Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:32
Zachód słońca: 20:27
Dzień trwa:
15 Godzin 54 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

OPERACJA USTKA -Trening - Podsumowanie

Shadow - D-ca Team Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk


15 maja 2011 roku na terenach okalaj?cych jednostk? wojskow? w L?dowie odby? si? trening maj?cy na celu prze?wiczenie kilku aspektów zielonej taktyki, a przede wszystkim: obrony ko?owej, skoordynowanego natarcia kilku grup, maskowania osobistego, marszu ubezpieczonego, topografii. Na trening, który by? otwartym spotkaniem organizowanym przez grup? SHADOWS stawi?y si? miedzy innymi takie teamy jak:

 

 • SHADOWS Ustka KOALICJA PÓ?NOC
 • S.H.A.F.T. ATU KOALICJA PÓ?NOC
 • Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
 • Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
 • W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC
 • Navy Team Ustka
 • 6FRD Koszalin
 • T30 Dar?owo
 • Psy Wojny Bia?ogard
 • RATS S?upsk
 • 2ND BATTALION 8TH MARINS
 • Bezimienni Koszalin


w ??cznym sk?adzie osobowym ponad 60 osób. Po wst?pnym podziale na dwie frakcje i wyznaczeniu punktów obrony na mapie grupy wyruszy?y w teren.

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

 

Trening by? bardzo dynamiczny, co podoba?o si? uczestnikom. Teren pomimo niezbyt obiecuj?cego zró?nicowania, patrz?c na map? okaza? si? w rzeczywisto?ci bardzo wymagaj?cy tak i dla atakuj?cych jak i dla broni?cych si?. Za?o?enia treningu zosta?y zrealizowane.


Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

Zj?cie: Felix D-ca Team 20 S?upsk

 

Frakcje po ka?dym zadaniu mia?y czas na to, aby podsumowa? ewentualne b??dy i wyci?gn?? z nich wnioski. W drodze powrotnej na parking zosta? prze?wiczony marsz ubezpieczony z Vipem przez teren w którym przygotowane by?y zasadzki. Ca?o?? treningu trwa?a ponad 6 godzin. Po powrocie na parking czeka?o ju? rozpalone ognisko, przy którym zajadaj?c kie?bas? mo?na by?o odpocz?? przed powrotem do domu.

 

 


Dzi?kujemy bardzo za liczne przybycie wszystkim teamom uczestnicz?cym w tej imprezie. Mamy nadziej?, ?e impreza w ca?o?ci podoba?a si? wszystkim uczestnikom i b?d? oni chcieli jeszcze niejednokrotnie wzi?? udzia? w takim treningu organizowanym przez nasz? grup?.

Do rych?ego zobaczenia,
SHADOW

Link do zdj?? Felixa: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Darecki dnia May 20 2011 19:41:43
A? ?a?uj? ze mnie tam nie by?o. Nast?pnego razu ju? nie odpuszcz?. Filmik pokazuje jak wiele si? dzia?o. Gratulacje dla Shadows za sprawne zorganizowanie spotkania.
#2 | ORZECH dnia May 20 2011 23:27:13
Darecki ty si? ciesz ,?e Cie nie by?o Szeroki u?miech mia?e? urodziny w ten dzie? wiesz co to znaczy Szeroki u?miech ?ciana p?aczu Ci? omine?a Killer ale nic straconego w pami?ci masz a by?o troch? ludzi ch?tnych Pokazuje j?zyk
#3 | Patol dnia May 21 2011 03:49:46
Oj Darecki jest czego ?a?owa?. Szeroki u?miech
Shadow dzi?kuje za zaye****o imprez?! Szeroki u?miech Prawie mnie omin??o, to spotkanie, ale ostatecznie si? stawi?em. Warto by?o. Szeroki u?miech

BTW
Sebi widzia?e? akcj? w 2:18 jak si? wycofywali?!
Ty wiesz kto na plecy wlaz? i "kota pogoni?"... Szeroki u?miechSzeroki u?miechSzeroki u?miech yyyhyhy Szeroki u?miech
#4 | Mario75 dnia May 21 2011 13:04:00
Ty si? tak nie ciesz Patol. My te? po dupsku dostali?my nie raz rotfl
#5 | Patol dnia May 21 2011 15:01:56
Ale w pi?knym stylu Szeroki u?miech
#6 | Mario75 dnia May 21 2011 17:01:37
To fakt dostawa? baty te? trzeba umie? U?miech Niektórzy nie maj? do tego charakteru. Najcz??ciej si? to zdarza komandziochom. Komandziochy najcz??ciej cierpi? na przerost ambicji, który nie pozwala splami? si? pora?k?. Niestety nikt z nas nie ma licencji na ci?g?e wygrywanie, a ?wiczenia i przerabianie wielu elementów wi??e si? z pora?kami, po to aby wyci?gn?? wnioski i poprawi?.

Reasumuj?c przegrywa? trzeba umie?, na tyle aby nie pojawi? si? element taktyki zwany FOCH Plotki
#7 | Piter dnia May 21 2011 20:18:31
Ogólnie Operacja-Ustka. Potwierdzi?a i uwidoczni?a b??dy pope?niane podczas atak jaki obrony. Z racji tego ?e moja strona broni?a si? jako pierwsza wida? by?o nieskoordynowania dzia?a? i zbyt woln? akcj?. My?l? ?e niektórzy w dalszym ci?gu traktuj? dzia?ania ASG jak prawdziwe pole walki, a moim zdaniem tak nie jest. Liczy si? szybko?? dzia?a? koordynacja ludzi i zasada ?e nikt nie zostaje z ty?u i gdy atakujemy to wszyscy razem, a nie jak co niektóre osoby chowaj? si? za drzewem w obawie aby tylko nie dosta?. Tak jak bym w momencie trafienia tracili ?ycie.
Takie dzia?ania s? wkurzaj?ce poniewa? ludzie id?cy z przodu licz? ?e kto? b?dzie za nimi, a tacy ludzie stoj? w miejscu albo si? ukrywaj?.
#8 | Mario75 dnia May 21 2011 20:37:39
Masz racj?. Nawet w Sztabie D-cy ustalili, ?e jak trzeba b?dzie zastosujemy Radziecki sposób dowodzenia. Z ty?u D-cy z boczn?, ?eby "zmotywowa?" lub RKM rotfl

Na szcz??cie przy koordynacji wspó?dzia?ania na poziomie Plutonu omawiano b??dy i poprawiano.

Navy Team Ustka pokaza?o klas?. Walczy? przeciwko wam, albo z wami to dobry kawa? do?wiadczenia. Navy te? ma wnioski do wyci?gni?cia. Mam nadziej?, ?e nast?pnym razem doszlifujemy swoje braki i nast?pnym razem b?dzie jeszcze lepiej. OK OK
#9 | Piter dnia May 21 2011 21:08:56
Nie tylko Navy pokaza?o klas? poniewa? nie walczyli?my sami... by?y tam pozosta?em teamy które wykonywa?y rewelacyjn? robot?. Wnioski powinno si? wyci?ga? zawsze poniewa? nikt nie robi niczego perfekcyjnie.
Co do tzw. radzieckiego sposobu dowodzenia my?l? ?e w warunkach ASG nie da rady inaczej ze wzgl?du na zasi?gi jakimi operujemy oraz sprz?t jakim dysponujemy. Wszystko i tak polega na zmniejszaniu zasi?gów i punktowym ataku na najs?abszy punkt.
#10 | Mario75 dnia May 21 2011 22:02:09
Bonusem by?by fakt, ?e frontowi ?o?nierze mogliby zabra? ze sob? ile chc? "patronów" Manga u?miech ?miej? si? oczywi?cie z tej radzieckiej metody dowodzenia Killer Wy?miewacz

Z szukaniem tkzw. "dziury" w obronie masz oczywi?cie racj?.
#11 | Piter dnia May 21 2011 22:57:58
Wiesz t? tzw. "dziur?" mo?e by? tak?e miejsce które jest w teren si? wyrównuje lub przewy?sza pozycj? broni?cego. Bo tak prawdzie mówi?c atak na ludzi b?d?cych na wzgórzu jest raczej spraw? ci??k? do wykonania.
#12 | Mario75 dnia May 22 2011 00:41:28
Racja. Przy ma?ej ilo?ci ludzi trudne do wykonania, ale przy wi?kszej ekipie nale?y te? pami?ta? o odwodach w obronie. To daje ca?y czas mo?liwo?? uzupe?nienia braków w obsadach stref. Tak jak mówisz nie koniecznie "dziur?" b?dzie mniejsza liczebno??, ale te? dogodne ukszta?towanie terenu. Dlatego te? podczas ostatniego zdobywania obrony, na wzgórzu Elewa, atakowali?my dwiema ekipami poruszaj?c si? wzd?u? grzbietu góry, tak ?eby mie? bezpieczny ?rodek i ubezpiecza? boki, a jednocze?nie klinem wbi? si? w dogodne miejsce. Wa?ne jest wówczas dynamiczne prowadzenie rajdu, ?eby nie oddawa? inicjatywy przeciwnikowi. Mo?na ew. wypu?ci? dwójk?, która b?dzie k?sa?a od ty?u, aby obrona nie skupi?a si? ca?? si?? na jednej strefie, wprowadzaj?c element niepewno?ci. Wiadomo, ?e to co w teorii na kartce papieru jest proste, to trzeba przerobi? w praktyce. Dlatego podczas Operacji Ustka by?y wa?kowane te same elementy, ?eby podczas treningu poprawi? b??dy i wypracowa? odpowiedni? metod? do ?rodków jakimi dysponowali?my. Takie treningi s? nam potrzebne np. dla TF na Panzerfausta czy inne wi?ksze imprezy gdzie Koalicja Pó?noc wystawia ok. 30sto osobowego TFa. Do tej pory Teamy dzia?a?y niezale?nie z lepszym lub gorszym skutkiem. Na wi?kszych imprezach natomiast nie zawsze jest potrzebna ma?a ekipa rozpoznania, czy dywersji, ale i skoordynowane dzia?anie do?? liczebnego jak na ASG Plutonu, który b?dzie stanowi? jednolit? si??. Kalendarze strzela? Koalicyjnych Teamów s? do?? napi?te, jednak mam nadziej?, ?e uda si? przerobi? jeszcze par? takich treningów. Jak by?o wida? s? one potrzebne.
#13 | markoter dnia July 10 2017 11:44:57
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Skarby... Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat Act od Valor Elektryczny Blow Back Podcast ASG Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Check [url=http://www....
More [url=http://whyno...
Go to [url=http://znis...
Read More [url=http://...
More [url=http://www.z...
Read More [url=http://...
Source [url=http://wym...
Check [url=http://bez-...
Check [url=http://zmar...
Visit [url=http://hemo...
More [url=http://kremy...
Read More [url=http://...
Read More [url=http://...
Wejd? na [url=http://w...
Wejd? na [url=http://z...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,796
Wczoraj:10,766
W tym tygodniu:43,083
W tym miesiącu:224,665
W tym roku:2,181,447
Wszystkich:39,374,206
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

RichardGene
03-06-2017 15:43
uqthpmp http://www.rechtsw
inkelalkmaar.nl/co
nverse-kinderschoe
nen-leer-386.html
http://www.harling
en-havenstad.nl/sk
echers-active-ez-f
lex-3.0-937.html http://www.poker-p
ai-gow.es/996-zapa
tillas

CurtisDob
01-06-2017 06:41
qiwiblz http://www.fiestab
rava.fr/converse-b
lanc-788.html http://www.aj-prop
rete.fr/592-vans-f
emme-compensĂŠ.php
http://www.dresden
2020.de/453-air-ma
x-thea-orange.php
http://www.fiestab
rava.fr

CurtisDob
01-06-2017 06:26
ekzvrjy http://www.sparkel
ecvideo.es/396-zap
atos-jordans.html
http://www.adhi.es
/adidas-zapatos-de
-futbol-con-caĂąa-
835.php http://www.eltotax
i.nl/zwart-nike-ai
r-max-312.php http://www.cpac.or

RichardGene
01-06-2017 02:55
kblauas http://www.quantex
.es/cinturones-lou
is-vuitton-hombre-
688.php http://www.adhi.es
/adidas-x-15.1-ind
oor-905.php http://www.geadopt
eerden.nl/voetbals
choenen-kopen-704.
php http://www.paint

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: