Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:14
Zachód słońca: 20:41
Dzień trwa:
16 Godzin 26 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:08
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Gar?? informacji o kurtce M65 by Blatio

Blatio Blatio - cz?owiek, który sporo wie o M65
 
Ten artyku? stanowi w?asno?? intelektualn? autora.
Wykorzystywanie go (lub jego fragmentów) gdziekolwiek, bez konsultacji z autorem jest zabronione.
 
 
Na zdj?ciu w M65 Team C/3/75th Rangers Koszalin w BDU Woodland od lewej: Fubar, Mario, Dantee, Sebi, Patol i poni?ej Marduk

KURTKA M65 - KILKA RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIE?
Wrzesie? 2007 r.;
aktualizacja - stycze? 2011 r.
Kurtka M65 to jeden z najbardziej kultowych ciuchów na ?wiecie, obok pary b??kitnych d?insów. Wielu o niej s?ysza?o, wielu j? posiada, wielu chcia?oby j? mie?. Jej charakterystyczny prosty krój przez wielu do dzi? uznawany jest za wzór funkcjonalno?ci oraz swego rodzaju ponadczasowej elegancji. Kurtka ta mimo up?ywu ponad 40 lat od wprowadzenia jej do s?u?by, nie zestarza?a si? ani na jot? i do dzi? mo?na j? znale?? w u?ytku, nawet w US Army, która mimo posiadania od dawna nowoczesnych zestawów ECWCS czy APECS, w ostatnich latach ponownie zamówi?a nieco zmodernizowane kurtki M65 w kamufla?u UCP. Kariera M-ki ci?gle trwa, mimo, i? wielu uzna?o j? ju? za zako?czon?.

W artykule tym nie zamierzam przedstawia? historii kurtki ani jej ca?ego rozwoju. Te informacje mo?na znale?? zarówno na stronach internetowych, jak i w ciekawych i dobrze opracowanych artyku?ach, np. w "Komandosie". Chcia?bym si? skupi? na informacjach praktycznych, o które cz?sto pytaj?/pytali ludzie odwiedzaj?cy forum NGT.pl. W?tek po?wi?cony kurtce M65 rozrós? si? do tak monstrualnych rozmiarów, ?e ma?o komu chce si? wertowa? go od pocz?tku i co jaki? czas pojawia?y si? tam te same pytania, na które niektórzy z nas udzielaj? non stop tych samych odpowiedzi. Artyku? ten sk?ada si? z cz??ci, zawieraj?cych (mam nadziej?) w miar? wyczerpuj?ce odpowiedzi na teoretyczne pytania i w?tpliwo?ci.

Kontrakt, orygina? a kopia

Na pocz?tek warto si? zastanowi?, co rozumie si? pod poj?ciem "oryginalno?ci" kurtki? Ka?dy produkt opatrzony mark? jakiej? firmy mo?na uzna? za oryginalny produkt tej firmy. W przypadku kurtki M65 nale?y jednak wyja?ni? sobie pewne kwestie. Ja osobi?cie za kurtk? "oryginaln?" uznaj? kurtk? KONTRAKTOW?, czyli tak?, która uszyta zosta?a na zamówienie armii Stanów Zjednoczonych, a wi?c na jej produkcj? zosta? podpisany kontrakt. Warto zaznaczy?, ?e wszystkie firmy musia?y spe?nia? te same normy i rygory jako?ciowe i materia?owe, wi?c formalnie mi?dzy kontraktowymi kurtkami ró?nych producentów nie powinno by? ró?nic. Wybieraj?c kurtk? nale?y si? kierowa? bardziej tym, czy kurtka posiada w ogóle kontrakt, ni? kto j? wyprodukowa?.

Kontraktorami US Army w przypadku umundurowania (nie tylko M65, ale te? innego, np. BDU, ACU) by?o wiele, wiele firm. Tutaj wymieniam wszystkich do tej pory przeze mnie zaobserwowanych, którzy mieli co? wspólnego z systemem M65:

Kurtki (oliwkowe, woodland, desert, UCP):

- Alpha Industries, Inc.
- John Ownbey Co., Inc.
- So-Sew Styles, Inc.
- Golden Mfg. Co., Inc.
- Winfield Mfg. Co.
- Cherokee Industries, Inc.
- Rolane Sportswear, Inc.
- Bonham Mfg. Co., Inc.
- Mason & Hughes Inc.
- Sportsmaster Inc.
- Vanderbilt Shirt Co., Inc.
- Southern Athletic Inc.
- Issachar Mfg.
- Apparel Corp. of America
- Centre Mfg. Co., Inc.
- Isratex, Inc.
- American Apparel, Inc.
- RutterRex, Inc.
- Propper Inc.
- Defense Personnel Support Center

Podpinki:
- Gibraltar industries, Inc. / Gibraltar Fabrics, Inc.
- Isratex, Inc.
- Guida Clothing, Co., Inc.
- Royal Maid Association For The Blind, Inc.
- Cherokee Industries, Inc.
- Benchmark Industries, Inc.
- Morgan America Corp. of Tenn.
- Patriot industries
- Winfield Mfg. Co.
- Carribean Needle Point, Inc.
- S & S Garment Mfg. Co.
- Kings Point Mfg. Co., Inc.
- Lakeview Sportswear Co., Inc.
- Selma Apparel Corp.
- Hialeah Industries, Inc.
- Intamar Logistics, Inc.

Spodnie M65:
- Quality Apparel Mfg. Inc.
- Winfield Mfg. Co.
- Menlo industries, Inc.

Parki M65:
- Vanderbilt Shirt Co., Inc.
- Carbon Hill, Co., Inc.
- So-Sew Styles, Inc.

Oraz zapewne wielu innych, o których jeszcze nie wiem.

Wielu producentów, np. Alpha, Golden czy Winfield oprócz produkcji kontraktowej prowadzi?o równie? produkcj? "cywiln?", czyli bez kontraktu, równolegle do produkcji wojskowej. Do dzi? chyba najbardziej znan? firm? prowadz?c? produkcj? pokontraktow? jest Alpha. Pami?ta? nale?y jednak, ?e mimo tego samego producenta, produkcja "cywilna" nie musia?a ju? spe?nia? warunków kontraktu, wi?c mog?a si? ró?ni? jako?ciowo od kontraktu. Je?li chodzi o Alph?, to jaki? czas temu ta s?ynna firma przenios?a wi?kszo?? produkcji za granic?, jej M65 s? dzi? szyte np. w Chinach czy Egipcie. Mimo to, wielu ludzi uznaje jeszcze "cywilne" kurtki tych firm za "orygina?y", co mo?e by?oby prawd? w przypadku starszych egzemplarzy szytych w USA. Obecnie jest to ju? tylko naci?ganie legendy.

Warto wspomnie? równie? o pokontraktowej produkcji Winfielda, któr? mo?na rozpozna? po tym, ?e "cywilne" kurtki na metkach maj? nazw? producenca "Winfield International" zamiast "Winfield Mfg."

UWAGA!
Kurtki kontraktowe, je?li ju? posiada?y gdzie? wypisan? nazw? producenta, to tylko na metce g?ównej (bywa?y te? dwie, a w pocz?tkowej fazie produkcji trzy). ?adna kurtka kontraktowa nie posiada dodatkowych metek z logiem lub nazw? producenta. Na metce g?ównej raczej te? nie znajdzie si? wypisanego USA jako kraju produkcji.
Wszelkie dodatkowe metki z nazw? lub logo producenta, pojawiaj?ce si? w jakimkolwiek miejscu na kurtce ?wiadcz? o jej cywilnej produkcji. Np. Alpha stosuje ma?e metki wszyte z boku jednej z kieszeni na klatce piersiowej.

Dzi?ki popularno?ci kurtki M65, namno?y?o si? przez lata tak wiele jej kopii i podróbek, ?e ci??ko chyba nawet powymienia? wszystkie firmy, które kiedykolwiek je produkowa?y. Za kopie uznaj? kurtki, które nigdy nie mia?y nic wspólnego z produkcj? kontraktow?. Niestety w odró?nieniu od kontraktów, kopie w lwiej cz??ci nie s? ju? zbyt dobrze wykonane. Ró?nice w stosunku do kontraktów dostrzegalne s? zw?aszcza w sk?adzie materia?u, odwzorowaniu kroju oraz jako?ci szwów itp.

Do bardziej lub mniej popularnych producentów kopii, dost?pnych dzi? na polskim rynku, których zaobserwowa?em, nale??:
- Helikon Tex
- Fostex Garment
- Mil-Tec / Sturm
- Surplus / Regiment
- Teesar
- Texar
- Rothco
- Propper (cho? robi tak?e i kontrakty)
- Concord
- wiele innych, niezidentyfikowanych, pochodzenia g?ównie azjatyckiego.

Tutaj warto zauwa?y?, ?e spo?ród wszystkich kopii podobno najbardziej godny zainteresowania jest Helikon Tex. Wed?ug porównania przeprowadzonego przez MMS "Komandos", kurtki M-65 produkowane przez Helikona, to obecnie najlepsze kopie dost?pne na rynku, zarówno pod wzgl?dem materia?u, jako?ci wykonania, oraz odwzorowania kroju i detali kurtki.
Ja osobi?cie mam co do tego mieszane uczucia. Mam dwie kurtki Helikona, jedn? z pocz?tkowego okresu produkcji (2004 r.) - fatalna jako?? materia?u, niedopracowany krój i "faluj?ce" zamki. Druga z kurtek, kupiona w 2009 r. (w nietypowym kolorze - polska Pantera wz.93) ma ju? znacznie lepszy krój i lepsz? jako?? materia?u. Zamek niestety nadal "no name", zaczyna po jakim? czasie lekko "falowa?", ale jest lepiej ni? w pierwszym modelu kurtki. By?a pono? seria M65 by Helikon z zamkami YKK, warto o nie pyta? u sprzedawców.

Od kurtek pozosta?ych producentów, powiem w telegraficznym skrócie, lepiej si? po prostu trzyma? z daleka, poniewa? oferuj? one niezbyt dobr? jako??, za stosunkowo wysok? cen?. Firma Propper jaki? czas temu dosta?a kontrakt US Army na produkcj? kurtek M65 w UCP, ale generalnie kurtki M65 tej firmy uznawane s? za kopie (cho? sama firma kontrakty dla US Army - np. czapki czy kaptury do Parki produkowa?a ju? dawno).

 

Na zdj?ciu w M65 Team C/3/75th Rangers Koszalin w BDU Woodland od lewej: Bones, Fubar któremu Dantee przypina "specialista".


Co to jest kontrakt, a co to NSN?

Te pytania pojawiaj? si? do?? cz?sto, a informacje na ten temat s? dla wielu bardzo istotne je?li chodzi o sprawdzenie ?ród?a pochodzenia kurtki.

Numer kontraktu (Contract No.) jak sama nazwa wskazuje, to oznaczenie umowy, jak? US Army zawar?o z danym producentem na produkcj? okre?lonego asortymentu odzie?y. Kurtki posiadaj?ce kontrakt, s? uznawane za najbardziej "kultowe". Poza tym, jak ju? wcze?niej wspomnia?em, kurtki kontraktowe musia?y spe?nia? normy produkcyjne armii ameryka?skiej, wi?c kontrakt stanowi tutaj niejako gwarancj? jako?ci (aczkolwiek wyst?powa?y pewne wyj?tki tak?e od tej regu?y).

Aby nie wdawa? si? w szczegó?owe obja?nianie symboli, warto zapami?ta?, ?e przyk?adowe kontrakty kurtek M65 to:
- DSA100-75-C-1200 (sprzed 1977 r.)
- DLA100-78-C-0379 (po 1977 r.)
- SPO100-99-D-0303 (produkcja nowsza).

3-literowy symbol oznacza agencj? rz?dow?, która z?o?y?a zamówienie, za? ?rodkowa liczba dwucyfrowa to rok produkcji (kolejno - 1975, 1978, 1999).

Numer NSN (National Stock Number) to tak jakby numer magazynowy odzie?y. Okre?la on produkty, które s? zatwierdzone przez rz?d USA do u?ytku. Jako ciekawostk? warto doda?, ?e numer NSN mog? posiada? tak?e niekontraktowe produkty, np. Alpha na swoich kurtkach cywilnej produkcji umieszcza równie? numery NSN. Numer NSN, je?li jest autentyczny, powinien precyzyjnie okre?li? rodzaj ubioru, jego kolor oraz rozmiar.

UWAGA!
Numer NSN nie okre?la nigdy roku produkcji ani producenta. Tylko typ i cechy charakterystyczne wybranego artyku?u.
Przyk?adowe numery NSN to:
- 8415-782-2936 (przed 1974 r.)
- 8415-00-782-2936 (po 1974 .)

Aby rozszyfrowa? numer NSN, warto wiedzie? jedynie, ?e przyk?adowa liczba 782 oznacza kolor kurtki, 00 oznacza kraj produkcji (00 i 01 to USA), natomiast 4 ostatnie cyfry to rozmiar i typ.

Jak sprawdzi? numer NSN?
Istnieje mo?liwo?? sprawdzenia, czy posiadany przez nas produkt jest zgodny ze swoim numerem NSN. Aby to uczyni?, nale?y uda? si? pod ten adres:
http://web.govliquidation.com/auction/haystack?nsn=8415007822888
W celu sprawdzenia NSN-u, nale?y w okienku adresowym wykasowa? to co jest po "=" i na to miejsce r?cznie wpisa? swój NSN. Je?li znajduje si? on w bazie, to powinny si? ukaza? dane zgodne ze stanem faktycznym kurtki. Je?li wi?c posiadamy kurtk? rozmiaru Medium/Regular w kamufla?u woodland, to po wpisaniu jej NSN-u, te same informacje powinny si? ukaza? na ekranie naszego monitora. Je?li pojawi si? inny przedmiot - trudno, kurtka jest najpewniej fa?szywa. Mo?e si? te? zdarzy?, ?e danego numeru nie ma w bazie - wtedy te? mo?na nabra? podejrze?.

W przypadku, gdy ten adres nie dzia?a, mo?na spróbowa? tutaj:
http://www.dscc.dla.mil/search/nsn/

UWAGA!

W kurtkach z pierwszych lat produkcji zarówno kontrakt jak i NSN mog? wygl?da? ca?kiem inaczej. Mo?e si? nawet zdarzy?, ?e numeru NSN b?dzie brakowa?o.

Metki

M65 Olive


W rozpoznaniu oryginalno?ci / kontraktowo?ci kurtki, najwi?ksze znaczenie maj? metki, które by?y stosowane w kurtkach M65. Dla kogo? obeznanego w temacie jedno spojrzenie na metki bywa wystarczaj?ce, by odró?ni? kontrakt od podróbki.

Ju? sam rodzaj i umiejscowienie metek ma znaczenie. W pierwszych kontraktach z lat 60-tych stosowano przewa?nie dwie bia?e metki - jedna z numerami, rozmiarem i ewentualnie nazw? producenta, druga - z "instrukcj? obs?ugi" kurtki.Metki takie bywa?y najcz??ciej umieszczone w dwóch ró?nych miejscach na kurtce - ta pierwsze z regu?y na karku, za? druga na podszewce w miejscu prawej dolnej kieszeni.
Zdarza?y si? tak?e M65, które posiada?y potrójne metki - dwie (du?a i ma?a) naszyte obok siebie, a trzecia umieszczona w innym miejscu na kurtce.

Oto przyk?ady metek podwójnych:

Górna
image

Dolna:
image

A tutaj przyk?ad metki "potrójnej" - na zdj?ciach s? ukazane najpierw górna - z rozmiarem, a pod nimi zespó? dwóch dolnych:

image
image

W pó?niejszym czasie, w latach 70-tych zacz?to stosowa? jedn? metk? zintegrowan?, zawieraj?c? wszystkie potrzebne informacje na jednym kawa?ku bia?ej tkaniny, naszywanej odt?d w jednym miejscu - na karku.Na metce dane odno?nie rozmiarów i numerów kontraktu i NSN oddzielono od instrukcji grub? czarn? kresk?:

image

Gdzieniegdzie, tak jak w przypadku tej metki, nazwa producenta mog?a pojawia? si? u do?u metki:

image

Pó?niej, w latach 80-tych metki z bia?ej tkaniny zast?piono du?ymi metkami ze specjalnej impregnowanej w?ókniny koloru zielonego - taki stan utrzymano do ko?ca produkcji oliwkowych M65 (ju? z plastikowymi zamkami):

image

A tutaj przyk?ad metki z oliwkowej M65 z ostatnich faz produkcji (kontrakt z 1991 r.):

image

M65 Woodland

We wprowadzonych w pierwszej po?owie lat 80-tych kurtkach w woodlandzie, metki by?y wykonane (podobnie jak w oliwkowych M65) z materia?u koloru bia?ego:

image

Nied?ugo pó?niej zmieniono je na du?e metki z w?ókniny barwionej na zielono (i tak ju? zosta?o):

image

Przyk?adowa metka z kontraktem z 1999 r.:

image

This image has been resized to fit in the page. Click to enlarge.A tu inna, z pó?nym kontraktem dla firmy RutterRex z roku 2004:

image

M65 Desert 3color

W przypadku kurtek M65 w kamufla?u Desert 3color, wyst?powa?y tylko du?e metki z impregnowanej w?ókniny, lecz w odró?nieniu od woodlandów i oliwek, mia?y kolor piaskowy:

image

Nie zmieni?o si? to zasadniczo pó?niej. Przyk?adowy kontrakt z 1996 roku:

image

M65 w kamufla?u UCP

I na koniec opowie?ci o metkach, przyk?ad najnowszej - z M65 w kamufla?u Universal Camouflage Pattern z 2006 r.:

image

Z czego jest wykonana M65?


Oryginalna, kontraktowa M-65 wykonana jest z mieszanki bawe?ny z nylonem w proporcjach 50/50. Materia? ten od skrótu s?ów Nylon/Cotton zwany jest NYCO. Materia? ten ma do?? wysok? gramatur?, jest do?? ci??ko, bardzo gesto tkany i mocny. W kurtkach produkowanych od lat 80-tych (w kamufla?u "woodland" od 1982, "desert 3 color od 1989 r.) g?sto?? uleg?a zmianie. Dlatego warto wiedzie?, ?e kurtki z wcze?niejszych lat produkcji (60.-70.) mog? sprawia? wra?enie bardziej "pancernych" od swych nast?pczy?.Podszewka kurtki M-65 powinna by? wykonana z cienkiej bawe?nianej popeliny, lub tak?e z mieszanki NYCO. Zdarza?y si? tak?e podszewki wykonane z rip-stopu (charakterystyczna kratka). Wszelkie odst?pstwa od sk?adu materia?u zarówno warstwy zewn?trznej jak i podszewki (np. Polyester/Cotton), ?wiadczy? powinny o tym, ?e kurtka nie jest kontraktowa. W kopiach bardzo cz?sto materia? zewn?trzny wykonywany jest w?a?nie z mieszanki 65% poliester + 35% bawe?na. Zdarzaj? si? te? kopie ze 100% bawe?ny.

UWAGA!
Nie na wszystkich kurtkach kontraktowych na metkach podawany jest sk?ad materia?u, zw?aszcza w starszych kurtkach. Czasami brakuje tylko sk?adu podszewki.

W jakich kolorach produkowano kontraktowe M65?

Pocz?tkowo kurtk? M65 produkowano w kolorze Olive Drab (OD) lub Olive Green (OG-107). Generalnie mo?na oba kolory zakwalifikowa? jako g?adki oliwkowy. Dzisiaj w?a?nie te egzemplarze, w g?adkiej zieleni s? najbardziej poszukiwane i, niestety, coraz mniej dost?pne (mowa o kontraktach).

image

Jak ju? napisa?em wcze?niej, od 1982 r. wprowadzono do produkcji kurtk? w kamufla?u "woodland":

image

W 1989 r. wprowadzono wersj? w kamufla?u pustynnym "Desert 3color":

image

Od niedawna dla US Army produkuje si? zmodernizowane M65 w kamufla?u pikselowym UCP. Kurtki te s? nieco zmodyfikowane, m.in. nie posiadaj? ju? pagonów i posiadaj? na ramionach rzepy:

image

Mo?na wi?c przyj??, ?e kurtki M65 w kolorach innych ni? powy?sze, nie s? kontraktowe. Spotyka si? na przyk?ad M65 w kamufla?u "metro" (miejski) czy te? "treebark" (kora drzew). Widywano tak?e M-ki piaskowe, czarne, bia?e, a nawet takie wynalazki jak M65 w kamufla?u szwedzkim, w niemieckim flecktarnie. Sam kiedy? widzia?em podróbk? M65 w kolorze malinowo-czerwonym, albo te? z czarnej skóry.

UWAGA!

Nie produkowano M65 w kamufla?u pustynnym "desert 6 color", którego nast?pc? by? "3 color".
Kolejna sprawa: kaptur arktyczny z parki M65, który z powodzeniem mo?na by?o stosowa? w kurtce M65, produkowany by? tylko w kolorze oliwkowym.

Jakie zamki stosowano w M65?


Kontraktowo??, czy te? szeroko rozumian? oryginalno?? M65 mo?na rozpozna? równie? po rodzaju dodatków krawieckich w nich stosowanych. Podstawowa zasada jest taka: nie stosowano "no-name'ów". Wszystkie zamki (przynajmniej g?ówny) posiada?y sygnatury producenta. Sygnatury mog?y mie? równie? napy, chocia? to akurat nie jest regu??. M65 z wczesnej produkcji posiada?y zamki w "srebrnym" kolorze, wykonane (najpewniej) ze stopu aluminium, przypuszczalnie z cynkiem. Te kurtki s? dzi? praktycznie rarytasem. Najd?u?ej jednak stosowano zamek mosi??ny, najbardziej charakterystyczny dla M-65. W pó?niejszych woodlandach stosowano pierwotnie zamek mosi??ny, pó?niej jednak zast?piono go suwakiem z wytrzyma?ego tworzywa sztucznego - YKK Vislon (ten sam typ zastosowano równie? w "desert 3 color").

Wedle do?? ciekawej informacji uzyskanej przeze mnie od Lukabest, w niektórych "bezimiennych" M65 z pocz?tku produkcji (1967 r.) umieszczano zamki mosi??ne (!) firmy Talon. Tak wi?c nie tylko "srebrne" zamki mog?y si? wtedy trafi?.
Trzeba jednak by? ostro?nym, poniewa? nieraz zdarza?o si?, ?e do starych "srebrnych" kurtek ze zniszczonymi zamkami wszywano nowsze, mosi??ne, nale?y mie? tego ?wiadomo??.

Ja sam jestem w posiadaniu M-ki, w której dokona? si? proce odwrotny - oryginalny g?ówny zamek mosi??ny Scovill (M65 z roku 1974) zosta? zast?piony "cywilnym" aluminiowym zamkiem Simco. Wiem, bo sam tej operacji dokona?em, dzi?ki temu kurtka znowu si? nadaje do u?ytku.

Do najcz??ciej spotykanych marek zamków stosowanych w M65 nale?? m.in.:
- Scovill
- Conmar
- Serval
- General
- Rapid
- Ideal
- Talon
- YKK

Warto doda?, ?e Alpha w swojej cywilnej produkcji u?ywa od d?ugiego czasu zamków firmowanych w?asn? nazw? (Alpha).
Inna do?? istotna informacja - w wi?kszo?ci kontraktowych kurtek M65, jakie widzia?em, metalowe napy sygnowane s? mark? RAUF Co.

Problemy z rozmiarówk?

Teoretycznie problemów jako takich by? nie powinno. Rozmiarówka ameryka?ska dla wszystkich artyku?ów umundurowania jest ujednolicona. Rozmiar (zarówno spodni jak i kurtek oraz bluz) podawany jest zawsze w dwóch wymiarach: na szeroko?? oraz na d?ugo?? (wzrost).

Rozmiary szeroko?ci (obwodu w klacie):
- XSMALL: 74-84 cm
- SMALL: 84-94 cm
- MEDIUM: 94-104 cm
- LARGE: 104-114 cm
- XLARGE: 114-124 cm
- XXLARGE: 124-134 cm

Rozmiary d?ugo?ci (wzrostu):
- XSHORT: 150-160 cm
- SHORT: 160-170 cm
- REGULAR: 170-180 cm
- LONG: 180-190 cm
- XLONG: 190-200 cm

W praktyce wygl?da do tak, ?e na metce (przewa?nie u góry) podany jest najpierw rozmiar szeroko?ci, potem d?ugo??, np. Small Regular, albo Medium Short.W teorii wystarczy zna? swoje w?asne rozmiary (obwód w klacie / wzrost) by dopasowa? sobie kurtk?. Pami?ta? nale?y, ?e M65 by?y przeznaczone na zimn? pogod?, wi?c ju? z za?o?enia by?y projektowane by "wspó?pracowa?" z nylonowo-poliestrow? podpink? i uszyte tak, aby mie? na ni? rezerw?. Tak wi?c je?li kto? ma np. 104 cm w klacie, to powinien si? mie?ci? w rozmiar Medium, bez obaw, ?e braknie miejsca na podpink?.

Z przeprowadzonych jednak na forum pomiarów u?ytkowników kurtek, wynik?o jednak, ?e poszczególne egzemplarze w ramach jednego rozmiaru, np. Medium Regular potrafi?y si? ró?ni? wymiarami nawet o kilka centymetrów, np. szeroko?? pod pachami waha?a si? od 58 do 62 cm, podobnie szeroko?? w barach mi?dzy pagonami. Takie rozbie?no?ci zdarza?y si? nawet w ramach jednego producenta. Dlatego te? mimo wszystko, najlepszym sposobem jest po prostu zmierzenie kurtki osobi?cie, je?li jest taka mo?liwo??.

Czasami mo?e si? okaza?, ?e komu? o wzro?cie 173 cm b?dzie pasowa?a jeszcze kurtka d?ugo?ci Short, a komu? o klacie 106 cm b?dzie jeszcze pasowa? rozmiar Medium. Mog? by? te? sytuacje odwrotne - kto? ma 177 cm wzrostu, a w kurtka rozmiaru Regular ma na przyk?ad za krótkie r?kawy. Tutaj sprawa jest bardzo indywidualna i zale?y od gustu. Kto? woli gdy kurtka si?ga mu za po?ladki, kto? inny za? woli gdy kurtka jest nieco krótsza. Kto? lubi, gdy kurtka jest dopasowana w barach i klacie, kto? inny lubi mie? z kolei troch? luzu. Dla pewno?ci trzeba mierzy?. Ale mimo wszystko, rozmiarówka jest do?? dobrze pomy?lana i osoby mieszcz?ce si? w ?rodkowych pu?apach danego rozmiaru, powinny si? w nim dobrze czu?. Ja na przyk?ad mam 174 cm i 104 w klacie i rozmiar Medium/Regular jest w sam raz. Jedyny problem stanowi? zbyt d?ugie r?kawy, ale to nie wina rozmiarówki, lecz tego, ?ejestem cz?owiekiem o stosunkowo krótkich r?kach. Ludzie o normalnych proporcjach nie powinni mie? problemu.

UWAGA!
Na oryginalnych metkach najcz??ciej podane s? zakresy ka?dego z rozmiarów w calach np.: MEDIUM REGULAR, Height: From 67 to 71 in., Chest: From 37 to 41 in., NATO Size: 7080/9404

Czasami na niektórych podróbkach te parametry podawane s? w centymetrach. ?wiadczy to dobitnie o nieautentyczno?ci kurtki. W centymetrach podany mo?e by? jedynie tzw. NATO Size (tu: pod rozmiarami w calach).

Podpinka do M-65
Dla poprawienia w?asno?ci termicznych kurtki M65, od samego pocz?tku stosowano w niej podpink?. Podpinka sk?ada si? z warstwy zewn?trznej z cienkiego nylonu rip-stop, oraz poliestrowego wype?nienia. W za?o?eniach ma utrzymywa? odpowiedni? temperatur? cia?a do -15 stopni mrozu (co oczywi?cie jest wzgl?dne i zale?y od indywidualnej wra?liwo?ci termicznej cz?owieka - dla mnie poni?ej 0 stopni podpinka to za ma?o). Podpinka jest lekka i niezbyt gruba, wi?c wyposa?ona we? kurtka, nie zrobi z nas od razu "ba?wanka", jak to na przyk?ad dzieje si? z zestawem zimowym wz.93 Wojska Polskiego.

Oryginalno?? podpinki sprawdzamy na tych samych zasadach co kurtki - podpinki tak samo maj? swoje kontrakty i NSN-y. Jako ciekawostk? mo?na doda?, ?e oryginalne podpinki maj? nieco inny odcie? nylonu w r?kawach ni? zastosowanego na cz??? centraln?. Szczerze mówi?c, nie wiem z czego to wynika.

Dwie popularne marki producentów podpinek, jakie pojawiaj? si? najcz??ciej, to Gibraltar i Isratex. Oczywi?cie producentów podpinek by?o wi?cej - s? wymienieni wcze?niej w artykule.

Oryginalne podpinki s? dost?pne np. na aukcjach internetowych. Kupuj?c podpink? nale?y zwróci? uwag?, by jej rozmiar zgadza? si? z rozmiarem kurtki, czyli je?li kurtk? mamy rozmiaru Small, to i podpinka powinna by? oznaczona tym rozmiarem. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e rozstaw dziurek na guziki w podpince nie do ko?ca b?dzie si? zgadza? z rozstawem guzików na kurtce - nie nale?y si? tym przejmowa?, to si? zdarza?o. Wystarczy przeszy? guziki w kurtce i dopasowa? je do otworów w podpince.

Ceny i osi?galno??


W tej chwili bardzo trudno jest dosta? kontraktow? M65 w oliwkowym kolorze i w dodatku w po??danym przez siebie rozmiarze. Przyk?adowo na aukcjach internetowych oliwkowe kontrakty pojawiaj? si? rzadko, czasami nawet sporadycznie. Nieco lepiej jest z nowszymi kurtkami w "woodlandzie" oraz "desert 3 color". Ceny tych ostatnich potrafi? oscylowa? nawet w do?? rozs?dnych granicach, czasami nawet w okolicy 100 z? za egzemplarz w bardzo dobrym stanie. Wiele zale?y tu od sprzedaj?cego.

Zdarzaj? si? oliwkowe kontrakty, nawet nieu?ywane w stanie magazynowym, ale ich ceny potrafi? grubo przekracza? 400, a nawet 500 z?. Czasami trafi? mo?na na u?ywany egzemplarz za rozs?dne pieni?dze, zw?aszcza od prywatnych u?ytkowników, nie zajmuj?cych si? handlem. Problem mo?e by? w tym momencie z rozmiarem, zw?aszcza z rozmiarami nietypowymi. U?ywane M65 w "woodlandzie" lub "desert" potrafi? chodzi? czasami po bardzo rozs?dnych cenach (zale?nie od stanu), wi?c je?li kto? szuka kurtki w którym? z tych kamufla?y, powinno mu pój?? ?atwiej ni? w przypadku oliwki.

Z oliwek osi?galne s? te? nowe, nieu?ywane kurtki np. Alphy, ale ju? cywilnej produkcji, nie kontraktowe. Ich ceny potrafi? tak?e si?ga? ?mia?o ponad pu?ap 400 z?.A s? i te? tacy "specjali?ci" (chodzi o sprzedawców), którzy wykorzystuj?c legend? Alphy, sprzedaj? produkowane ju? w Chinach M65 tej marki nawet za 600 z?.

Tak jak ju? wspomina?em, mo?na tak?e naby? ta?sze kopie, których na aukcjach pe?no, jednak z ostatnich informacji wynika, ?e podobno produkty Helikona s? najbardziej warte uwagi, zw?aszcza ze wzgl?du na odwzorowanie orygina?u. Ofert? mo?na sprawdzi? na: http://www.helikon.wroc.pl lub u jednego ze sprzedawców Helikona.Oprócz tego pozostaj? jeszcze liczne sklepy militarne i demobile zarówno internetowe, jak i "na ?ywo". Ceny kszta?tuj? si? ró?nie, ale najcz??ciej je?li ju? si? trafi kontraktowa kurtka, to tania przewa?nie nie jest. Zalet? jest mo?liwo?? obejrzenia na ?ywo i przymierzenia w niektórych sklepach na ?ywo.

Polecam tak?e systematyczne szperanie po "ciuchlandach" wszelkiej ma?ci. Ja sam swoj? M65 z Cherokee Industries z kontraktem z 1975 roku trafi?em za 30 z?, niemal w idealnym stanie. Podobne do?wiadczenia mieli tak?e inni forumowicze. Mo?e si? czasami komu? poszcz??ci.

Pranie i impregnacja M65

Szczegó?owe dane na temat piel?gnacji kurtki s? umieszczone na metce z instrukcj?. Ka?da oryginalna kurtka posiada takow?. Generalnie mo?na przyj??, ?e kurtk? najlepiej pra? w 40 stopniach, w ?agodnym proszku do kolorów. Ja osobi?cie raczej si? nie bawi? w jakie? specjalne konwenanse, tylko w??czam pralk? na 40 stopni, program do bawe?ny, wirowanie, proszek do kolorów. Po wypraniu wyci?gam kurtk? z pralki i wieszam na wieszaku do ubra? nad wann? i zostawiam do wyschni?cia. Pami?ta? nale?y, ?e nie nale?y kurtki wy?yma? ani wykr?ca?.

Wieszak, na którym rozwieszamy kurtk? powinien nie mie? elementów metalowych, które mog?yby mie? kontakt z kurtk? i zostawi? ?lady korozji. Najlepsze moim zdaniem s? wieszaki plastikowe.

Kolejna sprawa: po wyschni?ciu, dla bezpiecze?stwa, lepiej kurtki NIE PRASOWA?! Zawarty w materiale nylon mo?e si? stopi?, zostawiaj?c nieusuwalne l?ni?ce ?lady. Ja swoich kurtek nie dotykam nigdy ?elazkiem. NYCO ma t? magiczn? w?a?ciwo??, ?e cho?by nie wiadomo jak pomi?ta by?a kurtka po wyschni?ciu, to po jakim? czasie normalnego noszenia, materia? sam si? rozprostowuje i wyg?adza.

Kurtka M65 fabrycznie jest zaimpregnowana fabrycznie specyfikiem o nazwie Quarpel, wymy?lonym przez kwatermistrzostwo US Army jeszcze w latach 60-tych. Impregnat ten od nowo?ci wytrzymuje (podobno) oko?o 15 pra? i zapewnia do?? dobr? odporno?? na ch?oni?cie wody przez materia?. Nale?y pami?ta?, ?e M65 to nie kurtka przeciwdeszczowa i przy silnej ulewie nie ma si?y - po jakim? czasie pu?ci wod?. Impregnat po prostu spowolni ten proces, chocia? przy l?ejszych deszczach potrafi da? sobie rad? bardzo dobrze.

Po jakim? czasie, po wielu praniach impregnat jednak traci swoje w?a?ciwo?ci i kurtka ch?onie wod? bardzo ?atwo. Mo?na si? wtedy ratowa? dost?pnymi na rynku ?rodkami. Odpowiednim i w miar? dost?pnym na polskim rynku ?rodkiem jest Nikwax Cotton Proof. S?u?y on do impregnacji ubiorów z bawe?ny oraz z materia?ów zawieraj?cych bawe?n?, jak NYCO czy Polycotton. Z do?wiadcze? w?asnych mog? potwierdzi?, ze w?a?ciwie zastosowany, przynosi niez?e efekty. Nie zrobi nam z kurtki Gore-Texu, ale znacznie ograniczy ch?oni?cie wody przez kurtk? i przyspieszy schni?cie.Ja osobi?cie przesta?em tego u?ywa?. Po czasie okaza?o si?, ?e efekty by?y takie sobie, a szkoda wydawa? na to jednorazowo 25-30 z?.

Podobno dobre efekty daje te? Kiwi Camp Dry, ale s? to tylko informacje przeczytane na jednym z ameryka?skich forów dla my?liwych. Nie mia?em mo?liwo?ci ich zweryfikowania.

M65 i zastosowania outdoorowe

Czy kurtka z 40-letni? histori? nadaje si? jeszcze do czegokolwiek w dobie nowoczesnych "oddychaj?cych" tkanin technicznych, membran czy softshelli? Wydaje mi si?, ?e przy odrobinie dobrej woli jest to mo?liwe, poniewa? posiada ona kilka niezaprzeczalnych zalet, cho? nie jest te? wolna od wad.

ZA:
+ doskona?a wytrzyma?o?? materia?u i d?ugotrwa?o?? ca?ej kurtki (szwy, zamki, napy),
+ cz?sto osi?galna w niez?ych cenach, zw?aszcza woodland i desert,
+ bardzo dobra ochrona przed wiatrem (materia? zewn?trzny + wiatroodporna podszewka),
+ dobra oddychalno?? (brak membrany),
+ mo?liwo?? dopi?cia kaptura od parki M-65,
+ mo?liwo?? stosowania podpinki
+ przemy?lana konstrukcja, wygoda,
+ styl,
+ szeroko poj?ta "kultowo??" kurtki.

PRZECIW:
- ci??ar,
- s?aba wodoodporno?? i czas schni?cia po przemoczeniu,
- podszewka ch?onie pot i do?? d?ugo trzyma wilgo?,
- brak kieszeni wewn?trznych,
- pagony - niektórych mog? uwiera? pod plecakiem,
- pikowana podpinka oddycha nieco gorzej ni? polar,
- dla niektórych po prostu przestarza?a.
- kaptur o ma?o zaawansowanej konstrukcji.

Podzi?kowania:


Na koniec chcia?em podzi?kowa? wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyni?y si? do powstania tego artyku?u, a zw?aszcza:
- "Królikowi" za niezwykle cenne i fachowe informacje, z których znaczna cz??? znalaz?a si? w tym artykule,
- wszystkim Forumowiczom z forum NGT.pl, którzy na w?tku "Kurtka M 65" dzielili si? do?wiadczeniami i istotnymi uwagami na temat kurtek,
- wszystkim Forumowiczom z NGT.pl, którzy zadawali pytania,
- Adminom forum NGT.pl za kilkuletni? cierpliwo?? i tolerancj? dla ca?ego w?tku oraz dodanie pierwotnej wersji tego artyku?u na forum we wrze?niu 2007.
- Gruesome i Devilowi, za nak?onienie i pomoc w utworzeniu nowego forum o kurtce M65, gdzie obecna wersja artyku?u znalaz?a swoje miejsce.

Jako ?ród?a informacji pos?u?y?y mi:
- artyku?y z nast?puj?cych numerów MMS "Komandos": 2 (134) 2004, 7-8 (161) 2006 oraz 2 (167) 2007,
- informacje od "Królika",
- do?wiadczenia opisywane przez u?ytkowników na starym w?tku na forum NGT.pl,
- informacje od Marka "Lukabest",
- do?wiadczenia i obserwacje w?asne,
- zdj?cia z sieci oraz z aukcji.

Mam nadziej?, ze zawarte tu wiadomo?ci oka?? si? komu? pomocne.
Dzi?kuj? za zainteresowanie i przeczytanie tego artyku?u.

B?a?ej Kozok.

?ród?o: http://m65.org.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia July 03 2011 00:51:12
?wietny artyku?. Mnóstwo informacji zebranych w jednym miejscu Doba robota Blatio. Przy okazji pasjonaci szpeju US znajd? tutaj jak dobra? odpowiednio dla siebie rozmiarówk? OK OK
#2 | yaro dnia July 03 2011 19:38:33
Bardzo ciekawy i tre?ciwy artyku?... :-)
#3 | muniekole dnia August 11 2017 18:25:16
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana natomiast najakuratniej istnieje dokonywa? pomiaru u do?u wzgl?dem ujarzmienia dozy zaczerwienienia g?bie tudzie? odmiany palnych, uszczuplenia kwocie, wieku wytrwania tudzie? pot?gi torsji i równoleg?ych symptomów ?wi?du, przypalania a eros. Dwie donios?e sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe i http://zmarszczka-nakatna.info.pl/ doustne farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa uleg?aby tak?e zaszeregowana w charakterze rodzaj leczenia. W toku jak w cugu kilku tygodni ekstrakty cz?stokro? nios? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj cofa po zabiegu. D?ugofalowego rehabilitacja, na ogó? od momentu jednego a? do dwóch lat, przypuszczalnie biec do ondulacji rewizji poziomu przy niektórych pacjentów. Ondulacje kuracja jest notorycznie niepotrzebnego, jakkolwiek poniektóre casusy wymi?kaj? po jakie? frazeologizmie i zostaj? niezachwianie. Przyjezdnego losy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? z up?ywem frazeologizmu.
#4 | shareways dnia September 05 2017 12:13:04
#5 | chenjinyan dnia July 20 2018 05:03:15
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Alice Custom Skarby... Niemcy zamykaj? Taktyka zielona Act od Valor Zmiana Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,898
Wczoraj:13,556
W tym tygodniu:62,007
W tym miesiącu:39,201
W tym roku:2,772,497
Wszystkich:51,260,901
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: