Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:16
Zachód słońca: 15:52
Dzień trwa:
8 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Combat Alert 2011 okiem Koalicji Pó?noc

Combat Alert 2011 okiem Koalicji Pó?noc

Tekst, zdj?cia i multimedia: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP

 

W ostatni weekend maja trzynastoosobowa grupa Koalicjantów wzi??a udzia? w imprezie znanej pod nazw? "Combat Alert". Kolejny raz,na terenie opuszczonej bazy wojskowej w Chrycynnie pod Warszaw?,zosta?a rozegrana potyczka na granicy dwóch zwa?nionych pa?stw.

Obrazek

Wzórze nr 4. Obrona radaru. Na pierwszym planie Fubar, dalej Orzech i Harper z Koalicji Pó?noc

WPROWADZENIE
Pod koniec 2010 roku do redakcji Koalicji Pó?noc odezwa? si? organizator imprezy "Combat Alert", Marcin Korowaj z pro?b? o pomoc w nag?o?nieniu imprezy, o której w ?wiatku polskiego ASG by?o ju? s?ycha? du?o,mi?dzy innymi za spraw? obszernych opisów poprzednich edycji w prasie bran?y militarnej. Artyku?y o "Combart Alert" ukaza?y si? w takich pismach jak Polska Zbrojna czy Komandos. Nie zastanawiaj?c si? d?ugo,postanowili?my wesprze? inicjatyw? oraz przyj?? zaproszenie do wzi?cia udzia?u w rozgrywce. Z pocz?tkiem 2011 roku by?a ju? skrystalizowana ekipa ekspedycyjna oparta g?ównie na cz?onkach 75thRangerRGT Koszalin, KP wsparta dwoma koalicjantami z ko?obrzeskich W?ciek?ych Bobrów, KP oraz snajperem Stefkiem i sprawdzonym w boju, "wolnym strzelcem" Fabio. Czas do wyjazdu mija?, przynajmniej dla mnie,do?? szybko. W mi?dzyczasie odby?a si? organizowana przez Koalicj? Pó?noc, "IVO JIMA3", "Mariówka" i "Operacja Ustka".Wszystko to przeplatane treningami. Mia?y one na celu zgranie si? Rangers'ów z W?ciek?ymi Bobrami, by na "Combat Alercie" wszystko chodzi?o jak w zegarku.

Obrazek

Widok z wozu Skury z Koalicji Pó?noc podczas trasy z nad morza pod stolic?.

TRIP.pl - Zjadacze kilometrów
Mija?y wi?c godziny, dni i miesi?ce a? nadszed? moment, w którym nale?a?o sprawdzi? ekwipunek, uzupe?ni? zapasy, zebra? wszystko do kupy, wrzuci? w samochody i wybra? si? w tras?. Wyjazd zosta? zaplanowany w czwartek na godzin? 23.00, tak by by? w pobli?u stolicy z nastaniem nowego dnia. Tu? po wyznaczonym czasie pod moim domem pojawili si? Ranger'si - Skura, Szuwi i Reni na pok?adzie "Skurowego BWP". Wrzuci?em graty i po chwili byli?my pod domem Maria, u którego brakowa?o jedynie Grubego. Gruby nie da? d?ugo na siebie czeka? i rozpocz??a si? Nasza wyprawa. Jeszcze tylko wizyta na stacji benzynowej i w tras?. Droga zlecia?a do?? szybko mimo braku po?piechu i z kilkoma przerwami. Tu? przed osi?gni?ciem celu dokupili?my wod? pitn?, rozprostowali?my ko?ci i sprawdzili?my lokalizacj?. Kilkana?cie minut pó?niej wita?a Nas strefa dzia?a?. Papierowe znaki zawiod?y ekspedycj? wprost do obozu Armii Regularnej [AR], której szeregi mia?a zasili? Koalicja Pó?noc.

Obrazek

Szuwi z Koalicji Pó?noc delektuje si? kaw? z mlekiem i ciasteczkiem z kawiarenki w campie Armii Regularnej

BAZA - Kawa, ciastka, kibel i karabiny
Na miejscu by?o ju? kilkana?cie namiotów.Teren wyda? si? przyjazny, wr?cz luksusowy. Równa trawiasta polana w?ród bunkrów i innych instalacji pozosta?ych po bytno?ci poprzednich lokatorów z MON'u. Opu?cili?my pojazdy. Cz??? "wycieczkowiczów" z miejsca sprawdzi?a jako?? sanitariatów. Klasycznie dla tego typu imprez rozstawione by?y "tojki" plus wisienka na torcie w postaci wykafelkowanego w ?rodku, "cywilizowanego" wychodka z umywalk?, lustrem i mi?kkim papierem. Dodatkowych gwiazdek dodawa?a ?wietnie wyposa?ona "szwedzka kawiarnia", w której mieli?my do wyboru kaw? z mlekiem, ciasteczka i ca?? fur? herbat w ró?nych smakach. Szkoda, ?e ta przyjemno?? do?? szybko si? sko?czy?a i nie by?a uzupe?niona. Cho? z drugiej strony sta?y dost?p do wrz?cej wody rekompensowa? ulotno?? i tak rzadko spotykanego gestu organizatorów. Gdy cz??? z Nas zachwyca?a si? przywilejami bazy AR, reszta rozpocz??a roz?adowywanie ekwipunku. Rozstawienie obozowiska trwa?o chwil?. Ot uroki nowoczesnych samo-rozk?adaj?cych si? namiotów. D?u?ej trwa?o rozpi?cie Koalicyjnego banera... Ok, wi?c mamy ju? gdzie "mieszka?". Chwila relaksu, szybkie drugie ?niadanie i czas uda? si? do punktu rejestracyjnego.

Obrazek

Na zdj?ciu Kubix D-ca Kompani Cerber rozmawia przez telefon, Mike Holender zerka w kamer?, Gruby z Koalicji Pó?noc pokazuje jakie ma szerokie plecy, Reni z Koalicji Pó?noc ?apie si? za g?ow? ile tego tutaj jest ;)


REJESTRACJA - FPS'y, NSR'y i "Holender"
Wsiedli?my w samochody, które nale?a?o zostawi? na parkingu i ruszyli?my w kierunku miejsca wyznaczonego do rejestracji uczestników "Combat Alert'a 2011". W punkcie kr?ci?o si? ju? do?? sporo osób. Kilkoro z Nas wysiad?o i ustawi?o si? w kolejce. Jednak okaza?o si?, i? nale?y mie? ze sob? replik? celem "przechronowania" i oznaczenia naklejk? z warto?ci? jak? pokaza? miernik. Ja,jako fotograf,z miejsca dosta?em plakietk? z napisem "STUFF" oraz zestaw uczestnika - racje ?ywno?ciowe z instrukcjami, kamizelk? trafie?, itp. Jeszcze tylko uraczy?em si? gad?etem punktu informacyjnego NSR, w postaci koszulki i pod??y?em za kolegami na le??cy kilkadziesi?t metrów dalej parking, po repliki. Mia?em ze sob? swoj? "Helenk?" [HK416], jako zapas na wypadek awarii sprz?tu, którego? z ch?opaków. Co, jak pó?niej si? okaza?o, by?o dobrym posuni?ciem... Samo chronowanie wyda?o Nam si? do?? dziwne, a to za spraw? u?ywanego do tego celu sprz?tu, który "wypluwa?" zastanawiaj?ce wyniki. Mamy swój nowiutki Koalicyjny "chrono" za "ci??ki pieni?dz" potwierdzaj?cy wyniki innych tego typu sprz?tów lecz te z testów organizatorów wydawa?y si? zgo?a inne. T? nieprawid?owo?? zauwa?y? Nasz pok?adowy serwisant Sebi, który zna doskonale wi?kszo?? Naszych "niuniek" poniewa? nie raz przy nich grzeba? i jak pokazuje praktyka zna si? facet na rzeczy. Nie znam si? za bardzo na tym, jestem pospolitym szturmanem, który zna si? na wykonywaniu zada? ale co? musi w tym by?. Ostatni raz jak sprawdza?em osi?gi "Heli" zim? na mrozie urz?dzenie wyrzuci?o wynik o oko?o 50fps'ów wy?szy ni? ten z majowego CA... Zostawmy jednak ten temat, bo w?a?ciwie nic nie wnosi, a i tak pó?niej nie mia?o, to znaczenia. Mimo limitów i testów ludzie, jak uda?o mi si? sprawdzi? na w?asnej skórze mimo oznakowania kamizelk? i lightstick'iem mieli mocne repliki. Jak mog?oby si? zdawa? s?dz?c po popularno?ci masek na Mazowszu spora moc nie jest tu czym? nowym... W czasie kolejnej wizyty na parkingu poznali?my Majka, polaka na sta?e mieszkaj?cego w Rotterdamie. Okaza? si? bardzo przyjemnym i weso?ym go?ciem, którego zaprosili?my do zasilenia Naszych szeregów. W boju sprawdzi? si? jako ?wietny szturmowiec. Jego okrzyk bojowy w okolicach punktu CP4 zapami?ta zapewne wielu. ;)

Obrazek

Gruby i Reni z Koalicji Pó?noc przygotowuj? okopy na linii frontu

DO PIACHU! - "Nasze s?odkie dziurki"
Z powrotem w bazie, dowódca plutonu poinformowa? o konieczno?ci umocnienia granicy. Tym sposobem wróci?y w ?aski auta pozostawione na parkingu, a wraz z nimi ?opaty, szpadle, saperki i maczety. Czyli wszystko, to co by?o potrzebne by si? okopa?. Po dotarciu na "granic?" zluzowali?my ekip? "wykopaliskow?". Uzbrojeni w dodatkowe szpadle i kilof zabrali?my si? wszyscy do roboty. Mimo ?e nie musia?em,pomog?em ch?opakom przy tworzeniu umocnie?. Co prawda, przez kontuzj? stopy nie mog?em kopa? ale r?ce mia?em sprawne, dlatego wyposa?ony w nó? i maczet? stara?em si? oczy?ci? przedpole z do?? g?stych krzaków. Koalicjanci wywi?zali si? z zadania szybko i sprawnie. S?dz?c, ?e kopiemy dla siebie [groby?! ;P], powsta?y zgrabne, zamaskowane, punkty umocnione z krzy?uj?cymi si? strefami ogniowymi. Ostatecznie sztab jednak rozstawi? Koalicj? w innym rejonie i tak "s?odkie dziurki" s?u?y?y innym.

Obrazek

Przy koalicyjnym stole. Camp Armii Regularnej

MOBILIZACJA
Na "zdobycznym", ledwo stoj?cym stole w ?rodku okr?gu z namiotów le?a?y repliki, magazynki, elementy wyposa?enia, racje ?ywno?ciowe, itp. Dawa?o si? wyczu? narastaj?ce pozytywne napi?cie, ludzie w dobrych humorach nastawiali si? do akcji. Dzie? chyli? si? ku ko?cowi. Jedni jedli ostatni ciep?y posi?ek, inni ju? po rytuale przyrz?dzania strawy przygotowywali szpej, jeszcze raz wszystko sprawdzaj?c. Mniej wi?cej w po?owie tego obrz?du zosta? zwo?any apel zaczynaj?cy oficjalnie "Combat Alert 2011". Zosta?y powtórzone zasady, ostrze?ono o niebezpiecze?stwach. Dowódcy pododdzia?ów rozdali swoim ?o?nierzom opatrunki osobiste oraz kilka rad i motywuj?cych zda?. Ka?dy uczestnik zosta? oznakowany ta?m? klej?c? w kolorze odpowiadaj?cym jego plutonowi po czym móg? wróci? do przygotowa?. W tym momencie w?a?ciwie wszyscy byli ju? gotowi. Obóz zala?y ciemno?ci nocy. Dowódcy zostali wezwani na odpraw?, która by?a krótka, zwi?z?a i tre?ciwa. W czasie jej trwania na terenie obozu formowa?y si? grupy bojowe. Zaraz po odprawie plutony szybko ustawi?y si? w szereg i tak Cerber czyli Koalicjanci z zaprzyja?nionym team'em "TASK FORCE" [TF] oraz ca?a reszta watahy rozpocz??a marsz na pozycje.

Obrazek

Plecy prezntuj?  z lewej Harper z Koalicji Pó?noc i z prawej Rav G?owny D-ca Armii Regularnej. Maras i Sebi z pozosta?ymi Koalicjantami na ?rodku zdj?cia.

FRONT
W momencie, gdy razem z dowódc? polowym Mariem, odstawiali?my ostatni samochód na parking, jego zast?pca z team'u "W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP" - Orzech szybko i sprawnie obsadzi? lud?mi sektory. Tu? po zako?czeniu zajmowania pozycji dotarli?my w rejon dzia?a?. Ostatnia szybka inspekcja. Ostatnie ustalenia z dowódc? team'u "TASK FORCE". Ustalenie hase? i nasta?a cisza. Przeciwnik nie da? na siebie d?ugo czeka?, po oko?o 40min w eter posz?o pierwsze has?o "Kontakt!!!". Jednocze?nie z pierwszego sektora, obsadzonego przez TF dobieg?y Nas odg?osy niezbyt intensywnej wymiany ognia. S?! A wi?c zacz??o si?!

Obrazek

Na Quadzie jeden z Orgów. Mario, jeden z D-ców Koalicji Pó?noc instruuje gdzie ma uda? si? wspracie na pierwsz? lini? frontu. Tu? przed ulew?.

"Franek Dolas" potrzebuje wsparcia!
Przez oko?o godzin? przeciwnik bawi? si? z nami w macanki. K?sa? tu i ówdzie. Dochodzi?y komunikaty o zauwa?eniu ruchu i sporadycznej wymianie ognia z pierwszego sektora [S1] i czwartego [S4]. S2 i S3 na razie mia?y spokój. Z czasem na S4 g?stnia? ogie?. Wywiad donosi?, ?e atakuj?cy s? dobrze wyposa?eni. Pono? maj? noktowizory. Zaraz po okopach posz?a plotka, ?e nawet termowizj?. Nie wiem ile w tym ostatnim prawdy, ale s?dz?c po braku zaskoczenia wej?ciem na Nasze pozycje przeciwnik posiada? sprz?t pozwalaj?cy dzia?a? w nocy. Z S4 poproszono o wsparcie. Mario momentalnie po??czy? si? ze sztabem i tak chwil? potem pojawi? si? na linii pojazd, który skutecznie "pogoni? kota". Sytuacja powtórzy?a si? kilka razy. Za ka?dym przeciwnik wycofywa? si? b?d? zamiera? w bezruchu i ciszy. Na jednym z Naszych pojazdów zamontowane by?y g?o?niki propagandy przerywaj?ce nocn? cisz? nawo?ywaniami do poddania si?. Nie odnios?o to skutku. Jednak pojawienie si? ci??kiego sprz?tu odstraszy?o na jaki? czas nacieraj?ce si?y. Po odrobinie spokoju, gdy wsparcie si? wycofa?o us?yszeli?my cichy komunikat w radiu: "tu jedenastka mam 10 kontaktów co robi??". To by? Maras z team'u W?ciek?e Bobry KP. Siedzia? sam w okopie i wygl?da?o na to, ?e przyjdzie mu si? zmierzy? z g?ówn? si?? natarcia. Orzech bez chwili zastanowienia nakaza? mu siedzie? cicho tak d?ugo jak si? tylko da. Spokój trwa? mo?e z pó? minuty gdy z "jedenastki" Marasa dobieg? odg?os d?ugiej serii. Chwil? potem odezwa?y si? za?ogi "dwunastki", "dziesi?tki", "dziewi?tki", "ósemki" i tak chyba do "jedynki" w S1. Po wywo?aniu sztabu i wezwaniu wsparcia w trybie natychmiastowym, Orzech za?artowa?, ?e Maras jak Franek Dolas rozp?ta? wojn?. Tak szybko jak zg?stnia?a sytuacja na froncie, ?art ulecia? bo trzeba by?o pokierowa? sprz?t w zagro?one sektory. Pojawi?y si? pierwsze straty. S4 dosta? ostre baty jednak d?ugo i dzielnie trzymali pozycj? a? do momentu gdy zostali zluzowani przez przyby?e posi?ki. Znów nasta? tymczasowy spokój pozwoli?o to Naszym si?om zabezpieczy? si? przed deszczem, który zacz?? pada? i przybiera? na sile. Nad okopami pojawi?y si? plandeki. Inni przywdziali pa?atki i wszystko co mog?o ochroni? przed wilgoci?. Jednak opad by? tak intensywny, ?e nawet moja gumowana pa?atka Bundeswehr'y w ko?cu si? podda?a...

Obrazek

Jest dobrze. HOOAH!
Przeciwnik musia? dobrze oberwa?, poniewa? impet natarcia os?ab? jednak walka trwa?a. Mi?dzy S4, a S3 ?wieci?a wyrwa. S4 wsparta pojazdem nadal odpiera?a ataki. Dowódcy frontu musieli si? wycofa? bli?ej sztabu z obawy przed likwidacj?. Wkrótce sztab przys?a? na S3 posi?ki, które ostatecznie wyczy?ci?y sektor. Orzech przej?? dowodzenie. Mario i ja udali?my si? na parking celem przezbrojenia. Maria ju? przed wyjazdem próbowa?o roz?o?y? przezi?bienie. Mi te? przyda?a si? chwila relaksu. Spuchni?ta stopa, mimo silnych leków przeciwbólowych dawa?a si? coraz bardziej we znaki. W drodze powrotnej us?yszeli?my w radiu wydawane rozkazy. Po powrocie "zakatarzonego" i "kulawego" okaza?o si?, ?e du?o si? dzia?o. Wiele okopów by?o pustych. Przeciwnik przeszed? lini? lecz wydawa? si? zagubiony i nieliczny. Nadal walczymy. Z respa wrócili "pechowcy". Jest dobrze. HOOAH!

Obrazek

Pr?dzej si? potopimy...
Deszcz la? intensywnie i nieustannie. Nogi mia?em mokre jak po wyj?ciu z jeziora. Powy?ej kolan by?o lepiej cho? czu?em ju? wilgo?. Zaczyna?o ?wita?. Pojawi? si? jeden z Naszych oddzia?ów. Do?? liczny. Mieli stanowi? wsparcie, lecz okaza?o si?, ?e nie dla Nas. Wyt?umaczyli?my im gdzie powinni by? i znikn?li. Mo?e ?mieszy? nieumiej?tno?? czytania mapy i to jak bardzo byli w b??dzie jednak jedno trzeba im przyzna?: morale, mimo zm?czenia, deszczu i zupe?nego braku przygotowania na tak? pogod? mieli wysokie. Przeszed?em si? z Orzechem wzd?u? granicy celem inspekcji. Szcz??liwcy z plandekami nad g?ow? witali Nas z u?miechem. Reszta? To zupe?nie inna historia. Jedni cali w b?ocie wygl?dali jak okopy, w których siedzieli. Drudzy sprawiali wra?enie ?wie?o z desantowanych na pla?ach Normandii w '44, mimo pa?atek ociekali wod?, cali w mokrym piachu. A gdzie tu morska pla?a w ?rodku Mazowsza?! Najwi?ksze wra?enie na mnie zrobili ch?opcy z S4... Zero sprz?tu z wod? w okopie - w jednym by?o po kolana... Mimo wszystkiego nadal trwali na pozycji! Orzech podchodzi? do ka?dego i stara? si? pociesza? obiecanym zluzowaniem. Dobry dowódca. Zostali. Nie wiem jak d?ugo, poniewa? z obawy o aparat i kamer?, a tak?e z bólu i zm?czenia postanowi?em wróci? na OFFgame.

Obrazek

"WRÓG U BRAM!"
Obudzi?em si?. W czwartek przed wyjazdem wsta?em o 08.00. ??cznie spa?em 6h. By?a sobota, po dziesi?tej rano. Cz??? Naszych ponownie by?a w boju. Kilkoro spa?o jeszcze mniej ni? ja. Orzech chyba tylko raz spa? przez ca?e trwanie Combat Alert. Dos?ownie jak robot. Ma facet charakter. By? gdzie? tam w lesie. Dowodzi?.
Przebra?em si? w suche ciuchy, zjad?em i postanowi?em pocyka? kilka fot. W naszym "k?cie namiotowym" pojawi?o si? kilka twarzy. Jedni ledwo wstali inni wrócili z walki. Po nocnej ulewie przyda?a si? moja "Helenka", poniewa? Harperowi odmówi? pos?usze?stwa jego "?winiak" [M249].

Obrazek

Sztab Armii Regularnej

Wyszed?em. Zrobi?em kó?ko w oko?o obozu. Odwiedzi?em sztab i obwarowany maszt nadajnika na górze w punkcie CP4. Walki trwa?y lecz ju? na Naszym terenie. Wróciwszy na OFF'a zasta?em Koalicjantów powoli przygotowuj?cych si? do nowego dnia. Zaskoczeniem by?o, ?e s? ju? prawie gotowi.

Obrazek

Alarm bojowy w koszarach.


Mi?dzy jedzeniem i grzebaniem przy sprz?cie omawiano ostatni? noc. Morale wysokie - da?o si? s?ysze? ?arty. Nagle od strony sztabu, który by? w zasi?gu wzroku dosz?y Nas odg?osy walki. Kto? krzykn?? "Alarm! Atakuj? Nas!". Wi?kszo?? momentalnie chwyci?a repliki i rzuci?a si? biegiem w stron? zawieruchy. Spory oddzia? przeciwnika by? dos?ownie w bazie. Na szcz??cie refleks i zaanga?owanie obro?ców szybko odniós? efekt. Po ci??kiej i dynamicznej wymianie ognia nasta? chwilowy spokój. Mo?na dalej je??.

Obrazek

Na górze Szuwi, poni?ej Reni. Od lewej Skura, Stefek i Harper.

Wracamy do gry
Gotowi, po zrobieniu kilku "lansiarskich" fot przy ci??kim sprz?cie, Koalicjanci ruszyli walczy? dalej. W po?owie drogi na stare pozycje przyszed? rozkaz wsparcia obrony CP4. Szybki zwrot, chwila marszu i jeste?my na miejscu. Trwa walka. Jak zwykle intensywna. Przeciwnik zniszczy? jeden z Naszych pojazdów i niebezpiecznie zbli?y? si? do bazy na górze. Widz? jak Nasi si? cofaj? pod naporem ognia. Zacie?nia si? pier?cie? okr??enia. Jeste?my w sam? por?. Cz??? Koalicjantów zaj??a pozycje na wzgórzu. Reszta rozpocz??a czyszczenie. Grupa "cleener'ów" odnios?a ci??kie straty, na szcz??cie nie tylko oni. Wzgórze CP4 obronione.

Obrazek

Mario na obronie pkt. 4 stacji radarowej
 

Moment spokoju postanowi?em wykorzysta? na zlustrowanie rejonu mi?dzy baz? a wzgórzem. Zostawi?em kompanów i wyruszy?em na polowanie z aparatem. Sto metrów dalej natkn??em si? na przeciwnika czekaj?cego z zasadzk? na pojazd. Siedzieli cicho z r?k? na detonatorze. Kolejne sto metrów dalej Nasi spychali rajdem równy im liczebnie oddzia?. Z "trupem", który pó? godziny wcze?niej mnie ostrzela? uda?em si? z powrotem na CP4. Gdy wróci?em panowa? wzgl?dny spokój. Wys?ali?my patrol, który zaraz nawi?za? kontakt. Tym razem znowu sprzyja?o Naszym szcz??cie. Owszem by?y straty, ale zagro?enie zosta?o za?egnane. Uda?em si? z "trupami" na respa. Razem z Nami poszed? w ko?cu przespa? si? chwil?, Orzech - by?a 1600...

Obrazek

Patrol Armii Regularnej

Chwila oddechu i kolejny patrol. By? spokój i po przej?ciu do?? sporego terenu doszli?my do sztabu. Tam zapad?a decyzja o wys?aniu Nas na oddalon? pozycj? celem zluzowania jej obsady. Przesiedzieli?my w nudzie i znowu w piachu kup? czasu. Ch?opacy ton?li, lecz tym razem w nudzie wymy?laj?c sposoby jej zabicia od "naprawy" lasu po "wojny Napoleo?skie"...

Obrazek

W okopach na CP3

Zaczyna?o si? ?ciemnia?. Noga nabrzmia?a do wielko?ci arbuza, rwa?a mnie ju? tak intensywnie, ?e odpu?ci?em sobie dalsze dzia?ania. Chwil? po tym, jak opu?ci?em "weso?? gromadk?" zostali zaskoczeni mocnym atakiem. W drodze powrotnej przeszed?em przez ?rodek zmasowanego ataku przy jednym z nadajników w pobli?u OFF'a. Próbuj?c przedosta? si? pod ogniem trafi?em na... Orzecha. Ten znowu by? w ?ywiole. D?ugo walczy?, wróci? pó?no po zapadni?ciu zmroku gdy cz??? z Nas ju? odpoczywa?a. :)

Powrót
Wieczorem, gdy powoli ko?czy?y si? dzia?ania. Zrobili?my ma?y "piknik". Ka?dy wyj?? na stój smako?yki z domu i przy ?wietle latarek w kubkach rozpocz??y si? rozmowy z cyklu "O wszystkim i o niczym", czyli klasyczna integracja. Rano ?niadanie, pakowanie i oko?o 1000 byli?my w drodze powrotnej. W mi?dzyczasie na trasie kupili?my ?wie?e truskawki, w pobli?u Torunia zosta? zarz?dzony obiad w przydro?nym barze. Zasn??em i obudzi?em si? na rogatkach Koszalina. Wy?adunek pod klatk? u?cisk d?oni i tak oto sko?czy? si? dla mnie "Combat Alert 2011". W pami?ci na pewno zostanie mi nocna obrona i has?a popularne w czasie wyjazdu: oklepane w internecie "oj tam, oj tam" oraz cytat "o kocie Harpera", którego "b?dzie "g?aska?" czy to si? komu? podoba czy nie"... ;)

Obrazek

Trzeba wykorzysta? ka?d? okazj? na sen. Potem mo?e by? takich okazji niewiele.

Po s?owie
Impreza dobrze zorganizowana logistycznie. Troch? kula? scenariusz no i niestety uczciwo?? - zw?aszcza "agresorów" (mieli daleko do respa ale to nie jest wyt?umaczenie - s?ysza?em takowe...). Tak czy inaczej "Combat Alert" jest dobr? imprez? dla ludzi lubi?cych du?e, d?u?sze, dobrze zrobione manewry. Ogólne wra?enie mam bardzo pozytywne, ot taka "insza inszo??". "Combat Alert" na pewno ma bardzo du?y potencja?, a dogranie dos?ownie paru szczegó?ów mo?e stworzy? z "CA" imprez? niemal?e idealn?. Osobie takiej jak ja, która bardziej gustuje w mil-sim'ach, "Combat Alert" mo?e nie przypa?? do gustu niemniej jednak jest, to dobra impreza godna uwagi dla tych co wol? wi?cej strzela? ni? np.: pracowa? z map?. Przynajmniej tak to wygl?da?o po stronie AR... ;)


 

Nale?y doda?, ?e niektóre mankamenty jakie si? pojawi?y wygenerowali sami uczestnicy.

Organizacyjnie "Combat Alert" plasuje si? w czo?ówce Polskich imprez ASG.

Bior?c pod uwag? koszty biletu czy transportu impreza na pewno jest warta swojej ceny. SF-om zrekompensowano luksusy Armii dowo??c na ich obozowisko grochówk?. Luksusy AR powodowa?y, ?e czuli?my si? niemal jak Amerykanie na misji stabilizacyjnej :)

Nie wyobra?am sobie nawet, jak wiele paliwa musia?y zu?y? non stop je?d??ce wszystkie pojazdy, a by?o ich naprawd? wiele. Jeden z "helikopterów" zrobi? ok. 125km. Nale?y sobie zatem wyobrazi? ile spali?y inne ci??kie pojazdy, które naprawd? szybko zjawia?y si? ze wsparciem.

Jedynie nie wystartowa?y samoloty z lotniska i nie dodano klimatu, przygotowanymi karabinami ze ?lep? amunicj?, ze wzgl?du na wizyt? prezydenta USA i wydane odpowiednie zarz?dzenia bezpiecze?stwa w okolicach Warszawy.

Link to zdj?? Koalicji Pó?noc z Combat Alert 2011: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 17 2011 00:10:44
Podzi?kowania dla Organizatorów w tym Master Ogra Marcina K. za mas? pracy i serca w?o?onych w przygotowanie manewrów.

Podzi?kowania dla Agapowa z FIA za mnóstwo pracy w?o?onej w przygotowanie i realizacj? scenariusza.

Podzi?kowania dla G?ównodowodz?cego Rava wraz ze Sztabem Armii Regularnej, ?e ogarnia? wszystko.

Podzi?kowania dla Kubixa D-cy Kompanii Cerber za ?wietne dowodzenie.

Podzi?kowania dla Orzecha z-cy D-cy Plutonu 3 Kompanii Cerber za ?wietne wykonywanie obowi?zków podczas moich niedomaga?, kiedy m?czy?a mnie choroba.

Podzi?kowania dla ludzi z Team C/3/75th Rangers Koszalin KP i W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP oraz osób zaprzyja?nionych, które walczy?y z nami rami? w rami?.

Podzi?kowania wielkie dla Task Force Gda?sk, którzy s? niezast?pieni i pokazali wysoki poziom i skuteczno??.

Podzi?kowania dla wszystkich z wojsk Armii Regularnej za wytrwanie do ko?ca pomimo opadów, ma?ej ilo?ci snu i znoszenia wielu trudów na patrolach, w okopach i podczas zada? specjalnych.

Podzi?kowania w ko?cu dla si? SF i Partyzantów bez których nie uda?oby si? prze?y? tylu pi?knych chwil z tak dobrym przeciwnikiem.

Mamy nadziej?, ?e Koalicja Pó?noc zawita na Combat Alert 2012.
#2 | Landsil dnia June 17 2011 22:51:19
fajnie si? czyta i a? si? chce pojecha?
#3 | ORZECH dnia June 18 2011 00:40:42
Serdeczne gratulacje dla Organizatorów szczególnie Marcina CA 2011 oraz dla wszystkich kompani Cerber , Dragon, Lewiatan !!! Podzi?kowania dla Rava za dowodzenie Armi? regularn? do samego ko?ca Podzi?kowania dla naszego dowódcy Kubixa i jego zast?pcy za ogarnianie sytu?acji i sprawne dowodzenie kompani? Cerber !!! W ostatnim natarciu szli?my ramie w ramie z Ravem, Kubixem i ?ukiem panowie super wspó?praca dobry kontakt oraz z pozosta?ymi wspania?ymi lud?mi. Podzi?kowania dla Bociana i Marasa za dzielne wspieranie w obronie bramy oraz za sympatycznie sp?dzony czas przy stole po ca?ej rozgrywce Serdeczne podzi?kowania dla Maria za dowodzenie naszym plutonem po mimo choroby. Podzi?kowania dla wszystkich ch?opaków z Koalicji Pó?noc !!! Serdeczne podzi?kowanie dla Micky119 za wspó?prace na 1 lini frontu w strefie 1,2,i 3 ej na wenus to by?o pi?kne, walczy? ramie w ramie z takim wariatem to prawdziwa przyjemno?? ty to w ogóle prawie nie spa?e? i ju? s?ycha? jak zbierasz ekip? do wyj?cia przy okazji podzi?kowania dla ca?ej twojej ekipy Task Force Podzi?kowania dla Grubego za przygarni?cie mnie do namiotu. Podzi?kowania dla Maykela z Holandii jeste? prawdziwym twardzielem i super koleg?. Na koniec podzi?kowanie dla Zbyszka i jego Hardego syna z Hajnówki za super papryczki w marynacie oraz za t? pi?kn? butelk? jak b?d? si? wybiera? z ?on? w tamte rejony nie omieszkam odwiedzi? Zapomnia? bym podzi?kowania dla przeciwnika za zaci?t? walk? bez was ta impreza by si? nie odby?a

Pozdrawiam wszystkich !!!
ORZECH Zast?pca D-cy III pluton Kompanii Cerber AR
#4 | markoter dnia July 10 2017 11:30:28
#5 | grabwurte dnia July 23 2017 18:34:32
#6 | muniekole dnia August 12 2017 08:49:39
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana tudzie? najprawid?owiej jest dokonywa? pomiaru pod wobec umorzenia dawce zaczerwienienia facjaty i przemian zapalnych, umorzenia kwocie, wieku uzyskania a intensywno?ci wymiotów i symultanicznych wyk?adników ?wi?du, palenia a czu?o??. Dwoje pocz?tkowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? www.czarnuszka-siewna.pl ustnego leki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?aby dodatkowo zaliczona jako odmiana leczenia. W ci?gu gdy w szwungu kilku tygodni ?rodki cz?sto sprawiaj? Nie powiemfemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj zawraca po zabiegu. Przewlek?ego terapia, w wi?kszo?ci wypadków od momentu jednego do dwóch latek, przypadkiem biec do ondulacji obserwacji stanu u niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest cyklicznie nieodzowne, lecz poniektórego losy ulegaj? po pewnym frazeologizmie za? istniej? niezachwianie. Zewn?trzne przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego z przeciekiem terminu.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 18:20:45
z?ogi jelitowe objawy cellulit na udach http://agatagolaszewska.pl/2016/03/05/tatry-slowackie-cz-i/ krem przeciw tr?dzikowi i wypryskom uj?drnianie biustu zabiegi
#8 | muniekole dnia August 29 2017 20:47:53
najlepszy lek na tr?dzik korektor wype?niaj?cy zmarszczki http://www.tawerna.biz/forum/index.php/topic,10410.html redukcja zmarszczek mimicznych krem przeciwzmarszczkowy dla m??czyzn
#9 | shareways dnia September 16 2017 12:05:12
skuteczny krem na cellulit skuteczne kremy na cellulit pokarmowego. chorób organizm? najlepsze kosmetyki na cellulit zio?a na w?trob?
#10 | fubaaro dnia October 01 2018 22:33:51
depresja-leki.pl Leki na depresj? - opinie, dzia?anie, cena
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Taktyka zielona Makarov KWC Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Act od Valor KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Niemcy zamykaj? Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,943
Wczoraj:33,380
W tym tygodniu:41,323
W tym miesiącu:624,901
W tym roku:624,901
Wszystkich:57,342,401
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: