Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M?odo??, ?wie?o??... a my narzekamy.
M?odo??, ?wie?o??r30; a my narzekamy.
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Kolejny raz do przemy?le? sk?oni?a mnie ogromna ilo?? nieprzychylnych komentarzy dotycz?cych s?abego stanu naszego ?rodowiska, który to spowodowany jest g?ównie pojawieniem si? ogromnej ilo?ci m?odych rgraczyr1; ( cholera, jak ja nie lubi? tego s?owa ). Po g??bszym zastanowieniu zada?em sobie pytanie: czego my chcemy od tych m?odych?


My?l?, ?e warto zastanowi? si? nad tym, dlaczego starsze, elitarne, do?wiadczone ?rodowisko z taka niech?ci? odnosi si? do nowych? My?l?, ?e cz?sto jest to wynikiem przerostu ego, co u m??czyzn jest bardzo cz?sto spotykanym zjawiskiem nie tylko pod k?tem airsoftu. Stary wyjadacz karmi swoje ego ?wiadomo?ci? jak wysoko znajduje si? w ?rodowisku, jak bardzo jest znany i szanowany. I nagle pojawia si? m?ody, niedo?wiadczony ch?opak, którego ten starszy postrzega jako potencjalne zagro?enie. Nie mo?e dopu?ci? my?li, ?e kto?, kto kupi? replik? tydzie? temu mo?e ot tak strzela?, gada? i zadawa? si? z lud?mi rsiedz?cymir1; w tym od lat.


Zawsze unika?em okre?lania airsoftu mianem sportu, ale mimo wszystko pewne cechy sporu posiada. Dlaczego o tym wspominam? Uprawiaj?c wiele sportów mam porównanie w kwestii tego jak odnosi si? do m?odych rzawodnikówr1; . Z przykro?ci? musz? stwierdzi?, ?e na polu airsoft wypada najgorzej. W innych dziedzinach sportu, nowych traktuje si? du?o przyja?niej, ?artobliwie odnosz?c si? do ich ni?szego poziomu umiej?tno?ci, podczas gdy w airsofcie ka?dy, nawet najmniejszy b??d jest z drwi?co ob?miewany. Wida? to zw?aszcza na forach.

Kwestia for jest bardzo z?o?onym tematem, ale postaram si? jednak przedstawi? równie? ten problem w kilku s?owach. Na forach mo?na zobaczy? wszystko to, o czym ju? mówi?em tylko w innej formie i cz?sto wi?kszym nat??eniu ni? realnie (anonimowo?? internetowa dodaje odwagi :) ). Trzeba tu powiedzie? wprost, nowym ci??ko jest si? wybi?. Ich wpisy s? dok?adnie analizowane zarówno pod wzgl?dem poprawno?ci j?zykowej jak i merytorycznej, a ka?dy, nawet najmniejszy b??d jest oczywi?cie wypominany. Sytuacja jest jeszcze bardziej irytuj?ca, gdy? formowym prominentom takie rwpadkir1; s? ?atwo wybaczane. A powinno by? chyba odwrotnie, m?odzi i niedo?wiadczeni maj? prawo pope?nia? b??dy, a starsi u?ytkownicy powinni ?wieci? przyk?adem.

Zastanówmy si? jednak co dobre mog? wnie?? nowi? Wspomina?em ju? o tym w poprzednich wpisach, ale tu postaram si? bli?ej przyjrze? sprawie. Chodzi mi o potencja?. Ka?dy airsoftowiec, który replik? ma od niedawna i dopiero poznaje regu?y panuj?ce w ?rodowisku, jest idealnym materia?em na kogo? wi?cej ani?eli tylko rniedzielnego ?o?nierzar1;. Trzeba go jedynie ukszta?towa?, pomóc obra? kierunek. Pokaza? mu prawdziw? idee airsoftu, pokaza? plusy takich imprez jak chocia?by mil-simy, przybli?y? rekonstrukcj? etc. Tak aby airsoft by? jedynie elementem jego militarnej rzajawkir1;. To wszystko zale?y w?a?nie od nas, od tych starszych, bardziej do?wiadczonych. Od nas zale?y jak b?dzie wygl?da?o m?odsze ?rodowisko. Narzeka? na niski poziom m?odych gracz jest ?atwo, zrobi? co? aby ten poziom si? zmieni? r11; trudniej.

Czy m?odo?? to jedynie ogromny potencja?? A mo?e jest jeszcze co?? Mo?e zró?nicowanie i pewna ?wie?o??? Gdyby nie nowi, ?rodowisko sta?oby si? nudne. Stale te same wszechwiedz?ce twarze, ci?gle ci sami kumple. Monotonia jest wrogiem wszystkiego.
Pami?tajmy równie? o tym, ?e nikt nie jest wieczny. Ka?dy wcze?niej czy pó?niej ko?czy swoja karier? z militariami, a pojawianie si? nowych jest naturalnym zjawiskiem. Kwestia tego, jak tych nowych przyjmiemy i jakie ?rodowisko b?d? tworzy?, co po cz??ci zale?y równie? od nas.


Na portal Koalicji Pó?noc artyku? przygotowa? Jacek Szyntar rJacek1246r1;
?ród?o : www.blog-gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | majkel1995 dnia April 10 2010 15:19:12
Moim zdaniem to zale?y jaki jest rekrut w ASG. Je?eli na przyk?ad kupi? sobie jak?? replik?, znalaz? jakie? forum maniaków, gdzie przeczyta?, ?e w niedziele jest strzelanka i idzie na ni? nic nie wiedz?c o tym sporcie, to niech si? nie dziwi, ?e mog? go spotka? negatywne komentarze. Denerwuje mnie te? jak taki ?wie?u? nastawia celownik na jak?? porz?dn? ekip?, wchodzi g??boko jej w ty?ek, spamuje na ich forum bezsensownymi pytaniami bo my?li, ?e dzi?ki temu b?dzie bardziej pro, a jak przyjdzie co do czego spotka? si? w cztery oczy to ju? g?owa w dó? i sklejenie war. Po prostu je?eli nowy jest bezmy?lny i wie o militariach tyle co ja o hokeju na trawie to nie wiem czym si? dziwi?, ?e zostanie obity na forum lub opierniczony w realu za nieprzestrzeganie zasad. Gdy ja zaczyna?em w Ejrsofcie to stara?em si? by? mi?y dla bardziej do?wiadczonych graczy, nie zachodzi? im w ty?ki i zrobi? sobie normaln? opinie. Czu?em du?y szacun (i do dzisiaj czuj? Z przymru?eniem oka ) do starych wyjadaczy, którzy ju? si? bawi? po 4 lata. A tacy niektórzy rekruci wjad? na forum poka??, jacy to s? do?wiadczeni i pi?kni, ile to ich nowo zakupiona replika ma FPSów , a jak przyjdzie co do czego to pytaj? si? gdzie w?o?y? bateri? etc.
To jest tylko moje zdanie co do nowych. Nie dziw si? Jacku, ?e starzy si? nie chc? strzela? z mi?chem armatnim, bo szukaj? sobie wy?szych poziomów. Tak samo jest w innych sportach, na przyk?ad gracze z pierwszej ligii w koszykówce nie graj? z amatorsk? meczy. To tyle z mojej strony.
#2 | Jacek1246 dnia April 10 2010 18:08:50
Te? si? z tym zgadzam. Ka?dy kiedy? zaczyna? i nie chodzi tutaj o tych co przyjd? na spotkanie, pochwal? si? giwer?, polansuj? etc. tylko bardziej o tych, którzy s? w porz?dku i nawet je?li pope?ni? jakie? b??dy, to szybko wyci?gn? z nich wnioski i b?d? si? stara? poprawi?.

Sam przecie? mia?em podobnie jak zaczyna?em si? strzela? z KPM, a wcze?niej w maju 2009 z kolegami na pewnej fabryce. Pope?ni?em wiele b??dów, ale wyci?gn??em z tego wnioski i stara?em si? poprawi?. Teraz b?dzie nied?ugo rok w ASG i szczerze powiem, ?e ten sport mnie wiele nauczy?.
Szkoda tylko, ?e je?li na pocz?tku "nowy" pope?ni jakie? b??dy, to niektórzy zapami?tuj? je na bardzo d?ugo i nie daj? takiemu komu? szansy na wybicie si?. Mówi? to z w?asnego do?wiadczenia.
Na szcz??cie mi uda?o si? odbi? od tej nieprzychylnej sytuacji, która by?a na pocz?tku. Zawdzi?czam to g?ównie Koalicji Pó?noc oraz kilku osobom, którzy pomogli mi w wybraniu w?a?ciwej ?cie?ki, w tym Mario75 i dru?yna Rangers.

Artyku? napisany g?ównie po to, aby spojrze? na niektórych graczy z innej perspektywy, na tych, którzy mo?e i pope?nili b??dy, ale staraj? si? poprawia? i zdobywa? umiej?tno?ci.

Dzi?kuj?. U?miech
#3 | renifer181 dnia April 11 2010 17:09:23
Na szacunek "starych wyjadaczy " trzeba sobie zapracowa? i poprzez to , ?e chcesz dorówna? Starszym Koleg? to si? najwi?cej nauczysz .I pami?taj ?e na uwadze jest bezpiecze?stwo bo to jest sport w którym podejmujesz decyzje i je?li co? ?le zrobisz ,albo nawet i nie to mo?esz przyp?aci? zdrowiem lub ?yciem. I ucz si? najwi?cej na w?asnych b??dach To i ty kiedy? b?dziesz " Wyjadaczem"
#4 | Mario75 dnia April 11 2010 21:12:31
Ogólne zasady ASG, które s? stosowane zw?aszcza na manewrach ogólnopolskich, to wiek od 16-stu lat za zgod? rodziców oraz od 18-stu lat. KOALICJA PÓ?NOC aby wyj?? na przeciw m?odszym maniakom asg zani?y?a wiek do 15-stego roku ?ycia wzwy?. Zawsze pomagali?my i s?u?yli?my rad? m?odszym i nowym maniakom asg. Niektórzy faktycznie czytali pod wskazanymi przez Nas adresami interesuj?ce ich informacje. Inni czasem zam?czali niesko?czon? ilo?ci? pyta? na PW czy GG, cho?by tak najprostszymi, o których wspomnia? Majkel. Naprawd? wiele mo?na znale?? w sieci. Je?li nic si? nie uda znale?? zada? pytanie na forum. Forum Koalicji Pó?noc zosta?o stworzone z my?l? o wszystkich maniakach i dla wszystkich maniaków. Wyznaczone tajne podfora s? skierowane do poszczególnych Teamów, których dowódcy sami zarz?dzaj? nimi. W zwi?zku z tym np. taki m?ody pocz?tkuj?cy maniak po rozwi?zaniu swojego "podstawowego" problemu równie? mo?e zamie?ci? problem i znalezione w sieci rozwi?zanie, aby pomóc nast?pnym po nim nowym przysz?ym maniakom ASG. Inni te? b?d? kiedy? zaczynali i zasilali nasze szeregi.

Jednak je?li nie chcesz wyj?? na totalnego ignoranta m?ody maniaku asg to najpierw czytaj w sieci o nurtuj?cym Ci? problemie, a potem ew. dopytuj podczas strzelanek, manewrów, ?wicze? itp. czy na forum. Je?li jeste? nowy sprawd? jakie s? warunki przyj?cia rekruta do danego Teamu. Wybór przedzia?u wiekowego Teamów jest spory. Nie s?ysza?em aby, który? z Teamów z Koszalina cho?by nie zainteresowa? si? "nowym". Ka?dy stara si? w wyrozumia?y sposób pomóc. Wiadomo, ?e ignorancja i namolno?? z czasem m?cz? i nie dziwcie si? na zdenerwowane reakcje starszych sta?em maniaków asg.

W tek?cie nie ma s?owa o wieku, mowa o m?odych nowych maniakach asg lub mo?e raczej przysz?ych maniakach asg. Ze wzgl?du na du?e ryzyko zwi?zane z urazami czy ?mierci?, m?odszych ni? i tak zani?ony wiek 15-stu lat przez KOALICJ? PÓ?NOC mo?na dopuszcza? do wymiany kompozytu tylko z rodzicem, lub udokumentowanym prawnym opiekunem. Jednak taki m?ody przysz?y maniak asg musi ca?y czas by? w zasi?gu wzroku i opieki rodzica/prawnego opiekuna. Zasad, którymi si? kierujemy jest naprawd? niewiele, zatem nauczmy si? ich przestrzega?. Co robi? inni to ich sprawa. Je?li np 11-sto czy 13-sto latkowie biegaj? cz?sto po obszarach zwi?zanych z ryzykiem urazu lub ?mierci robi? to na swoj? odpowiedzialno??. Nie zamierzam ani nikt inny ponosi? za to odpowiedzialno?ci. Jednak swoje Koalicyjne "podwórko" staramy si? mie? ogarni?te.

Np. w 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC ju? od d?u?szego czasu, aby zosta? Rangerem trzeba mie? sko?czone 18-?cie lat. Robimy wiele ryzykownych rzeczy. Nie chc? pó?niej mie? prokuratora na g?owie. Do tego wyjazdy na du?e ogólnopolskie manewry ASG na zaproszenia, s? najcz??ciej od 18-stego roku ?ycia, a my nie chcemy zostawia? cz??ci squadu. Bones i Reni zostali przyj?ci do Rangers przed zmianami dotycz?cymi wieku Kadetów, a pó?niej Rekrutów, potem Rangers. Przykro Nam jest, ?e np. nie mog? jecha? z Nami na du?e imprezy, na które trenujemy razem i zgrywamy si?. Potem ich bardzo brakuje w polu walki.
#5 | Galik dnia April 13 2010 12:44:57
Wybacz drogi Jacku, ale nie zgodz? si? z tob? ca?kowicie.
Nie wiem jak by?o kiedy?,kiedy? ale rok temu kiedy sam z kolegami zaczyna?em na ?adnym spotkaniu nie spotka?a nas ?adna przykro?? i wszyscy byli na prawd? serdeczni i pomocni.
Przy okazji tego tematu chcia?bym podzi?kowa? za tamt? pomoc Mariowi,jego Rangers, ekipie Rrock a tak?e innym którzy wtedy byli. Wszyscy sprawili?cie ?e ASG zafascynowa?o mnie i moich kolegów, a jedyn? nie przyjemno?ci? jaka mnie spotka?a by?y u?mieszki na boku z tytu?u posiadania przeze zemnie repliczki-pierdziawki za 90z? z Taniemilita***.pl, ale nikt mi tego nie wytkn?? ?e os?biam team. Poprostu mi pomagali?cie :-).
Dzi?ki wam wszystkim.
#6 | Jacek1246 dnia April 13 2010 18:23:09
Drogi Galiku, artyku? nie by? pisany przeze mnie. To, ?e Ciebie nie spotka?a ?adna przykro??, to nie znaczy, ?e innych te?. Chodzi tutaj o ca?okszta?t dotycz?cy ca?ej Polski.

Ja dzi?ki osobom, które wymieni?em we wcze?niejszym komentarzu zdo?a?em si? wybi? od pewnego ?rodowiska, które mi nie sprzyja?o. Niektórzy wiedz? dok?adnie o co chodzi, a jedni nie - nie wa?ne. Teraz najwa?niejsze dla mnie jest to, ?e w Koalicji Pó?noc i ca?ym otoczeniu, w którym teraz mam przyjemno?? si? znajdywa? jest SUPER.

Moje pocz?tki te? by?y trudne, ale nie chodzi tutaj tylko o osoby z Koszalina, lecz o ca?okszta?t.

Pozdrawiam. U?miech
#7 | Mario75 dnia April 14 2010 09:26:55
Na szcz??cie u Nas jest inaczej U?miech i ludzie ?yczliwsi U?miech
#8 | Galik dnia April 15 2010 11:10:36
Jacku pisa?em tylko w temacie Koszalina i okolic bo tylko ich znam. :-).
#9 | ZizuPrzezZzKropkami dnia April 15 2010 20:48:51
Tak szczerze mówi?c jeszcze w zesz?ym roku kiedy ?i?u pojawi? si? pierwszy raz na strzelance ,,?rodkowopomorskiego" nieco obawia? si? jakiej? niech?ci, ale okaza?o si? ?e wszyscy byli mili i ?yczliwi wi?c szybko si? w to ca?e towarzystwo wkr?ci?. Na pewno pomog?o mu w tym troszk? pokory i wyczucia.

Z drugiej strony ca?kiem niedawno udaj?c si? na strzelanke do pewnej grupy z okolic S?upska zosta? niemile zaskoczony przez tych m?odych ludków. Otó? gdy takich trzech, nie wiem mo?e 15-latków dobra?o si? do replik o niebotycznej mocy dosz?o do paru wypadków, jak przebicie okularów po serii z jaki? 4 metrów.

Oczywi?cie zachowanie starszych, do?wiadczonych graczy te? ma znaczenie, gdyby przysz?a nowa osoba i zosta?a b?yskawicznie odizolowana, oraz traktowana jak 5 czy nawet 7 ko?o u wozu to raczej by nie przysz?a na kolejn? rozgrywk?.

Wychodzi na to ?e wszystko zale?y jaki b?dzie ten nowy, i jak zostanie przyj?ty.
?i?u przemówi?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG ?o?nierz Specnazu Survival Szkolenie Certyfikowane Act od Valor Alice Custom Mndur Gorka E SPOS Combat Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,715
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,994
W tym miesiącu:229,382
W tym roku:2,962,678
Wszystkich:51,451,082
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: