Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

BA?KANY 1993-1997, 24-26 czerwiec 2011

BA?KANY 1993-1997, 24-26 czerwiec 2011

Autor: Luglo Team 22. SAS squadron W Wroc?aw

 

 

MilSim, Ba?kany 1993-1997

 
Termin: 24-26 czerwiec 2011

Organizatorzy: 22 SAS squadron W, Gmina Bystrzyca K?odzka.

Miejsce: Miasto i Gmina Bystrzyca K?odzka, zasi?g dzia?ania oko?o 60km2

Strony:
- USA (ONZ),
- UK (ONZ),
- Polska (ONZ),
- Serbia,
- Chorwacja,
- Kosowscy Alba?czycy,
- przemytnicy,
- "ludno?? cywilna".

Pojazdy militarne z kierowcami w komplecie do dyspozycji (wg scenariusza) dowódców stron konfliktu:
- BRDM x1,
- UAZ 469B x2,
- Ford Mutt x1,
- GAZ 69 x1,
- Honker x1.

Namioty wojskowe do dyspozycji (wg scenariusza) dowódców stron:
- NS x7,
- KP x4,
- i inne.

Inny dost?pny (wg scenariusza) sprz?t do dyspozycji dowódców stron:
- dzia?o bezodrzutowe B10,
- mo?dzierz 120mm,
- he?my ONZ x40,
- berety serbskich Skorpionów x15,
- berety Chorwatów x30,
- stacjonarne stanowisko kontroli przestrzeni powietrznej wraz z radarem,
- punkt pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wie?a wartownicza,
- ok 250 worków z piaskiem,
- mapy wojskowe terenu rozgrywki,
- beczki stalowe 200l x20,
- palety transportowe x30,
- skrzynie ogólnowojskowe x16,
- plandeki ró?nych rozmiarów x9,
- 1mln marek niemieckich (DM) w nomina?ach 100DM,
- flagi i inne oznaczenia wojsk ONZ,
- mikroskopy dla laboratorium polowego,
- zdezaktywowane repliki ASG (karabinki szturmowe, pistolety, strzelby) x20,
- fartuchy medyczne,
- repliki karabinów maszynowych x2.

Wa?ne informacje:
- w cz??ci imprezy wezm? udzia? prawdziwi korespondenci wojenni z mediów ogólnopolskich i lokalnych a w scenariuszu ich odpowiednicy z ramienia sponsorów,
- ka?dy uczestnik wyra?a zgod? na u?ycie swojego wizerunku przez media i sponsorów dla celów dziennikarskich i marketingowych,
- w sobot? po po?udniu pojawi si? mo?liwo?? odwiedzin przez lokalnych mieszka?ców w bazie ONZ,
- o przydziale do stron decyduje organizator,
- istnieje mo?liwo?? u?ycia w?asnych samochodów w scenariuszu (wg zasad poni?ej),
- na obrze?u miasta Bystrzyca powstanie baza ONZ wraz zapleczem,
- trupiarnia jest wydzielon? baz? i stanie si? miejscem zako?czenia i podsumowania MilSima w niedziel? o godzinie 10:00,
- militaria.pl zapewnia profesjonaln? sesj? zdj?ciow? na zako?czenie imprezy,
- organizator zapewnia ka?demu uczestnikowi na zako?czenie w niedziel? grillowan? kie?bas?, pieczywo i napój (piwo lub cola).

Wpisowe od osoby: 30z?

Zg?oszenia grupowe i indywidualne wysy?a? na .

Zg?oszenie powinno zawiera?:
- imi? i nazwisko,
- nick,
- rodzaj kamufla?u,
- ewentualnie nazw? ekipy.


Wp?aty zawieraj?ce w tytule: nick + MilSim, np. "Ziutek MilSim", do dnia 17 czerwca 2011.
Nr konta zostanie podany 6 czerwca 2011.

Sponsorzy:
www.gunfire.pl
www.militaria.pl
www.selenge.pl

Wspó?praca:
www.militarni.pl

Patron medialny:
www.asg-combat.pl

ZASADY GRY

EFEKTY TRAFIENIA/PIERWSZA POMOC

1. Liczy si? ka?de bezpo?rednie trafienie (nie rykoszet).

2. Ka?de miejsce na ciele si? liczy. He?my i kamizelki nie chroni?. Postrza? w plecak, wystaj?c? ?adownic?, karimat? itp. - jak postrza? w plecy

3. Ka?de trafienie liczy si? tak samo.

4. Serie traktuje si? jako jeden strza?.

5. Mo?na eliminowa? ca?kowicie z gry lub zadawa? rany tak?e bez u?ywania broni:
a) ELIMINACJA, (tzw. Silent Kill) - k?ad?c r?k? na ramieniu i powiedzeniu "NIE ?YJESZ" (nie wymaga potwierdzenia ofiary).
b) ZADANIE RANY - k?ad?c r?k? na ramieniu i powiedzeniu "RANNY" [nie wymaga potwierdzenia ofiary].
c) Eliminacja silent kill osoby ?pi?cej wymaga potwierdzenia przez ta osob?, ?e nie ?yje . Np. skinieniem g?owy, ?e rozumie co si? dzieje .

RANNI:

1. Osoba trafiona powinna:
a) pa?? na gleb?,
b) nie wolno si? jej komunikowa? - wolno jej tylko j?kn?? lub zacharcze?,
c) OZNACZA SI? - je?li jest to rana k?adzie/przewi?zuje sobie przez rami? czerwona szmat?(NIE ZAK?ADA na g?ow?, kapelusz, czapk?!!! W nocy oznacza si? CZERWONYM ?wiat?em chemicznym.
d) powinna le?e? na ziemi do dalszych czynno?ci. Mo?e porusza? si?, czo?gaj?c do oko?o 2 m (po to by np. nie le?e? w styczniu w jakiej? ka?u?y itp). Trafieni nie ostrzegaj? i nie przeszkadzaj?.

2. Osoba trafiona zostaje ranna i wymaga pomocy lekarskiej. Musi by? ona udzielona w ci?gu 30 min, gdy? w przeciwnym wypadku powoduje to ZGON. Osoba ranna mo?e si? przemieszcza? w promieniu max 2 m od miejsca trafienia, a dalej tylko z pomoc? innych osób (np. nosze, pa?atka, p?achta brezentowa).

3. W przypadku nie udzielenia pomocy w ci?gu 30 minut gracz ginie z powodu up?ywu krwi.

4. Po udzieleniu pomocy przez medyka gracz mo?e powróci? do gry, stosuj?c si? do zalece? medyka (ograniczenie w noszeniu przedmiotów, poruszania si?). Banda? nosi si? do ko?ca operacji lub wyeliminowania z gry (=Drugie Trafienie)

5. Gracz mo?e samodzielnie si? opatrzy? od pasa w dó?, z zachowaniem zasad pierwszej pomocy.

6) Zasady Pierwszej pomocy

6.1) Zlokalizowa? miejsce postrza?u, a nast?pnie zasypa? j? ?rodkiem antyseptycznym (np. sól kuchenna z torebki strunowej)
6.3) Opatrzy? ran? opatrunkiem lub owin?? banda?em.
6.5) Ranni, niezale?nie od ran, mog? si? porusza? si? zaraz po za?o?eniu opatrunku z WYJ?TKIEM rannych opatrzonych przez przeciwnika patrz ni?ej 6.6.
6.6) Ranny opatrzony przez przeciwnika mo?e wróci? do gry po 15 minutach
6.7) Ranny mo?e zosta? przez przeciwnika przez niego:
a) dobity na miejscu - wystarczy klepn?? w rami? i powiedzie? "nie ?yjesz" (nie ma potrzeby opatrywania)
b) wzi?ty do niewoli - wystarczy powiedzie? "Jeniec", po czym takowy musi si? dostosowa? do regu? odno?nych wzi?cia do niewoli. W OPRACOWANIU- NIE KORZYSTAMY NA CHWIL? OBECN? z ZAPISU O JE?CACH
c) pozostawiony samemu sobie

7. W przypadku, gdy gracz, który ma jeden banda? zostanie powtórnie trafiony nast?puje jego ZGON -bezapelacyjny ZGON.

8. Gracz który zosta? wyeliminowany trwale z gry, lub te? z niej zrezygnowa? zobowi?zany jest do widocznego oznaczenia swojej osoby.

a) gracz którego zgon nast?pi? za dnia zak?ada czerwon? "szmat?"(czapka, arafatk?, chusta lub jakikolwiek materia? koloru czerwonego na g?ow?, kapelusz,czapk?, tak by by? widoczny)

b) gracz którego zgon nast?pi? przed zmierzchem, lub w nocy montuje w widocznym miejscu ?wiat?o chemiczne (tzw LIGHTSTICK) w kolorze ?Ó?TYM, POMARA?CZOWYM lub innym jasnym (nie czerwonym !!! )

9. Gracz, którego nast?pi? zgon udaje si? do miejsca NIEBA (miejsce wcze?niej wyznaczone)

a) Uczestnik którego nast?pi? "zgon" mo?e uda? si? w miejsce wcze?niejszego z?o?enia sprz?tu, czy te? do samej bazy macierzystej, o ile taka istnieje, pod warunkiem w?a?ciwego oznaczenia swojej osoby a tak?e nie przeszkadzania w grze innym dzia?aj?cym jeszcze uczestnikom. Czas pobytu w ewentualnej BAZIE powinien by? jak najkrótszy, niezb?dny tylko do zabrania swoich rzeczy. Nast?pnie bezzw?ocznie powinien opu?ci? takie miejsce i uda? si? do "NIEBA".
b) Dopuszczalny jest jak najbardziej powrót po prostu do domu, z tym i? uczestnik zobowi?zany jest o zg?oszenie takiego faktu ORGANIZATOROWI

AMUNICJA:

1. Zak?adamy, ?e na terenie operacji obie strony u?ywaj? domy?lnie broni o tym samym kalibrze, np.
- 5,56mm NATO karabinowa
- 7,62mm NATO jako bro? wsparcia (wyznaczeni uczestnicy)
- ~9mm pistoletowa / ~0.38 rewolwerowa
- snajperzy indywidualne, w zale?no?ci od typu i przeznaczenia broni

2. Przyjmujemy umownie, ?e domy?lny przydzia? amunicji na cz?onka zespo?u wygl?da nast?puj?co:
a) karabiny szturmowe - 30szt x 10 mag = 300 kulek
(np. M4/M16/AK/SLR)

b) pistolety maszynowe - 30szt x 10 mag = 300 kulek jako bro? g?ówna
30szt x 2 mag = 60 jako bro? przyboczna
(np. UZI, INGRAM, SKORPION, MP-5, etc)

c) bro? snajperska - 5-10szt x 10 mag = 50/100 kulek jako bro? g?ówna

d) bro? wsparcia - 500 x 2 mag = 1000 kulek
(np. M240 Mag, M249 SAW, PK/RPK, MG3, M60, etc)

e) pistolety - 15szt x 2 = 30 kulek

f) rewolwery 5-8 szt. x 3 = 15/24 kulek

g) granatniki/granatniki pod lufowe/dzia?a bezodrzutowe - max3 ?adunki, w zale?no?ci od pojemno?ci g?owicy miotaj?cej
(np. M-203, GP-25, GP-30, RPG-7, LAW, etc.)

h) bro? wsparcia zamontowana na pojazdach – 1500 x 3mag = 4500 kulek
(np. M240 Mag, M249 SAW, PK/RPK, MG3, M60, etc)

3. W czasie misji przyjmujemy realny poziom amunicji, który jest na wyposa?eniu ?o?nierza. Umownie przyjmujemy ilo?ciowo warto?ci podane w punkcie 2.

4. Aby uzupe?ni? wystrzelon? amunicj? mo?na skorzysta? z :
a) poprosi? o amunicj? kolegów z zespo?u
b) przej?? amunicj? od zabitych i przeszukanych wrogów (sam? amunicj? bez magazynków)
c) uzupe?ni? zapas w punkcie uzupe?nie?, je?eli takowy jest przewidziany w scenariuszu.

5. Nie powinno si? wykorzystywa? amunicji przypisane do jednego typu (np. pistolet/karabin snajperski) do replik innych typów (np. karabin szturmowy) je?eli jest nielogiczne z punktu widzenia kalibru obu replik.
Natomiast zmiana przeznaczenia z pistoletu np. BERETTA 92F 9mm na MP-5 jest jak najbardziej OK.

6.1 Namawiamy do stosowania magazynków typu real-cap, które rozmy?lnie ograniczaj? szybkostrzelno?? repliki, za to wprowadzaj? wi?cej realizmu zwi?zanego z wymian? magazynków, ograniczaniem serii itp.
6.2 Namawiamy równie? do u?ywania amunicji biodegradalnej.

7. Ilo?? broni snajperskiej w zespole zale?y od rodzaju replik takiej broni. Równocze?nie mo?emy za bro? snajpersk? uzna? replik? broni szturmowej o ile zosta?a ona przystosowana do u?ywania jako bro? snajperska:
- pr?dko?? wylotowa jest wi?ksza ni? 450fps
- luneta

PIERWSZA POMOC / MEDYCY

1.1 Medyk nie mo?e udzieli? sobie sam pierwszej pomocy, mo?e natomiast wydawa? polecenia innym nie medykom jak maj? to zrobi?. Spada wtedy jako?? leczenia i mimo zdolno?ci manualnych osoby opatruj?cej czas udzielenia pierwszej pomocy wyd?u?a si? do 30 minut.
1.2 RANA LEKKA to rana powsta?a w wyniku postrza?u poni?ej linii pasa. W takim wypadku ranny mo?e opatrzy? si? sam gdy zostanie postrzelony poni?ej linii pasa , tzn pierwsza kulka/cz??? serii, jak? otrzyma? trafi?a poni?ej linii pasa.
1.3 RANA CI??KA to rana powsta?a w wyniku postrza?u powy?ej linii pasa. W takim wypadku ranny NIE MO?E opatrzy? si? sam. Musi to zrobi? MEDYK zgodnie z procedur?.
1.4 Ka?dy zespó? powinien posiada? wyznaczonego medyka w ilo?ci jeden medyk na cztery osoby.

ZAWARTO?? TORBY MEDYCZNEJ (do gry)

2) "Apteczka" Uczestnika:
- czerwona szmata/chusta/czapka itp.
- ?wiat?o chemiczne: 1x czerwone; 1x ?ó?ty
- min. 2 banda?e
- min. 3 gazy ja?owe
- 1 strzykawka
- oraz NORMALN? OSOBIST? APTECZK? PIERWSZEJ POMOCY, z informacjami wewn?trz o potencjalnych uczuleniach, chorobach, itd.


POJAZDY KO?OWE

1. Pojazdy bior?ce udzia? w grze s? oznaczone przez ich w?a?cicieli bia?? kartk? A4 na przedniej i na tylnej szybie pojazdu w miejscu nie utrudniaj?cym prowadzenia bezpiecznej jazdy. Pojazdy militarne nie musz? by? oznaczone.
2. Nie strzelamy do pojazdów bior?cych udzia? w grze.
3. Nie strzelamy z pojazdu ani z jego bezpo?redniej okolicy.
4. Nie ma mo?liwo?ci zniszczenia pojazdu ani przej?cia go.
5. Na ??danie oznaczonych i wyznaczonych w scenariuszu osób pojazd MUSI si? zatrzyma?.

?ród?o: http://www.koalicjapolnoc.pl/Phorum/

?ród?o: http://kociolbalkanski.blogspot.com/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 30 2011 11:42:35
Powiem szczerz, ?e cena jest wi?cej ni? atrakcyjna. Mi?o widzie? jak dzia?aj? nast?pni pasjonaci wk?adaj?c w imprez? kawa? swojego czasu i serca Oklaski
#2 | Mario75 dnia June 04 2011 11:29:08
Cytuj? za ?ród?em: http://kociolbalk...gspot.com/

sobota, 4 czerwca 2011
Gar?? informacji;
- MilSim ten posiada limit osób, a ?e dla wielu ekip ju? si? rozpocz??a faza zbierania informacji o potencjalnych przeciwnikach, ich sk?adach i wyposa?eniu (bia?y wywiad) lista uczestników nie zostanie opublikowana. Po osi?gni?ciu maksymalnej ilo?ci personelu po stronach symulacji zg?oszenia przestan? by? przyjmowane.

- Rodzaj, charakterystyka i sposób prowadzonych dzia?a? na takim obszarze i na terenie tego typu wykluczaj? uczestnictwo osób nieletnich. Dlatego zakres zg?oszenia zostaje powi?kszony o nr PESEL.

- Scenariusz napisa?y wydarzenia na przestrzeni lat zawartych w tytule: 1993-1997. Dlatego je?li chcecie si? lepiej przygotowa? do zada? poczytajcie o tym, co si? dzia?o podczas tego konfliktu wielu narodowo?ci, kultur, sk?óconych wata?ków oraz sposobu interwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale jak si? to wszystko potoczy zale?y tylko od Waszej wyobra?ni, czyli sposobu planowania i realizacji zada? zleconych przez scenariusz oraz dowódców stron.

- Rozpocz?cie dzia?a? planowane jest na godzin? 17:00 w pi?tek a zako?czenie w niedziel? o 9:00 – 40h dzia?a? nonstop. Przez ca?y ten czas nikt nie zdejmuje okularów ochronnych bez wzgl?du na to czy k?adzie si? spa? czy stoi w kolejce w spo?ywczaku.

- Dzia?ania bojowe na terenie miasta Bystrzyca oraz na wsiach s? ograniczone do wody w spray'u symuluj?cej gaz obezw?adniaj?cy i wykluczaj? u?ycie replik. Osoba obezw?adniona pozostaje bez prawa do komunikowania si? i poruszania przez 10min. Osob? obezw?adnion? mog? prowadzi? 2 osoby.

- Rejon prowadzonego scenariusza obejmuje okolice miejscowo?ci: Konradów, Marcinków, Stary Waliszów, Nowy Waliszów, P?awnica, Kamienna.

- Miejscowa ludno?? zamieszkuj?ca te tereny zosta?a poinformowana poprzez lokalne media o MilSimie i nie ma obowi?zku ani potrzeby ukrywania replik.

- Repliki typu RAM zostawcie w domu. Limitu FPS nie ma ale musz? to by? repliki typu ASG.

- Na MilSimie b?dzie oddzia? ?andarmerii i jednym z jego zada? jest badanie stanu trze?wo?ci uczestników – osoba odmawiaj?ca badania alkomatem zostanie potraktowana jak trup i ko?czy imprez?. Uczestnicy maj?cy wi?cej ni? 0,5 promila w wydychanym powietrzu b?d? zatrzymywani przez ?andarmeri? na 3h i dostaj? „?ó?t? kartk?”. Po tym czasie kolejne badanie. Je?li po opuszczeniu aresztu taki uczestnik zostanie ponownie zbadany na zawarto?? alkoholu i wynik przekroczy 0,5 promila to czerwona kartka i ko?czy imprez?. Je?li zostanie wykryty alkohol u jakiegokolwiek kierowcy bior?cego udzia? w MilSimie to zostanie on zatrzymany do czasu przyjazdu policji – ZERO TOLERANCJI.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Zbrojownia Nowe pistolety WP Survival Makarov KWC Radio ASG ?o?nierz Specnazu Homemade Libia Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,192
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:180,502
W tym miesiącu:149,669
W tym roku:7,277,459
Wszystkich:55,765,863
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: