Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Uniwersalnie i bojowo - recenzja munduru TCU Helikon Tex

Uniwersalnie i bojowo - recenzja munduru TCU Helikon Tex

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

1.1 WST?P
Prawie 2-letnim testom w ci??kich warunkach poddane zosta?y mundury Helikon-Tex w kroju Tactical Combat Uniform - kamufla? Camogrom. Przyj?ta przez KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC formu?a zrecenzowania produktu pozwoli?a na praktyczne sprawdzenie warto?ci u?ytkowej umundurowania oraz jego trwa?o??.

Obrazek
Mundur TCU: bez brudu, potu, b?ota i czo?gania nie ma mowy o obiektywnym te?cie;)

1.2 PRODUKT - DANE FABRYCZNE

Bluza Helikon TCU Tactical Combat Uniform CamoGrom
Obrazek

Nr produktu: BL-TCU-NR-14
Bluza wykonana z materia?u Rip-Stop 50% bawe?na 50% nylon.
Bluza posiada:
· Dwie kieszenie sko?ne na piersiach z mo?liwo?ci? wsuni?cia d?oni z boku
· Dwie kieszenie górne na r?kawach
· Dwie kieszonki dolne na r?kawach np. na d?ugopisy
· Wzmocnienia na ?okciach mo?liwo?ci? wsuni?cia mi?kkich ochraniaczy.
· Stójka wewn?trznie obszyt? delikatnym polarem
· Zamki wentylacyjne pod pachami
· Bluza zapinana na dwukierunkowy suwak chroniony dodatkowo patk? na rzepy.
· Rzepy na dystynkcje ,nazwisko i flagiSpodnie Helikon TCU Tactical Combat Uniform CamoGrom
Obrazek


Numer produktu SP-TCU-NR-14
Spodnie wykonane z materia?u Rip-Stop (50% bawe?na 50% nylon).
Spodnie posiadaj?:
· dwie kieszenie tylne
· dwie kieszenie tradycyjne przednie
· dwie kieszonki mniejsze sko?ne górne
· dwie kieszonki na dole nogawek
· dwie kieszenie du?e boczne cargo
· dodatkowy ?ci?gacz w pasie ,w postaci ta?my
· wzmocnienia na kolanach oraz po?ladkach w postaci naszytego dodatkowego materia?u
· mo?liwo?? wsuni?cia od wewn?trz mi?kkich ochraniaczy na kolana
· tasiemki ?ci?gaj?ce dolne nogawki

Obrazek
Wachlarz produktowy TCU Katalogu Helikon Tex 2011

1.3 ZAKRES RECENZJI
Okres u?ytkowania: 12-24 miesi?ce
Warunki klimatyczne: lato, jesie?, zima, wiosna
Warunki u?ytkowania: strzelectwo, CQB, Zielona taktyka, TCCC, walka wr?cz, pokazy antyterrorystyczne, alpinistyka miejska, wykorzystanie cywilne.
Zastosowanie: mundur uniwersalny (ca?oroczny)

2. W?A?CIWO?CI KROJU
TCU jest zdecydowanie wyró?niaj?cym si?, nowoczesnym krojem posiadaj?cym kilka ciekawych, niespotykanych w innych modelach rozwi?za?. Jak wskazuje nazwa, jego budowa jest dedykowana do bojowych dzia?a? taktycznych - nie kr?puje wi?c ruchów podczas przybierania postaw strzeleckich, posiada ergonomicznie rozmieszczone kieszenie, dysponuje dobrze opracowanymi ?ci?gaczami i co najwa?niejsze nie posiada newralgicznych punktów nara?onych na rozprucie.

Przy pierwszym kontakcie ze spodniami TCU ma si? wra?enie ?e s? one zbyt lu?ne, nie przylegaj?ce do cia?a, a wr?cz workowate. Jest to ograniczeniem w u?ytkowaniu cywilnym, natomiast ma swoje zalety przy wykorzystaniu militarnym. Po za?o?eniu ca?ego sprz?tu taktycznego jak ochraniacze, kabury oraz paneli udowych nie czujemy ?adnych typowych ogranicze? ruchowych, a spodnie trac? zb?dny luz i przylegaj? elastycznie do cia?a. Produkt zosta? wzmocniony dodatkow? warstw? materia?u w miejscach szczególnie podatnych na uszkodzenia (uda, kolana). Dodatkowo istnieje mo?liwo?? zintegrowania z wewn?trznymi nakolannikami.

Rozporek zapinany jest na guziki. Czy jest to dobre rozwi?zanie? Faktem jest ?e wi?kszo?? modeli spodni tego producenta ma tego rodzaju zapi?cie ale mo?e z przyzwyczajenia do zamków b?yskawicznych preferowaliby?my te drugie rozwi?zanie. Nie utrudnia to u?ytkowania jednak preferowane by?o by inne zapi?cie. Kieszenie s? bardzo dobrze rozmieszczone i pojemne (na udach mo?e nawet za obszerne). W kieszeniach cargo znajduj? si? dodatkowe przegrody pozwalaj?ce na lepsz? organizacji przestrzeni. Budowa górnych kieszenie pozwala na lepszy dost?p ni? przy tradycyjnym rozwi?zaniu.

Wra?enie zbytniego luzu przy pierwszym kontakcie odnosi si? równie? do bluzy TCU. Jednak podobnie jak przy spodniach, po za?o?eniu ca?ego oporz?dzenia efekt niwelowany jest ca?kowicie. Mimo za?o?enia kamizelki modularnej z p?ytami SAPI i na?okietników ruchy nie by?y skr?powane, bez problemu mo?na by?y wyci?gn?? do góry r?ce i operowa? z du?? dynamik?. Kieszenie sko?ne posiadaj? wzmocnienia przy kraw?dziach. Pod pachami znajduj? si? wywietrzniki na zamki. W budowie usztywnionego ko?nierza widoczne jest podobie?stwo do bluzy ACU.

+ ciekawy i funkcjonalny krój
+ dobre rozmieszczenie kieszeni i ?atwy dost?p do nich
+ wzmocnienia w newralgicznych miejscach
+ skuteczne ?ci?gacze i zapi?cia
- trudne do dopasowania rozmiary
- zbyt pojemne kieszenie

3. W?A?CIWO?CI MATERIA?U
Nyco twill zastosowany w bluzie i spodniach okaza? si? zaskakuj?co wytrzyma?ym i trwa?ym materia?em. Testy obejmowa?y: czo?ganie w mieszance ?wiru, ziemi i trawy, przemieszczanie w bagnie i b?ocie, nara?anie na obtarcia podczas dynamicznych szturmów w CQB i podczas alpinistyki miejskiej. Z jakim skutkiem?

Materia? mia? minimalne uszkodzenia mechaniczne - jak na aktywno?? której zosta? poddany robi to ogromne wra?enie. Brud nie lepi si? do munduru, jest ?atwo usuwalny (nawet na rzepach).
Nyco twill jest równie? bardzo elastyczny. W ?aden sposób nie kr?puje ruchów podczas przysiadów, zgi?? czy zmian postaw strzeleckich. Druga sprawa to brak efektów rozci?gania materia?u - zachowuje on stale swoje w?a?ciwo?ci.

Materia? bardzo skutecznie radzi sobie równie? ze zmiennymi warunkami pogodowymi, co powoduje ?e jest on typowym uniwersalnym materia?em na ka?d? pogod?. W lato mundur by? ca?kiem przewiewny. W po??czeniu z kamizelk? taktyczn? i kilkoma godzinami treningu w s?o?cu by?o ju? troch? gorzej. Dyskomfort by? jednak minimalnie odczuwalny, a przewiewno?? jako tako zachowana. Przy minimalnych temperaturach minusowych nie odczuwali?my potrzeby posi?kowania si? bielizna termoaktywn? czy dresem pod mundurem. Przy temperaturze -20 stopni u?ytkowanie samego mundury by?o niemo?liwe.

Materia? ?rednio opiera si? wilgoci (nie jest to w ko?cu goretex) ale zalet? jest to ?e przy zmokni?ciu nie robi si? ci??ki, nie ogranicza ruchów i ca?kiem szybko wysycha.

Minusem jest niestety trwa?o?? koloru. W przypadku kamufla?u CamoGrom, po kilku praniach straci? on wyra?nie swój kolor - szczególnie spodnie. Mo?emy jedynie poleci? pranie w niskich temperaturach i obowi?zkowo na lewej stronie, a mundur zachowa d?u?ej swoje kolory. Kolejny minus to s?abe szwy. Napotkali?my na problem rozpru? przy kieszeniach i w kroku. Wskazane by?o by zastosowanie podwójnego szwu.

+ nyco twill
+ wytrzyma?o??
+ elastyczno?? i komfort u?ytkowania
+ uniwersalne dopasowanie do warunków pogodowych
- utrata kolorów

4. GALERIA czyli "nie oszcz?dzaj, zu?ywaj, niszcz, testuj"

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicji

Obrazek
Mundur TCU, na pierwszym planie spodnie Helikon UTP: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicjiObrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicji

Obrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy trening strzelecki z u?yciem replik ASG

Obrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy treningu kondycyjnym w deszczu

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie przy prezentacji technik interwencyjne

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie w szkoleniu linowym

5. PODSUMOWANIE

Komplet mundurowy TCU Helikon Tex jest udanym, wyró?niaj?cym si? na rynku produktem o bardzo dobrych w?a?ciwo?ciach u?ytkowych i dobrym stosunku jako?ci do ceny. Najwa?niejszymi pozytywnymi cechami s? wytrzyma?o?? materia?u oraz uniwersalno?? (w odniesieniu do wykorzystania w zró?nicowanych warunkach pogodowych).
Dopracowa? nale?a?oby technik? szwów i trwa?o?? kolorów. Mo?emy jednak dysponuj?c baga?em do?wiadcze? przy u?ywaniu kompletów TCU z czystym sumieniem poleci? je do wykorzystywania w wymagaj?cych aktywno?ciach paramilitarnych (szczególnie ASG).

Autor recenzji:
Mariusz "Ramirez" KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC ()
Zespo?y testuj?ce:
KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC, DOT Tactical

Zdj?cia:
Materia?y w?asne SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC
DOT Tactical
Centrum Szkole? Specjalistycznych 9mm
tabodesign.com
Maciej Laskowski
Jacek Klimanek

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia October 07 2011 08:13:45
Naprawde fajny artyku?, dobrze sie czyta, wszystko rzeczowo przedstawione.
#2 | Technofilia dnia October 07 2011 09:18:24
Bardzo ?adnie Ramirez.
Mam tylko jedn? refleksj? co do stwierdzenia o rozwini?ciu technologi barwienia i szwów. Nie liczy?bym na to. Helikon od targów w Monachium ola? polski rynek i dlatego u Nas brak towaru. Braki s? w ubraniach i ca?ej reszcie. Mo?e by?oby inaczej gdyby nie uk?ad z "Condorem" i wspólna fabryczka w Chinach.

Swoj? drog? równie? mam Helikona wz.93 i jestem zadowolony. Zamierzam na czasie kupi? jeszcze ca?y Oliv ale tu dla porównania skusz? si? chyba na mundur od "MFH". Maj? pi?kne spodnie TCU Vietnam i do tego bluz? BDU Viernam w pi?knych dekantyzowanych barwach.
#3 | Leon dnia October 07 2011 20:41:09
Wtr?c? tylko, ?e od 7 czy 8 miesi?cy u?ywam takowego w kamo flektarn i jestem bardzo zadowolony, po wielu eksperymentach z ró?nymi wzorami ten okaza? si? "strza?em w 10" Fajne
#4 | Mario75 dnia October 10 2011 23:29:40
@Leon i ma velcro na ?adna naszywk? Z przymru?eniem oka
#5 | CzarnY dnia October 20 2011 13:02:28
A ja si? niezgodz? co do wytrzyma?o?ci - w ci?gu 3 lat, zaje?dzi?em 4 pary spodni (w?a?nie leci 5para). Wszystkie pru?y si? w tym samym miejscu. Co do kolorów to jest ok je?li si? je... nie pierze !!! Woda z jeziora/rzeki/stawu, potem da? wyschn??, b?oto wykruszy? i dalej dzia?a. Szycie w kroku jest tragiczne, rzepy te? ?rednio przyszyte, za to du?y pozytyw co do bluzy i ko?nierza TCU - My?liiaczek polarowy jest genialny. Szczególnie na kilkudniowych manewrach, gdy cz?owiek nie ma za bardzo czasu na wi?ksz? higien? i obtarcia od kamizelki i zawieszenia s? cz?ste jak si? jest w polu przez 24h/dob?.

Ale w sumie czego si? spodziewa? za spodnie czy bluz? za kilkadziesi?t PLN. Wygodniejsze troch? od letniego polskiego, i wi?cej kieszeni i mo?liwo?ci maj?. Ale to chyba jedyne plusy.
#6 | markoter dnia July 08 2017 17:36:19
#7 | markoter dnia July 10 2017 11:46:44
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Alice Custom Zmiana Nowe pistolety WP Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,454
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:4,454
W tym miesiącu:261,798
W tym roku:2,218,580
Wszystkich:39,411,339
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: