Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zasady airsoftowe (Prawo ASG)
ZASADY ASG

Preambu?a
Niniejszy zbiór powsta? w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonuj?cych dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego mi?o?ników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczno?ci z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporz?dkowany. Stanowi nakre?lenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dot?d stosowanych, jako, ?e airsoft'em zajmuj? si? wy??cznie ludzie uczciwi, przestrzegaj?cy zasad fair play, którym przy?wieca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzgl?dnieniem wszystkich zasad bezpiecze?stwa i dla których nie jest podstawowym celem osi?gni?cie zwyci?stwa za wszelk? cen? oraz uzyskanie jak najwi?kszej ilo?ci trafie?, czy te? wykazanie w jakikolwiek inny sposób wy?szo?ci nad innymi mi?o?nikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, u?atwi ich konsekwentne przestrzeganie, a tak?e ustandaryzuje airsoft na terenie ca?ego kraju.

Airsoft jest tak?e ?ród?em pozyskiwania nowych znajomych i przyjació?. S?u?y tak?e umacnianiu wzajemnej ?yczliwo?ci w poczuciu równo?ci wszystkich mi?o?ników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niech?ci wynikaj?cych z przynale?no?ci narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do g?oszenia czy prezentowania jakichkolwiek niech?ci wobec jakiejkolwiek grupy jego mi?o?ników.

Cz??? ogólna
Podstawowe poj?cia

1. Airsoft - jest to zabawa polegaj?ca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft ??czy si? z hobby zwi?zanym z posiadaniem jednej lub wi?cej sztuk broni ASG, umundurowania i oporz?dzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
2. Walki airsoft - s? to spotkania, w których dwie lub wi?cej grup tocz? pomi?dzy sob? symulowane walki, które mog? by? oparte na scenariuszach, u?ywaj?c przy tym broni ASG i amunicji ASG.
3. Bro? ASG - s? to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materia?u, w skali 1:1 lub innej, miotaj?ce amunicj? ASG za pomoc? s?upa spr??onego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
4. Bro? ASG mo?e by? powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
5. Amunicja ASG - s? to kulki z tworzywa sztucznego o ?rednicy 6 mm, masie nie przekraczaj?cej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
6. Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada bro? ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowi?zuj?ce w airsoft.
7. Teren walk airsoft - jest to ?ci?le okre?lony teren, na którym tocz? si? walki airsoft. Teren powinien by?, w miar? mo?liwo?ci, oznaczony i zabezpieczony przed wej?ciem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na okre?lonym terenie powinno by? uzgodnione z jego w?a?cicielem lub zarz?dc?. O prowadzeniu walk airsoft na okre?lonym terenie powinny by? powiadomione w?a?ciwe s?u?by porz?dkowe.
8. Strefa bezpiecze?stwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbieraj? si? wyeliminowani gracze, b?d? inne osoby nie uczestnicz?ce w walce. W strefie bezpiecze?stwa obowi?zuje ca?kowity i bezwzgl?dny zakaz strzelania z broni ASG.


Cz??? szczegó?owa
I. Zasady bezpiecze?stwa


1. ?rodki ochrony oczu:
* Wszyscy gracze airsoft dok?adaj? najwy?szej staranno?ci, by spotkania i walki airsoft by?y pozbawione jakichkolwiek zagro?e? dla ?ycia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
* Ka?dy gracz airsoft zobowi?zany jest posiada? w trakcie walk airsoft ?rodki ochrony oczu, jako organu najbardziej nara?onego na uszkodzenia. ?rodki ochrony oczu powinny by? wytrzyma?e na postrza? z amunicji ASG z bliskiej odleg?o?ci, ze wszelkiego typu broni ASG.
* Ka?dy gracz airsoft, w przypadku w?tpliwo?ci dotycz?cych skuteczno?ci stosowanych ?rodków ochrony oczu, zobowi?zany jest do przeprowadzenia testu wytrzyma?o?ci, polegaj?cego na oddaniu strza?u / serii strza?ów, do maj?cego mie? zastosowanie ?rodka ochrony, z bliskiej odleg?o?ci, z najmocniejszej, dost?pnej broni ASG. W szczególno?ci dotyczy to ?rodków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne ni? do airsoft.
* ?rodki ochrony oczu musz? by? za?o?one przez uczestnika airsoft przez ca?y czas trwania walk airsoft. Zdj?cie ?rodków ochrony mo?e nast?pi? wy??cznie w strefie bezpiecze?stwa.
* Gracz airsoft, który zdejmie ?rodki ochrony oczu poza stref? bezpiecze?stwa, mo?e by? upomniany przez ka?dego z pozosta?ych graczy. Nie zastosowanie si? do upomnienia b?d? ponowne upomnienie, stanowi podstaw? do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
2. Spo?ywanie alkoholu i za?ywanie ?rodków odurzaj?cych
* W trakcie trwania walk airsoft obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz spo?ywania alkoholu oraz za?ywania ?rodków odurzaj?cych.
* Spo?ywanie alkoholu jest dopuszczalne wy??cznie po og?oszonym zako?czeniu wszystkich walk airsoft.
* Uczestnik walk airsoft, spo?ywaj?cy w trakcie ich trwania alkohol lub u?ywaj?cy ?rodków odurzaj?cych, mo?e by? natychmiast i nieodwo?alnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
3. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgl?dem materialnym:
* Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien by? sprawdzony pod wzgl?dem bezpiecze?stwa przez organizatora walk.
* Szczególnemu sprawdzeniu winny podlega? nast?puj?ce elementy:

o istnienie ukrytych dziur, jarów, za?omów mog?cych stanowi? zagro?enie dla uczestników,
o istnienie przedmiotów (wystaj?ce pr?ty, pot?uczone szk?o itp.) mog?cych stanowi? zagro?enie dla uczestników,
o dost?pno?? terenu dla osób trzecich, co mo?e stanowi? zagro?enie bezpiecze?stwa tych?e osób,
o miejsca stanowi?ce jakiekolwiek zagro?enie, winny by? oznaczone, w miar? mo?liwo?ci, w widoczny sposób.
4. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgl?dem formalnym:
* uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyj? w?asno?? stanowi teren tych?e walk, lub pod czyim znajduje si? zarz?dem i uzgadnia mo?liwo?? prowadzenia tam walk,
* dodatkowo, o walkach airsoft powinny by? powiadomione w?a?ciwe s?u?by porz?dkowe (policja, stra? le?na itp.), informuj?c przy tym, na czym te walki polegaj?.
5. Inne ?rodki ochrony i bezpiecze?stwa:
* Na miejscu walk airsoft powinna znajdowa? si? apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okre?lony, obowi?zek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
* Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdowa? si? jakikolwiek ?rodek ??czno?ci zewn?trznej (np. telefon komórkowy) dla mo?liwo?ci wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okre?lony, obowi?zek zapewnienia ?rodków ??czno?ci zewn?trznej spoczywa na organizatorze.
6. Wszelkie inne ?rodki ochrony, takie jak: he?my, kaski, na?okietniki, nakolanniki, r?kawice ochronne, ochraniacze na z?by, s? zalecane do stosowania. Ich u?ywanie le?y w gestii uczestnika.


II. Zasady zwi?zane z zachowaniem porz?dku publicznego oraz obowi?zuj?cych norm prawnych


1. Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywa? si? z u?yciem pokrowców, opakowa? lub w inny sposób, zabezpieczaj?cy bro? ASG przed widokiem publicznym.
2. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne u?ycie broni ASG w miejscu publicznym mo?e by? uznane za naruszanie zasad airsoft i powodowa? wykluczenie dopuszczaj?cego si? tego gracza airsoft ze wszelkich spotka? i walk airsoft.
3. Noszenie mundurów i oporz?dzenia u?ywanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyj?tkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczno?ci z prawem powszechnie obowi?zuj?cym ( mundury i wyposa?enie, a tak?e symbole i oznaczenia, zastrze?one dla okre?lonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).


III. Zasady u?ywania broni bia?ej w ASG

1. Bro? bia?a (no?e, sztylety, bagnety ) mog?, za zgod? pozosta?ych uczestników, stanowi? cz??? umundurowania lub wyposa?enia gracza airsoft.
2. Zabronione jest u?ywanie broni bia?ej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni bia?ej podczas walk airsoft mo?e by? natychmiast i w sposób nieodwo?alny wykluczony z dalszych walk airsoft.
3. Dobywanie broni bia?ej mo?e nast?pi? wy??cznie w strefie bezpiecze?stwa i wy??cznie w sposób nie zagra?aj?cy ?yciu i zdrowiu uczestników.


IV. Zasady u?ywania ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki

1. U?ywanie ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyj?tkiem zapisu punktu 2.
2. W wyj?tkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopu?ci u?ywanie ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki, powinno to si? odbywa? w sposób kontrolowany, wykluczaj?cy mo?liwo?? zaistnienia nieszcz??liwego wypadku. Organizator okre?la zasady u?ywania ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.V. Zasady uznawania trafie?, zachowania si? trafionych

1. Trafienie w ka?d? cz??? cia?a, uznaje si? jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
2. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu r?k do góry i okrzyk "dosta?em".
3. Dopuszczalne jest pomini?cie unoszenia r?k i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie mo?e ujawni? skryte dzia?anie osoby, która odda?a celny strza?.
4. Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje tak? pozycj?, by fakt jego wyeliminowania by? oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudnia?a walk airsoft pozosta?ym uczestnikom. Trafiony gracz mo?e przemie?ci? si? do strefy bezpiecze?stwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie zosta? trafiony, nie tocz? si? ju? ?adne dzia?ania, a przej?cie do strefy bezpiecze?stwa nie b?dzie odbywa?o si? przez rejon innych dzia?a?. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadza? lub nie utrudnia? walk airsoft innym uczestnikom.
5. Nie przyznawanie si? do otrzymanych trafie? jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera si? airsoft - kanonu uczciwo?ci. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania si? do otrzymanych trafie?, nie jest mile widziany w ?rodowisku airsoft. W zwi?zku z tym mo?e zosta? wykluczony z udzia?u we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
6. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pe?ne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie si? w sposób bezpo?redni, przy u?yciu ?rodków ??czno?ci, ani w ?aden inny sposób, z pozosta?ymi uczestnikami, zarówno bior?cymi udzia? w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali tak?e trafieni. Zakaz porozumiewania si? przestaje obowi?zywa? w strefie bezpiecze?stwa, jednka?e porozumiewanie si? mo?e nast?powa? wy??cznie z osobami znajduj?cymi si? w tej?e strefie.
7. Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strza?ów z ?adnej broni ASG i w ?adnym celu. Zakaz ten dotyczy równie? uczestników znajduj?cych si? w strefie bezpiecze?stwa.
8. Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozosta?ym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady mo?e spowodowa? natychmiastowe i bezwzgl?dne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
9. Trafienie w bro? ASG u?ywan? przez gracza uwa?a si?, za wyeliminowanie tej?e broni z dalszej walki airsoft.
10. Gracz, którego bro? zosta?a wyeliminowana, nie mo?e strzela? z niej do ko?ca starcia, w którym nast?pi?o wyeliminowanie. Dopuszcza si? mo?liwo?? korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przej?cie broni ASG wyeliminowanego uczestnika mo?e nast?pi? wy??cznie w tym miejscu, w którym zosta? on wyeliminowany.
11. Wyczerpanie si? amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpa?a si? amunicja, pozostaje nadal w walce.
12. Organizator walk airsoft mo?e ustali? inne zasady uznawania trafie?. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje si? za obowi?zuj?ce, podane w niniejszym zbiorze.


VI. Zasady korzystania ze ?rodków ??czno?ci

1. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich ?rodków ??czno?ci.
2. Organizator walk airsoft mo?e zastrzec na swój u?ytek okre?lone przez siebie kana?y. Nie mog? one by? u?ywane przez pozosta?ych uczestników.VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy

1. Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasi?gu ogólnopolskim, powinny by? opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomo?ci, Regulaminem Imprezy.
2. Z zachowaniem podstawowych zasad dotycz?cych bezpiecze?stwa, organizator ma prawo do swobodnego okre?lania zasad obowi?zuj?cych w trakcie trwania imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy s? zobowi?zani do bezwzgl?dnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usuni?cia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.


VIII. Sprawy inne

1. ?aden gracz airsoft nie mo?e by? dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposa?enia. Jednak?e ka?dy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposa?enie nie odbiega?o w ra??cy sposób od norm umundurowania i wyposa?enia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a tak?e od przyj?tego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
2. Mi?o?nikiem i sympatykiem airsoft mo?e by? ka?da osoba, bez wzgl?du na wiek, p?e? i ras?.
3. W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog? uczestniczy? osoby, które uko?czy?y 18 lat i posiadaj? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
4. W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog? uczestniczy? osoby, które uko?czy?y 16 lat i posiadaj? pisemn? zgod? rodziców / opiekunów, wed?ug ustalonego wzoru.


IX. Postanowienia ko?cowe

1. Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
2. Stosowanie okre?lonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dba?o?? o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla ca?ego ?rodowiska airsoft, a tak?e dla panuj?cych w tym ?rodowisku dobrych obyczajów. Z tego wzgl?du, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowi?zuj?cych w ?rodowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
3. Stworzenie niniejszego zbioru ma s?u?y? ujednoliceniu zasad stosowanych w ca?ym ?rodowisku airsoft.
4. Niniejszy zbiór opracowany zosta? na podstawie istniej?cych dotychczas i og?oszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze ?rodowiska airsoft. Twórcy zaznaczaj?, i? do?o?yli wszelkich stara?, by ten zbiór zapewni? równe szanse dla wszystkich mi?o?ników airsoft i pozwoli? zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.


?ród?o : WWW.WMASG.PL
Dla KP zamie?ci? : Jacek1246
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Podcast ASG Szkolenie Certyfikowane Tajna bro? Makarov KWC Odda? r?k? Radio ASG Niemcy zamykaj? Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:10,077
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:182,819
W tym miesiącu:525,302
W tym roku:525,302
Wszystkich:57,242,802
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: