583
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,678
W tym miesi±cu:249,461
W tym roku:3,684,897
Wszystkich:40,877,656
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: