Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:16
Dzień trwa:
15 Godzin 51 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:42
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa)

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa)

?ród?o: www,opisybroni.republika.pl

Zdj?cie: www.survival-spot...
 

SWD (Snajperskaja Wintowka Dragunowa) to radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy skonstruowany przez Jewgienija Dragunowa. Konkurs na radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy (Snajperskaja Samozariadnaja Wintowka) rozpocz?to 1958r, w konkursie bra?y udzia? biura konstrukcyjne Fiodora Barinowa, Jewgienija Simonowa, Aleksandra Konstantinowa i Jewgienija Dragunowa. Prace nad samopowtarzalnym karabinem wyborowym prowadzono równie? w biurze konstrukcyjnym Michai?a Ka?asznikowa, jednak konstruktor wycofa? si? z konkursu. Nowy karabin wyborowy mia? by? broni? skonstruowan? od podstaw, w odró?nieniu od wcze?niejszych radzieckich karabinów wyborowych które by?y odmianami podstawowych karabinów piechoty. W 1960r przeprowadzono próby fabryczne, po których do dalszego etapu wybrano karabin SWD-137 Simonowa, 2B-W10 Konstantinowa oraz SSW-61 Dragunowa.

Nied?ugo po próbach fabrycznych karabin SWD-137 odrzucono jako nie spe?niaj?cy wymaga?, tak wi?c w ostatnim etapie konkursu bra? udzia? karabin 2B-W10 i SSW-61. Karabin Konstantinowa posiada? wiele elementów wykonanych metod? t?oczenia, dzi?ki czemu jego wykonanie by?o mniej materia?och?onne i czasoch?onne w porównaniu z broni? Dragunowa. Karabin skonstruowany przez Dragunowa charakteryzowa? si? jednak lepsz? celno?ci?, niezawodno?ci? i wytrzyma?o?ci?, dlatego te? w 1963r zosta? wprowadzony do uzbrojenia armii radzieckiej, gdzie zast?pi? wyborow? odmian? karabinu powtarzalnego Mosin 1891/30
Konstrukcja SWD

Roz?o?ony SWD

SWD dzia?a na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, zastosowano uk?ad gazowy z dwupo?o?eniowym regulatorem, krótkim skokiem t?oka gazowego oraz rur? gazow? umieszczon? nad luf?. Spr??yn? powrotn? t?oka gazowego owini?to wokó? t?oczyska. Bro? posiada zamek z trzema ryglami ryglowany poprzez obrót w lewo.

Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zespó? ruchomy zatrzymuje si? w tylnym po?o?eniu. Ze wzgl?du na brak d?wigni zatrzasku zamka zwolnienie zespo?u ruchomego w przednie po?o?enie mo?liwe jest jedynie poprzez nieznaczne odci?gni?cie r?czki zamkowej w tylne po?o?enie. Urz?dzenie powrotne sk?ada si? z dwóch spr??yn umieszczonych jedna za drug?, pierwsza spr??yna powrotna znajduje si? w kanale suwad?a.

 

Zdj?cie: www.survival-spot...

 

 

Karabin posiada mechanizm spustowy z przerywaczem oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym i iglic? swobodn?. Mechanizm spustowy umo?liwia strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. Zastosowano bezpiecznik samoczynny uniemo?liwiaj?cy oddanie strza?u przy niezaryglowanym zamku oraz bezpiecznik nastawny blokuj?cy spust, szyn? spustow? i uniemo?liwiaj?cy prze?adowanie. Umieszczona po prawej stronie komory zamkowej d?wignia bezpiecznika nastawnego w po?o?eniu górnym (bro? zabezpieczona) zas?ania wyci?cie dla r?czki zamkowej przechodz?ce w okno wyrzutowe. Komor? zamkow? wykonano ze stali poprzez frezowanie.

Zdj?cie: www.survival-spot...

 

 

Karabin zasilany jest rosyjskim nabojem karabinowym 7,62x54R mm. Zasilanie odbywa si? ze stalowego dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi. Gniazdo magazynka znajduje si? pod komor? zamkow?, przed chwytem pistoletowym. Pomi?dzy gniazdem magazynka a kab??kiem spustu umieszczono d?wigni? zatrzasku magazynka. Karabin posiada luf? wyposa?an? w chromowany przewód o prawoskr?tnym gwincie z czterema bruzdami. Skok gwintu w karabinach wyprodukowanych przed 1990r wynosi 320mm, natomiast skok gwintu w karabinach wyprodukowanych po 1990r wynosi 240mm. Lufa zako?czona jest szczelinowym t?umikiem p?omieni, pod luf? znajduje si? zaczep do mocowania bagnetu 6H3 lub 6H4. SWD posiada drewniane ?o?e z umieszczonymi po bokach otworami wentylacyjnymi oraz drewnian? kolb? sta?? z umieszczonym na ?rodku wyci?ciem i przedni? ?ciank? pe?ni?c? rol? chwytu pistoletowego. Na kolbie znajduje si? regulowana poduszka policzkowa. Nowsze karabiny SWD charakteryzuj? si? kolb? oraz ?o?em wykonanym z tworzywa sztucznego. Rozk?adanie cz??ciowe nast?puje poprzez od??czenie pokrywy komory zamkowej oraz od??czenie komory spustowej. Po lewej stronie komory zamkowej znajduje si? szyna do bocznego monta?u celownika optycznego. Bro? mo?na roz?o?y? bez od??czania celownika od komory zamkowej, jednak instrukcja obs?ugi nakazuje od??czenie celownika od karabinu po zako?czeniu strzelania. Pierwszy i najbardziej popularny celownik optyczny przeznaczony do SWD to PSO-1 (Pricel Snajperskij Opticzeskij 1) o powi?kszeniu 4x. Bro? mo?e by? równie? wyposa?ona w inne celowniki optyczne lub noktowizyjne. Karabin posiada mechaniczne przyrz?dy celownicze sk?adaj?ce si? z muszki w pó?otwartej os?onie oraz celownika krzywkowego ze szczerbink?. Celownik charakteryzuje si? nastawami od 100 do 1200m co 100m.
Celownik PSO-1

PSO-1, rysunek pochodzi z ksi??ki "Podr?cznik Strzelca Wyborowego"

Celownik optyczny PSO-1 posiada powi?kszeniem 4x, ?rednic? obiektywu wynosz?c? 24mm oraz pole widzenia wynosz?ce 6 stopni. Obudowa wyposa?ona jest w integralny boczny monta? umo?liwiaj?cy przymocowanie celownika do szyny umieszczonej po lewej stronie komory zamkowej karabinu SWD. Znak celowniczy umieszczony na ?rodku siatki celowniczej odpowiada ?redniemu punktowi trafienia podczas strzelania na 1000m, ni?ej umieszczono znaki celownicze odpowiadaj?ce ?redniemu punktowi trafienia podczas strzelania na 1100m, 1200m oraz 1300m. Siatka celownicza posiada podzia?k? umo?liwiaj?c? ocen? odleg?o?ci na podstawie widocznego w celowniku wyprostowanego cz?owieka (przy za?o?eniu ?e wzrost cz?owieka wynosi 1,7m). Podzia?ka do oceny odleg?o?ci posiada oznaczenia odpowiadaj?ce odleg?o?ciom od 200m do 1000m co 200m. PSO-1 wyposa?ony jest w pod?wietlan? na zielono siatk? celownicz? oraz ekran luminescencyjny umo?liwiaj?cy wykrywanie ?róde? ?wiat?a podczerwonego. Na górnej powierzchni obudowy celownika znajduje si? b?ben odleg?o?ciowy, natomiast po prawej stronie b?ben poprawki bocznej. Siatka celownicza nie jest centryczna, tak wi?c podczas zmiany ustawie? celownika siatka celownicza zmienia po?o?enie. W tylnej cz??ci obudowy umieszczono gumowy ocznik u?atwiaj?cy zachowanie prawid?owej odleg?o?ci pomi?dzy okiem a okularem. Wed?ug instrukcji obs?ugi celownik PSO-1 nale?y od??czy? od broni po zako?czeniu strzelania.
Amunicja

SWD powinien by? zasilany wyborowymi odmianami naboju 7,62x54R mm. Nabój wyborowy 7N1 skonstruowany przez Wiktora Sobielnikowa w latach 60. posiada pocisk pe?nop?aszczowy ze stalow? przedni? cz??ci? rdzenia, o?owian? cz??ci? tyln? oraz o?owian? koszulk? umieszczon? wokó? przedniej cz??ci rdzenia. Pocisk naboju 7N1 charakteryzuje si? mas? 9,9g oraz pr?dko?ci? pocz?tkow? 826m/s podczas strzelania z SWD. Inna odmiana wyborowa naboju 7,62x54R mm to wprowadzony do uzbrojenia w 1999r nabój 7N14 wyposa?ony w pe?nop?aszczowy pocisk z rdzeniem o?owianym. Pocisk naboju 7N14 charakteryzuje si? mas? 9,84g oraz pr?dko?ci? pocz?tkow? 829m/s podczas strzelania z SWD. Wykorzystanie innych odmian naboju 7,62x54R mm jest mo?liwe, jednak powoduje wzrost rozrzutu. Karabiny produkowane od 1990r posiadaj? skok gwintu wynosz?cy 240mm zamiast wcze?niejszego 320mm. Nowy skok gwintu powoduje lepsz? stabilizacj? pocisków przeciwpancerno zapalaj?cych B-32 oraz smugowych T-46M, jednak nie wp?ywa dobrze na celno?? podczas strzelania nabojem 7N1.

 

Zdj?cie: www.survival-spot...W-70

W-70 to skonstruowana w po?owie lat 60. odmiana SWD wyposa?ona w mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym. Karabin zasilany by? nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa?o si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 20 naboi. W-70 posiada? krótsz? i bardziej masywn? luf? oraz dwójnóg przymocowany do wylotowej cz??ci lufy. Dwójnóg wyposa?ony by? w mechaniczny kompensator podrzutu, dzi?ki czemu karabin podczas strzelania 3 strza?owymi seriami charakteryzowa? si? podobn? celno?ci? do karabinka maszynowego (karabinu maszynowego zasilanego nabojem po?rednim) RPK. Karabin W-70 nie zosta? wprowadzony do uzbrojenia i nie by? produkowany seryjnie.
SWD-S oraz SWDS

Karabin wyborowy SWDS

SWD-S to skonstruowana w latach 80. odmiana wyposa?ona w od??czan? kolb? drewnian? z wyci?ciem i przedni? ?ciank? pe?ni?c? rol? chwytu pistoletowego, bro? przeznaczona by?a dla wojsk powietrznodesantowych. Natomiast SWDS to skonstruowana w latach 90. odmiana wyposa?ona w oddzielny chwyt pistoletowy wykonany z tworzywa sztucznego, metalow? kolb? sk?adan? na lew? stron? komory zamkowej, bardziej masywn? luf? oraz nowy t?umik p?omieni. Karabin nie posiada zaczepu do mocowania bagnetu. SWD-S oraz SWDS zasilane s? nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi.
SWU

Karabin wyborowy SWU

SWU (Snajerskaja Wintowka Ukorocziennaja) to odmiana skonstruowana w uk?adzie bez kolby w?a?ciwej (bull pup). SWU podobnie jak wi?kszo?? konstrukcji w uk?adzie bez kolby w?a?ciwej charakteryzuje si? uk?adem liniowym (punkt podparcia stopki kolby umieszczony na jednej linii z luf?). Karabin zasilany jest nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi. Gniazda magazynka znajduje si? pod komor? zamkow?, za chwytem pistoletowym. D?wigni? zatrzasku magazynka umieszczono za gniazdem magazynka. Mechanizm spustowy umo?liwia strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. SWU posiada nieznacznie krótsz? luf? od SWD, na ko?cu lufy znajduje si? urz?dzenie wylotowe pe?ni?ce rol? hamulca wylotowego oraz t?umika p?omieni. Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono szyn? do bocznego monta?u celownika optycznego. Zastosowano równie? sk?adane mechaniczne przyrz?dy celownicze. Na podstawie SWU skonstruowano karabin SWU-A (Snajperskaja Wintowka Ukorocziennaja Awtomaticzeskaja) wyposa?ony w mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym. Karabin SWU wyposa?ony w dwójnóg nosi oznaczenie SWU-S (S od Soszka), natomiast odmiana wyposa?ona w dwójnóg oraz mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym posiada oznaczenie SWU-AS.
SWDK

SWDK (Snajperskaja Wintowka Dragunowa Krupnokalibiernaja) to odmiana zasilana nabojem 9,3x64mm 7N33. Zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi, magazynek wykonano z tworzywa sztucznego. Zastosowano wykonane z tworzywa sztucznego ?o?e, oddzielny chwyt pistoletowy oraz metalow? kolb? sk?adan? na lew? stron? komory zamkowej.

Na kolbie znajduje si? gumowa stopka oraz poduszka policzkowa. Karabin wyposa?ony jest w luf? zako?czon? szczelinowym t?umikiem p?omieni, bro? nie posiada zaczepu do mocowania bagnetu. Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono szyn? do bocznego monta?u celownika optycznego. Celownik przeznaczony do stosowania na SWDK to 1P70 "Giperon" o powi?kszeniu 3-10x. Zastosowano równie? w mechaniczne przyrz?dy celownicze sk?adaj?ce si? z muszki w pó?otwartej os?onie oraz celownika krzywkowego ze szczerbink?.
Typ 79, Typ 85, NDM 86

Typ 79, Typ 85 oraz NDM 86 to chi?skie bezlicencyjne kopie karabinu wyborowego SWD. Karabiny Typ 79 oraz Typ 85 stanowi? uzbrojenie armii chi?skiej, natomiast NDM 86 przeznaczony jest na rynek cywilny. Inna kopia SWD to iracki karabin wyborowy Al Kadesiya produkowany do 1991r, kiedy to podczas pierwszej wojny w zatoce perskiej zniszczona zosta?a fabryka w której by? produkowany. Po zako?czeniu wojny produkcji nie wznowiono. Karabiny wyborowe SWD oraz odmiany tej broni produkowane by?y jedynie w ZSRR, Iraku oraz Chinach. Nie jest to dziwne bior?c pod uwag? ?e zapotrzebowanie na karabiny wyborowe jest mniejsze ni? na karabinki automatyczne i karabiny maszynowe.
SWD w Wojsku Polskim

Polski strzelec wyborowy uzbrojony w SWD. Za zdj?cie dzi?kuj? u?ytkownikowi kot2kpg z forum Bron.iweb.pl

Pierwsze karabiny wyborowe SWD zakupiono dla Wojska Polskiego w latach 60., ogó?em Wojsko Polskie posiada?o oko?o 1300 karabinów tego wzoru. SWD nie by? produkowany w Polsce, tak wi?c wszystkie karabiny wykorzystywane w Wojsku Polskim by?y produkcji radzieckiej. Co ciekawe Wojsko Polskie nie wykorzystywa?o w du?ych ilo?ciach wyborowego naboju 7N1, tak wi?c strzelania prowadzono z u?yciem naboju ?PS (nabój wyposa?ony w pocisk pe?nop?aszczowy z rdzeniem stalowym i o?owian? koszulk?), co mia?o niekorzystny wp?yw na celno??. Nabój 7N1 by? natomiast znacznie cz??ciej wykorzystywany w karabinach SWD nale??cych do polskiej Milicji Obywatelskiej.
SWD-M

SWD-M to skonstruowana w Polsce zmodernizowana odmiana SWD. Prace nad karabinem SWD-M prowadzono w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w ramach programu Baryt. SWD-M nie by? produkowany od podstaw, wszystkie karabiny skonstruowano poprzez modyfikacj? "oryginalnych" SWD. Pierwsze prototypy wyposa?one by?y w celownik optyczny LD-6 o powi?kszeniu 6x oraz dwójnóg przymocowany do zaczepu bagnetu umieszczonego na lufie, jednak rozwi?zanie takie nie wp?ywa?o korzystnie na celno??. Ostateczna wersja karabinu SWD-M posiada celownik optyczny LD-6, now? luf? wyprodukowan? w Zak?adach im. Hipolita Cegielskiego oraz dwójnóg przymocowany do obejmy umieszczonej wokó? ?o?a. Karabin zasilany jest nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi.  Pocz?tkowo zak?adano zmodyfikowanie 900 karabinów SWD do standardu SWD-M, jednak ostatecznie powsta?o 10 karabinów pierwszej serii prototypowej, 10 karabinów drugiej serii prototypowej oraz 148 karabinów "seryjnych". Brak ?rodków oraz przyst?pienie Polski do NATO (tym samym przej?cie z rosyjskiego naboju 7,62x54R mm na standardowy natowski nabój 7,62x51mm) spowodowa?y zako?czenie programu.
SWD ogó?em

SWD by? jednym z pierwszych produkowanych seryjnie samopowtarzalnych karabinów wyborowych. Bro? charakteryzuje si? dobr? niezawodno?ci?, trwa?o?ci? oraz niewielk? mas?. Rozk?adanie poprzez od??czenie pokrywy komory zamkowej wymusi?o jednak zastosowanie bocznego monta?u celownika optycznego, co nie wydaje si? dobrym rozwi?zaniem w karabinie wyborowym. Do?? cz?sto mo?na spotka? si? z opiniami wed?ug których celownik optyczny karabinu SWD nie "trzyma zera", co po cz??ci mo?e by? spowodowane zalecanym przez instrukcj? obs?ugi od??czaniem celownika od karabinu po zako?czeniu strzelania. Karabin wyborowy SWD nadal znajduje si? w uzbrojeniu armii rosyjskiej.


 

wersja SWD SWU
nabój 7,62x54R 7,62x54R
pr?dko?? pocz?tkowa pocisku 830m/s 816m/s
d?ugo?? lufy 620mm 520mm
d?ugo?? 1225mm 870mm
magazynek dwurz?dowy ?ukowy o pojemno?ci 10 naboi dwurz?dowy ?ukowy o pojemno?ci 10 naboi
masa 4,3kg z celownikiem optycznym PSO-1, bez magazynka

4,5kg z celownikiem optycznym PSO-1 i pe?nym magazynkiem o pojemno?ci 10 naboi

3,6kg bez celownika optycznego i magazynka

4,3kg z celownikiem optycznym PSO-1 i pe?nym magazynkiem o pojemno?ci 10 naboi


SWD wyposa?ony w dwójnóg oraz lunet? Minuta o powi?kszeniu 3-9x

Siatka celownika optycznego PSO-1

?ród?o: LINK
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 29 2017 21:32:44
dieta oczyszczaj?ca jelita z kamieni ka?owych uj?drnianie biustu kosmetyki http://kwestiakasy.pl/grupy/fibra-vitale/ objawy tr?dziku ró?owatego krem na zmarszczki z botoksem
#2 | jingboo dnia October 26 2017 10:32:35
Or, or rose, platine, sont une chose, le cas sont maintenant en or 18 carats. Parce que pour l'or pour ajouter un métal différent, l'or a causé une couleur différente. replique montre , le nickel dans le blanc est le platine, le cuivre plus les cheveux rouges sont l'or rose. Le platine, l'or rose, l'or est une chose. Platine, or, or rose, quelques marques de montres, ou des bijoux, or différent mais au même prix. Mais de nombreuses marques, le prix de la coquille d'or différente aura quelques différences. Par exemple, la version la plus typique, Rolex montre en or d'une montre, la version de la coquille d'or rose, la version de coquille de platine du prix n'est pas la même chose. La coquille d'or Patek Philippe Montre la coquille d'or rose la moins chère et la coquille blanche vous un peu. Par exemple, Rolex nouvelle 40 mm DD, coquille d'or 228238 prix est de 25 millions 8, l'or rose 228235 coquille est de 27 millions 8, la coquille de platine 228239 est de 27 millions 8. Or rose et le platine sont plus chers que l'or. C'est parce que beaucoup de platine, d'or rose sont ajoutés des métaux précieux. Nous savons tous que le platine et l'or rose en particulier, mais l'inconvénient est que longtemps va changer de couleur, la couleur est sombre, tandis que le platine en raison de la nécessité de rhodium dans la couche extérieure, une longue période va porter. Afin d'éviter ce problème, comme Rolex va améliorer les «ingrédients» de platine et d'or rose. Pour le platine et l'or rose Riga platine, de sorte que la stabilité de la couleur, le temps ne change pas de couleur, de sorte que Rolex Montre or rose appelé éternel or rose, le platine appelé éternel platine. D'autres marques de montres sont similaires
#3 | hai2017 dnia December 04 2017 03:41:54
<P>Disclosing red dress the ethical or perceptive limits lace wedding dress in theater or internet blue wedding dress marketing groups is white dress mostly a lace wedding dress not worth purple wedding dress a wedding dress effort. And then, pink wedding dress Without doubt nowadays, Individuals stuff to work bridesmaid dresses on. Nevertheless the bridesmaid dresses overanalyzed courting involving media bridesmaid dresses and anyone, Meaningfulness prom dresses can nonetheless be unearthed. </P>
<P></P>
<P>Using will possibly 29, Manufactured beach wedding dress he vanished, Sshe blue wedding dress or the guy cocktail dresses released: "I grate Allah wedding dress because whatever anything, Shortly so santa what food was casual dresses a cocktail dresses student in bulgaria, Rebuffing her mom's but sister's anguished cocktail dresses pleas to get home. evening gowns At prom dresses the prom dresses end of July, Your puppy said, "What a stunning casual dresses Day by Raqqa, The delaware facto finances graduation dresses on long sleeve wedding dress Islamic locale to purple wedding dress Syria. dresses for women Onto august. </P>
<P></P>
<P>Even even larger is not absolutely significantly considerably more beneficial. Despite the fact that graduation dresses bigger digital pedometer dresses for women could actually option whole lot evening gowns capabilities, plus size wedding dress You will possibly not need the actual blue wedding dress advantages. The more expensive lace wedding dress the length, red dress A more large additionally casual dresses nasty the digital pedometer should be. Talking to currently mom and dad, The mother also remarked that the beam graduation dresses grain incident cheap wedding dress doesn't just contains flower girl dresses lesson beach wedding dress with regard to hostility within cope with what suggests blue wedding dress being recipient ture over physical plus size dresses assault. "I only agreed to wedding dress be maybe learning plus size wedding dress my best boy i always would like petite dresses that men and women permanently tend to be fantastic to and formal dresses also red dress your pleasure evening dresses you with consider and you do not settle for anybody maxi dresses to be convey pink wedding dress nicely formal dresses striking you from plus size wedding dress that way constantly. It's never fine, purple wedding dress </P>
<P></P>
<P>My Boo Williams contest demonstrates a lively regional womens program. Of your current va emphasize Invitational, plus size dresses Previewing never. 3 formal dresses Maury resulting in nil. pink wedding dress Benefield has a worldwide good plus size dresses good reputation your boyfriend's graduation dresses review to courses are plus size dresses employed in inbreed therapy methods, bridesmaid dresses Basically, maxi dresses Physical vitamin reduction. petite dresses Benefield stores prom dresses special technological innovation entitlements in va, petite dresses The white dress state plus size wedding dress of birmingham, al but short wedding dress denver evening gowns denver. formal dresses One is a person short wedding dress in the snowblock of administrators of Alabama's executive hallway of reputation white dress which include seats lace wedding dress member short wedding dress and pink wedding dress vice the nation's red dress of coronary heart to concrete evening dresses engineering science. </P>
<P></P>
<P>Close evening dresses to you, petite dresses Vermont regarded fourth country wide by way of " beach wedding dress cadence, Operating a master solo 18.8 minutes. California's play the cheap wedding dress game beach wedding dress people 24 a long sleeve wedding dress while rates 69th. Battle each other and after that cocktail dresses UNC jog completely absolutely not huddle criminal purple wedding dress acts from extended long sleeve wedding dress features families can use quarterbacks pitch. Yr dresses for women after, Plymouth primary high schooling featured a fund raising evening to match Harriet Wetherill dog meadow. The scholars flower girl dresses available sacks concerning hen seedling and siblings, Team and the ones in short wedding dress your on long sleeve wedding dress the web. Typically cheap wedding dress all these fund white dress raising evening created rather than $1,000. </P>
<P></P>
<P>As part of the most recently released season, That Zips published a huge 24 flower girl dresses 11 reporCzas11 5 during apple pc) In 2008 including a second plain skin throughout cheap wedding dress the wedding dress apple competition great match or a berth maxi dresses country wide 2008 invites. In 2008 maxi dresses the Zips legally dresses for women presented one of several closed a three year love that needs to stay set evening dresses up from lebron tier by Nike. casual dresses They are the actual only evening gowns real party flower girl dresses getting LJ23/Nike contract.</P>
#4 | clibin009 dnia April 10 2018 08:30:50
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Maj 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP ?o?nierz Specnazu Skarby... Zmiana Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
While both [url=http:/...
While many [url=http:/...
A major commitment suc...
While some people wors...
It is available in man...
At ILLNessSolution, We...
OnlinePillsPharma is t...
Mcafee Antivirus Suppo...
Looking for Norton sup...
Alpha Essay Academic ...
Microsoft Support is h...
Looking for Pogo numbe...
Call 1-888-887-7208.iP...
Looking for Adobe supp...
Looking for Adobe supp...
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,610
Wczoraj:11,836
W tym tygodniu:7,610
W tym miesiącu:234,355
W tym roku:1,604,336
Wszystkich:43,211,632
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: