Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:21
Zachód słońca: 20:36
Dzień trwa:
16 Godzin 15 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:18
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

InO, ERnO, MnO, BnO

InO, ERnO, MnO, BnO

Piotr "Procent" ?opaci?ski

Zdj?cie: youthhobbies.com

Ile czasu potrzeba, by przeby? pieszo 100 km? 2 dni? 3 dni? Nie – 24 godziny!
I wcale nie jest to specjalnie ma?o czasu na pokonanie tego dystansu, bo niektórzy s? to w stanie zrobi? w czasie blisko 2x krótszym.
Niemo?liwe? Je?li tak twierdzisz, to znaczy, ?e nie s?ysza?e? jeszcze o ró?norodnych imprezach, rajdach czy biegach na orientacje.

 

 

W Polsce takich imprez odbywa si? dosy? sporo, na pewno co najmniej par?na?cie na rok.
S? zró?nicowane pod wieloma wzgl?dami, dystansu, czasu przej?cia, ukszta?towania terenu, charakteru zada? na trasie i wielu, wielu innych. Najpopularniejszym modelem InO (taki skrót przyjm? na potrzeby tego artyku?u, dla ogó?u imprez na orientacje, abstrahuj?c od skrótów w oficjalnych nazwach) jest przej?cie 100 km w ci?gu 24h, g?ównie dlatego, ?e to okr?g?e i „reprezentacyjne” warto?ci.
Zdarzaj? si? tak?e imprezy po 50km w 12h, a najbardziej ekstremalne z jakimi si? spotka?em to ponad 100 km po górach w 24h. Poni?ej po krótce chc? si? podzieli? paroma uwagami z wydarzenia tego typu, którego ostatnio by?em uczestnikiem, oraz kilkoma refleksjami o bardziej ogólnym charakterze.

 

Zdj?cie: metroparks.org

 

 

Sam ostatnio wybra?em si? na do?? rekreacyjn? w porównaniu wy?ej wymienionymi przedsi?wzi?ciami, imprez?, a mianowicie na „Przygodowy Rajd na Orientacje Tropiciel 5”.
Z mojego punktu rekreacyjna, bo przej?cie 42 km w czasie 12h po praktycznie p?askim terenie, nie jest jakim? szczególnym wyzwaniem.
Jednak?e z uwagi na moj?, trwaj?c? od wielu lat, harcerska s?u?b? w ZHP wybra?em si? tam z dzie?mi (m?odzie???), ze ?rodowiska w którym dzia?am. 3 pe?noletnich opiekunów + 4 osób w wieku 14-15 lat.
Ja osobi?cie by?em przekonany, ?e jest to w?a?nie impreza, na której pojawia si? w du?ej cz??ci m?odzie?, by w ten sposób zacz?? swoja przygod? z InO i sprawdzi? swoje mo?liwo?ci na relatywnie niewielkim dystansie.
Jakie? by?o moje zdziwienie, gdy okaza?o si?, ?e nasze ekipy to jedyni niepe?noletni na rajdzie.
Tak samo du?e by?o zdziwienie osób startuj?cych, widz?c naszych „ma?olatów”.
Troch? nas to przerazi?o i zacz?li?my si? zastanawia?, czy to nie za wysokie progi dla naszych harcerzy. Zacz?li?my si? zastanawia?, czy czego? nie przeoczyli?my i na trasie nie spotkaj? nas jakie? ekstremalne niespodzianki. Nic takiego nie nast?pi?o, chocia? przez wi?kszo?? trasy, która w najkrótszej mo?liwej wersji wynosi?a 42 km, pod?o?em by?o g??bokie b?oto, cz?sto ponad kostki, powsta?e po trwaj?cych 3 dni opadach deszczu.
To z jednej strony wi?ksze obci??enie dla mi??ni, z drugiej mniejsze dla stawów, gdy? oznacza?o to o wiele lepsza amortyzacje przy ka?dym kroku.
W efekcie tras? przebyli?my w nieca?e 11,5h, wszyscy nasi niepe?noletni uczestnicy dotarli do mety cali, zdrowi i zadowoleni, a na 101 startuj?cych ekip tylko nieco ponad 50 uko?czy?a rajd w wyznaczonym czasie 12h, b?d? nie uko?czy?a go w ogóle.

 

zdj?cie: jot.cal.pl


 

Par? uwag, które nasun??y mi si? po imprezie. Po pierwsze lista startowa zosta?a zamkni?ta na nieco ponad 500 osobach. Patrole startowa?y po dwa, na dwa ró?ne punkty, w odst?pach co 3 minuty. Efektem takiego „nasycenia” by? du?y ?cisk na trasie.
Przez co najmniej pierwsz? po?ow? punktów kontrolnych wyra?enie „na orientacje” w praktyce oznacza?o orientacje w tym, gdzie id? poprzednie patrole i pod??anie za nimi. Najwi?cej zabawy mia?y patrole, które przewodzi?y ca?ym kolumnom, zespo?om patroli, które ci?gn??y jeden za drugim.
Mi?li?my przyjemno?? to czyni? z ekip? w drugiej cz??ci rajdu. Ciekawym widokiem by?o i?? przez pola, a obracaj?c si?, widzie? kolumn? 50-60 latarek rozci?gni?tych na d?ugo?ci jakiego? kilometra. W ka?dym razie jak dla mnie na trasie by? zdecydowanie zbyt du?y t?ok, stawiam, ?e miejscami wi?kszy ni? w dni pracuj?ce w miejscowo?ciach, przez które przechodzili?my. To zdecydowanie minus. Plusem by?o to, czego obawia?em si? znacznie bardziej – t?oku i przestojów na punktach kontrolnych (PK), szczególnie tych zadaniowych, co przede wszystkim wp?ywa?o na pogorszenie wyniku czasowego, z powodu konieczno?ci oczekiwania w kolejce. Na szcz??cie nic takiego nie nast?pi?o i nawet na PK, na których trzeba by?o wykonywa? okre?lone zadania (strzelnica, drabinki linowe itp.), przebywali?my nie wi?cej jak par? minut. Tak wi?c tutaj uznanie dla organizatorów i obs?ugi.

 

Przechodz?c natomiast do uwag bardziej ogólnych, tycz?cych si? zbiorczo, zagadnienia InO, chcia?bym zwróci? uwag? na par? spraw.
Po pierwsze zach?cam do udzia?u w takich imprezach, dla sprawdzenia w?asnych mo?liwo?ci i wydolno?ci/wytrzyma?o?ci, a tak?e nabrania do?wiadczenia w wielu kwestiach. Do?wiadczenia przydatnego w mniejszym stopniu na strzelaninach, a w wi?kszym na MilSimach.
Tak jak pisa?em, poza wydolno?ci?,  jest to tak?e mo?liwo?? sprawdzenia sprawno?ci stawów, wygody obuwia, termoaktywno??i odzie?y, wygody plecaka czy innych elementów sprz?tu, ale tak?e ustalenia zu?ycia wody na danym dystansie, czy ilo?ci i rodzaju po?ywienia, które ma najlepszy stosunek wagi/obj?to?ci do dostarczanych sk?adników od?ywczych i energetycznych.
Nagle okazuje si?, ?e zamiast ci??kich konserw, wystarcz? batoniki, które dzi?ki magicznym w?a?ciwo?ciom, pomog? nam przetrwa? d?ugie godziny w terenie. Je?li organizator nie narzuca konkretnych wymaga? sprz?towych, to tak naprawd? tylko od nas zale?y jak si? ubierzemy i czy we?miemy cos na plecy, a je?li tak, to czy b?dzie to tylko camelbak, czy plecak. Czy w plecaku b?d? tylko niezb?dne rzeczy, czy doci??ymy go bardziej, np. pe?nym zestawem MilSimowym na 3 dni w terenie.
Tak samo nic nie stoi na przeszkodzie, by?my za?o?yli na taki marsz oporz?dzenie.
Jedynym ograniczeniem mo?e by? jedynie wzi?cie ze sob? repliki. To my mo?emy sobie w du?ym stopniu pokonanie takiego dystansu u?atwia? albo utrudnia?, my jeste?my w stanie podnie?? lub obni?y? poprzeczk?. Na pocz?tek jednak proponuje j? obni?y? jak najbardziej i postawi? zdecydowanie na wygod?.

 

Na imprezach tego typu mo?na wyró?ni? 3 g?ównie typy uczestników – military?ci, sportowcy i tury?ci. Ci pierwsi, których jest najcz??ciej najmniej najcz??ciej startuj? w sortach mundurowych, b?d? innymi militarnymi akcentami i ich udzia? w tego typu imprezach najcz??ciej jest elementem jakiego? szeroko poj?tego treningu czy programu szkoleniowego, maj?cego ich przygotowa? do dzia?a? typowo militarnych, np. na MilSimach.
Organizowane s? te? typowo militarne InO, jak chocia?by GF Point organizowany przez GunFire.
Druga grupa, cz?sto najliczniejsza, to osoby, których pasja jest turystyka piesza i tego typu rajdy czy biegi s? dla nich form? rekreacyjn? lub wyczynow?.
Trzecia grupa, zdecydowanie ró?ni si? od dwóch pierwszych.  Sportowcy traktuj? takie imprezy jak zwyk?e zawody, w których realizuje si? o zwyci?stwo, podporz?dkowuj?c wszystko temu celowi. S? najcz??ciej maksymalnie odci??eni, cz?sto nie maj? ze sob? nawet camelbaka z zapasem wody, ich odzie? to obcis?e, termoaktywne sorty i buty biegowe. To oczywi?cie tylko przyk?adowy wizerunek, jednak cz?sto si? powtarzaj?cy.
Du?? cz??? trasy pokonuj? oni biegiem. S? to po prostu zgrane zespo?y sportowe, trenuj?ce ci??ko i stale, „zaliczaj?cy” rocznie kilka imprez tego typu. Najlepsi „wykr?caj?” czasy równe po?owie tych wyznaczonych przez organizatorów jako graniczne, np. robi? 100 km w oko?o 12h, czy 50 w oko?o 6h. Jak wida? 3 grupy – 3 ró?ne podej?cia.

 

Tak wiec jeszcze raz zach?cam do wzi?cia udzia?u i sprawdzenia si? w tego typu imprezie.
Na pocz?tek proponuje jak?? imprez? na nie wi?cej jak 50 km, w okresie wiosennym czy jesiennym. W takich imprezach najcz??ciej startuje si? grupowo, wi?c jest to tez dobra okazja do zgrania teamu. Rzecz? oczywist? jest tak?e mo?liwo?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci z terenoznawstwa i nawigacji (regulaminy wi?kszo?ci InO zabraniaj? u?ywania GPSów). W zale?no?ci od podej?cia jakie przyjmiemy InO b?dzie nam dostarcza? albo kupy dobrej zabawy, albo b?dzie nastawiona g?ównie na maksymalny wycisk, ?amanie w?asnych s?abo?ci i rekordów (niekoniecznie w?asnych).

 

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? MG 42 by MG Schutze Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Arctic Combat ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,932
Wczoraj:13,761
W tym tygodniu:58,603
W tym miesiącu:132,316
W tym roku:2,865,612
Wszystkich:51,354,016
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: