Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:09
Zachód słońca: 20:35
Dzień trwa:
16 Godzin 26 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:08
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

PanzerFaust V PODSUMOWANIE

PanzerFaust V - PODSUMOWANIE

 

W roku 2011 si?y zbrojne Angryku i Calmlandii zderzy?y si? po raz pi?ty. Niebywale silne starcia spowodowa?y wielkie zmiany.

Na polu bitwy ukryte w ska?onych strefach wci?? pozostaj? tajemnice Dr. Stilera, jednak Calmlandia poczyni?a niewielki kroczek w odkrywaniu nieznanej broni. Sztab Angryku z nieznanych przyczyn (podejrzewa si? wrogi wywiad), nie otrzyma?a koperty z rozkazami, co prze?o?y?o si? na brak ruchu w materii poszukiwania broni. Tak wi?c tajemnica wci?? pozostaje tajemnic?.

Angryk jednak, pomimo ci??kich walk z Calmlandi?, dwóch ataków Goliatów Stilera zdo?a? utrzyma? Laboratorium przez wi?kszo?? rozgrywki. Niestety, ze wzgl?du na brak rozkazów nie potrafi? go skutecznie wykorzysta?, a wr?cz samemu rozpocz?? badania nad broni? przeciwko Goliatom. Niestety prace utkwi?y w 50%. Cel jednak zosta? osi?gni?ty - Calmlandia wci?? nie posiada broni przeciwko Goliatom.


Zdj?cie: Zygmunt Karwowski


Calmlandia w ripo?cie na Angryckie Goliaty, po raz pierwszy w warunkach bojowych aktywowa?a swoje wojska zmechanizowane, uruchamiaj?c postrach dróg i szeregów Angryckich - Pokraka. Pojazd sia? spustoszenie wsz?dzie gdzie si? pojawi?. Jednak i on trafi? na godnego przeciwnika. Angrycki pu?k Saperski Angriff w ostatniej chwili zd??y? zaminowa? drog? i przy odrobinie szcz?cia, Pokrak wjecha? na min?. Efekt zosta? wró?ebnie uwieczniony na plakacie Angryckim. W r?ce Angryku dosta?y si? cz??ci naprawcze do Pokraka, jednak linia produkcyjna i stacja naprawcza dzia?a. Calmlandia zapewne wróci z kolejnym Pokrakiem.


Zdj?cie: Felix Team 40


Na polu walki pojawi?a si? tak?e grupa niezale?na, trzecia si?a - grupa pi?ciu Goliatów, która w sobie znanym tylko celu w?drowa?a po polu bitwy siej?c strach i spustoszenie wsz?dzie tam gdzie si? pojawi?a. Mimo pocz?tkowych neutralnych zachowa? i dopowiadania jedynie ogniem na zaczepk?, w pó?niejszej fazie zada?a dotkliwe straty w szeregach tak Calmlandii jak i Angryku. Gdzie si?a nie mo?e, podst?p zadzia?a. Podczas pertraktacji na Laboratorium ponownie oddzia? Angriff wykorzystuj?c efekt zaskoczenia, zdo?a? wysadzi? dwa Goliaty doprowadzaj?c pozosta?e dwa do taktycznego odwrotu. Grupa Stilera od tamtego wydarzenia rozp?yn??a si? w mgle wojny i nie by?a widziana na polu walki a? do jej ko?ca... Ich dalszy los nie jest znany nikomu.


Zdj?cie: Zygmunt Karwowski


Podczas zmaga? zbrojnych fronty zmienia?y si? szybko, jednak Angrykowi uda?o si? co?, czego najstarsi nie pami?taj?, raz za spraw? planów Sztabu, raz za spraw? zbuntowanych oddzia?ów pod przewodnictwem Czarnego z Falke: Angryk uderzy? dwukrotnie na baz? Calmlandii w okolicy Drei Brukke, o których najstarsi weterani tej wojny pami?taj? - ojczystych terenów Angryku. Pomimo nik?ego zaopatrzenia, pomimo pó?no aktywowanych Goliatów, pomimo ogromnych strat - Angryk jest w totalnej ofensywie. Zdobyty respawn tu? obok sztabu Calmlandii, obl??enie bazy g?ównej. Calmlandczycy broni? si? zaciekle, w sztabie co chwila przelatuj? kule. Jednak wytrzymuj? napór Angrycki. Kosztem prawie wszystkiego.

Calmlandia jednak w sposób bardziej wyrafinowany odp?aca si? wrogowi. Ryzykowna strategia sztabu Angryckiego, mimo i? odnosi sukcesy na polu, pozostawi?a jedynie garstk? na ochron? sztabu. Oddzia? Union, w niewielkiej grupie z zaskoczenia wybija za?og? sztabu Angryckiego, kradn?c dokumenty, plany, szyfry i wysadzaj?c dost?pne zaopatrzenie, przejmuje Wirówk? i znika pozostawiaj?c za sob? jedynie trupy i dym. Wybitna, wzorcowa akcja jednostek specjalnych Calmlandii. Angryk na ko?cu rozgrywki zostaje bez sztabu, bez dowodzenia. Taki cios odbije si? Angrykowi mocn? czkawk?. Oddzia? Union pope?nia jednak jeden b??d. Maj?c na wyci?gni?cie r?ki Angrycki respawn tu? obok bazy, zostawia go nietkni?tego. Tereny November wci?? w kontroli Angryku.

Ragnarok, mimo i? si? nie odby? planowy, odby? si? na polu bitwy.

Wojna trwa.

Autor: Felix T40 "Union w Sztabie Angryku"Nasta?o jednak zawieszenie broni na czas nieokre?lony. Dzi? na specjalnych negocjacjach spotka?o si? dwóch liderów Ksi??? Marek Calmjusz i Ludwik Angriff, przywódca partii Faust. Ksi??? Marek widz?c wysoce niekorzystn? sytuacj? swojego sztabu, za spraw? braku mo?liwo?ci dostarczenia nowych si?, za??da? zaprzestania walk i gwarantu bezpiecznej ewakuacji Sztabu, obro?ców i wszelkich materia?ów dowódczych do najbli?szych terenów Calmlandzkich. Kapitulacj? Drei Brukke obostrzy? jednak warunkiem przej?cie sektora November i przej?cia bazy Angryckiej. Ludwik Angriff przysta? na t? propozycj?, prosz?c jednocze?nie o bezpieczne wycofanie wszelkich jednostek z sektora i zabranie zabitych. Rannych oficerów po akcji jednostki Union, Ludwik przyjmie osobi?cie w swojej rezydencji - Dworku Kleszczy i Ognia. Strony po spotkaniu razem obejrza?y galeri? s?ynnego artysty Dett la'FF i wypi?y przednie Neutrilijskie piwo po którym spi?ta dot?d atmosfera lekko si? rozlu?ni?a.
Madog - Sfora Szczecin - Org PanzerFaust


To g?ówne wydarzenia, które dzia?y si? podczas PanzerFaust V. Pomniejszych bitew i bohaterów akcji nie sposób wymieni?.

Dzi?kujemy wszystkim za przybycie i dobr? zabaw?. Przepraszamy jednocze?nie za niedoskona?o?ci jakie wynik?y w dniu rozgrywki. Podzi?kowania dla Koalicji Pó?noc za przybycie z Pokrakiem i dobr? zabaw?. Lubelskiemu Korpusowi Ekspedycyjnemu z Lubina za elementy rozgrywki i klimat. Wys?annikowi i jego grupie Goliatów za klimatyczne przygotowanie si? do swej roli. Uczestnikom HeavyShit za m?sk? gr? i nieludzki wysi?ek. Klimaciarzom z NapoleonFaust za kolejne cudne sceny ?mierci. Oddolnej inicjatywie uczestników za pokerowy nastrój w barze przy Holderze. Zawodnikom PanzerLeauge za to, ?e im si? chcia?o kiedy ca?a reszta pi?a. Naszej s?u?bie wartowniczej i wszelkim pomocnikom, którzy przys?u?yli si? do klimatu i organizacji imprezy (Falconowi, Erykowi, Zdybusiowi, Sysikowi, Ilonie, Agnie, Dianie, Monice, Dobrusi, Mszaanowi). Dzi?kujemy te? ponownie Panu Piotrowi Marskiemu za robienie zdj??, oraz innym fotografom.

Dzi?kujemy tak?e naszym sponsorom, nowym i starym, za wsparcie przy organizacji.

Tym którym zabrak?o Ragnarok, obiecujemy, ?e z pomys?u ko?cowej bitwy nie zrezygnujemy i postaramy si? j? wdro?y? za rok. A mo?e nawet rozpoczniemy nim nast?pn? edycj?.

Jednocze?nie chce poinformowa?, i? b?dzie wykonywana pami?tkowa p?yta z tej edycji do kupienia u nas (zostaniecie poinformowani). Osoby które chc? przekaza? nam ew. dodatkowe materia?y video czy foto, niech pisz? na . Póki co na p?ycie b?dzie praktycznie ka?dy event PF wraz z materia?em z rozgrywki. Do tego bonusy - trailery, arty, plakaty, wszystko w profesjonalnej oprawie.

Dla ch?tnych tak?e jest do kupienia p?yta Historia PanzerFaust, która zawiera prezentacj? puszczan? w Barze u Bolca w sobot? (czyli filmy i materia?y zebrane przez lata. Czas trwania prezentacji: 1h 10min). Cena to 20z? + koszta wysy?ki. Ch?tnych tak?e prosz? o kontakt na . Wszelki zysk idzie na kolejn? edycj? PF'a.

Maj?c na wzgl?dzie Was, wszelkie uwagi które jeszcze nie zosta?y wypisane, prosimy kierowa? na forum.

Raz jeszcze dzi?kujemy!

http://sfora.tox.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia August 29 2011 15:13:00
Zwiad Peacemakers'ów zrobi?, to co lubi i potrafi najlepiej... Nabi? kilometrów, skrycie wykonuj?c zadania. Szeroki u?miech
Wyruszyli?my z sektora Mike --> Oscar --> Quebec --> Pa_pa do granicy mi?dzy November/Juliet na plecach sztabu Angryku. Rozkazy jednak by?y takie, ?e musieli?my si? wycofa?. I tak po obwodzie mapy wrócili?my do Mike'a. Potem Golf, Echo i do sztabu Calmlandii w sektorze Alpha. Krótka wizyta w Hotel'u i znowu Alpha. Nast?pnie wyprawa przez Bravo do Charlie. Koniec zasta? Nas w Bravo przy próbie przebicia si? przez szpital Angryku do sztabu.

Masa chodzenia, ma?o strzelania, ale i tak by?o uber miodnie. Szeroki u?miech
#2 | starszy dnia August 29 2011 19:30:44
Wiedzia?em ?e jest dobrze ale ?e a? tak to nawet
nie my?la?em Huraa!! Huraa!! Huraa!! Falke gór?Oklaski FigielekRadocha Dokuczacz
#3 | Mario75 dnia August 29 2011 22:04:49
Zacytuj? z forum Sfory:
Mario:
Podzi?kowania dla Sztabowców, Pu?kowników i ich oficerów, RTO, Medyków, Chirurgów, Saperów, Hakerów, SF oraz wszystkich ?o?nierzy walcz?cych po stronie Calmlandii. Byli?cie Panowie i Panie zdyscyplinowani i ?wietnie prowadzi?o si? wspólnie z wami walki. Tak trzyma?!

Za rok wprowadzimy modyfikacje wg. zg?oszonych wniosków w Sztabie Calmlandii. Cieszymy si?, ?e oprócz si?y dysponujecie du?? inicjatyw? i kreatywno?ci?.

W tym roku nie uda?o nam si? odznaczy? zesz?orocznych Bohaterów Calmlandzkich. W nast?pnym roku postaramy si? odznaczy? zatem Bohaterów z dwóch edycji PFIV i PFV.

Gratulujemy si?y i niez?omno?ci ducha walki Angrykowi. Gratulujemy pracy Sztabu Angryku. W tym roku Angryk by? naprawd? godnym przeciwnikiem. Nie gratulujemy buntu ?o?nierzy. Oby w Calmlandii nie zdarza?y si? takie sytuacje.

Jak wida? na za??czonym obrazku nie ma chyba sensu zajmowa? si? zbytnio t?em fabularnym ;-)
#4 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:22:43
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Homemade Libia Odda? r?k? Podcast ASG Zbrojownia Zmiana Survival Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:471
Wczoraj:13,803
W tym tygodniu:98,224
W tym miesiącu:98,224
W tym roku:2,417,561
Wszystkich:50,905,965
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: