Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

2011.11.06 SILOSY PODCZELE LIGA ASG PILOT + BONUS

2011.11.06 SILOSY PODCZELE LIGA ASG PILOT + BONUS

Organizator: Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC

Tak jak w temacie proponuje na rozgrywk? silosy na Podczelu pod Ko?obrzegiem. Bardzo fajny teren, jest tam kilka budynków, silosy, spora przestrze?. Tak jak widz? to ostatnio tylko Prze?mino albo B?otnica :) to dla wielu z was b?dzie co? innego co? po mi?dzy tymi dwoma popularnymi miejscówkami. O godz. 10.00 zaczniemy rozgrywk? a mianowicie LIGE ASG !!! a pó?niej przejdziemy do capture the flag !!! Obie rozgryfki maj? co? wspólnego ale zdecydowanie ró?ni? si? zasadami gry.

Niebawem pojawi si? mapka dojazdu.

Obrazek

ZASADY OGÓLNE LIGI ASG:
Mecz jest rozgrywany pomi?dzy dwoma dru?ynami sk?adaj?cymi si? z 2 do 5 osób. Celem jest zdobycie flagi, za która w zale?no?ci od koloru b?d? naliczane punkty dla dru?yny. Po czterech rundach ze zmian? stron, zostanie og?oszony wynik meczu. Terenem gry powinien by? teren le?ny b?d? zbli?ony. Wy??czone s? tereny z zabudowaniami. Do przeprowadzenia meczu wybierana b?dzie lokalizacja pod wzniesieniem na którym zostanie wyznaczone miejsce dla widzów. Wymiary boiska to 50x100m. Na ?rodku rozstawione zostanie 5 flag w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym. Obowi?zuje system pucharowy, zasada "on limit" tj. 1-highcap lub dowoln? ilo?? real, low b?d? mid-cap'ów. Dopuszcza si? u?ywanie replik broni krótkiej, szturmowej, wsparcia [np.: M249] oraz tzw. pompki. Karabiny snajperskie i parasnajperskie powy?ej 460fps s? zabronione! Ka?dy z zawodników obowi?zkowo musi posiada? ochron? oczu!!! Kwestie sporne zostan? rozstrzygni?te przez s?dziego. S?dziowie maj? zawsze racj?. W wyj?tkowych sytuacjach s?dzia mo?e ukara? ?ó?t? lub czerwon? kartk?. Kara wi??e si? z utrat? punktów. Punkty dru?ynowe zostan? równie? odj?te w momencie wyj?cia poza teren rozgrywki.


TEMAT NA FORUM: LINK

PRZEWINIENIA :
1)?ó?ta kartka: -15
2)czerwona kartka: -25
3)wyj?cie poza teren: -5pkt

OBOWI?ZKI S?DZIEGO :
S?dziowie maj? za zadanie zlicza? punkty, dba? o FAIR PLAY, rozstrzyga? spory, pilnowa? zabezpieczenia terenu gry, oznaczenia zawodników oraz ochrony osobistej graczy. S?dzia mo?e w ka?dej chwili zatrzyma? mecz, w tym momencie jest zabronione poruszanie si?/zmiana pozycji pod kar? utraty punktów/ukaranie kartk?.

ILO?? GRACZY :
Ka?da z dru?yn powinna sk?ada? si? z od dwóch do pi?ciu zawodników.

TEREN
Z jednej strony górka, lub inne wzniesienie daj?ce mo?liwo?? obserwacji dru?yn oczekuj?cych na swoj? kolejk?. D?ugo?? 100 kroków /?rodek placu treningowego w po?owie tej odleg?o?ci/ Szeroko?? 50 kroków.

CZAS
Cztery rundy trwaj?ce do 10ciu minut.

FLAGI :
1flaga = 15pkt
2flagi = 10pkt
2flagi = 5pkt

SPOSÓB ROZSTAWIENIA FLAG :
Stara? si? rozstawia? blisko ?rodka terenu, na którym zostanie rozegrany mecz Ligi ASG. Flagi maj? by? rozstawione tak aby dwie strony mia?y taki sam stopie? trudno?ci.

ZDOBYWANIE FLAG :
Jedna osoba mo?e nie?? na raz jedn? flag?. Po zdobyciu musi odnie?? do innej osoby w swojej dru?ynie. Je?li pozosta?e? sam odnie? w bezpieczne miejsce, aby chroni? flag? przed ostrza?em. Do momentu zlikwidowania dru?yny przeciwnej lub przed ko?cem czasu, istnieje mo?liwo?? odbicia flag. Osoba posiadaj?ca flag? pozostawia j? w miejscu trafienia [s?dzia lub gracz musi wbi? w tym miejscu flag?].

INNE PUNKTY :
Zlikwidowanie ca?ej dru?yny przeciwnej: +25pkt.

PUNKTACJA MECZOWA :
Ka?da runda bez wzgl?du na ilo?? zdobytych punktów ko?czy si? wynikiem 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Zako?czenie meczu ko?czy si? wynikiem: 1, -1 lub 0 dla danej dru?yny [w przypadku oddania meczu walkover'em dru?yna oddaj?ca otrzymuje ujemny punkt karny do ogólnej klasyfikacji ligowej/turniejowej].

DYWIZJA:
Ka?de miasto/?rodowisko ASG o ile posiada trzy dru?yny lub wi?cej, tworzy Dywizj?. Do ko?ca miesi?ca czerwca nale?y podsumowa? wyniki wszystkich dru?yn i wytypowa? Lidera Dywizji. W okresie letnim jest wskazane by Liderzy Dywizji bior?cych udzia? w rozgrywkach Ligi ASG Koalicja Pó?noc rozegra?y dwa mecze [jednego dnia lub w dowolnym terminie okresu letniego - do ko?ca miesi?ca sierpnia]. Ka?da Dywizja ma obowi?zek wyznaczy? ??cznika do publikacji bie??cych wyników na specjalnie utworzonym podforum Ligi ASG Koalicji Pó?noc.

OGRANICZENIA AMMO:
Na cztery rundy przys?uguje jeden magazynek highcap bez mo?liwo?ci do?adowania [nale?y wykona? symulacj? zmiany magazynka - po wystrzeleniu nakr?conego magazynka nale?y go wyj?? nast?pnie w?o?y? i nakr?ci?] lub dowolna ilo?? magazynków real/low/mid-cap. Oprócz jednej sztuki repliki broni g?ównej istnieje mo?liwo?? zastosowania jednej sztuki repliki broni bocznej z jednym magazynkiem do 30bb.

OGRANICZENIE MOCY:
Zakaz u?ywania replik powy?ej 460fps.

ZMIANY:
- brak mo?liwo?ci zmiany zawodnika
- istnieje mo?liwo?? zmian replik przed ka?d? rund?

TRAFIENIA:
Jedno trafienie = stan WZW. Trafiony jest wy??czony na czas trwania rundy, w której zosta? trafiony, symuluje WZW do czasu zako?czenia rundy. Trafiony musi si? oznaczy? w widocznym miejscu. W nast?pnej rundzie wchodzi ponownie do rozgrywki, jego stan WZW zosta? anulowany.

ObrazekPo rozgrywkach LIGI ASG przejdziemy do capture the flag !!!Rozgrywka capture the flag rozpoczyna si? 06.11 o 11.00 osoby które b?d? mia?y ochot? si? wybra? podzielone zostan? na dwa teamy. Na granicach terenu silosów ustawimy dwie flagi oraz respy w odpowiedniej odleg?o?ci, dru?yny przeciwne b?d? mia?y za zadanie broni? swoich flag ale równie? b?d? musia?y zdobywa? flag? przeciwnika. Je?eli utrzymaj? swoj? flag? na miejscu a zrazem zdob?d? flag? przeciwnika maj? za to punkt. Je?eli zdob?dziemy flag? przeciwnika ale nie stety w tym samym czsie stracimy nasz? flag?, nie zaliczymy punktu do puki nasza flaga nie wróci na swoje miejsce lub odwrotnie z korzy?ci? dla przeciwnika. Rozgrywka przewidziana na 2h. Pó?niej co? na spontanie :)


Zasady :

Ograniczenia mocowe jak w MCS LT:
Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0")
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 460 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps. tylko single fire

Obowi?zuj? Real/Low/Mid-Capy w ilo?ci nieograniczonej i ilo?ci przenoszonej amunicji nieograniczonej.
Je?li posiadasz tylko hi-capa mo?esz mie? tylko nale?y nakr?ci? magazynek maxymalnie wypi?? magazynek i wpi?? go ponownie.
Karabiny wsparcia tylko takie jak wyst?puj? w rzeczywisto?ci mog? by? zasilane hi-capami z ilo?ci? magazynków nieograniczon? i ilo?ci przenoszonej amunicji nieograniczonej.

Trafienia :
Je?li zosta?e? trafiony, g?o?no i wyra?nie krzyknij: "trafiony" za?ó? czerwon? chust? .

UWAGA!
* Pami?taj o zak?adaniu czerwonej chusty.
* Je?li wkraczasz do bezpiecznej strefy, czyli respawnu, zawsze miej na sobie czerwon? chust?.

Mówienie po trafieniu :
Po tym, jak zostaniesz trafiony, nie mo?esz u?ywa? radia ani rozmawia?. Jedyne, co mo?esz robi? do krzycze? dosta?em, , giniesz i wracasz do respawnu.

UWAGA!
* Po trafieniu mo?esz jedynie krzycze?: "trafiony"

Liczba uzdrowie?:
Nie obowi?zuje po trafieniu od razu do respa !!!
Czerwone Chusty we w?asnym zakresie !!!

Punkty respawnu zostan? oznaczone po odprawie z respa b?dzie mo?na wychodzi? o pe?nych kwadransach (15 min) np. 9.15 9.30 9.45 itd

Ten news został otagowany
Tagi: LIGA ASG 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia October 31 2011 19:34:13
Kurna, znowu poci?g...
#2 | Technofilia dnia November 01 2011 14:13:19
Czekam z niecierpliwo?ci? na edycj? Usteck?.
#3 | Mario75 dnia November 01 2011 16:41:13
Niebawem b?dzie informacja, którego listopada b?dzie Pilot Ligi ASG w Ustce OK OK
#4 | edie dnia November 01 2011 21:32:35
Liga w Ustce: sobota 12.11.2011. czemu sobota?
powody:
- wolna sobota U?miech
- po wolnym pi?tku
- nie chce mi si? zarywa? niedzieli
warunek
min. dwie ekipy po min 2 osoby i gramy.
#5 | SirHawk dnia November 02 2011 16:09:12
Wi?c jeszcze edycja S?upska do zorganizowania Szeroki u?miech

Szkoda, ?e Office jest wy??czony z u?ytku.
#6 | Mario75 dnia November 02 2011 16:45:14
Lasów w S?upsku macie full. Black Widow S?upsk KP mog?oby zorganizowa? Lig? ASG w S?upsku, tylko czy starczy?oby ch?tnych?
#7 | Dantee dnia November 02 2011 17:21:28
SirHawk Office to niestety ju? zamierzch?a historia i trzeba szuka? miejscówki w okolicy S?upska. W kwestii uczestników to jest sporo m?odych maniaków ASG w S?upsku. Wystarczy ?e si? zbior? i przy okazji maj? szans? pokaza? si? pozosta?ym.
#8 | terenowy dnia November 03 2011 00:18:23
Office haha. Kiedy to by?o ? W 2005 chyba. Zag??bie S?upskiego airsoftu na Wroc?awskiej ...
#9 | Patol dnia November 03 2011 03:00:01
U Nas, w czterdziestym-pi?tym by? "kolporter"... mmm zacne CQB Szeroki u?miech

Wracaj?c? do tematu.
Nie macie nic innego?!
#10 | SirHawk dnia November 03 2011 09:51:25
Je?eli chodzi o budynki - niespecjalnie. A przynajmniej mi nie przychodzi nic do g?owy.
#11 | terenowy dnia November 03 2011 10:56:21
Borz?cino - ale tu trzrba zgody.
#12 | Dantee dnia November 03 2011 11:09:44
LOT w Ustce i PGR w Obje?dzie to dobre CQB.
#13 | Mario75 dnia November 03 2011 12:09:36
Tak przy okazji to po co wam budynki do Ligi ASG? Kawa?ek lasu, z górk?, ?eby by?o jak usi??? i popatrze? tym, którzy nie walcz? i tyle. Lasy w okó? S?upska pi?kne.

My?l?, ?e najpierw przejed?cie si? do Ediego. Sirhawk mam pro?b?. Jak co? podpowiedz co i jak, bo walczy?e? na te?cie w Koszalinie. Sprawd?cie czy 10 minutowe rundy czy 5cio minutowe. W Gda?sku KP SGO Gda?sk testowa?o krótszy czas. Interesuj? nas wasze opinie, ?eby ew. zmodyfikowa? mechanik? przed oficjalnym otwarciem w maju, w Kolibkach.
#14 | SirHawk dnia November 03 2011 15:40:06
OK, nie ma sprawy. Wszystko b?dzie zale?e? od ilo?ci osób. Je?eli b?d? dru?yny 5 na 5 lub 4 na 4, wtedy zrobimy 10 minutowe. W innym razie b?d? 5 minutowe.

Je?eli chodzi o las, to Ko?czewski las jest bardzo ?adny, las po?udniowy ma niez?e wzgórza i bunkry, las pó?nocny wy??czony raczej, bo du?o postronnych osób cz?sto tam spaceruje.
#15 | Technofilia dnia November 03 2011 16:01:48
Lol. Niestety 12.11.2011 KZT jest nieosi?galny Smutny
#16 | Mario75 dnia November 03 2011 16:10:48
Co si? odwlecze to nie uciecze U?miech jak powiadali starzy ?o?nierze LWP.

My?l?, ?e po zamkni?ciu mechaniki po wszelkich wnioskach i propozycjach, zrobimy z czasem film instrukta?owy jak i co po kolei zrobi?. W ko?cu w L?borku i okolicach jest sporo ludzi, którzy mog? walczy? równie? lokalnie.

Generalnie Liga ASG powsta?a po to aby integrowa? i animowa? ?rodowiska lokalne, które z czasem w eliminacjach b?d? walczy?y z liderami innych rejonów.

Oczywi?cie do puki nie powstanie cho?by film instrukta?owy, to warto uczestniczy? w cho?by pilotowym spotkaniu gdzie? organizowanym. Jednak zamykaj?c w parabol? "Co si? odwlecze to nie uciecze".

Ew. zawsze mo?na spróbowa? na majówce w Kolibkach.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Survival Taktyka zielona Podcast ASG Act od Valor Elektryczny Blow Back Arctic Combat Makarov KWC Nowe pistolety WP Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:10,410
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:183,152
W tym miesiącu:525,635
W tym roku:525,635
Wszystkich:57,243,135
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: